Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  („zákon“), vydal primátor mesta Piešťany Smernicu č.4/2019 Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1  zákona hlavný kontrolór mesta Pieštany Ing. Martin Svorad.

 

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:
-  osobne - ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Mestskom úrade v Piešťanoch, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany.

-   písomne na adresu:

Hlavný kontrolór mesta Piešťany

Mestský úrad Piešťany

Nám. SNP č. 3

921 45  P i e š ť a n y

Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať - do rúk hlavného kontrolóra“.

-  elektronickou formou na emailovú adresu hlavného kontrolóra mesta Piešťany: martin.svorad@piestany.sk.  Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.