Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán (ÚPN) sídelného útvaru – mesta Piešťany (k.ú. Piešťany a k.ú. Kocurice) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany uznesením č. 110/1998 dňa 15.6.1998.

ÚPN mesta Piešťany obsahuje textovú a grafickú časť. V rámci textovej časti sú v jednotlivých celkoch (týkajúcich sa problematiky riešeného územia, regionálnych a nadregionálnych vzťahov, demografie, bývania, hospodárskej základne sídla, komerčnej a ostatnej sociálnej infraštruktúry, poľnohospodárstva, kúpeľníctva, cestovného ruchu a rekreácie, priestorových a kompozičných hľadísk, funkčného využitia plôch mesta, životného prostredia, dopravy, technickej infraštruktúry, verejnoprospešných stavieb, asanácií, urbanistickej ekonómie a návrhu zásad funkčnej a priestorovej regulácie) určené závery, resp. návrhy pre rozvoj sídla.

Kompletná textová a grafická časť je k nahliadnutiu na MsÚ v Piešťanoch – Referáte územnej správy.

Zmeny a doplnky ÚPN mesta Piešťany č. 09/2010 (Rrozšírenie plôch zariadení športu a rekreácie Vážsky ostrov) - prerokovanie ÚPD: Ver.vyhl.prerok, UPN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

    - Výkres č. 7 : Funkčné využitie plôch mesta M 1:10 000

    - Výkres č. 8 : Dopravná infraštruktúra mesta M 1:10 000

 

Územný plán centrálnej mestskej zóny Piešťany

     Územný plán Centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ) Piešťany bol schválený uznesením MsZ mesta Piešťany č. 229/2001 zo dňa 19.12.2001.

V nasledovnom období zabezpečoval orgán územného plánovania aktualizáciu tejto územnoplánovacej dokumentácie na základe podnetov a požiadaviek fyzických a právnických osôb  i z vlastného podnetu  - a to obstaraním štyroch zmien a doplnkov (ZaD) ÚPN CMZ. Ku dnešnému dňu sa jednalo o nasledovné zmeny a doplnky:    

  • zmena č. 1 – „Dostavba Hotela Magnólia- blok B5“ - zmena schválená uzn. MsZ č. 3/2005
  • zmena č.2 – „Výstavba predajne potravín LIDL – blok B 30“ - zmena neschválená uzn. MsZ č. 123/2005/E (záväzná časť ÚPN CMZ)
  • zmena č. 3 – „Zástavba Námestia J. Murgaša – blok B7“ - zmena schválená  uzn. MsZ č. 80/2008
  • zmena č. 4 – „Úprava záväznej časti ÚPN CMZ  v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov“ - zmena schválená uzn. MsZ č. 172/2017  
  • zmena č. 5 - zmeny a doplnky vyplývajúce z preskúmania aktuálnosti ÚPN CMZ a z podnetov fyzických a právnických osôb – začatie obstarávania - Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu centrálnej mestskej zóny Piešťany č. 5, Príloha oznámenia

     Záväzné časti Územného plánu CMZ Piešťany boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č.15/2001 v znení noviel č. 1/2005, č. 1/2008, č. 26/2008 a č. 2/2017, v rámci ktorého sú na regulačných listoch blokov B1 – B41 určené záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov  a verejnoprospešné stavby. V rámci  riešeného územia ÚPN CMZ nie sú určené stavby, na ktoré sa nevyžaduje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.   

     Riešené územie CMZ je vymedzené v prílohe č. 1 VZN, rozdelenie riešeného územia do jednotlivých blokov č. B1 – B41 je vyznačené v prílohe č. 2 VZN, návrh verejnoprospešných stavieb je uvedený v prílohe č. 3 VZN.   

     ÚPN CMZ Piešťany obsahuje textovú a grafickú časť. V rámci textovej časti sú pre jednotlivé bloky zástavby B1 – B41 určené závery, resp. návrhy pre funkčné a priestorové usporiadanie územia a podmienky jeho zastavateľnosti s vymedzením verejnoprospešných stavieb. Výkresy:  Komplexný urbanistický návrh, Návrh priestorovej, funkčnej a architektonickej regulácie.    

     Kompletná textová a grafická časť je k nahliadnutiu na MsÚ Piešťany – Oddelení stavebných služieb a rozvoja mesta.