Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Matrika

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list. Na podnet Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznamujeme, že rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu). Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. V prípade záujmu kontaktuje Mesto Piešťany, matričný úrad, č.tel.: 033 / 77 65 350, 351, 310.

  Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok

Dieťa narodené v platnom manželstve:

 • občiansky preukaz rodičov

 

na počkanie bez poplatku
Dieťa narodené slobodnej matke:
 • občiansky preukaz

 

na počkanie bez poplatku
Dieťa narodené rozvedenej matke:
 • občiansky preukaz

 

na počkanie bez poplatku
Dieťa narodené vdove:
 • občiansky preukaz

 

na počkanie

bez poplatku

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • Občiansky preukaz matky a otca
na počkanie bez poplatku

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad v mieste, kde sa manželstvo uzatvára. 
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Piešťanoch sa sobáše konajú v sobotu (spravidla každú druhú) v sobášnej sieni KSC Fontána. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, žiadosť o uzatvorenie manželstva potvrdzuje príslušný matričný úrad v mieste ktorého sa obrad bude konať.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok

Snúbenci sú občania Slovenskej rebupliky

 

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • Občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

 

Jeden alebo obaja snúbenci sú cudzí štátni príslušníci

 

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

 

 

 

 

 

Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom

 

 

na počkanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na počkanie

 

 

 • bez poplatku - jeden musí mať trvalý pobyt v Piešťanoch
 • Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 70 €

od 01.04.2024: 100€

 • Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami: 200 €

od 01.04.2024: 280€

 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt: 200 €

od 01.04.2024: 280€

 • Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred  matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt: 20 €

od 01.04.2024: 30€

 • Povolenie na uzatvorenie manželstva mimo určenej doby: 20 €

od 01.04.2024: 30€

 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70€

od 01.04.2024: 100€

 • Poplatky sa platia  v hotovosti na Matričnom úrade

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny.

Plán sobášnych obradov na rok 2024

13. január 2024
27. január 2024
10. február 2024
24. ferbruár 2024
9. marec 2024
23. marec 2024
13. apríl 2024
27. apríl 2024
11. máj 2024
25. máj 2024
8. jún 2024
22. jún 2024
13. júl 2024
27. júl 2024
3. august 2024
24. august 2024
7. september 2024
28. september 2024
12. október 2024
26. október 2024
9. november 2024
23. november 2024
7. december 2024
14. december 2024

Náležitosti k uzavretiu manželstva je potrebné dohodnúť na Mestskom úrade v Piešťanoch – matričnom úrade, Nám. SNP 3, Piešťany.

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
 • Občiansky preukaz zomrelého
na počkanie
 • bez poplatku
 • Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa 5€.

od 01.04.2024: 7€

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:

  Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok

Narodenie dieťaťa v cudzine

(tlačivo na stiahnutie)

 • rodný list
 •  občiansky preukaz žiadateľa
 • fotokópia sobášneho listu
 • fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu druhého rodiča
 • Osvedčenie o štátnom občianstve dieťaťa alebo  ak je žiadosť podaná do 180 dní odo dňa narodenia dieťaťa a obaja rodičia sú výlučne občania Slovenskej republiky,  predložia  čestné vyhlásenie, že sú výlučnými občanmi Slovenskej republiky s osvedčenými podpismi 
do 3 mesiacov

 

10 €

od 01.04.2024: 15€

Uzatvorenie manželstva v cudzine

(tlačivo na stiahnutie)

 • sobášny list
 • občiansky preukaz žiadateľa
do 3 mesiacov

10 €

od 01.04.2024: 15€

úmrtie občana v cudzine

(tlačivo na stiahnutie)

 • úmrtný list
 • občiansky preukaz zomrelého
 • občiansky preukaz žiadateľa
do 3 mesiacov

10 €

Poplatky sa platia v hotovosti na Matričnom úrade

od 01.04.2024: 15€

Doklady zo zahraničia musia byť preložené súdnym tlmočníkom.

Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

UPOZORNENIE
Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • Občiansky preukaz
na počkanie

poplatok 5€, platí sa v hotovosti na matričnom úrade

od 01.04.2024: 7€

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo na stiahnutie)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
 • Sobášny list
 • Občiansky preukaz
1 mesiac

poplatok 5€, platí sa v hotovosti na matričnom úrade

od 01.04.2024: 7 €

Občianskymi obradmi sa rozumejú sobáše a pohreby. Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne na Meste Piešťany, matričnom úrade.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad
na počkanie bez poplatku

Stránkové dni a hodiny matričného úradu  

deň: od - do / od - do Obedná prestávka

 • pondelok: 7:30  -  11:30 / 12:30  -  15:0011:30  -  12:30
 • utorok: 7:30 - 11:30 / 12:30  - 15:00  11:30  -  12:30
 • streda: 7:30  -  11:30 / 12:30  -  16:30  11:30  -  12:30
 • piatok: 7:30  -  11:30  
MenoFunkcieTelefón / E-mail
Martina Gregoričkováreferent matričného úradu - matrikár+421337765351
martina.gregorickova@piestany.sk
Ing. Zuzana Menyhardtováreferent matričného úradu - matrikár+421337765310
zuzana.menyhardtova@piestany.sk
Marcela Rusnákováreferent matričného úradu - matrikár+421337765350
marcela.rusnakova@piestany.sk

Ako vybaviť

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

OD UKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY DNES UPLYNULO 79 ROKOV 1

Aktuálna teplota

18.5.2024 18:05

Aktuálna teplota:

19.0 °C

Vlhkosť:

63.7 %

Rosný bod:

12.0 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:19
DNES:2939
TÝŽDEŇ:17039
CELKOM:5850652

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ