Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany prijalo v zmysle uznesenia č.29/2015/a  tieto Opatrenia mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti,  na základe hodnotenia Transparency International Slovensko (ďalej len „TIS“) v roku 2014, vlastných návrhov mesta Piešťany a na základe projektu Správni kandidáti, do ktorého sa zapojili niektorí poslanci mestského zastupiteľstva.

TIS  v roku 2014 hodnotilo 100 samospráv na základe ich úrovne transparentnosti, obsahu a množstva poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní občanov. Hodnotenie vychádzalo z týchto zdrojov dát:

 • kvality informovanosti  webovej stránky  mesta,
 • odpovedí zaslaných na základe žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • informácie získane z databázy Úradu pre verejné obstarávanie  a z tender.sme.sk.

V zmysle uznesenia MsZ č.29/2015/c sa predloží každoročne  na 1. zasadnutie mestského zastupiteľstva správa o zvyšovaní transparentnosti samosprávy mestského úradu.

 Termín na plnenie opatrení : marec 2016

 

Bod Opatrenie k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti mesta Piešťany Zodpovednosť
1.   Zverejňovanie pozvánky s návrhom programu a materiálov na rokovanie MsZ minimálne 4 dni vopred na internetovú stránku mesta a do úradných tabúľ s návrhom programu. odd. právnych a klientskych služieb,
2.   Zverejňovanie archívu materiálov predkladaných na rokovanie MsZ  na internetovej stránke mesta. odd. právnych a klientskych služieb,
3. Zverejňovanie pozvánky s návrhom programu a materiálov na rokovanie MsR minimálne 3 dni vopred na internetovú stránku mesta a do úradných tabúľ návrh programu odd. právnych a klientskych služieb,
4. Zverejňovanie pozvánky s návrhom programu a materiálov na rokovanie komisií MsZ na internetovú stránku mesta tajomník komisie MsZ
5.  Existencia elektronickej úradnej tabule. oddelenie IT a MS
6.  Zverejnenie kontaktu na hlavného kontrolóra mesta na internetovej stránke mesta – meno, priezvisko, telefónne číslo, elektronická pošta na pracovisko. oddelenie IT a MS
7.  Zverejňovanie správ z kontrol hlavného kontrolóra.

útvar hlavného kontrolóra

odd.IT a MS (doplnenie sekcie na stránke)

8.

Zverejňovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra.

útvar hlavného kontrolóra

odd.IT a MS (doplnenie sekcie na stránke)

9.  Zverejnenie zoznamu evidovaných psov na internetovej stránke mesta. odd. stavebných služieb a rozvoja mesta 
10. Zverejnenie možnosti nahlásenia nelegálnej skládky cez mobilnú aplikáciu. oddelenie IT a MS
11. Zverejnenie informácií o odpadovom hospodárstve, ochrane prírody a krajiny, vod. hospodárstve a ochrane vôd, pôdohospodárstve a chove zvierat, čistote mestských komunikácií a ver. priestranstiev, separovanom zbere odpadu v meste odd. stavebných služieb a rozvoja mesta
12. Zverejňovanie neplatičov fyzických osôb nad 160€ a právnických osôb nad 1600€. odd. finančných služieb
13. Zverejnenie mien, priezvisk, titulov, podobizní a kontaktných údajov (email, tel.číslo) mestských poslancov  a informácia, v ktorom obvode boli zvolení na web stránke mesta. kancelária vedenia mesta, oddelenie IT a MS
14. Zverejnenie mien, priezvisk, titulov, podobizní a kontaktných údajov (email, tel.číslo) mestských poslancov  a informácia, v ktorom obvode boli zvolení na informačnej tabuli umiestnenej v klientskom centre mestského úradu. kancelária vedenia mesta
15. Zverejnenie správ o činnosti mestskej polície. MsP
16. Zverejnenie činnosti referátu prevencie kriminality mestskej polície. MsP
17. Účasť verejnosti na zasadnutiach MsZ. ------
18. Účasť verejnosti na zasadnutiach MsR. ------
19. Účasť verejnosti na zasadnutiach komisií MsZ. ------
20. Možnosť verejnosti vystúpiť na zasadnutí MsZ. Mestské zastupiteľstvo
21. Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí komisií MsZ na web stránke mesta. tajomník komisie MsZ
22. Zhotovovať zvukový záznam z rokovania komisií MsZ. tajomník komisie MsZ
23. Zverejňovanie uznesení zo zasadnutí MsR na web stránke mesta. odd. právnych a klientskych služieb
24. Zverejnenie archívu uznesení zo zasadnutí MsZ na internetovej stránke mesta oddelenie IT a MS
25. Zverejnenie archívu zápisníc zo zasadnutí komisií MsZ  na internetovej stránke mesta oddelenie IT a MS
26. Zverejnenie archívu uznesení zo zasadnutí MsR na web stránke mesta oddelenie IT a MS
27. Zverejňovanie interpelácií poslancov na web stránke mesta odd. právnych a klientskych služieb
28. Zverejňovanie audio / video  záznamov z rokovania MsZ a MsR. oddelenie IT a MS
29. Prevádzkovanie nástroja/aplikácie na internetovej stránke mesta za účelom zaslania a sledovania odpovedí na sťažnosti a pripomienky občanov (Odkaz pre starostu). prednosta
30. Zverejňovanie kalendára podujatí – kontakty na organizátorov odd. sociálnych a školských služieb
31. Zverejňovanie oznámení o verejnom obstarávaní na internetovej stránke mesta. oddelenie IT a MS
32. Zverejňovanie výsledkov verejného obstarávania na internetovej stránke. oddelenie IT a MS
33. Existencia archívu oznámení o verejnom obstarávaní na internetovej stránke (min. 2 roky spätne). oddelenie IT a MS
34. Existencia archívu výsledkov verejného obstarávania na internetovej stránke (min. 2 roky spätne). oddelenie IT a MS
35. Zverejňovanie výsledku obchodných verejných súťaží na predaj a prenájom majetku na internetovej stránke mesta. oddelenie IT a MS
36. Zverejňovanie archívu výsledkov obchodných verejných súťaží na predaj a prenájom majetku na web stránke mesta oddelenie IT a MS
37. Zverejnenie  „Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany“ na internetovej stránke mesta. oddelenie IT a MS
38. Zverejnenie aktuálneho záverečného účtu na internetovej stránke mesta, vrátane informácií o vývoji a štruktúre dlhu a dlhovej služby obce, ďalej o bilancii bežného a kapitálového účtu v pomere k príjmom, ako aj o výške záväzkov po lehote splatnosti odd. finančných služieb
39. Zverejnenie záverečných účtov minimálne troch po sebe nasledujúcich ostatných uplynulých rokov na internetovej stránke mesta. odd. finančných služieb
40. Zverejnenie aktuálneho rozpočtu na internetovej stránke mesta. odd. finančných služieb
41. Zverejnenie rozpočtov minimálne troch po sebe nasledujúcich ostatných uplynulých rokov na internetovej stránke mesta. odd. finančných služieb
42. Aktualizácia štatútu komisií MsZ za účelom riešenia konfliktu záujmov členov komisií navrhujúcich rozdelenie dotácií. odd. právnych a klientskych služieb
43. Zverejnenie informácií o poskytnutí dotácií v súlade s VZN na internetovej stránke mesta a v miestnych médiách. odd. finančných služieb
44. Zverejnenie výsledkov vyhodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie na internetovej stránke mesta a v miestnych médiách. tajomník komisie MsZ
45. Zverejnenie informácií o podaní žiadosti o pridelenie NFP na internetovej stránke mesta. odd. stavebných služieb a rozvoja mesta 
46. Zverejnenie informácií o schválení alebo neschválení NFP na internetovej stránke mesta. odd. stavebných služieb a rozvoja mesta 
47. Zverejňovanie čerpania fondov EÚ a z iných zdrojov na internetovej stránke mesta. odd. stavebných služieb a rozvoja mesta 
48.

Zverejnenie schváleného poradovníka na nájomné byty.

(zoznam poradovníka bez osobných údajov žiadateľov)
odd. sociálnych a školských služieb
49.

Zverejňovanie evidencie žiadostí o pridelenie nájomného  bytu s možnosťou sledovania stavu žiadosti  na internetovej stránke mesta.

(zoznam poradovníka bez osobných údajov žiadateľov)
odd. sociálnych a školských služieb
50.

Zverejňovanie štatistiky nakladania s bytmi v majetku mesta za aktuálny rok:

 • celkový počet bytov v majetku mesta,
 • počet nájomných bytov, z toho počet nájomných bytov, obstaraných z verejných prostriedkov a postavených s podporou štátu,
 • počet nájomných bytov s uzatvorenou platnou nájomnou zmluvou,
 • počet čakateľov na pridelenie nájomného bytu,
 • počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu, z toho počet nevyhovujúcich žiadostí.
odd. sociálnych a školských služieb
51. Zverejňovanie zápisníc z rokovania komisie o odporúčaní k prideleniu nájomných bytov. tajomník komisie MsZ
52. Zverejnenie informácií o školách a školských zariadeniach na území mesta Piešťany a odkazov na ich internetové stránky. oddelenie IT a MS
53. Zverejňovanie dohôd o spolupráci medzi mestom Piešťany a inými obcami za účelom poskytovania záujmového vzdelávania žiakov v centrách voľného času. odd. sociálnych a školských služieb
54. odd. sociálnych a školských služieb oddelenie IT a MS
55.

Zverejňovanie zoznamu záujemcov o poskytnutie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je mesto Piešťany.

(zoznam poradovníka bez osobných údajov žiadateľov)
odd. sociálnych a školských služieb
56. Zverejnenie zoznamu zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je mesto, vrátane informácií o zariadení, o možnostiach a pravidlách poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v súlade s VZN mesta a informácie o počte voľných miest v jednotlivých sociálnych zariadeniach. odd. sociálnych a školských služieb
57. Zverejňovanie oznámení o výberových konaniach obsahujúce charakteristiku obsadzovaného miesta na internetovej stránke mesta v samostatnej sekcii „Pracovné ponuky“. odd. personálnych služieb
58. Zverejňovanie oznámení výberových konaní obsahujúce dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste. odd. personálnych služieb
59.

Zverejňovanie zápisnice z výberového konania obsahujúce počet uchádzačov, meno víťaza výberového konania,  sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov (iniciály)

Archív obsahujúci zápisnice výberových konaní minimálne za 2 roky spätne.
odd. personálnych služieb
60. Deklarácia konfliktu záujmov pri obsadzovaní riadiacich pozícií v mestských podnikoch a firmách s majoritou mesta. odd. právnych a klientskych služieb
61. Existencia a zavedenie mechanizmu pre nahlasovanie nekalých praktík
 on-line kontaktný formulár, otázky odpovede.
oddelenie IT a MS
62. Zverejnenie územného plánu mesta a jeho stála aktualizácia na web stránke mesta odd. stavebných služieb a rozvoja mesta 
63. Zverejňovanie mien všetkých obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a výšky podielu mesta v týchto spoločnostiach. odd. právnych a klientskych služieb
64. Zabezpečenie prepojenia internetových stránok mestských organizácií a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta so stránkou mesta (link). oddelenie IT a MS
65. Zverejňovanie mien zamestnancov v riadiacich funkciách mestských organizácií a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta  , vrátane osôb pôsobiacich v správnych a dozorných radách zastupujúcich mesto Piešťany. odd. právnych a klientskych služieb
66. Zverejnenie majetkového priznania poslancov  mesta počas výkonu verejnej funkcie na oficiálnej internetovej stránke mesta za predpokladu poskytnutia súhlasu poslancov so zverejnením osobných údajov. poslanci MsZ
67. Zverejnenie potvrdenia a podaných daňových priznaniach poslancov mesta počas výkonu verejnej funkcie na oficiálnej internetovej stránke mesta. poslanci MsZ
68.

Zverejnenie profesijného životopisu primátora mesta obsahujúce tieto informácie:

 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie
 • doterajšie zamestnania
 • členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií
(zverejnenie je podmienené poskytnutím súhlasu primátora mesta so zverejnením osobných údajov uvedených v profesijnom životopise)
primátor
69.

Zverejňovanie profesijných životopisov manažérov organizácií založených a zriadených mestom na internetovej stránke mesta obsahujúce tieto informácie:

 • vyššie vzdelanie
 • doterajšie zamestnania
 • členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií.
(zverejnenie je podmienené poskytnutím súhlasu manažérov organizácií mesta so zverejnením osobných údajov uvedených v profesijných životopisoch)
odd. právnych a klientskych služieb
70. Zverejnenie majetkového priznania primátora  mesta počas výkonu verejnej funkcie na oficiálnej internetovej stránke za predpokladu poskytnutia súhlasu primátora mesta so zverejnením osobných údajov v majetkovom priznaní. primátor
71. Zverejnenie potvrdenia o podaných daňových priznaniach primátora mesta počas výkonu verejnej funkcie na oficiálnej internetovej stránke. primátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod Vypracovanie dokumentov, smerníc a kódexov Zodpovednosť
1. Zásady hospodárenia s majetkom.  – Zverejnenie na webe oddelenie IT a MS
2. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy. odd. právnych a klientskych služieb
3. Etický kódex zamestnancov samosprávy. odd. právnych a klientskych služieb
4. Aktualizácia štatútu komisií MsZ za účelom riešenia konfliktu záujmov členov komisií navrhujúcich rozdelenie dotácií odd. právnych a klientskych služieb
5. Smernica o zverejňovaní na webovej stránke mesta a v úradných tabuliach mesta. odd. právnych a klientskych služieb

 

 

Tieto opatrenia boli schválené uznesením MsZ č. 162/2015  dňa 1.10.2015

 

V Piešťanoch  20.10.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                        Miloš Tamajka, M.B.A., v. r.

                                                                                                                                  primátor mesta