Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

nabrezie   partciparivny rozpocet   obtokove rameno

 

 

 

Štatút

participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018

 

 • Článok 1: Princíp
 • Článok 2: Územie
 • Článok 3: Suma vyčlenená na Participatívny rozpočet mesta Piešťany rok 2018
 • Článok 4: Ciele
 • Článok 5: Harmonogram
 • Článok 6: Detailné kroky
 • Článok 7: Formy a metódy účasti
 • Článok 8: Realizovateľnosť  a spoločenský prínos projektu
 • Článok 9: Záverečné ustanovenia

 

Článok 1: Princíp

Participatívny rozpočet mesta Piešťany na rok 2018 je nástroj, ktorý umožňuje obyvateľom mesta Piešťany, s trvalým pobytom na území mesta Piešťany starším viac ako 16 rokov, navrhnúť pridelenie časti výdavkov z rozpočtu mesta na základe projektov obyvateľov.

 

Článok 2: Územie

Participatívny rozpočet mesta Piešťany  na rok 2018 pokrýva územie mesta Piešťany (katastrálne územie Piešťany a katastrálne územie Kocurice).

 

Článok 3: Finančná čiastka vyčlenená na participatívnu časť rozpočtu mesta Piešťany 2018

Finančná čiastka vo výške  20 000 €.

 

Článok 4: Ciele

 • Umožniť obyvateľom mesta Piešťany, príp. skupine obyvateľov mesta, navrhovať

projekty, ktoré zodpovedajú ich potrebám s verejnoprospešným účelom.

 • Zapojiť obyvateľov mesta Piešťany do stanovovania priorít verejných výdavkov.

 

Článok 5: Harmonogram

Krok 1:  Predkladanie projektov v termíne od 17. februára 2018 do 18. marca 2018 v elektronickej forme na webovú stránku mesta : www.piestany.sk.
Predložené projekty vyhodnotí pracovná skupina na základe kritérií stanovených v článku 8 tohto štatútu. Projekty spĺňajúce kritériá sa následne  zverejnia na webovej stránke mesta Piešťany: www.piestany.sk.

Krok 2: Prezentácia projektov, ktoré splnili kritériá, sa bude nachádzať na webovej stránke mesta, "Úľ projektov". Diskusia k projektom a výber projektov (hlasovanie) sa uskutoční v termíne od 29. marca 2018 do 22. apríla 2018.

Na návrh pracovnej skupiny projekty overené v kroku 1 budú zverejnené na webovej stránke mesta za účelom verejnej ​​prezentácie projektu, následnej diskusie a hlasovania obyvateľov mesta, na základe čoho sa určí poradie vybraných projektov.

 

Krok 3: Realizácia – do 30.11.2018
 

Článok 6: Detailné kroky

Krok 1: Predloženie projektov v termíne od 17. februára 2018 do 18. marca 2018.

Nositeľ projektu projekt navrhne (doručí) prostredníctvom participatívnej platformy na www.piestany.sk, kde sa prihlási. Registrácia predkladateľa projektu na webovej stránke mesta je nutná.  V prípade spoločného projektu niekoľkých osôb, musí byť osoba určená na ich zastupovanie. Pracovná skupina, ktorú menuje primátor mesta,  je garantom a zodpovedá za  splnenie stanovených kritérií v článku 8 tohto štatútu  jednotlivými projektmi.

Krok 2: Hodnotenie a posúdenie projektov pracovnou skupinou v termíne od 17. februára 2018 do 28. marca 2018.

V prípade potreby pracovná skupina kontaktuje predkladateľa projektu, ktorý môže lepšie vysvetliť  zámer a kvalifikovať požiadavky.

Projekty, ktoré prejdú hodnotením nemusia presne zodpovedať pôvodnému návrhu zo strany predkladateľov projektov, hlavne ak ich realizácia si vyžaduje technické úpravy o čom budú predkladatelia projektov informovaní.

Projekty, ktoré nebudú zodpovedať kritériám stanoveným v článku 8 tohto štatútu budú vylúčené. Predkladateľ bude o tejto skutočnosti informovaný. Konečnou fázou hodnotenia bude zostavenie  zoznamu projektov. 

Tento zoznam bude obsahovať:

Názov projektu,

Stručný opis,

Miesto realizácie,

Odhadované náklady.

Krok 3: Diskusia k projektom v termíne od 29. marca 2018 do 22. apríla 2018.

V týchto dňoch je pre predkladateľov projektov (alebo ich zástupov) otvorená možnosť verejne prezentovať svoje projekty, ktoré splnili predpísané kritériá. Projekty budú zverejnené v participatívnej platforme www.piestany.sk. Obyvatelia mesta Piešťany, starší ako 16 rokov, sa môžu dobrovoľne zaregistrovať za účelom účasti, možnosti diskutovať a hlasovať o predkladanom projekte. Jednotliví hostia webovej stránky mesta môžu prezentovať v diskusii svoje stanovisko k jednotlivým projektom. Táto recenzia je len orientačná.

Cieľom tohto kroku je :

 • Umožnenie predkladateľom projektov vytváranie sietí s ostatnými ľuďmi (projektovými manažérmi) alebo diskutovať, obohatiť projekty, resp. spájať podobné projekty.

V termíne do 13. apríla 2018 zorganizuje MsÚ verejné stretnutie predkladateľov projektov, ktoré schválila pracovná skupina, za účelom osobnej prezentácie verejnosti.

Krok 4: Výber projektov (hlasovanie) v termíne od 29. marca 2018 do 22. apríla 2018.

Konečný výber bude výsledkom hlasovania obyvateľov mesta  na webovej stránke www.piestany.sk.

Podmienky výberu sú nasledovné:

 • najmenej  päť  "malých" projektov do 2000 €,
 • najmenej dva "veľké" projekty do 5000 €.

Pričom maximálna celková finančná hodnota nepresiahne výšku 20 000 €. 

O úspešnosti jednotlivých projektov rozhodnú obyvatelia mesta hlasovaním na webovej stránke mesta. Mestský úrad následne zabezpečí realizáciu vybratých projektov zodpovednými zamestnancami  určenými prednostom mestského úradu.

Krok 5: Finančné krytie - realizácia rok 2018

Investičné náklady potrebné na realizáciu vybraných projektov budú kryté z  programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018.

V prípade, že po realizácii úspešných projektov nebude vyčerpaná celá suma 20 000 €, pracovná skupina rozhodne o realizácii ďalšieho projektu v poradí, ktorý získal najväčší počet hlasov, podľa výšky zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov.

 

Článok 7: Formy a metódy účasti 

a) Projekt môže navrhnúť (predložiť) obyvateľ mesta Piešťany s trvalým pobytom na území mesta Piešťany, starší ako 16 rokov, v elektronickej forme, na webovej stránke mesta v termíne od 17. februára 2018 do 18. marca 2018.

b)  Obyvatelia mesta Piešťany, starší ako 16 rokov, sa môžu dobrovoľne zaregistrovať na webovej stránke mesta, "Úľ projektov", za účelom účasti, možnosti diskutovať a hlasovať o predkladanom projekte v termíne od 29. marca 2018 do 22. apríla 2018.

 

Článok 8: Realizovateľnosť  a spoločenský prínos projektu

Projekt môže zahŕňať budovy, pozemky, ulice, chodníky a iné na území mesta Piešťany (katastrálne územie Piešťany a katastrálne územie Kocurice). Projekt sa môže vzťahovať na všetky oblasti (doprava, komunitný rozvoj, transparentnosť, šport, kultúra, sociálna starostlivosť, seniori, mládež, voľnočasové aktivity, rodičia s deťmi, školstvo a vzdelávanie, životné prostredie, zeleň v meste, ekológia, bezdomovectvo, a iné.).

 

Projekt aby mohol byť zrealizovaný, musí spĺňať všetky nasledovné kritériá:

1. Je v kompetencii mesta Piešťany,

2.  Je umiestnený v meste Piešťany (katastrálne územie Piešťany a katastrálne územie Kocurice),

3.  Je vo všeobecnom záujme,

4.  Jedná sa o kapitálové výdavky,

5.  Je technicky realizovateľný,

6. Je možné považovať ho z hľadiska technického, právneho a finančného za správny,

7.  Odhad nákladov na jeho realizáciu je nižší ako 2000 € alebo 5000 € celkom,

8.  Zisky z jeho využitia alebo používania nebudú predmetom prospechu jednotlivca alebo skupiny osôb,

9.  Jeho realizácia bude ukončená v roku 2018,

10. Neobsahuje žiadne diskriminačné alebo hanlivé prvky,

11. Negeneruje v ďalšom období vyššie prevádzkové náklady ako 5% z vynaložených investícií na jeho        realizáciu/rok,

12. Nepotrebuje inú ako obvyklú údržbu,

13. Nevyžaduje nadobúdanie vlastníctva pozemku,

14. Predkladateľ projektu má trvalý pobyt v Piešťanoch a je starší ako 16 rokov

15. Netýka sa majetku mesta v správe rozpočtových organizácií. 

 

Článok 9: Záverečné ustanovenia

Tento Štatút participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018  schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany dňa 08.02.2018 uznesením č.9/2018 a nadobúda účinnosť dňom 12.02.2018.

 

V Piešťanoch  12.02.2018

 

              Miloš Tamajka, M.B.A., v.r.        

primátor mesta Piešťany