Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zariadenie pre seniorov Vila Julianna

Adresa

Štefánikova 125
92101 Piešťany

GPS: 48° 36′ 7.643″N  17° 49′ 54.093″E

zobraziť na mape
Vedúca zariadenia : Mgr. Marcela Kičinová
Štefánikova 125, 921 01 Piešťany
T. č.: 033 / 77 258 04
e-mail: julianna@piestany.sk

Motto:

„pomoc – podpora – sprevádzanie – empatia – rešpekt – úcta“

 

 

*O nás

Zariadenie pre seniorov VILA JULIANNA je organizačnou súčasťou MsÚ Piešťany.

ZpS Vila Julianna  nemá právu subjektivitu – riadi ho, koordinuje a kontroluje Odbor sociálnych služieb MsÚ.

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisoch.

 1. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 1. V zariadení pre seniorov sa
 1. poskytuje:
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie,
 1. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
 2. zabezpečuje záujmová činnosť.
 1. V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

 

V zariadení  pre seniorov sa poskytuje aj stravovanie podľa Zákona č. 448/2008 pre fyzickú osobu, ktorá:

 1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

 

Kapacita:

Kapacita zariadenia je 20 lôžok a kapacita jedálne 120 obedov.

 

Úhrady:

 

Žiadosť:

K žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb v ZpS občan predloží:

 • výter z rekta
 • HBsAG sérum
 • potvrdenie o bezinfekčnosti

 

Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v ZpS Vila Julianna (v zmysle §8 ods. 7 Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov):

 

Poradové číslo Meno a priezvisko Podacie číslo Podané dňa Poznámka
1 P. Irena 10 106 15.04.2016  
2 S. Edita 11 063 27.04.2016  
3 T. Karol 14 800 15.06.2016  
4 K. Štefan   1 147 16.01.2017  
5 K. Berta   1 211 16.01.2017  
6 G. Anna 15 501 18.05.2017  
7 G. Eva 16 830 31.05.2017  
8 S. Anna 17 381 06.06.2017  
9 A. Eva 967 10.01.2018  
10 K. Irena 2 189 18.01.2018  
11 Š. Mária 19 704 21.06.2018  
12 T. Pavla 22 324 25.07.2018  
13 P. Emília 26 294 10.09.2018  
14 H. Dezider 28 420 26.09.2018  
15 K. Irena 28 435 27.09.2018  
16 K. Emília 28 641 01.10.2018  
17 T. Mária 37 429 19.11.2018  
18 B. Ivan 3 625 29.01.2019  
19 P. Zuzana 5 467 07.02.2019  
20 B. Emília 6 253 13.02.2019  
21 K, Anna 6 920 19.02.2019  
22 K. Milan 6 921 19.02.2019  
23 P. Mária 8 199 27.02.2019  
24 P. Emília 8 645 04.03.2019  
25 S. Ladislav 14 015 03.04.2019  
26 M. Anton 19 599 16.05.2019  
27 Š. Emil 20 600 24.05.2019  
28 V. Anna 22 799 12.06.2019  
29 R. Pavol 23 511 18.06.2019  
30 E. Emília 24 432 24.06.2019  
31 B. Milan 24 649 26.06.2019  
32 K. Amália 31 547 04.09.2019  
33 L. Marta 32 930 16.09.2019  
34 A. Eva 33 485 20.09.2019  

 

Počet voľných miest ku dňu 30.09.2019 : 0

 

*Metódy sociálnej práce:

 

Najpoužívanejšie metódy sociálnej práce v ZpS Vila Julianna:

 • sociálne poradenstvo
 • asistenčné služby
 • terénne služby
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • rozvoj pracovných zručností
 • delegovanie prijímateľa sociálnych služieb
 • preventívne aktivity
 • sprostredkovateľské služby (sprostredkovanie kontaktu s odborníkmi, ....)
 • krízovú intervenciu
 • pracovnú terapiu
 • posilňovanie zručností potrebných pri organizovaní času
 • posilňovanie zručností potrebných pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života
 • posilňovanie spoločensky primeraného správania.

 

*Spolupráca:

 

Komunikácia s inými osobami alebo inštitúciami:

 • príbuzní klientov
 • sociálna poisťovňa
 • zdravotné poisťovne
 • ÚPSVaR- dávky a príspevky
 • obce
 • súdy
 • Slovenská pošta
 • obvodní lekári, odborní lekári
 • RÚVZ v Trnave
 • cirkev

 

Tretí sektor:

 • ÚPSVaR, Piešťany
 • Spojená škola, Piešťany
 • Cirkevná  základná škola sv. Márie Goretti ,Piešťany
 • ZŠ  Holubyho, Piešťany
 • Denné centrum Svornosť, Piešťany
 • Materské centrum ÚSMEV, Piešťanoch
 • Nezisková organizácia Otvorená náruč, Piešťany

 

Aktivity nad rámec úloh daných organizačným poriadkom:

 • aktivačné práce ÚPSVaR – poberatelia hmotnej núdze v zmysle zákona §10 č.417/2013
 • špeciálna škola – prax žiakov na základe dohody
 • prax študentov vysokých škôl – priestor na výkon odbornej praxe
 • prax opatrovateľských kurzov –  vzdelávací program “Kurz opatrovania“
 • dobrovoľnícka činnosť – zapájanie dobrovoľníkov do voľnočasového programu pre klientov zariadenia.

 

*Legislatíva, dokumenty:

 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 5/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany 

Štatút zariadenia pre seniorov Vila Julianna, dodatok č. 2

Prevádzkový poriadok ZpS Vila Julianna - ubytovanie

Prevádzkový poriadok ZpS Vila Julianna – stravovanie

Domáci poriadok

Plán HACCP stravovacej prevádzky

Výročná správa za rok 2018

 

*Pracovný tím, organizačná štruktúra:

                              

Personálne zabezpečenie ZpS Vila Julianna :

 • 1 x vedúca zariadenia
 • 1 x skladník - zásobovač
 • 1 x upratovačka
 • 1 x práčka
 • 1 x vodič – kurič – údržbár
 • 3 x kuchár
 • 1 x pomocní sila v kuchyni
 • 6 x opatrovateľka
 • 1 x sestra
 • 1 x zdravotnícky asistent

 

Vedúca zariadenia:        Mgr. Marcela Kičinová

Skladní - zásobovač:     p. Alena Hrabinová

Upratovačka:                 p. Katarína Kollárová

Práčka:                          p. Monika Nedelková

Vodič – kurič – údržbár: p. Ján Putek

Kuchári: p. Lýdia Benková, p. Jozef Puchomírsky, p. Alžbeta Pokusová

Pomocná sila v kuchyni: p. Lýdia Boreková

Opatrovateľky:   p. Monika Mandáková

                           p. Eva Nitková

                           p. Danka Danková

                           p. Miriam Machová

                           p. Silvia Trgalová Kukučková

                           p. Ivana Smažáková

Sestra:                p. Jarmila Bánovská

Zdravotnícky asistent: p. Ľubomíra Lukáčová

 

*Projekty a aktivity :

 

 • Blahoželáme Vám - narodeniny
 • Mesiac úcty k starším
 • Kultúrny program detí zo škôl:
 1. Spojená škola, Piešťany
 2. Cirkevná  základná škola sv. Márie Goretti ,Piešťany
 3. ZŠ  Holubyho, Piešťany
 • Mikuláš
 • Vianoce - Štedrá večera - spoločne v kolektíve
 • Prvý piatok v mesiaci - spoveď na žiadosť klientov
 • MDŽ - pokračujeme  v tradícii
 • Tvorivé dielne v zariadení - Krúžok šikovných rúk
 • Naša záhrada - miesto pre aktivity – cvičenie, hry, záľuby a oddych klientov

 

*Možnosti pomoci a podpory ZpS Vila Julianna:

 

 • Materiálna pomoc: po telefonickom dohovore – podľa potreby zariadenia a klientov,
 • finančná pomoc: darovaním financií konkrétnym prijímateľom sociálnych služieb v ZpS Vila Julianna, darovanie financií na projekty, darovanie financií na sponzorský účet mesta,
 • pomoc prostredníctvom služieb: organizácia voľnočasových podujatí, dobrovoľníctvo.

 

*Fotogaléria: