Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Štátny fond rozvoja bývania

Poskytovanie úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania /zákon NR SR č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB

ŠFRB v sídle MsÚ prijíma žiadosti o podporu zo ŠFRB na účely:

 • výstavba bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, stavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru
 • výstavba bytu v rodinnom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, príp. prestavbou nebytového priestoru
 • kúpa bytu v bytovom dome, v rodinnom dome /Kúpa je možná len od zhotoviteľa uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí. Kolaudačné rozhodnutie nesmie mať viac ako 2 roky od právoplatnosti. Toto ustanovenie neplatí pre odchovancov detského domova, ktorí riešia svoje prvé bývanie/.
 • obnova bytovej budovy /tepelná ochrana BD a RD, obnova a modernizácia spoločných častí a spoločných zariadení, odstránenie statických nedostatkov/

Podmienky poskytnutia podpory:

Žiadateľom o podporu môže byť:

 • FO, ktorá je občanom členského štátu EÚ, má na území SR trvalý pobyt, dovŕšila vek 18 rokov a má pravidelný vlastný príjem
 • PO so sídlom na území SR

Obstarávacia cena /rozpočet/ - je cena za zhotovenie stavby /vrátane ceny za projekt-POo/. Cena pozemku, technickej infraštruktúry, garáže, nebytového priestoru alebo ich podielu sa do OC nezapočítava.

OC pri kúpe bytu je cena dohodnutá v zmluve za zhotovenie stavby . Cena pozemku, technickej infraštruktúry, garáže, nebytového priestoru alebo ich podielu sa do OC nezapočítava.

Ďalej musí žiadateľ preukázať schopnosť splácania úveru /priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny štvrťrok alebo daňovým priznaním za predchádzajúci kal. rok a zároveň mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, neprevyšuje štvor násobok životného minima - príjem za predchádzajúci kalendárny rok.

Podporu zo ŠFRB je možné poskytnúť na účel stavby a kúpy len ak – podlahová plocha /PP/bytu v bytovom dome neprevyšuje 80m2, PP bytových a nebytových priestorov v rodinnom dome prislúchajúca k jednému bytu neprevyšuje 120m2 bez plochy garáže a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie.

Ak je byt v rodinnom dome stavebne určený na trvalé bývanie občana z ťažkým zdravotným postihnutím, PP bytových a nebytových priestorov prislúchajúca k jednému bytu nesmie presiahnuť 180m2 bez plochy garáže.

Podlahová plocha bytu je súčet plochy jeho obytných miestností a plochy príslušenstva bytu bez plochy lodžií, balkónov a schodiska.

Ručenie žiadateľa môže byť realizované:

 • inou nehnuteľnosťou – notársky overená zápisnica, na základe ktorej dáva vlastník nehnuteľnosti k dispozícii predmetnú nehnuteľnosť žiadateľovi na zabezpečenie záväzku voči ŠFRB. Hodnota nehnuteľnosti musí byť minimálne 1,5-násobok výšky požadovaného úveru/. Znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti - nie starší ako 3 mesiace /podľa vyhlášky č.284/2013 Z.z.

Žiadosť sa predkladá na adrese:

Mestský úrad Piešťany

Odbor výstavby a dopravy 

Referát stavebného poriadku a ŠFRB

921 01  Piešťany

Žiadosti pre fyzické osoby sa predkladajú od 1.4.2014 (okrem zatepľovania RD)

Žiadateľ je povinný predložiť i ďaľšie doklady, o ktoré je požiadaný na účely posúdenia jeho žiadosti o podporu zo ŠFRB

Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu v poradí podľa dátumu doručenia žiadostí. O poskytnutí podpory rozhodne fond do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou.

Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok.

Kontrola a čerpanie úveru:

Mestský úrad vykonáva počas platnosti zmluvy kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a kontrolu čerpania podpory pred jej úhradou  bankou.

Dlžník je povinný čerpať poskytnutú podporu formou bezhotovostného platobného styku:

 • úver sa čerpá na základe daňových dokladov /faktúr/, ktoré pred predložením na preplatenie do príslušnej pobočky banky musia bzť potvrdené stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení a overené zamestnancom mestského úradu.
 • zamestnanec MsÚ overí náležitosti faktúry, porovná s rozpočtom a faktúru potvrdí
 • potvrdenú faktúru predloží žiadateľ príslušnej banke na úhradu
 • faktúry musia byť vystavené až po podpise zmluvy so ŠFRB
 • čerpať podpora sa môže len do dvoch rokov od otvorenia účtu v banke, alebo do kolaudácie stavby

Max. lehota výstavby je 24 mesiacov od otvorenia účtu v prísl. banke. V prípade nedodržania tejto lehoty výstavby sa dlžníkovi zvyšuje úrok o 0,5% za každý začatý polrok.

Po kolaudácii je dlžník povinný založiť 1,5-násobok skolaudovanej stavby v prospech ŠFRB do katastra nehnuteľností. Vzory záložných zmlúv si možno vyzdvihnúť na MsÚ Piešťany-úsek výkonu ŠFRB.

Sankcie:

Ak dlžník neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými podmienkami, je povinný ich vrátiť fondu a zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.

Vysvetlivky:

FO-fyzická osoba

PO-právnická osoba

POo-právnická osobs-obec

OC-obstarávacia cena stavby

Ako vybaviť

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

7.12.2023 10:13

Aktuálna teplota:

4.2 °C

Vlhkosť:

80 %

Rosný bod:

1.1 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:20
DNES:1054
TÝŽDEŇ:8471
CELKOM:5488622

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ