Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch

Sídlo

Dopravná 1, 921 01 Piešťany

Kontakty

telefón

033/7723984

fax

033/7723984

   

Riadené hasičské stanice

Hasičská stanica Piešťany
Dopravná 1, 921 01 Piešťany
tel.: 033/7720631
fax: 033/7723577

Hasičská stanica Hlohovec
Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec
tel.: 033/7422222
fax: 033/7422222

Kompetencie

 • riadenie výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi
 • vykonávanie štátneho požiarneho dozoru
 • sústreďovanie a nasadzovanie hasičských jednotiek v prípade naliehavej potreby na zdolávanie požiarov a na vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v rámci okresov Piešťany a Hlohovec; určovanie veliteľa zásahu
 • riadenie, organizovanie a vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a overovanie odbornej spôsobilosti preventivárov požiarnej ochrany obce a veliteľov obecných (mestských) hasičských zborov v rozsahu vymedzenom ministerstvom
 • prejednávanie priestupkov na úseku ochrany pred požiarmi
 • vydávanie súhlasu na nevypracovanie požiarnych evakuačných plánov pre objekty, v ktorých sú jednoduché pomery z hľadiska záchrany osôb alebo zvierat
 • spracúvanie a vedenie evidencie ochrany pred požiarmi a plnenie úloh v rámci automatizovaného systému podpory riadenia a spracúvania informácií
 • pomoc obciam pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi, najmä poskytovanie rád vo veciach aplikácie ustanovení zákona o ochrane prd požiarmi a predpisov vydaných na jeho vykonávanie, potrebných údajov z evidencie ochrany pred požiarmi a upozorňovanie na nedostatky, ktoré sú zistené v ich činnosti
 • oznamovanie obciam subjekty, v ktorých vykonáva protipožiarne kontroly
 • vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti
 • riadenie po odbornej stránke výkonu služby v hasičských jednotkách v rozsahu vymedzenom ministerstvom
 • vydávanie súhlasu a ustanovenie podmienok, po ktorých splnení možno spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve
 • vydávanie súhlasu a ustanovenie podmienok na usporiadanie verejných podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb v stavbách, ktoré nie sú na to určené.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.minv.sk