Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Dňa 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti („zákon“), ktorého cieľom je zlepšiť odhaľovanie protispoločenskej činnosti. Zákon upravuje podmienky pre poskytovanie ochrany oznamovateľom protispoločenskej činnosti a s tým súvisiace práva a povinnosti.

V súvislosti s citovaným zákonom vydal primátor mesta Piešťany Smernicu č.3/2015, o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Smernica upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov týkajúcich sa závažnej protispoločenskej činnosti a inej ako závažnej protispoločenskej činnosti, o skutočnostiach ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11, ods. 4 až 7, a podľa § 12 zákona je hlavný kontrolór mesta Pieštany Ing. Martin Svorad.

 

Podnet v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
-  osobne - ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Mestskom úrade v Piešťanoch, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany.

-   písomne na adresu:

Hlavný kontrolór mesta Piešťany

Mestský úrad Piešťany

Nám. SNP č. 3

921 45  P i e š ť a n y

Písomný podnet sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra“.

-  elektronickou formou na emailovú adresu hlavného kontrolóra mesta Piešťany: martin.svorad@piestany.sk.  Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.