Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zariadenie sociálnych služieb Domum

Adresa

Bodona 55
92101 Piešťany

GPS: 48° 36′ 24.259″N  17° 50′ 23.84″E

zobraziť na mape
Vedúca zariadenia: PhDr. Marcela Vrbová, PhD.
Mgr. Elena Horňanská – sociálny pracovník
Mgr. Eva Papšová - sociálny pracovník
Mgr. Pavla Kublová - sociálny pracovník
Ing. Miriam Branderská - sociálny pracovník
Bodona 55, 921 01 Piešťany
T. č.: 033 / 77 276 87
e-mail: marcela.vrbova@piestany.sk

 

Motto: „Domov nie je miesto, kde bývaš, ale kde ti rozumejú“ (Ch. Morgenstern)

 

*O nás

Zariadenie sociálnych služieb DOMUM je organizačnou súčasťou MsÚ Piešťany. ZSS Domum  nemá právu subjektivitu – riadi ho, koordinuje a kontroluje Odbor sociálnych služieb MsÚ.

V zariadení  sa poskytujú sociálne služby krízovej intervencie a podporné služby podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zabezpečujeme  ich v nasledovných zariadeniach:

 

 

 

*Metódy sociálnej práce:

 

Najpoužívanejšie metódy sociálnych pracovníkov pracujúcich v ZSS Domum:

 • sociálne poradenstvo
 • asistenčné služby
 • terénne služby
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • rozvoj pracovných zručností
 • delegovanie prijímateľa sociálnych služieb
 • preventívne aktivity
 • sprostredkovateľské služby (sprostredkovanie zamestnania, kontaktu s odborníkmi, ...)
 • krízovú intervenciu
 • pracovnú terapiu (predaj časopisu Nota Bene)
 • posilňovanie zručností potrebných pri prevádzke domácnosti,
 • posilňovanie zručností potrebných pri hospodárení s peniazmi
 • posilňovanie zručností potrebných pri organizovaní času
 • posilňovanie zručností potrebných pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života
 • posilňovanie spoločensky primeraného správania.

 

 

*Spolupracujeme:

 

 • so štátnymi organizáciami - OO PZ, ÚPSVaR, ...
 • s verejnoprávnymi organizáciami – Sociálnou poisťovňou, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou
 • so samosprávnymi organizáciami – obcami, MsP, SMP, ...
 • tretím sektorom: OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany, OZ Proti prúdu, Materské centrum Úsmev, OZ Myška, Lions club, klub Rotary, Kynologický záchranný zbor SR, Medzinárodný klub žien, Viva Network Slovensko, Medzinárodným klubom žien, OZ Transparentnosť
 • podnikateľským sektorom:, LIDL, ON Semiconductor, Zuckmann Villa, Hotel Pavla, Hotel Park,
 • cirkevnými organizáciami: Rim. kat. cirkev, Evanjelická cirkev, Spoločenstvo Prístav, Trnavskou arcidiecéznou charitou, spoločenstva CVX
 • ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z.

 

 

*Dobrovoľníci:

 

Do vytvárania voľnočasového programu  v zariadení sa zapájajú aj dobrovoľníci - svojími aktivitami, ako (tvorivé dielne organizované OZ Transparentnosť, Mikuláš organizovaný študentmi Gymnázia Pierra de Coubertina, zábavné popoludnie pre deti organizované dobrovoľníkmi zo spoločenstva CVX, návšteva 3 D kina organizovaná Trnavskou arcidiecéznou charitou, návšteva ZOO organizovaná OZ Myška, materiálna pomoc organizovaná dobrovoľníkmi zo spoločenstva CVX, doučovanie detí organizované dobrovoľníkmi zo spoločenstva CVX, zbierka šatstva a hračiek organizovaná dobrovoľníkmi zo spoločenstva CVX, vianočné posedenie organizované spoločnosťou Vivat Network, ukážka Kynologického záchranného zboru SR, ... . ZSS Domum poskytuje priestor aj študentom sociálnej práce na výkon odbornej praxe či realizáciu výskumu.

 

 

*Legislatíva, dokumenty:

 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 8/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany.

 

Štatút ZSS Domum, dodatok č. 2

Ubytovací poriadok ZSS Domum

Komplexné hodnotenie sociálnych služieb za rok 2018

Komplexné hodnotenie sociálnych služieb za rok 2019

Komplexné hodnotenie sociálnych služieb za rok 2020

Komplexné hodnotenie sociálnych služieb za rok 2021

 

Výročné správy

Krízový plán ZSS Domum

 

*Pracovný tím, organizačná štruktúra:

                              

Personálne zabezpečenie ZSS Domum :

 • 1 x vedúci zariadenia
 • 4 x referent
 • 1 x upratovačka, práčka
 • 5 x kurič, vrátnik, údržbár

 

Vedúca zariadenia: PhDr. Marcela Vrbová PhD.

Sociálni pracovníci: Mgr. Elena Horňanská, Mgr. Eva Papšová, Mgr. Pavla Kublová, Ing. Miriam Branderská

Vrátnik – kurič – údržbár: p. Peter Grznár, p. Stanislav Slamka, p. Ivan Tomka, Ing. Imrich Oravec, p. Marián Mička

Upratovačka – práčka: p. Eva Glossová

 

 

* Možnosti pomoci a podpory ZSS Domum:

 

 • Materiálna pomoc: občania môžu po telefonickom dohovore priniesť oblečenie, obuv, posteľnú bielizeň, matrace, nábytok, kuchynské vybavenie (taniere, šálky, príbor, hrnce, ...), potraviny
 • finančná pomoc: darovaním financií konkrétnym prijímateľom sociálnych služieb v ZSS Domum, darovanie financií na projekty, darovanie financií na sponzorský účet mesta .......
 • pomoc prostredníctvom služieb: organizácia voľnočasových podujatí, odvoz a dovoz darovaných vecí, dobrovoľníctvo, ....

 

 

* Fotogaléria: