Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

zapis

O Z N A M

 

Na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR na Úrade vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku a prijatými opatreniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  termín na podávanie žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy  pre školský rok 2020/2021

Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ materských škôl určuje:

od 18. 05. 2020  do 22. 05. 2020

 

Miesto konania zápisu:

 

MATERSKÁ ŠKOLA , STANIČNÁ 2, PIEŠŤANY,

aj pre Elokované pracovisko, Holubyho 15,, Piešťany ,

Elokované pracovisko, Zavretý kút 6, Piešťany,

 

MATERSKÁ ŠKOLA , RUŽOVÁ 2, PIEŠŤANY, 

Elokované pracovisko, A. Dubčeka 11, Piešťany,                     

                                                 

MATERSKÁ ŠKOLA , VALOVÁ 40, PIEŠŤANY,

Elokované pracovisko,  Považská 1, Piešťany ,  

Elokované pracovisko, Detvianska 46, Piešťany,       

 

MATERSKÁ ŠKOLA, 8. MÁJA 2, PIEŠŤANY,

Elokované pracovisko, 8. mája 4, Piešťany,

 

MATERSKÁ ŠKOLA, E. F. SCHERERA 40, PIEŠŤANY.

 

          Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka materskej školy na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov

        Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.  Prednostne sa prijímajú deti, ktoré k 1.septembru 2020 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

           Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy.

 

 

Podrobnosti  o spôsobe zabezpečenia zápisu do materských škôl budú priebežne doplnené a zákonní zástupcovia detí budú o nich informovaní  prostredníctvom tlače, webovej stránky mesta Piešťany  a oznamov zo strany riaditeliek materských škôl.

 

Podrobnosti o spôsobe zápisu detí do materských  škôl

Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ materských škôl,  určilo termín  na podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pre školský rok  2020/21 :

od 18. 05. 2020  do 22. 05. 2020.

Podrobnosti  o spôsobe zápisu:

  • Zápis detí do materskej školy sa bude  organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
  • Žiadosť, ktorú nájdete na webovej stránke  mesta Piešťany, môžu zákonní zástupcovia detí  poslať vyplnenú na e-mailovú  adresu materskej školy  do 22. 05. 2020.
  • Osobne môžu vyplnenú žiadosť zákonní zástupcovia dieťaťa  doručiť materskej škole - do označenej  poštovej schránky pri hlavnom vchode do budovy materskej školy:                    

 

18. 05. 2020  a 19. 05. 2020    v čase  od   10. 00 h  do  17.00 h,  

20. 05.  2020  až  22. 05. 2020   v čase od    08.00 h  do  14. 00 h.  

          

          Riaditeľka materskej školy bude v uvedené dni a v uvedenom čase pravidelne zo schránky žiadosti  vyberať, a preto prosíme, v záujme ochrany osobných údajov detí a ich zákonných zástupcov uvedených v  žiadosti, dodržiavať určené dni a hodiny na osobné doručenie žiadosti do schránky. 

 

  • Odporúčame komunikáciu elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú !                                

E-mailové adresy materských škôl a telefonické kontakty:

 

Materská škola, Staničná 2, Piešťany,

aj pre Elokované pracovisko, Holubyho 15, Piešťany 

a Elokované pracovisko, Zavretý kút 6, Piešťany: 

e-mail: ms.stanicna.py@slovanet.sk

tel.: 033/ 76 223 34        

                      

Materská škola, Ružová 2, Piešťany,

aj pre Elokované pracovisko, A. Dubčeka 11, Piešťany:

e-mail: ziadost.msruzova@gmail.com 

tel.: 033/ 76 211 26

 

Materská škola, Valová 40, Piešťany, 

aj pre Elokované pracovisko, Považská 1, Piešťany

a Elokované pracovisko, Detvianska 46, Piešťany:   

e-mail: ziadosti.msvalova@gmail.com

tel.: 033/ 76 243 09

 

Materská škola, 8. mája 2, Piešťany, 

aj pre Elokované pracovisko, 8. mája 4,  Piešťany:

e-mail: ziadost.8maja@gmail.com

tel.: 033/ 033/ 77 227 11

                                                           

Materská škola, E. F. Scherera 40 , Piešťany: 

e-mail: ziadost.msscherera@gmail.com

tel.: 033/ 77 400 03

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, sa v určenom termíne zápisu nebude vyžadovať.

            Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. 

      Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

Predpokladaný termín vydávania rozhodnutí je koncom júna až začiatkom  júla 2020.                   

            Vzhľadom na  opatrenia, priebežne prijímané v súvislosti  s ochorením COVID 19, však môže dôjsť k zmene plánovaného termínu vydávania rozhodnutí. Zákonní zástupcovia detí budú o termíne vydávania rozhodnutia vopred informovaní.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie