Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Pamätihodností mesta Piešťany boli schválené mestským zatupiteľstvom vo "Všeobecne záväznom nariadení 2/2009 o pamätihodnostiach mesta Piešťany.

Sú v ňom zahrnuté všetky pamiatky považované za historické dedičstvo Piešťan. Na základe prijatého VZN bude mestský úrad sledovať ich stav a zabezpečovať ich ochranu.

Nehnuteľné

Amfiteáter (mapa)

Sad Andreja Kmeťa, súp. č. 1808

parc. č. 7927

Objekt v pamiatkovej zóne, navrhnutý na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR.

Letné prírodné divadlo v Mestskom parku. Citlivý návrh, ktorý rátal so zapojením reliktnej zelene pôvodného lužného lesa do novovytváranej architektonicky formovanej hmoty.

Autori: M.M. Scheer a J. Rajchl.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 4/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Pribinova č. 2, súp. č. 1724

parc. č. 7887

Solitérna stavba autora S. Brescianiho s monumentálnym eklektickým priečelím s prvkami približujúcimi sa postmoderne, realizovaný v r. 1924-1925.

Dvojposchodová, symetricky komponovaná budova s valbovou strechou. Jednoduchý prevádzkový rozvrh vyčlenil prízemie pre verejnosť, či už ako administratívne priestory pôvodného vlastníka alebo neskôr miestnosti rôznych organizácií a inštitúcií. Na poschodiach sú byty.

Vtesnanie objektu medzi susedné domy a jeho poloha v relatívne úzkej uličke do určitej miery sťažujú možnosti vnímania kvalít tejto zaujímavej architektúry. Na objekte sa zachovala autentická identifikačná tabuľa s menom autora, názvom stavebnej firmy a udaním času výstavby.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 26/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Námestie slobody č.6 , súp. č. 1716

parc. č. 6542

Nárožná dominantná budova Námestia slobody od autora Z. Bodnára, postavená v r. 1931-1932. (konštruktivizmus – funkcionalizmus)

Trojposchodový objekt zvýraznený v nároží podkoseným rizalitom, ktorý prevyšuje základnú hmotu o 1 podlažie. Hmotové stvárnenie aj použitý materiál a kultivovaný detail zaručujú tejto architektúre miesto medzi najvydarenejšími realizáciami v Piešťanoch.Za vyzdvihnutie stojí nápadité skosenie nárožia, predsadenie hmoty I. a II. poschodia pred líce prízemia a III. poschodia, strešná terasa – záhrada a ďalšie. Úžitková kvalita bytov je vysoká /dom je vybavený výťahom/ a prevádzkové predpoklady lekárne ešte stále vyhovujú požiadavkám. Táto stavba je najvyzretejšia spomedzi všetkých Bodnárových prác realizovaných v meste. Vcelku ju nepoškodila ani dostavba poschodia nad strešnou terasou otočenou k ul. E. Suchoňa až do výšky nárožného rizalitu. V nadstavbe bolo pôvodne laboratórium, neskôr byt.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 31/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Rázusova č.9, súp. č. 1691

parc. č. 6532

Objekt v pamiatkovej zóne, navrhnutý na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR.

Objekt v radovej uličnej zástavbe zo začiatku 20. storočia so štukovou výzdobou na hlavnej fasáde a s reprezentačnou centrálnou schodišťovou halou. V minulosti sídlo koedukačnej školy v Piešťanoch.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 9/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Rázusova č.14, súp. č. 1699

parc. č. 6568

Objekt v pamiatkovej zóne, navrhnutý na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR.

Bývalý hotel Metropol, neskôr gymnázium so zachovaným secesným dekorom na fasáde a čiastočne i v interiéri.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 10/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Kaplnka pri Kolonádovom moste (mapa)

Winterova č. 74, súp. č. 1784

parc. č. 7915

Objekt v pamiatkovej zóne, navrhnutý na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR.

Jednoloďový, novogotický sakrálny objekt s pôdorysom v tvare obdĺžnika nadstaveného polsexagonálnym uzáverom, postavený v roku 1897 – neznámy autor.

Nahradila zbúranú barokovú kaplnku sv. Jána Nepomuckého, ktorá stála v susedstve bývalého Panského hostinca. Kaplnku zasvätili Božskému srdcu Ježišovmu.

Napriek novogotickému tvarosloviu, ktoré sa presadzuje v exteriéri, vnútrajšok nie je klenutý, ale má plochý strop. Zariadenie eklekticisticky poňatého interiéru pochádza z poslednej štvrtiny 20. storočia.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 1/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Winterova č. 1-5, súp. č. 1726, 1727, 1728

parc. č. 6509, 6510, 6511, 6512,

Objekt v pamiatkovej zóne, navrhnutý na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR.

Pôvodná klasicistická vila Tüköryho, pochádzajúca z 19. storočia prestavaná na romantickú, historizujúcu podobu na začiatku 20. storočia podľa návrhu architekta A. Oberländera.

Prízemná až dvojposchodová, pôdorysne i tvarovo členitá stavba je najvýraznejším reprezentantom doznievajúceho romantizmu 19. storočia v Piešťanoch. Vežičkami s cimburím, ale aj celkovým hmotovým usporiadaním pripomína kaštiele a zámky historizujúcej proveniencie. Objekt za celú dobu existencie nezmenil funkciu a stále poskytuje všetky základné služby hotelového typu. V minulosti bol obľubovaný umeleckou verejnosťou, miestom klubu architektov. Rád tu pracoval napr. Ladislav Mňačko a napísal tu i niektoré svoje práce.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 2/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Vila Alexander

Winterova č. 41, súp. č. 1745

parc. č. 7880

Objekt v pamiatkovej zóne, navrhnutý na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR.

Pôvodne penzión, v ktorom boli kumulované prevádzky liečebného a ubytovacieho charakteru s bývaním majiteľa ( praktikujúci lekár – Dr. Alexander). Neskôr preprofilovaná pre potreby nemocnice s poliklinikou (riaditeľstvo NsP, transfúzna stanica), vzniknutej v susedstve. Solitérna budova je jednoposchodová, podpivničená, s vysokým manzardovým podkrovím. Budova vzbudzuje pozornosť plasticky bohatým exteriérom, výberom a opracovaním materiálu. Hmota je tvarovaná veľmi invenčne, pričom jej členenie prechádza od hlbokej loggie do vystupujúcich tvarov ako sú napr. arkiere. Z materiálov sa variuje kameň, betón, tehla, omietka, drevo, sklo, kov – bez výnimky všetko v precíznom opracovaní ako dokonale prevedená remeselná práca. Kvalita detailu je po každej stránke vysoká. Vzhľad exteriéru už naznačuje smerovanie od secesie k individualistickej moderne. Realizovaná v roku 1912 podľa projektu architektov H. Böhma a Á. Hegedüsa.

V roku 2007-2008 rekonštruovaná pre účely zdravotníckych zariadení – ambulancií lekárov a lekárne.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 3/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Winterova č.70, súp. č. 1782

parc. č. 7877

Objekt v pamiatkovej zóne, navrhnutý na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR.

Hrázdená stavba od neznámeho autora predstavuje romantický štýl poslednej štvrtiny 19. storočia.

Dvojposchodový, v niektorých častiach aj jednoposchodový alebo prízemný, sčasti podpivničený objekt s množstvom rozmanitých výstupkov a exteriérových tvarov, s komplikovanou strechou a zložitou – nie veľmi čistou – dispozíciou. Na prízemí sú vstupné, stravovacie, kuchynské, hygienické, pomocné a sčasti aj ubytovacie priestory. Na poschodí sú výlučne ubytovacie miestnosti a tiež sústredená, ale poddimenzovaná sociálna vybavenosť. Na budove sa v exteriéri i v interiéri dochovalo veľa zaujímavých detailov i pôvodného materiálu (napr. drevené balustrády, glazovaná krytina). Najväčšou pozoruhodnosťou je samotná hrazdená konštrukcia objektu. Na hlavnom priečelí je dochovaný najstarší arkier v Piešťanoch. Je pozostatkom romantickej zástavby voľakedajšieho Kráľovského riadku.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 5/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Winterova č. 26, súp. č. 1760

parc. č. 6528/1

Objekt v pamiatkovej zóne, navrhnutý na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR.

Objekt v radovej uličnej zástavbe s bohatou secesnou výzdobou na hlavnej fasáde a v interiéri. Na uličnej fasáde zachovaný posledný skriňový secesný výklad s pôvodnými reklamami lekárne.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 6/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Winterova č. 34, súp. č. 1764

parc. č. 6538/4

Objekt v pamiatkovej zóne, navrhnutý na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR.

Objekt so začiatku 20. storočia so zachovanými secesnými prvkami na hlavnej fasáde aj v interiéri. Výtvarne stvárnená krytina nad arkierom je dokladom autorovej precíznosti v riešení detailu.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 7/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Winterova č. 36, súp. č. 1765

parc. č. 6539

Objekt v pamiatkovej zóne, navrhnutý na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR.

Eklektický objekt v radovej uličnej zástavbe s bohatou plastickou výzdobou, autor – A. Öberländer .Jednoposchodový objekt osadený na úzkej parcele v radovej uličnej zástavbe. Pôdorys má podobu písmena L s kratším – uličným a dlhším – dvorným krídlom. Na budove je bohatá plastická výzdoba. Pôvodný dekór sa zachoval aj vo vstupnom a schodiskovom priestore. Neskorší, cudzorodý zásah pri adaptácii prízemia poškodil jednoliatosť pôvodného vzhľadu objektu, ale i tak charakteristický Oberländerov rukopis je na riešení stále čitateľný.Rovnako ako na rade jeho ďalších budov i na tejto existuje arkáda s podporou v osi symetrie – jeden z najcharakte-ristickejších znakov autorových prác.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 8/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Teplická č.81, súp. č. 5003, 5004, 2231

parc. 7464/1,2, 7465, 7466/1

Objekt v pamiatkovej zóne, navrhnutý na zápis do ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR.

Vybudovaný z podnetu kúpeľného lekára F.E. Scherera v roku 1863 podľa anonymného projektu. Slúžil ubytovaniu a stravovaniu kúpeľných pacientov z radov príslušníkov armády.

Jednoposchodová, rozložitá, symetrická budova s pôdorysom v tvare širokého U, zakrytá valbovou strechou.

Pôvodnú, v slohovom výraze historizujúcu budovu postavili uprostred rozmerného pozemku, čo dovoľovalo rozširovať kapacitu zariadenia dostavbami. V r. 1908-1909 vybudovali solitérnu vilu Izabela, na prelome 20. a 21.storočia doplnili rozsah poskytovaných služieb o balneoterapeutickú prevádzku, vrátane bazénov.

Najvýznamnejšie kúpeľné zariadenie na pravobrežnej – mestskej strane Váhu.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 11/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Winterova č.1, súp. č. 1725

parc. č. 6463

Jednoloďový, novogotický chrám postavený v roku 1905 podľa projektu J. Krátkeho, s tromi poliami zaklenutými krížovou klenbou, s rovným uzáverom – z priestoru nie je vyčlenené presbytérium. Veža je predstavaná. Článkovanie je nevýrazné, profilácia má nízku plasticitu.

Urbanisticky dobre zvládnutá lokalizácia sa uplatňuje v priehľadoch niekoľkých ulíc. Za pozornosť tiež stojí severo-južná orientácia evanjelického chrámu.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 12/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Kúpeľný ostrov č.18, súp. č. 3598

parc. č. 8004

Secesná symetrická, vejárovitá kompozícia rozvinutá okolo ťažiskového balneopriestoru. „Vejár“ tvorí deväť, prevažne trojtraktových prízemných krídiel, navzájom previazaných polkruhovým koridorom. V oboch okrajových polohách čelného frontu a v závere osi symetrie boli krídla „vejáru“ zdvihnuté o jedno podlažie. Strechy – pôvodne kryté mačinovým kobercom – sú sčasti ploché, sčasti valbové. Centrálny priestor je prekrytý kupolovitou konštrukciou. Podpivničenie chýba. Pôvodné lazaretové provizórium z I. svetovej vojny slúži ako balneoterapeutické a ubytovacie zariadenie pre najťažších pacientov a z funkčného hľadiska je považované za najkomplexnejšie a prevádzkovo najefektívnejšie navrhnuté kúpeľné zariadenie v Piešťanoch. Vysoko sa hodnotí kompozičná väzba na klasicistický súbor Napoleónskych kúpeľov, s ktorými tvorí pôvabný urbanistický celok. Po rôznych úpravách bol pôvodný secesný výzor dosť potlačený. Stavba bola realizovaná v r. 1915-1916 ako chronologicky posledné dielo architektov H. Böhma a Á. Hegedüsa v Piešťanoch..

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 13/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Kúpeľný ostrov č. 20, súp. č. 3599

parc. č. 8007

Pôvodne kúpeľný hotel z r. 1928, realizovaný bez navrhovaného zrkadlového obrazu súčasného krídla, nenaplnil predstavu autorov: F. Wimmera a A. Szönyiho o vytvorení uzavretejšej dvornej časti stavby.

Dvojposchodový, trojtraktový, podpivničený objekt s valbovým, resp. sedlovým zastrešením.

Strohé a celkove nevýrazné fasády postrádajú plastické oživenie. Podkrovný priestor bol v sedemdesiatych rokoch dodatočne adaptovaný na pracovne pracovníkov VÚRCH. Po zavŕšení výstavby, ktorá bola považovaná za I. etapu, hotel disponoval 70 izbami so 100 lôžkami. Hotel mal vlastnú jedáleň, ale strava sa pripravovala v susednej budove „Pro patria“, s ktorou bol hotel prevádzkovo i stavebne spojený.

V súčasnosti je objekt sídlom Riaditeľstva SLK a.s. spolu s administratívou.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 14/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Kúpeľný ostrov,

parc. č. 8018

Železobetónový vežový vodojem, osemuholníkového pôdorysu, postavený v r. 1928 firmou Pittel a Brausewetter. Osemboký hranol prechádza nad kordónovou rímsou do vpísaného valca, nad ktorým je na konzolách vysadený dvanásťboký hranol najvyššej časti, kulminujúci dvanásťosovou arkádovou galériou. Kužeľová strecha je horizontálne rozdelená na 2 časti, ktoré sú od seba odsadené nízkym valcovým lampášom (lucernou).

Funkcionalistická technická architektúra ako dominanta s výraznou architektonickou kvalitou dotvára skupinu okolitých kúpeľných objektov.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 15/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Beethovenova ul. č. 20, súp. č. 1800

parc. č. 6482

Nárožný objekt penziónu lokalizovaný v kontakte s parkom, realizovaný v r. 1928 v slohoch konštruktivizmu –funkcionalizmu podľa projektu J. Merganca a O. Klimeša.

Trojposchodový, v podstate dvojtraktový, podpivničený objekt, ktorý sa veľkosťou i formou zreteľne vymyká predstave zvyčajnej vily. Pôdorys má podobu písmena U; strecha je plochá. V suteréne bola navrhnutá kuchyňa s pomocnými priestormi, na prízemí hala, jedáleň a lôžkové izby pre ťažkých pacientov, na poschodiach po 12 izieb /celkom 36 izieb so 48 lôžkami/. Z náplne je zrejmé, že objekt patril k tomu druhu penziónov, ktoré mali charakter liečebných ústavov. Tvarová strohosť základnej hmoty je eliminovaná balkónmi, predsadenými pred izby orientované do parku a zaujímavým konštruktivistickým dekorom v podobe pilastrov a kladia na prízemnej časti západnej fasády, ako i vzájomným spodobnením určujúceho prvku oplotenia a rámovania výkladných skríň na južnej fasáde.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 16/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Sad A. Kmeťa č. 80, súp. č. 1787

parc. č. 7912

Objekt penziónu uzatvárajúci nábrežnú skupinu troch víl, patriacich k znakovému špecifiku panorámy pravobrežného nábrežia. Realizovaný v r. 1928 na základe návrhu F. Wimmera a A. Szönyiho. (reminiscencia moderny)

Dvojposchodová, resp. trojposchodová budova so symetricky deformovaným obdĺžnikovým pôdorysom. Konštrukčne ide o trojtrakt; najväčšou pozoruhodnosťou je spôsob zakladania na pilotách, podmienený zložitými geologickými pomermi v navezenom podloží.Medzi podložím a železobetónovou podlahou prízemia je voľný priestor.

Na prízemí a prvom poschodí bolo navrhnutých po 10 izieb (6 jednolôžkových, 4 dvojlôžkové). Zvyšok objemu tvoril byt majiteľa a ďalšie potrebné priestory. Na prípravu a podávanie stravy ubytovaným hosťom nebol objekt priestorovo vybavený. Plochá strecha nad druhým poschodím plnila funkciu požadovaného solária.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 17/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Sad A. Kmeťa č. 78, súp. č. 1786

parc. č. 7913

Objekt penziónu nachádzajúci sa v strede nábrežnej skupiny troch víl, patriacich k znakovému špecifiku panorámy pravobrežného nábrežia. Realizovaný v r. 1927 na základe návrhu B. Weinwurma a I. Vécseiho. (konštruktivizmus – funkcionalizmus)

Trojposchodový objekt s pôdorysom v tvare U, s trojtraktovým i dvojtraktovým dispozičným riešením a splochou strechou, využívanou ako terasa na slnenie.V čase vzniku ponúkal zhruba 40 prenajímateľných izieb a v súlade s dobovými zvyklosťami v ňom býval i majiteľ. V tomto prípade bol byt majiteľa dôsledne oddelený od prenajímateľnej časti, mal vlastný vstup i interné schodisko. Objekt patril k typu penziónov, ktoré nemali vybavenosť liečebného ústavu a neposkytovali ani možnosť stravovania.

Výzor objektu pôsobí striedmo; plastickým oživením fasád sú úsporne navrhnuté balkóny, terasy a rímsa.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 18/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Sad A. Kmeťa č. 76, súp. č. 1785

parc. č. 7914

Objekt penziónu uvádzajúci skupinu troch víl, patriacich k znakovému špecifiku panorámy pravobrežného nábrežia. Realizovaný v r. 1928-1929 na základe návrhu A. Slatinského.

(konštruktivizmus – funkcionalizmus)

Trojposchodová, nepodpivničená budova s pôdorysom v tvare písmena L. Terasovo poňaté ploché strechy boli určené na slnenie. Na prízemí boli vstupné, čakacie, ordinačné, terapeutické, prijímacie, stravovacie, spoločenské a pomocné miestnosti. Na dvoch typických poschodiach po 16 prevažne jednolôžkových izieb. Na ustupujúcom poschodí bol byt majiteľa a 4 ďalšie hosťovské izby. Sociálna vybavenosť bola spoločná a bola navrhnutá veľmi úsporne.

Puristický objekt je v kontexte s prostredím pozoruhodný spôsobom práce autora s hmotami. Od úrovne rímsy susednej vily sa stupňovite zvažuje k drobnej hmote kaplnky, ktorá stojí pred líniou troch nábrežných víl.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 19/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Sad A. Kmeťa č. 26, súp. č. 1803

parc. č. 7888/1

Objekt penziónu Dr. Müllera od autora A. Leitersdorfa, realizovaný v r. 1927. (konkštruktivizmus – funkcionalizmus)

Dvojposchodový, podpivničený objekt s obdĺžnikovým pôdorysom a trojtraktovou dispo-zíciou, ukončený rímsou. Strecha je plochá, prístupná ako terasa s pôvodným funkčným určením pre solárium. Z fasády vystupuje schodiskový rizalit, polkruhový arkier a balkóny pavlačového typu. Sokel je odlíšený od plochy fasády; fasádne otvory sú zdôraznené jemným plastickým rámovaním. So susednou vilou „Klára“, od toho istého autora, tvorí „Hron“ pozoruhodnú hmotovú kompozíciu a do určitej miery aj funkčne súvisiaci celok so spoločným átriovým dvorom.

Pôvodný zámer bol postavený na požiadavke jednej ordinácie odborného lekára, izieb pre 22-25 pacientov, haly a tiež dvoch bytov. Neskôr časť prízemia spojená s vilou „Klára“ slúžilaverejnosti ako pracovisko polikliniky. V tejto súvislosti uskutočnené stavebné úpravy sa nedotkli vonkajšieho vzhľadu budovy.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 20/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Sad A. Kmeťa č. 28, súp. č. 1804

parc. č. 7881/1

Objekt penziónu majiteľa PhMr. Metha od autora A. Leitersdorfa, realizovaný v r. 1928, tvorí so susedným objektom vily „Hron“ pozoruhodnú hmotovú kompozíciu. (konštruktivizmus – funkcionalizmus)

Dvojposchodový objekt postavený ako konštrukčný trojtrakt na trojuholníkovej parcele. Strecha je plochá. Na invenčne komponovaných fasádach s opticky odsadeným prízemím a s proporčným rozvrhom plných plôch a otvorov sú najvýraznejším prvkom balkóny obopínajúce zaoblené nárožie. Veľmi príjemne pôsobí decentná plasticita rámovania fasádnych otvorov. Pôvodne boli na prízemí objektu obchody a nástup ku komunikačnej vertikále, vedúcej k ordináciám a ubytovacím priestorom pre 34 pacientov.Časť prízemia za traktom obchodných miestností je zdvihnutá o 1,7 m voči úrovni obchodov a taktiež slúžila pacientom. V polozapustenom suteréne pod týmto zvýšeným prízemím bola zriadená kuchyňa, jedáleň a potrebné pomocné priestory. Zmena funkčnej náplne budovy v povojnových rokoch bola doprevádzaná zásahmi do pôvodného rozvrhu plôch.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 21/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Winterova č. 68, súp. č. 1781

parc. č. 7876

Pôvodne kúpeľné sanatórium. Vo svojej dobe vzorový príklad totálnej prestavby staršej budovy s oddelením liečebnej a hotelovej prevádzky realizovaný v r. 1925-1926 podľa návrhu P. Weisza.

(konštruktivizmus – funkcionalizmus)

V maxime štvorposchodová budova; na prízemí rozvinutá okolo átriového dvora, od prvého poschodia prechádzajúca do pôdorysu v tvare U.

Zadanie projektu prestavby a dostavby obsahovalo dve základné požiadavky: vzájomné oddelenie liečebnej a hotelovej prevádzky a zabezpečenie výhľadu z hotelových izieb na scenériu Váhu. Na prízemí boli sústredené všetky vyšetrovacie, liečebné a stravovacie prevádzky, poschodia boli vyhradené ubytovaniu.

P. Weisz navrhol aj interiér, v ktorom sa vyvaroval akéhokoľvek konštruktivizmu neadekvátneho použitia materiálu a tvarového riešenia. Interiér, rovnako ako pôvodnú úpravu parteru átriového dvora negatívne poznačila adaptácia sanatória na nemocnicu. Mobiliár sa nezachoval, priestorové miestnosti boli porozdeľované priečkami, ušľachtilé úpravy povrchov sa dochovali iba fragmentárne.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 23/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Winterova č. 66, súp. č. 1780

parc. č. 7874

Pôvodne sanatórium Dr. Brežného realizované v r. 1929-1930 podľa projektu J. Merganca a O. Klimeša. (funkcionalizmus)

Päťposchodová, v dispozícii trojtraktová, podpivničená budova s pôdorysom v tvare písmena U, zastrešená plochou strechou, uspôsobenou ako čiastočne prekrytá terasa vybavená sprchami a sociálnym príslušenstvom. V suteréne boli navrhované hydroterapeutické zariadenia a bahenný kúpeľ, ďalej sklady a kotolňa. Na prízemí sa nachádzalo 5 obchodov, spoločenské priestory, ďalej kuchyňa, výčap, prípravná miestnosť a bar. V mezaníne boli dve menšie a jedna väčšia jedáleň s terasou k Váhu; v dvornom krídle digestórum, umývareň lekárov a pôrodná sála. V prednom trakte bolo navrhnutých 6 pacientských izieb, čakáreň, ordinácia a ambulancia kúpeľného lekára. Na I. poschodí bolo zriadených 6 hosťovských izieb a byt majiteľa (Dr. Brežného). Na II., III. a IV. poschodí bolo 58 izieb pre hostí, každá s balkónom alebo terasou.

Neskôr bolo sanatórium spojené so susednou budovou a reprofilované na nemocnicu, čo sa nezaobišlo bez stavebných úprav.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 23/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Vila „Astória“

Sad A. Kmeťa č. 24, súp. č. 1802

parc. č. 7893

Pôvodne penzión charakteru liečebného zariadenia s lôžkami. Fasádna úprava s povrchmi z kvalitného režného muriva patrí medzi špičkové práce autora – A. Slatinského, realizovaná v r. 1927. (konštruktivizmus – funkcionalizmus)

Jednoposchodová, podpivničená budova s čiastočne využitým podkrovím pod sedlovou strechou. Bola navrhnutá ako konštruktívny dvojtrakt a dispozičný trojtrakt. Penzión mal povahu liečebného zariadenia s lôžkami, ale i s prístupom ambulantných pacientov. Stravovanie sa neposkytovalo. Pri dispozičnom riešení bol položený hlavný dôraz na bezkolízny návrh prevádzky. V pôvodnom návrhu boli na prízemí obchody, lekárske pracovisko a pacientské izby. Na poschodí bol zriadený nadštandardný byt majiteľa (Dr. Szegö).

Na fasáde je je uplatnený celý rad nápadov, ktorých realizáciu umožňovala práca s lícovou tehlou. Inomateriálovým doplnkom tehly sú pekné ostenia fasádnych otvorov a balkónové krakorce. Decentná rímsa a kovové zábradlia balkónov, spolu s výplňami otvorov a škridlovou strešnou krytinou dotvárajú prívetivý obraz exteriéru.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 24/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Sad A. Kmeťa č. 43, súp. č. 1746

parc. č. 7902

Penzión navrhnutý F. Wimmerom a A. Szönyim, realizovaný v r. 1927 ako reminiscencia moderny.

Vila spolu s okolitými objektami podobného charakteru vytvára v kontakte s parkom svojbytný urbanistický celok.

Dvojposchodový, podpivničený objekt s valbovou strchou. Na prízemí bol okrem iného navrhnutý byt majiteľa (Kajlich) a na každom z oboch poschodí bolo 11 hosťovských izieb, spoločné príslušenstvo a 1 spoločná terasa. V úhrne bolo 16 izieb jednolôžkových a 6 dvojlôžkových. Pôdorys objektu je pri určitom zjednodušení v podstate obdĺžnikový, dispozícia je trojtraktová. Objekt nebol za celú dobu existencie výraznejšie upravovaný a dodnes si zachoval pôvodný rozvrh funkcií a priestorov, vrátane stále užívaného bytu.

Vila má všetky charakteristické znaky dobového rukopisu autorskej dvojice: kamenný sokel, zdôraznené ostenia, okenice, oblúkové nadpražie vstupu. Bohatstvo článkov rozmnožuje profilovaná rímsa, klasicizujúce lizény, balustráda.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 25/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Námestie SNP č. 9, súp. č. 1493

parc. č. 6348

Pôvodne Masarykova meštianska škola. Prvá uskutočnená stavba na obvode nového centrálneho námestia (pôvodne Komenského námestie). Postavená v r. 1926 podľa projektu L. Skřivánka. (klasicizujúca neorenesancia)

V hlavnej hmote dvojposchodová a v podružnej hmote prízemná budova zastrešená valbovými strechami. Symetrická pôdorysná schéma má podobu písmena T. Jasná dispozícia vyučovacích krídiel je založená na konštrukčnom trojtrakte, ktorý dôsledne rešpektuje. V koncových polohách širokého, foyerového stredného traktu sú situované schodiská. V osi symetrie, kolmo na dvojposchodový vyučovací blok, je napojená prízemná telocvičňa. Hlavná hmota je podpivničená.

Na fasádach je aplikovaná autorom uplatňovaná sgrafitová rustika; povšimnutiahodné klasicizujúce členenie povrchu kamennými pilastrami a sgrafitové kvádrovanie plôch s priaznivým účinkom.

Solitérna budova gymnázia vypĺňa jednu z dlhších strán obdĺžnikového námestia a v objeme i v situovaní je najimpozantnejšou hmotou priestoru.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 27/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Námestie SNP č. 3, súp. č. 1475

parc. č. 6354

Administratívny objekt obecného domu začlenený do zástavby v nároží s Kukučínovou ulicou ako reprezentatívny uzáver jednej z užších strán Námestia SNP, postavený v r. 1929-1930 podľa návrhu J. Merganca a O. Klimeša. (reminiscencia moderny)

Dvojposchodová, podpivničená, pôvodne solitérna budova, krytá valbovou strechou. Pôvodne bola v budove, popri úradných miestnostiach, ešte policajná expozitúra a so žalárom, expozitúra finančného riaditeľstva, priestory pe hasičské potreby, služobný byt notára, dva byty pre zriadencov a niekoľko ďalších miestností pre rôzne využitie, o.i. aj pre múzeum.Po zriadení MsNV boli neadministratívne funkcie postupne z budovy vymiestňované. V súčasnosti – po úpravách a prístavbe – celá budova slúži mestskému úradu.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 28/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Námestie SNP č. 8, súp. č. 1492

parc. č. 6243

Pôvodne solitérny administratívny objekt okresného úradu neskôr včlenený do zástavby v nároží s Bernolákovou ulicou prístavbami spojenými s reprofiláciou objektu na priemyslovú elektrotechnickú školu, postavený v r. 1937 podľa návrhu E Belluša.

(konštruktivizmus – funkcionalizmus)

Dvojposchodová, podpivničená budova s pôdorysom v tvare L. Hmota je ukončená rímsou a nízkou plechovou valbou. Konštrukčný i dispozičný trojtrakt má jasnú osnovu administratívnej budovy.

Z troch Bellušových piešťanských realizácií je budova bývalého okresného úradu najmladšia. Jej tvarovanie, použitý materiál /v v exponovaných partiách biely travertín/ a práca s detailom nezaprú autora.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 29/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Nálepkova ul. č. 6, súp. č. 1827

parc. č. 7798

Penzión charakteru liečebného ústavu postavený podľa návrhu A. Slatinského v roku 1928.

(konštruktivizmus – funkcionalizmus)

Trojposchodová, podpivničená budova s plochou strechou. Pôvodne bolo v objekte 35 izieb so 43 lôžkami, ordinačné priestory, sociálne a hospodárske miestnosti. Samozrejmou súčasťou bol byt majiteľa – lekára (Dr. Székely)

Monumentálne pôsobiaca komunikačná vertikála je riešená v styku vnútorných traktov dispozičnej dispozičnej schémy v podobe písmena L. Najjednoduchšími prostriedkami bolo docielené veľmi dobré riešenie. Strohý vzhľad budovy je v hmote i jej členení poplatný puristickému konštruktivizmu, diktovanému predovšetkým ekonomickými hľadiskami. Humanizačným prvkom je dôsledná aplikácia balkónov pred všetkými otvormi na poschodiach.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 30/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Vajanského č. 35, súp. č. 1954

parc. č. 8048

Objekt školy vyznačujúci sa čistotou geometrických foriem a zdôraznenou horizontalitou. Disozičné riešenie plne rešpektuje účel stavby .

Autor: F. Bednárik, realizácia: 1938 (funkcionalizmus)

Dvojposchodová, ale sčasti aj prízemná stavba s pôdorysom v tvare písmena L. Nevysoký keramický sokel /prízemie je len málo zdvihnuté nad úroveň vonkajšieho chodníka/ nachádza odozvu v lemovaní atiky, ktorá je ukončená náznakovou rímsou. Rímsa sa mierou plasticity, ani použitým materiálom neodlišuje od horizontálnych lemovaní pásov okien. Medziokenné pilieriky sú taktiež obložené hnedastým keramickým obkladom, čo zvlášť na východnej fasáde zvyšuje kontrast medzi svetlejšími omietnutými plochami parapetov a tmavšími pásmi okien. Krídlo s učebňami je navrhnuté ako dispozičný dvojtrakt s tým, že triedy sú umiestnené do troch podlaží učebného traktu tak, aby mali okná výlučne na východ. 17-tim triedam zodpovedá príslušné vybavenie ďalšími učebnými, odpočinkovými, sociálnymi a pomocnými priestormi. Telocvičňa je situovaná ako prízemný záver východozápadného krídla v paralele s Vajanského ulicou. Škola bola pôvodne pomenovaná po generálovi M.R. Štefánikovi.

Stavba je jediným príkladom tzv. farebného funkcionalizmu v meste. Bola poslednou, kompletne ukončenou realizáciou pred rozpadom štátu a vypuknutím druhej svetovej vojny.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 32/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Štefánikova ul. č. 2/B, súp. č. 5027

parc. č. 5880

Priekopnícke ubytovacie zariadenie slúžiace ako robotnícka liečebňa „Pro labore“ autorov: H. Böhma a Á. Hegedüsa (moderna)

Jednoposchodový, podpivničený, v pôdoryse obdĺžnikový, solitérny objekt usporiadaný ako konštrukčný aj dispozičný trojtrakt. Objekt má valbovú strechu, na fasádach upútavajú predovšetkým tehlové ostenia okien. Aj ďalšie plastické články /napr. podrímsové konzolky/ si zaslúžia pozornosť pre nevtieravú nápaditosť s akou prispievajú k oživeniu exteriéru.

V dobe vzniku bol pavilón vybavený dômyselným systémom teplovzdušného vykurovania, ktorý pozoruhodne fungoval počas celej existencie liečebne.

Vo svojej dobe naprosto ojedinelá robotnícka liečebňa je v súčasnosti reprofilovaná na hotelové zariadenie /Hotel Sandor Pavillon/.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 33/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Beethovenova ul. č.3, súp. č. 1811

parc. č. 6471

Pôvodne penzión slúžiaci praxi a bývaniu lekára – majiteľa /Dr. Švorca/, poskytoval ubytovanie svojej klientele. Navrhnutý P. Weiszom v r. 1941. ( reminiscencia moderny)

Jednoposchodová budova s prízemím zdvihnutým o pol podlažia a s polozapusteným suterénom, ktorého využiteľnosť sa rovnala využiteľnosti nadzemných podlaží. Plochá strecha plnila funkciu terasy.

Z troch víl, ktoré P. Weisz preukázateľne navrhol a v rodisku realizoval, je vila Dr. Švorca najbližšie výrazu jeho vrcholných diel. Bola navrhnutá s predpokladom prístavby ďalšej hmoty, takže má tri riešené fasády a styčný /požiarny/ múr.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 34/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Štefánikova ul. č.119, súp. č.1219

parc. č. 918

Jeden z najvýraznejších príkladov eklekticizmu v Piešťanoch.

Pôvodne klasicistická budova Obecného úradu bola prestavaná v polovici dvadsiatych rokov 20. storočia pre potreby Okresného súdu. Autorom projektu adaptácie bol v Berlíne žijúci piešťanský rodáka architekt R. Scheibner. Ďalšie úpravy – posledná pri zmene účelu na školu – vonkajší eklekticistický vzhľad budovy nepoznamenali. Scheibnerova dvojica dórskych stĺpov na hlavnom portáli budovy je jediným príkladom uplatnenia takýchto stĺpov v Piešťanoch.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 35/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Prvá mimobratislavská účelová stavba divadla po 2. svetovej vojne, realizovaná v r. 1974-1979 podľa projektu F. Milučkého.

Nositeľmi architektonického výrazu sú: pohľadový betón, sklo a červené – mobilné i pevné – plochy a tvary. Autor, ako sa sám vyjadril, zužitkoval „inšpiračné podnety z našej historickej aj ľudovej architektúry“ a vytvoril dielo, ktoré je príkladom jednoty exteriéru a interiéru.

Architektonická idea sa začala rodiť už v roku 1958 v súťaži kde prvú cenu získal kolektív Š. Ďurkovič, F. Milučký a V. Ružek. O desať rokov neskôr sa dostal F. Milučký k definitívnemu projektu. Expresívne komponovaná stavba, kde sa princíp abstraktnej jednoduchosti utvrdzuje výraznou formou (často z režného betónu), alebo mnohonásobným opakovaním (rastrové a lamelové pohľady) je situovaný v kontakte s mestským parkom a riekou Váh blízko centra mesta. Uplatňujú sa tu osvedčené metódy moderny (plus tradičné spájanie interiéru s exteriérom), ktoré budujú konzistentný obraz abstraktného artefaktu vloženého do výtvarne čistého prostredia. Mohutné povrazisko dáva stavbe jemnú dojmovú labilitu. Pripomína lodnú nadstavbu a opäť evokuje klasický modernistický motív zaoceánskeho parníka. Do budovy nás privádza široké schodisko z voľného nástupného priestranstva s plastikou E. Venkova – výborným dynamickým kontrapunktom k stavbe. Dom je tvorený dvoma bočnými stenami, na vstupnej strane mierne vyhnutými. Na hlavnom priečelí dominuje zošikmený kubus nad vstupom, ktorý svojim tvarom pripomína lomenice dreveníc, hoci je z holého betónu.

Objekt je v užívaní od r. 1980. Hľadisko má kapacitu 625 divákov, malá sála 80 divákov.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 37/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Winterova ulica,

parc. č. 6515/1,3,4,5

Objekt, tvoriaci spolu s bytovými domami polyfunkčný komplex, ktorý vytvára s obchodnou vybavenosťou a pri využití prvkov, typických pre kúpeľné stavby, užitočný mestský promenádny priestor. Je súčasťou prvého veľkého povojnového urbanistického celku „Stred“.

Vznikol v rokoch 1958-1962 podľa projektu architekta M. Šavlíka. Stavebné pozemky sa získali sčasti asanáciou staršej zástavby jedného úseku Winterovej ulice a sčasti v prielukách troch priľahlých ulíc(Kalinčiakova, Royova, Kukučínova).

Mestotvornosť a humánne znaky robia z tohto prvého po vojne postaveného súboru jednu z miestne najpodnetnejších realizácií celého povojnového obdobia.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 36/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Nábrežie I. Krasku, Nálepkova ulica,

parc. č. 7828 - 7863

10 zrealizovaných objektov plánovaného urbanistického zámeru záhradnej štvrte Floreat autorov: F. Wimmera, A. Szönyiho.

Územný plán pre územie od Nábrežia I. Krasku vrátane východnej strany Nálepkovej ulice v úseku od hotela Magnólia po Krajinskú cestu bol stavebne zrealizovaný len v časti, po súčasné parkovisko. Jednotlivé rodinné domy „záhradného mesta“ /Floreat = „nech kvitne“/ projektoval okrem autorov urbanistickej koncepcie ešte J. Konrad, J. Pelnář a P. Weisz. Od začiatku výstavby v roku 1936 do začiatku vojny v roku 1939 sa z veľkorysého zámeru podarilo uskutočniť iba 10 objektov, po vojne sa vo výstavbe nepokračovalo. Spomedzi mnohých významných obyvateľov nedokončeného Floreatu azda najznámejší bol spisovateľ Ivan Krasko, ktorého byt na nábreží zostal zachovaný ako muzejný priestor.

„Ku každému domu patrí záhrada a všetky tieto záhrady sú spoločne tak usporiadané, že predstavujú jednotnú osadu, podobnú parku“ – takto prezentovala ponuku stavebných pozemkov účastinárska spoločnosť Floreat.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 38/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Vrbovská ulica, situovaný na parc. č. 4509/3

Ďakovný Trojičný stĺp s nápisom, práca ľudového umelca datovaná r. 1783.

Z troch miestnych pomníkov, postavených k ucteniu Najsvätejšej Trojice, je najbohatšie rozvinutý. Bohatá trojetážová, trojstranne orientovaná baroková architektonicko-sochárska kompozícia so stĺpmi, nikami, pylónom a štedrou plastickou výzdobou je dielom neznámeho umelca. Na jednom z troch donačných nápisov je zaznamenaný rok 1831 ako rok vzniku monumentu. Sochu dali postaviť obyvatelia Piešťan František a Terézia Červený.

Súsošie sv. Trojice je umiestnené na volútovej hlavici trojbokého piliera s vysokým podstavcom. Na podstavci sú situované štukové medailóny so symbolmi IHS, mena Panny Márie a Baránka božieho a tri niky so zobrazením sv. Petra a Pavla, Panny Márie s dieťaťom a sv. Rodiny. Pod každou nikou je umiestnená horizontálne orientovaná reliéfna platňa s figurálnymi motívmi. Soklovú časť vypĺňajú textové tabule

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 39/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009

Štefánikova ulica, parc. č. 898

Pieskovcový monument vyhotovený miestnym rodákom akad. sochárom V. Vavrom v r. 1937.

Na troch stranách masívneho piedestálu, na ktorom sa týči súsošie Krista a matky žialiacej nad telom mŕtveho syna sú osadené čierne mramorové tabule so 175 menami padlých Piešťancov.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 40/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Sad A. Kmeťa, situovaný na parc. č. 7879/1

Dielo sochára A. Trizuljaka, pamiatka na prvú plenérovú výstavu plastiky v piešťanských parkoch v r. 1962.

Do bronzu odliate súsošie sa dostalo do Piešťan v roku 1961.Vtedajšia výstava umelcových prác v piešťanských parkoch bola počiatkom tradície plenérových výstav, ktorá pokračovala viac-menej plynulo takmer do prelomu tisícročí a s určitým prerušením pokračuje aj v súčasnosti.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 42/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Námestie SNP, situovaný na parc. č. 6352

Autor: miestny rodák akad. sochár V. Vavro ho vytvoril v roku piateho výročia oslobodenia Piešťan - pomník bol odhalený v r. 1950.

Pieskovcová kompozícia je stredobodom námestia, ktoré býva dejiskom zhromaždení a osláv významných udalostí.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 41/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009

Meteorologická búdka (mapa)

Sad A. Kmeťa, situovaná na parc. č. 7898

Historizujúci liatinový objekt z prelomu 19. a 20. stor., charakteru technickej pamiatky. Zaujímavý prvok pešieho ťahu na Kolonádový most a atraktívne zastavenie prechádzok po piešťanskom korze.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 43/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Jánošíkova ulica,

parc. č. 1671

Jedna z najvzácnejších pozoruhodností Piešťan so 637 náhrobkami z rôznych materiálov – pieskovcových, mramorových, granitových a ojedinele i terazzových, rozmanitej veľkosti, tvaru i veku. Najstaršie z identifikovaných pochádzajú z polovice 19. stor., resp. predpokladajú dátum z počiatkov pochovávania v druhej polovici 18. stor.

Je starší z dvoch židovských pohrebísk v Piešťanoch. Z pôvodného pozemku bol koncom 20. stor. vyňatý ceremoniálny objekt (ciduk hadin), ktorý po úprave slúži profánnemu účelu. Z funebrálneho inventára Pohrebného bratstva (Chevra kadiša) sa zachoval nepoškodený pohrebný voz, t.č. uskladnený na cintoríne v provizórnom prístrešku. O počiatkoch pietneho poľa (bet olam) niet dostupných spoľahlivých údajov, no keďže roku 1736 žilo v Piešťanoch 13 židovských rodín a ich počet ešte do konca storočia narástol na štvornásobok, nie je vylúčené, že sa na ňom pochovávalo už v 18. storočí.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 44/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Winterova č. 15/1732

parc. č. 6501

Kubisticky upravený objekt – známy pod menom Havas, neskôr Orava, postavený v r. 1924, neskôr kubisticky upravený.

Autor kubistickej úpravy priečelia – Pflügler

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 45/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Komplex Balnea – Centrum (mapa)

Kúpeľný ostrov,

parc. č.7964 – Spoločenské centrum

parc. č.7971, 7970, 7969 – Balnea Palace

parc. č. 7972 – Balnea Esplanade

parc. č. 7966 – Balnea Splendid

parc. č. 7965, 7965/2, 7967 – Balnea Grand

Súbor objektov, poskytujúci komplexné ubytovacie, stravovacie, balneoterapeutické, fyzio-terapeutické, kultúrne a iné ďalšie služby kúpeľnej klientele.

V súlade s koncepciou rozvoja kúpeľov, v rokoch 1965-1981 vybudovali v centrálnej časti Kúpeľného ostrova súbor objektov s kapacitou 1280 postelí.

Výstavba začala objektom Palace – Autori: V. Uhliarik, A. Plačko

Grand a Splendid - Autori: V. Uhliarik, J. Schuster (1970-71)

Esplanade -Autori: V. Uhliarik, Ch. Tursunov (1979-80)

Spoločenské centrum – J. Schuster 1981

Vzájomne pospájané objekty umožňujú neobmedzenú celoročnú prevádzku.

(neofunkcionalistická architektúra)

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 46/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Ul. Pod Párovcami, parc. č. 6/1

Štefánikova ul, parc. č. 2, 3

Komplex v blízkosti farského kostola Sv. Štefana, kráľa. S výstavbou kostola bola v 19. storočí obnovená farská budova slúžiaca do r. 1929, keď bola postavená terajšia fara.

Prvý záznam o existencii školy vedľa fary je z r. 1754.

V roku 1928 bola po prestavaní objektu školy postavená svojpomocne telocvičňa „Orlovňa“.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 47/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Sad Andreja Kmeťa, parc. č. 7904,

Kamenná balustráda a 6 súsoší „putti“ tvoriacich úpravu okolia fontány pred Hotelom Slovan.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 48/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Dudvážska ul.

Nesignovaná umelecko-remeselná práca, s nápisom na podstavci stĺpa „Ku cti Najsvätejšej Trojice postavila Kocurická obec roku 1909“.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 49/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Ulica Družby, parc. č. 143/1

Torzo „vidieckeho“ cintorína – kamenné náhrobky s pôvabom voľakedajšieho ľudového umenia. Hlavný kamenný kríž s korpusom a netradičnou dvojicou adorujúcich sôch Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého v podnoží z roku 1927 od piešťanského kameňosochára Václava Rymplera.

Niekdajšia samostatná obec Kocurice je zachytená – rovnako ako Piešťany – v roku 1113 pod menom Koswran. Po stáročia samostatnej existencie sa roku 1974 zlúčila s piešťanmi do jedného administratívneho celku a stala sa jednou z mestských častí. Napriek dlhým dejinám, najstaršie dochované trojrozmerné doklady minulosti Kocuríc však pochádzajú až zo začiatku 20. storočia. Takými sú najmä kamenné náhrobky, dodnes zachované na Kocurickom cintoríne. Najvzácnejšie zo starých náhrobných kameňov preniesli do nášho času pôvab voľakedajšieho ľudového umenia. Medzi náhrobnými pomníkmi je i pomník miestnych obetí svetových vojen.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 50/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Cintorín na Bratislavskej ceste – parc. č. 10009

Václav Rympler (1883 – 1949) - on a jeho dielňa boli autormi mnohých náhrobných pomníkov v Piešťanoch a okolí.

Hrob číslo B-11

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 51/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009

Cintorín na Bratislavskej ceste,

parc. č. 10009

Milan Antal (1935 – 1999) – objaviteľ desiatok asteroidov, pomenoval planétku po Piešťanoch – planétka Piešťany a jedna planétka bola pomenovaná jeho menom – planétka Antal. Snažil sa vybudovať hvezdáreň v Piešťanoch. Dôstojný náhrobný pomník rodiny pochádza z konca štyridsiatych rokov, kedy ho vybrúsil trenčiansky kamenár Krúpa.

Hrob číslo B-284

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 52/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/200

Cintorín na Bratislavskej ceste, parc. č. 10009

Ing. Ivan Haluzický(1913 – 1965). – podplukovník letectva. Zúčastnil sa Slovenského národného povstania, do ktorého v auguste 1944 ( vtom čase mal hodnosť stotníka) previedol piešťanskú povstaleckú posádku na letisko na Sliači. Jej príslušníci potom bojovali na frontoch v Novej Bani, Martine, Vrútkach, Malom Šturci. Po potlačení povstania preletel do ZSSR, kde zastával vysokú veliteľskú funkciu v I. čs. zmiešanej leteckej divízii. Neskôr sa nevyhol represáliám. Rehabilitácia prišla veľmi oneskorene.

Hrob číslo C-7

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 53/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Cintorín na Bratislavskej ceste, parc. č. 10010

Je tu pochovaný akad.. maliar Aurel Kajlich (1901 – 1973), významný predstaviteľ slovenského výtvarného umenia – maliar, grafik a ilustrátor. Bol rodákom z Turej Lúky, žiakom profesora Maxa Švabinského na Akadémii výtvarných umení v Prahe (1923 -1927). Popri rozmerných maľbách zanechal nepreberné množstvo brilantných kresieb, navrhoval bankovky i poštové známky.

Hrob číslo E-2

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 54/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Cintorín na Bratislavskej ceste, parc. č. 10010

Ladislav Ľudovít Pollák (1912 – 2002), absolvent Kafkovej špeciálnej školy monumentálneho sochárstva na pražskej Akadémii výtvarných umení (1939). Autor mnohých diel na území mesta, napr. pomník L. van Beethovena, pomník Adama Trajana, fontána pred SKC Fontána, pomník piešťanským letcom a i.

Spolu s generačnými druhmi A. Kajlichom a V. Vavrom patril ku kmeňovým predstaviteľom výtvarnej obce. Nemenej významné ako autorská sochárska tvorba boli reštaurátorské aktivity tohto akademického sochára.

Hrob číslo E-106

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 55/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Cintorín na Bratislavskej ceste, parc. č. 10010

František Ernest Scherer (1805 – 1879) významný lekár – balneológ, zakladateľ Vojenského kúpeľného ústavu, autor knihy o Piešťanských prameňoch a kúpeľoch „Die heissen Quellen und Bäder zu Pöstényi (Piestjan) in Ungarn vydanej roku 1837 v Lipsku. Rodák z južných Čiech, zasvätil Piešťanom plných 50 rokov plodného života a v Piešťanoch aj skonal.

Jeho význam presiahol hranice miesta i času, viaceré ním zavedené liečebné postupy sa rozšírili i mimo Piešťan a v nemalej miere sa uplatňujú i dnes.

Exhumované pozostatky, epitaf a niektoré ďalšie prvky z pôvodného náhrobku tohto významného odborníka na kúpeľnú liečbu sa dostali na Bratislavský cintorín po zrušení Teplického cintorína (1976).

Hrob číslo F-91

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 56/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Cintorín na Bratislavskej ceste, parc. č. 10010

Ľudovít Winter (1870 – 1968), novodobý budovateľ piešťanských kúpeľov a

Imrich Winter (1878 – 1943) zakladateľ piešťanského (dnešného Balneologického) múzea. Súčasťou rekonštruovaného, novo upraveného náhrobku, vybudovanom po zrušení Teplického cintorína, je i socha ženy s tvárou manželky Ľ. Wintera, Leony, je dielom sochára Alojza Riegeleho.

Starší so súrodencov - Ľudovít Winter popri zásluhách o výstavbu radu kúpeľných budov a zariadení (napr. komplexu Thermia Palace, Irma – 1910-1912) v piešťanských kúpeľoch, ktoré mala rodina až do poštátnenia (1940) v prenájme, bol taktiež iniciátorom a investorom výstavby veľkokapacitného moderného Ružového mlyna (1917-1918), prvého veľkého priemyselného objektu v meste.

Činnosť súrodencov pripomínajú pamätné tabule na jednom z priečelí Kúpeľnej dvorany v parku a na objekte Zelený strom na ulici nesúcej taktiež ich meno – Winterova ulica.

Hrob číslo F-92

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 57/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Cintorín na Bratislavskej ceste, parc. č. 10010

Hrob (so žulovým náhrobníkom) vojakov z 1. svetovej vojny, ktorí zomreli v Piešťanoch.

Pri premiestňovaní pozostatkov väčšieho počtu obetí prvej svetovej vojny z individuálnych hrobov na Teplickom cintoríne, sa nezachovali pôvodné náhrobné kamene a tak s každým náhrobníkom zmizlo i na ňom napísané meno nebohého. Nový spoločný žulový pomník na Bratislavskom cintoríne zjednocuje všetky obete v anonymite.

Sektor F

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 58/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Cintorín na Bratislavskej ceste, parc. č. 10010

Marek Lubošinský (1891 – 1980) ruský emigrant (v období po r. 1917), šľachtic, riaditeľ hotela Thermia Palace. V rokoch 1938 – 1945 žil spolu s manželkou v Indii. Po návrate do Piešťan daroval Balneologickému múzeu menšiu orientálnu zbierku zbraní, ochrannej zbroje, nástrojov, odevných súčiastok.

Hrob číslo G-211

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 59/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Cintorín na Bratislavskej ceste, parc. č. 10010

Ctibor Krčmár (1924 – 1990) absolvent Akadémie výtvarných umení v Prahe. Od roku 1952 žil v Piešťanoch. Venoval sa maľbe, grafike a modelovaniu.

Hrob číslo H-480

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 60/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Cintorín na Bratislavskej ceste, parc. č. 10010

Prof. MUDr. Štefan Siťaj, DrSc. (1911 – 1990) zakladateľ a dlhoročný riaditeľ (Výskumného) Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch, vynikajúci odborník, dopisujúci člen Slovenskej akadémie vied, odborník Svetovej zdravotníckej organizácie pre choroby pohybových ústrojov, čestný člen 15 zahraničných reumatologických spoločností. Má prvoradú zásluhu, že význam Ústavu ďaleko presiahol hranice štátu. V zahraničí bol žiadaný prednášateľ významných vedeckých kongresov.

Hrob v kolumbáriu urnového hája

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 61/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Cintorín na Bratislavskej ceste, parc. č. 10009

Situované pri južnom a čiastočne i pri východnom oplotení židovského sektora cintorína.17 bohato popísaných náhrobných kameňov – 10 je celkom nepoškodených – s vekom siahajúcim ďaleko pred dátum vzniku cintorína. Pochádzajú zo zrušeného pohrebiska v susednej obci Banka a pripomínajú skutočnosť, že tam prinajmenej v devätnástom storočí už existovala početná židovská komunita.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 62/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Cintorín na Bratislavskej ceste, parc. č. 10006

Bol zriadený v priestore jednej časti komplexu budov cintorína na Bratislavskej ceste v Piešťanoch. Jeho súčasťou sú mená obetí – židovských spoluobčanov odvlečených z Piešťan počas 2. svetovej vojny. Interiér pamätníku dotvárajú vitrínky s dobovými dokumentami, dobové fotografie, zachovaný stĺp z jednej z piešťanských synagóg a iné artefakty.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 63/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Cintorín na Žilinskej ceste, parc.č. 1916

Alexander Šindelár (1888 – 1947) piešťanský r. k. farár, dekan, starosta (1931-1938) Piešťan.

Tragický skonal – bol zavraždený priamo v budove fary. Pozoruhodný pieskovcový náhrobok je dielom piešťanského sochára Ladislava Ľudovíta Polláka.

Hrob číslo B-77

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 64/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Hrob akad. sochára Valéra Vavra (mapa)

Cintorín na Žilinskej ceste, parc.č. 1916

Valér Vavro ((1911 – 1992) - autor mnohých sôch, súsoší, búst, reliéfov, náhrobníkov i pomníkov, nositeľ Ceny mesta Piešťany (1978), ceny Martina Benku a pamätnej plakety Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti (1991). Jeho najvýznamnejšími dielami sú: pomník padlým v 1. svetovej vojne pri r. k. kostole v Starých Piešťanoch, plastika Úroda pri Balneologickom múzeu, pomník Oslobodenia na Námestí SNP, pamätník biskupa Štefana Moyzesa vo Veselom, náhrobok biskupa P. Jantauscha v kláštore vo Vrbovom a i.

Popri portrétoch velikánov svetovej kultúry (L. van Beethoven, Rembrandt van Rijn) vyhotovil celú galériu búst slovenských osobností, portrétoval aj množstvo drobných ľudí.

Hrob číslo D-65

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 65/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Cintorín na Žilinskej ceste, parc.č. 1916

MUDr. Koloman Fodor (1849 – 1929), riaditeľ kúpeľných lekárov v kúpeľoch Piešťany, poslanec uhorského snemu a kráľovský radca, autor knihy „Piešťanské bahenné kúpele so zvláštnym zreteľom na ´masáž´ ako spôsob liečby“ (vyšla v maďarčine i v nemčine).

Hrob číslo D-131

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 66/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Cintorín na Žilinskej ceste, parc. č. 1914

Edo Klubica Sekera (1912 – 1978), publicista, dokumentarista a redaktor. Redigoval časopis Saluberrimae Pistinienses Thermae.

Hrob číslo A-293

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 67/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Kúpeľný ostrov, parc. č. 7974

Profesor pražskej Karlovej univerzity Karol Domin (1882 -1953) napísal popri rade špecializovaných odborných štúdií, venovaných miestnej flóre, fundamentálnu prácu „Piešťanská květena“ (1931). Túto udalosť pripomínajú tri pamätné dosky s identickým nápisom v slovenčine, angličtine a nemčine, osadené v stene kamenného odpočívadla.

Pomník situovaný na styku Dominovej promenády a centrálnej aleje na Kúpeľnom ostrove bol odhalený ešte za jeho života a za jeho účasti po skončení valného zhromaždenia Piešťanskej muzeálnej spoločnosti dňa 24. júla 1935.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 68/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009

Približne 2,8 km dlhé rameno Váhu okolo Kúpeľného ostrova, izolované od rieky systémom hatí, s čiastočne vzdutou hladinou, tvorí sa tu liečivé bahno, lokalita má význam pre zimovanie vtáctva (časť s vývermi nezamŕza) a vyskytujú sa tu zaujímavé druhy vodných rastlín. Systematický prieskum sa uskutočnil v r. 1988 a odvtedy prebieha overovanie a dopĺňanie výskytu ohrozených druhov. Počet determinovaných močiarnych a vodných druhov je 36. Zo vzácnych a ohrozených druhov sú to hlavne okrasa okolíkatá (Butomus umellatus -V), marica pílkatá (Cladium mariscus - E, R, §), zeler plazivý (Apium repens - E, R, §), truskavec obyčajný (Hippuris vulgaris - V, §), leknica žltá (Nuphar lutea - V, §) - zavlečená po r. 1989 a šípovka vodná (Sagittaria sagittifolia - I). V zozname ohrozených druhov (Maglocký, 1983) sa v minulosti nachádzali aj dvojzub ovisnutý (Bidens cernua - C4) a valeriána lekárska (Valeriana officinalis - C4).

Ekologický význam územia podčiarkujú špecifické podmienky pre močiarnu vegetáciu, zimovanie vtáctva a tvorbu liečivého bahna. Územie je chránené v rámci ochranného pásma kúpeľných liečivých zdrojov. Negatívnymi faktormi sú znečisťovanie Vápenického potoka ústiaceho do ramena splaškami z domácností na neodkanalizovanej obci Banka, automobilová doprava v tesnej blízkosti ramena a poľnohospodárska činnosť v susedstve ramena. Zlepšenie podmienok je možno dosiahnuť vybudovaním ľavobrežnej kanalizácie a čističky, odizolovanie časti cesty výsadbou zelene a vybudovaním zelených pásov prepájajúcich Kúpeľný ostrov s Považským Inovcom.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 69/2009 /Schválené dňa 12.2.2009 uzn. MsZ č. 4/2009/

Socha cisárovnej Alžbety

Kúpeľný ostrov, parc. č. 8019/1

Socha cisárovnej Alžbety je vytesaná z carrarského mramoru. Autorom sochy je budapeštiansky umelec Július (Gyula) Jankovics (1865 - 1932). V Piešťanoch iniciovala vznik výboru na postavenie pamätníka cisárovnej (ktorú zavraždil taliansky anarchista v roku 1898) manželka lekára Kolomana Fodora Jozefína, rodená grófka Berchtoldová. Slávnostné odhalenie sochy sa uskutočnilo dňa 10. augusta 1902. Socha nezachytgáva celú postavu iba poprsie v nadživotnej veľkosti. Plastika bola umiestnená na vyššom pylóne. Po vzniku Československa bol pamätník zničený. Samotnú plastiku sa však podarilo zachrániť a dnej je umiestnená vo výklenku priečelia Kúpeľného domu Irma na Kúpeľnom ostrove. Jedine náhrdelník na krku a ozdoby šiat stvárnené technikou jemného reliéfu boli v minulosti poškodené a pri novodobej úprave boli odtesané.

Evid. číslo rozhodnutia obce o zápise: 80/2013 /Schválené dňa 12.12.2013 uzn. MsZ č. 175/2013/

Mesto

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Najnovšia fotogaléria

Aktuálna teplota

20.7.2024 17:07

Aktuálna teplota:

26.3 °C

Vlhkosť:

55.7 %

Rosný bod:

16.8 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:12
DNES:1106
TÝŽDEŇ:11556
CELKOM:5992948

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ