Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vodné hospodárstvo a ochrana vôd

Základnou právnou normou v oblasti vodného hospodárstva je zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) .

Voda (chemická značka H2O) je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka, ktorá sa nachádza všade okolo nás. Pokrýva až 70% zemského povrchu, čo predstavuje 369 000 000 kilometrov štvorcových. Je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi a je to jedna z najnevyhnutejších zložiek potrebných pre život organizmov. Za normálnej teploty a tlaku je to bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a chuti.

Z hľadiska človeka sa vyžaduje od vody, aby neohrozovala ľudské zdravie a aby bola pitná. Pritom sa v nej nesmú nachádzať choroboplodné zárodky spôsobujúce prenosné ochorenia, nesmie pôsobiť toxicky a obsahovať veľmi veľa minerálnych a organických látok. Pravdaže, musí byť ešte aj chutná, chladná, bezfarebná a bez pachutí a zápachov.

Povrchové vody na území mesta Piešťany spravuje Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Viac informácií o správcovi povrchových vôd nájdete na jeho internetovej stránke: http://www.svp.sk

Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a odvádzanie odpadovej vody kanalizáciou na území mesta Piešťany zabezpečuje Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Piešťany. Viac informácií o pitnej vode a kanalizácii nájdete na internetovej stránke: http://www.tavos-as.sk

1. Kvalita vody v Piešťanoch: "Pitná voda", a "Vodné toky"

2. Šetrenie vodou: " Voda v Piešťanoch"

3. Vodné stavby: " Postup pri povoľovaní vodných stavieb", "Vodné stavby"