Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Opatrenia mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti

 

Opatrenie k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti mesta Piešťany - 01. 02. 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 413.63 kB

 

Opatrenia - 2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany prijalo v zmysle uznesenia č.29/2015/a  tieto Opatrenia mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti,  na základe hodnotenia Transparency International Slovensko (ďalej len „TIS“) v roku 2014, vlastných návrhov mesta Piešťany a na základe projektu Správni kandidáti, do ktorého sa zapojili niektorí poslanci mestského zastupiteľstva. TIS  v roku 2014 hodnotilo 100 samospráv na základe ich úrovne transparentnosti, obsahu a množstva poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní občanov. Hodnotenie vychádzalo z týchto zdrojov dát:

 • kvality informovanosti  webovej stránky  mesta,
 • odpovedí zaslaných na základe žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • informácie získane z databázy Úradu pre verejné obstarávanie  a z tender.sme.sk.

Opatrenia boli na základe uznesenia MsZ č. 69/2020/A (vypustiť v bode 13 a 14 tel.č.) a č.70/2020/A (vypustiť pôvodné opatrenie č.22) upravené.

Bod Opatrenie k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti mesta Piešťany Zodpovednosť
1.   Zverejňovanie pozvánky s návrhom programu a materiálov na rokovanie MsZ minimálne 4 dni vopred na internetovú stránku mesta a do úradných tabúľ s návrhom programu OOI
2.   Zverejňovanie archívu materiálov predkladaných na rokovanie MsZ  na internetovej stránke mesta OOI
3. Zverejňovanie pozvánky s návrhom programu a materiálov na rokovanie MsR minimálne 3 dni vopred na internetovú stránku mesta a do úradných tabúľ návrh programu OOI
4. Zverejňovanie pozvánky s návrhom programu a materiálov na rokovanie komisií MsZ na internetovú stránku mesta OOI
5.  Existencia elektronickej úradnej tabule  OOI
6.  Zverejnenie kontaktu na hlavného kontrolóra mesta na internetovej stránke mesta – meno, priezvisko, telefónne číslo, elektronická pošta na pracovisko OOI
7.  Zverejňovanie správ z kontrol hlavného kontrolóra

OOI a HK

8.

Zverejňovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra

OOI a HK

9.  Zverejnenie zoznamu evidovaných psov na internetovej stránke mesta OŽP
10. Zverejnenie možnosti nahlásenia nelegálnej skládky cez mobilnú aplikáciu OOI 
11. Zverejnenie informácií o odpadovom hospodárstve, ochrane prírody a krajiny, vod. hospodárstve a ochrane vôd, pôdohospodárstve a chove zvierat, čistote mestských komunikácií a ver. priestranstiev, separovanom zbere odpadu v meste OŽP
12. Zverejňovanie neplatičov fyzických osôb nad 160€ a právnických osôb nad 1600€ OEP
13. Zverejnenie mien, priezvisk, titulov, podobizní a kontaktných údajov (email) mestských poslancov  a informácia, v ktorom obvode boli zvolení na web stránke mesta KVM, OOI
14. Zverejnenie mien, priezvisk, titulov, podobizní a kontaktných údajov (email) mestských poslancov  a informácia, v ktorom obvode boli zvolení na informačnej tabuli umiestnenej v klientskom centre mestského úradu KVM
15. Zverejnenie správ o činnosti mestskej polície MsP
16. Zverejnenie činnosti referátu prevencie kriminality mestskej polície MsP
17. Účasť verejnosti na zasadnutiach MsZ OOI 
18. Účasť verejnosti na zasadnutiach MsR OOI 
19. Účasť verejnosti na zasadnutiach komisií MsZ OOI 
20. Možnosť verejnosti vystúpiť na zasadnutí MsZ Mestské zastupiteľstvo
21. Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí komisií MsZ na web stránke mesta tajomník komisie MsZ
22. Zverejňovanie uznesení zo zasadnutí MsR na web stránke mesta OOI 
23. Zverejnenie archívu uznesení zo zasadnutí MsZ na internetovej stránke mesta OOI 
24. Zverejnenie archívu zápisníc zo zasadnutí komisií MsZ  na internetovej stránke mesta OOI 
25. Zverejnenie archívu uznesení zo zasadnutí MsR na web stránke mesta OOI 
26. Zverejňovanie interpelácií poslancov na web stránke mesta OOI 
27. Zverejňovanie audio / video  záznamov z rokovania MsZ a MsR OOI 
28. Prevádzkovanie nástroja/aplikácie na internetovej stránke mesta za účelom zaslania a sledovania odpovedí na sťažnosti a pripomienky občanov (Odkaz pre starostu) KVM
29. Zverejňovanie kalendára podujatí – kontakty na organizátorov OŠŠ, KVM
30. Zverejňovanie oznámení o verejnom obstarávaní na internetovej stránke mesta OIMM
31. Zverejňovanie výsledkov verejného obstarávania na internetovej stránke OIMM
32. Existencia archívu oznámení o verejnom obstarávaní na internetovej stránke (min. 2 roky spätne) OOI, OIMM
33. Existencia archívu výsledkov verejného obstarávania na internetovej stránke (min. 2 roky spätne) OOI, OIMM
34. Zverejňovanie výsledku obchodných verejných súťaží na predaj a prenájom majetku na internetovej stránke mesta OPKC
35. Zverejňovanie archívu výsledkov obchodných verejných súťaží na predaj a prenájom majetku na web stránke mesta OOI, OPKC
36. Zverejnenie  „Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany“ na internetovej stránke mesta OOI, OPKC
37. Zverejnenie aktuálneho záverečného účtu na internetovej stránke mesta, vrátane informácií o vývoji a štruktúre dlhu a dlhovej služby obce, ďalej o bilancii bežného a kapitálového účtu v pomere k príjmom, ako aj o výške záväzkov po lehote splatnosti OEP
38. Zverejnenie záverečných účtov minimálne troch po sebe nasledujúcich ostatných uplynulých rokov na internetovej stránke mesta OEP
39. Zverejnenie aktuálneho rozpočtu na internetovej stránke mesta OEP
40. Zverejnenie rozpočtov minimálne troch po sebe nasledujúcich ostatných uplynulých rokov na internetovej stránke mesta OEP
41. Aktualizácia štatútu komisií MsZ za účelom riešenia konfliktu záujmov členov komisií navrhujúcich rozdelenie dotácií OPKC
42. Zverejnenie informácií o poskytnutí dotácií v súlade s VZN na internetovej stránke mesta a v miestnych médiách KVM
43. Zverejnenie výsledkov vyhodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie na internetovej stránke mesta a v miestnych médiách KVM
44. Zverejnenie informácií o podaní žiadosti o pridelenie NFP na internetovej stránke mesta OSRM
45. Zverejnenie informácií o schválení alebo neschválení NFP na internetovej stránke mesta OSRM
46. Zverejňovanie čerpania fondov EÚ a z iných zdrojov na internetovej stránke mesta OSRM
47.

Zverejnenie schváleného poradovníka na nájomné byty

(zoznam poradovníka bez osobných údajov žiadateľov)

OSS
48.

Zverejňovanie evidencie žiadostí o pridelenie nájomného  bytu s možnosťou sledovania stavu žiadosti  na internetovej stránke mesta

(zoznam poradovníka bez osobných údajov žiadateľov)

OSS
49.

Zverejňovanie štatistiky nakladania s bytmi v majetku mesta za aktuálny rok:

 • celkový počet bytov v majetku mesta,
 • počet nájomných bytov, z toho počet nájomných bytov, obstaraných z verejných prostriedkov a postavených s podporou štátu,
 • počet nájomných bytov s uzatvorenou platnou nájomnou zmluvou,
 • počet čakateľov na pridelenie nájomného bytu,
 • počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu, z toho počet nevyhovujúcich žiadostí
OSS
50. Zverejňovanie zápisníc z rokovania komisie o odporúčaní k prideleniu nájomných bytov tajomník komisie MsZ
51. Zverejnenie informácií o školách a školských zariadeniach na území mesta Piešťany a odkazov na ich internetové stránky OŠŠ
52. Zverejňovanie dohôd o spolupráci medzi mestom Piešťany a inými obcami za účelom poskytovania záujmového vzdelávania žiakov v centrách voľného času OŠŠ
53. Existencia možnosti podania žiadosti v konaní o pridelení miesta v sociálnych zariadeniach pomocou emailovej pošty OSS
54.

Zverejňovanie zoznamu záujemcov o poskytnutie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je mesto Piešťany

(zoznam poradovníka bez osobných údajov žiadateľov)

OSS
55. Zverejnenie zoznamu zariadení sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je mesto, vrátane informácií o zariadení, o možnostiach a pravidlách poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v súlade s VZN mesta a informácie o počte voľných miest v jednotlivých sociálnych zariadeniach OSS
56. Zverejňovanie oznámení o výberových konaniach obsahujúce charakteristiku obsadzovaného miesta na internetovej stránke mesta v samostatnej sekcii „Pracovné ponuky“ OPM
57. Zverejňovanie oznámení výberových konaní obsahujúce dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste OPM
58.

Zverejňovanie zápisnice z výberového konania obsahujúce počet uchádzačov, meno víťaza výberového konania,  sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov (iniciály)

Archív obsahujúci zápisnice výberových konaní minimálne za 2 roky spätne

OPM
59. Deklarácia konfliktu záujmov pri obsadzovaní riadiacich pozícií v mestských podnikoch a firmách s majoritou mesta OPKC
60. Existencia a zavedenie mechanizmu pre nahlasovanie nekalých praktík
 on-line kontaktný formulár, otázky odpovede
OPKC, OOI
61. Zverejnenie územného plánu mesta a jeho stála aktualizácia na web stránke mesta OSRM
62. Zverejňovanie mien všetkých obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a výšky podielu mesta v týchto spoločnostiach OPKC
63. Zabezpečenie prepojenia internetových stránok mestských organizácií a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta so stránkou mesta (link) OOI
64. Zverejňovanie mien zamestnancov v riadiacich funkciách mestských organizácií a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta  , vrátane osôb pôsobiacich v správnych a dozorných radách zastupujúcich mesto Piešťany OPKC
65. Zverejnenie majetkového priznania poslancov  mesta počas výkonu verejnej funkcie na oficiálnej internetovej stránke mesta za predpokladu poskytnutia súhlasu poslancov so zverejnením osobných údajov poslanci MsZ
66. Zverejnenie potvrdenia a podaných daňových priznaniach poslancov mesta počas výkonu verejnej funkcie na oficiálnej internetovej stránke mesta poslanci MsZ
67.

Zverejnenie profesijného životopisu primátora mesta obsahujúce tieto informácie:

 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie
 • doterajšie zamestnania
 • členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií

(zverejnenie je podmienené poskytnutím súhlasu primátora mesta so zverejnením osobných údajov uvedených v profesijnom životopise)

primátor
68.

Zverejňovanie profesijných životopisov manažérov organizácií založených a zriadených mestom na internetovej stránke mesta obsahujúce tieto informácie:

 • vyššie vzdelanie
 • doterajšie zamestnania
 • členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií

(zverejnenie je podmienené poskytnutím súhlasu manažérov organizácií mesta so zverejnením osobných údajov uvedených v profesijných životopisoch)

OPKC, OOI
69. Zverejnenie majetkového priznania primátora  mesta počas výkonu verejnej funkcie na oficiálnej internetovej stránke za predpokladu poskytnutia súhlasu primátora mesta so zverejnením osobných údajov v majetkovom priznaní primátor
70. Zverejnenie potvrdenia o podaných daňových priznaniach primátora mesta počas výkonu verejnej funkcie na oficiálnej internetovej stránke primátor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod Vypracovanie dokumentov, smerníc a kódexov Zodpovednosť
1. Zásady hospodárenia s majetkom.  – Zverejnenie na webe OOI, OPKC
2. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy OPKC
3. Etický kódex zamestnancov samosprávy OPKC
4. Aktualizácia štatútu komisií MsZ za účelom riešenia konfliktu záujmov členov komisií navrhujúcich rozdelenie dotácií OPKC
5. Smernica o zverejňovaní na webovej stránke mesta a v úradných tabuliach mesta OOI

V Piešťanoch,  01.07.2020

RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ

Zoznam skratiek:

OOI – Odbor organizačný a informatiky

OPKC – Odbor právny a klientskeho centra

OSRM – Odbor stratégie a rozvoja mesta

OPM – Odbor personalistiky a miezd

OSS – Odbor sociálnych služieb

OŠŠ – Odbor školstva a športu

OŽP – Odbor životného prostredia

OEP – Odbor ekonomiky a podnikania

OIMM – Odbor investícií a majetku mesta

KVM – Kancelária vedenia mesta

HK – hlavný kontrolór

MsZ – mestské zastupiteľstvo

Transparentne

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Najnovšia fotogaléria

Aktuálna teplota

20.7.2024 18:07

Aktuálna teplota:

25.9 °C

Vlhkosť:

58.0 %

Rosný bod:

17.0 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:16
DNES:1181
TÝŽDEŇ:11631
CELKOM:5993023

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ