Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Motto:

„Sú ľudia, ktorí sa dotknú nášho života iba nakrátko,

zatiaľ čo iní zanechajú trvalý odtlačok v našich srdciach

a sú jednoducho nezabudnuteľní“

 

O nás

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ďalej len ZSoD) je organizačnou súčasťou MsÚ Piešťany. ZSoD nemá právnu subjektivitu – riadi ho, koordinuje a kontroluje Odbor sociálnych služieb MsÚ.

V zariadení sa poskytuje služba  deťom  do troch rokov  veku v rámci podpory  rodín s deťmi ako prostriedok na podporu  zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v súlade s § 32b zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Starostlivosť sa poskytuje deťom do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení  troch rokov dieťaťa, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť v súlade s platným  Štatútom  zariadenia a VZN mesta Piešťany.

Ak voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, podľa vyššie uvedených zákonom stanovených podmienok, možno obsadiť aj dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá  uvedené nespĺňa.

Podávanie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  a prijímanie detí do zariadenia prebieha  celoročne.

Zariadenie starostlivosti o deti  do troch rokov veku dieťaťa  poskytuje pre maloleté deti   

a/ bežné úkony starostlivosti o dieťa

b/ stravovanie

c/ opateru a výchovnú starostlivosť

Kapacita zariadenia je maximálne 30 detí.

 1. V ZSoD možno poskytovať starostlivosť  najviac 12 detí v jednej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne a to platí aj keď je spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory. Počet detí možno zvýšiť najviac o tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne a herne neposkytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku.
 2. Do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa možno prijať dieťa i v prípade, že rodičia, resp. fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do starostlivosti majú taký nepriaznivý zdravotný stav, ktorý im dočasne neumožňuje riadne zabezpečovať starostlivosť o maloleté dieťa.
 3. Sociálne služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú prednostne deťom, ktoré majú spolu s rodičmi trvalý pobyt v meste Piešťany.
 4. Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je upravené zmluvou.
 5. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytuje starostlivosť o dieťa  v rozsahu ustanovenom zákonom primeraných veku dieťaťa a zdravotnému stavu dieťaťa podľa jeho individuálnych potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, osobnosť dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu .

a) bežné úkony starostlivosti o dieťa,

b) výchova,

c) stravovanie,

d) upratovanie,

e) pranie, žehlenie, údržba bielizne.

 1. Podmienky prijatia a poskytovania služieb v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa:

a) zdravotný stav dieťaťa v čase nástupu do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je dobrý a dovoľuje umiestnenie dieťaťa v zariadení (je potrebné doložiť stanovisko odborného lekára pediatra). Kontraindikáciou pre prijatie dieťaťa do zariadenia je taký zdravotný stav, ktorý si vyžaduje domácu ošetrovateľskú starostlivosť, resp. odbornú starostlivosť v zdravotníckom zariadení,

b) prijatie dieťaťa sa realizuje na základe písomnej žiadosti. Evidenciu žiadateľov vedie vedúca zariadenia.

 1. Úhrada za sociálne služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa stanovuje:

     

Odborné činnosti:

a. bežné úkony starostlivosti o dieťa  3,30 €/deň
b. výchova 3,20 €/deň 

 

Obslužné činnosti:

a. stravovanie                                2,50 €/deň

Stravná jednotka (výdavky na potraviny) je rozdelená nasledovne: raňajky 0,35 €, desiata 0,20 €, obed 1,55 €,, olovrant 0,40 €

b. upratovanie 3,00 € /deň
c. pranie, žehlenie, údržba bielizne 2,00 €/deň

 

Poldenný pobyt :

- od 6:00 hod do 11:00 hod          7,85 €/deň

bežné úkony starostlivosti o dieťa 1,65 €, výchova 1,60 €, upratovanie 1,50 €, pranie1 €, strava 0,35 € + 0,20 € + 1,55 €

- od 11:00 hod do 16:00 hod          7,70 €/deň

bežné úkony starostlivosti o dieťa 1,65 €, výchova 1,60 €, upratovanie 1,50 €, pranie1 €, strava 1,55 € + 0,40 €

 

Služby poskytované v zariadení dieťaťu, ktoré dovŕšilo 3 roky:

Ak dieťa po dovŕšení 3 rokov (max. však do 31.08. príslušného kalendárneho roku) naďalej navštevuje zariadenie, úhrada je stanovená nasledovne:

 

Odborné činnosti:

a. bežné úkony starostlivosti o dieťa  1,40 €/deň
b. výchova 1,40 €/deň 

 

Obslužné činnosti:

a) stravovanie                                                        2,50 €/deň       

Stravná jednotka (výdavky na potraviny) je rozdelená nasledovne:

raňajky 0,35 €, desiata 0,15 €, obed 1,45 €, olovrant 0,25 €

b) upratovanie                                                   3,00 €/deň     
c) pranie, žehlenie, údržba posteľnej bielizne 2,00 €/deň

 

V prípade neposkytovania sociálnej služby v ZSoD z dôvodu prekážky na strane poskytovateľa (napr. rekonštrukcia priestorov, havarijný stav, neposkytovanie sociálnej služby v čase letných a zimných prázdnin), a neposkytovanie sociálnej služby v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, mimoriadneho stavu, prijímateľ neplatí v danom mesiaci úhradu za odborné a obslužné činnosti, ale uhrádza udržiavací poplatok vo výške 5 €/ deň.

Prijímateľ, zákonný zástupca dieťaťa, platí poplatok za odborné a obslužné činnosti aj v čase neprítomnosti dieťaťa v zariadení, okrem poplatku za stravovanie dieťaťa.

Povinnosť odhlásiť dieťa z poskytovanej sociálnej služby v zariadení sa určuje najneskôr v prvý deň jeho neprítomnosti, a to do 7.30 h ráno. Ak dieťa nebude odhlásené v stanovenom termíne  a hodine, platí povinnosť zaplatiť úhradu za stravovanie.

 

 1. Úhrada za sociálnu službu platí prenajímateľ sociálnej služby  najneskôr do 27. dňa príslušného mesiaca
 1. platbou v hotovosti do pokladne MsÚ
 2. poštovou poukážkou
 3. bankovým prevodom na účet mesta, vkladom hotovosti na účet mesta

 

 1. Úhrady za služby poskytované v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa určujú i v nadväznosti na príspevok na starostlivosť o dieťa, upravený Zákonom č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičom, alebo osobe, ktorej je zverené dieťa do starostlivosti na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

  Príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 eur, vypláca príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, na účely úhrady nákladov za poskytované sociálne služby v zariadení.

  Pre bližšie informácie prikladáme nasledujúci odkaz : https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/podpora-rodinam-detmi/penazna-pomoc/prispevok-starostlivost-dieta/

 

 1. Poskytovanie služieb v zariadení sa ukončí :

a) na základe písomnej žiadosti rodiča, resp. zákonného zástupcu,

b) ak dieťa nie je schopné sa adaptovať na pobyt v zariadení najmä zo zdravotných, resp. iných závažných dôvodov

c) ak dieťa dovŕši tri roky veku dieťaťa – najneskôr do 31. augusta 

d) ak rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa  hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

 

Organizácia režimu dňa a výchovno-vzdelávacej činnosti

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku má stanovenú prevádzku v čase od 6,00 h do 16,00 h počas pracovných dní (t. j. pondelok - piatok).

 

Denný program detí je rozdelený nasledovne:

  6:00   -    8:00      voľné hry, príchod detí do zariadenia

  8:00   -    8:15      rozcvička

  8:15   -    8:45      raňajky

  8:45   -    9:10      toaleta

  9:10   -    9:30      výchovné zamestnanie

  9:15   -    11:15    pobyt vonku

11:15   -    12:00    obed, toaleta, príprava na spánok

12:00   -    14:00    spánok

14:00   -    14:30    postupné vstávanie, toaleta, olovrant

14:30   -    16:00    voľné hry detí, odovzdávanie detí / v lete pobyt vonku/

Denný program sa zostavuje tak, aby zodpovedal veku detí.

 

Ranné preberanie detí zabezpečuje opatrovateľka vo filtri zariadenia za prítomnosti rodiča alebo osoby, ktorá dieťa priviedla. Prijíma len deti, u ktorých nezistila známky akútneho ochorenia. Ak sa pri rannom filtri zistia príznaky ochorenia, dieťa prijíma len na základe odporučenia od ošetrujúceho lekára.

Ak dieťa chýbalo v zariadení dlhšie ako päť dní, musí rodič podpísať prehlásenie, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebola mu nariadené karanténne opatrenie.

Po prijatí dieťaťa do zariadenia je mu umožnené podľa individuálnej potreby dospávať alebo sa hrať podľa individuálnej potreby a v súlade s denným poriadkom.

Opatrovateľka zabezpečuje pravidelné a dostatočné vetranie. Herne počas pobytu vonku a počas spánku detí v spálni a spálne v dopoludňajších hodinách tak, aby nebolo ohrozené zdravie detí. Teplota v miestnostiach sa sleduje na nástenných teplomeroch.

Deti sú vedené k dodržiavaniu osobnej čistoty individuálne, podľa potreby. Pravidelne sa osobná hygiena uskutočňuje pred jedlom, po pobyte vonku.

Deti majú vyčlenený čas na pobyt vonku. Denne, (okrem dažďa a teploty pod -10ºC) dve hodiny dopoludnia a v lete po olovrante až do odchodu domov. 

 

Legislatíva, dokumenty

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 12/2022 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Piešťany a  o úhradách za služby poskytované v ZSoD

Štatút Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Prevádzkový poriadok  ZSoD

Prevádzkový poriadok  spoločného stravovania

 

Pracovný tím, organizačná štruktúra

Personálne zabezpečenie ZSoD:

 

1 x vedúca zariadenia

6 x opatrovateľka detí

1 x kuchárka

2 x pomocná sila - upratovačka, práčka 

 

Vedúca zariadenia:       Mgr. Ľubomíra Hercegová

Opatrovateľka detí:       Patrícia Benková, Andrea Bezdeková, Ľubica Rusnáková,

Katarína Samková, Zuzana Šimončičová, Mária Žákovicová            

Kuchárka:                         Eva Pisariková

Pomocná sila:                  Mária Králiková, Drahomíra Šemeláková

 

Aktivity:
 • Príprava výzdoby a posedenia ku sviatkom 
 • Oslavy  MDD s programom
 • Usporiadanie detského karnevalu
 • Výroba darčekov ku Dňu matiek, otcov a k MDŽ
 • Mikulášska besiedka organizovaná v spolupráci s Materským centrom ÚSMEV
 • Vianočná besiedka s programom
 • Výroba darčekov pre rodičov  k Vianociam
 • Spoločné akcie pre deti s Materským centrom ÚSMEV

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej starostlivosti v ZSoD do troch rokov veku dieťaťa

 

Adresa

Javorová 27
92101 Piešťany
GPS: 48° 35′ 9.453″N  17° 49′ 2.955″E

Kontakty

Telefón
E-mail
vedúca zariadenia:  lubomira.hercegova@piestany.sk

Kategória

materské školy, jasle

Prílohy

Žiadosť o zabepečenie poskytovania SS v ZSoD

ss_09_Ziadost_zabezp_posk_SS_ZSoD_2022.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 129,6 kB

Mesto

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

15.4.2024 19:04

Aktuálna teplota:

16.4 °C

Vlhkosť:

81.7 %

Rosný bod:

13.3 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:12
DNES:1795
TÝŽDEŇ:1795
CELKOM:5765152

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ