Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zariadenie pre seniorov Vila Julianna

Adresa

Štefánikova 125
92101 Piešťany

GPS: 48° 36′ 7.643″N  17° 49′ 54.093″E

zobraziť na mape
Vedúca zariadenia : Mgr. Marcela Kičinová
Štefánikova 125, 921 01 Piešťany
T. č.: 033 / 77 258 04
e-mail: julianna@piestany.sk

Motto:

„pomoc – podpora – sprevádzanie – empatia – rešpekt – úcta“

 

 

*O nás

Zariadenie pre seniorov VILA JULIANNA je organizačnou súčasťou MsÚ Piešťany.

ZpS Vila Julianna  nemá právu subjektivitu – riadi ho, koordinuje a kontroluje Odbor sociálnych služieb MsÚ.

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisoch.

 1. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 1. V zariadení pre seniorov sa
 1. poskytuje:
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie,
 1. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
 2. zabezpečuje záujmová činnosť.
 1. V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

 

V zariadení  pre seniorov sa poskytuje aj stravovanie podľa Zákona č. 448/2008 pre fyzickú osobu, ktorá:

 1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

 

Plán krízových opatrení

 

Kapacita:

Kapacita zariadenia je 20 lôžok a kapacita jedálne 120 obedov.

 

Úhrady:

 

Žiadosť:

K žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb v ZpS občan predloží:

 • výter z rekta
 • HBsAG sérum
 • potvrdenie o bezinfekčnosti

 

V zmysle Smernice č.4/2021 o postupe a kritériách evidencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podmienenej odkázanosťou fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (ZOS, ZpS, OS) bol vypracovaný poradovník žiadostí ku dňu 30.03.2022 v ZpS Vila Julianna

Ženy

 

Poradové číslo Meno a priezvisko
1 B. Edita
2 P. Zuzana
3 J. Františka
4 H. Jolana
5 K. Vlasta
6 O. Irena
7 H. Edita
8 H. Paula
9 B. Zdenka
10 P.  Amália
11 K. Margita
12 M. Štefánia
13 H. Oľga
14 M. Anna
15 Z. Jozefína
16 T. Judita
17 M. Bernardína
18 S. Tamara
19 V. Jozefa
20 G. Mária
21 M. Zuzana
22 K. Berta
23 G. Eva
24 P. Mária
25 T. Pavla
26 Š. Mária
27 K. Irena
28 K. Emília
29 L. Marta
30 M. Gizela
31 H. Helena

 

Muži

Poradové číslo Meno a priezvisko
1 B. Štefan
2 S. Vladimír
3 H. Dezider
4 T. Pavol
5 S. Marián
6 P. Jozef
7 Š. Štefan
8 P. Ján
9 D. Michal

V súčasnej dobe kvôli pandemickej situácií neprijímame nových klientov.

 

Počet voľných miest ku dňu 30.03.2022 : 0

 

*Metódy sociálnej práce:

 

Najpoužívanejšie metódy sociálnej práce v ZpS Vila Julianna:

 • sociálne poradenstvo
 • asistenčné služby
 • terénne služby
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • rozvoj pracovných zručností
 • delegovanie prijímateľa sociálnych služieb
 • preventívne aktivity
 • sprostredkovateľské služby (sprostredkovanie kontaktu s odborníkmi, ....)
 • krízovú intervenciu
 • pracovnú terapiu
 • posilňovanie zručností potrebných pri organizovaní času
 • posilňovanie zručností potrebných pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života
 • posilňovanie spoločensky primeraného správania.

 

*Spolupráca:

 

Komunikácia s inými osobami alebo inštitúciami:

 • príbuzní klientov
 • sociálna poisťovňa
 • zdravotné poisťovne
 • ÚPSVaR- dávky a príspevky
 • obce
 • súdy
 • Slovenská pošta
 • obvodní lekári, odborní lekári
 • RÚVZ v Trnave
 • cirkev

 

Tretí sektor:

 • ÚPSVaR, Piešťany
 • Spojená škola, Piešťany
 • Cirkevná  základná škola sv. Márie Goretti ,Piešťany
 • ZŠ  Holubyho, Piešťany
 • Denné centrum Svornosť, Piešťany
 • Materské centrum ÚSMEV, Piešťanoch
 • Nezisková organizácia Otvorená náruč, Piešťany

 

Aktivity nad rámec úloh daných organizačným poriadkom:

 • aktivačné práce ÚPSVaR – poberatelia hmotnej núdze v zmysle zákona §10 č.417/2013
 • špeciálna škola – prax žiakov na základe dohody
 • prax študentov vysokých škôl – priestor na výkon odbornej praxe
 • prax opatrovateľských kurzov –  vzdelávací program “Kurz opatrovania“
 • dobrovoľnícka činnosť – zapájanie dobrovoľníkov do voľnočasového programu pre klientov zariadenia.

 

*Legislatíva, dokumenty:

 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 5/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany 

Štatút zariadenia pre seniorov Vila Julianna, dodatok č. 2

Prevádzkový poriadok ZpS Vila Julianna - ubytovanie

Prevádzkový poriadok ZpS Vila Julianna – stravovanie

Domáci poriadok

Plán HACCP stravovacej prevádzky

Výročná správa za rok 2019

 

*Pracovný tím, organizačná štruktúra:

                              

Personálne zabezpečenie ZpS Vila Julianna :

 • 1 x vedúca zariadenia
 • 1 x skladník - zásobovač
 • 1 x upratovačka
 • 1 x práčka
 • 1 x vodič – kurič – údržbár
 • 3 x kuchár
 • 1 x pomocní sila v kuchyni
 • 5 x opatrovateľka
 • 2 x sestra
 • 1 x zdravotnícky asistent
 • 1 x inštruktor sociálnej rehabilitácie

 

Vedúca zariadenia:        Mgr. Marcela Kičinová

Skladní - zásobovač:     p. Alena Hrabinová

Upratovačka:                 p. Martina Lukáčová

Práčka:                          p. Monika Nedelková

Vodič – kurič – údržbár: p. Ján Putek

Kuchári: p. Lýdia Benková, p. Jozef Puchomírsky, p. Alžbeta Pokusová

Pomocná sila v kuchyni: p. Lýdia Boreková

Opatrovateľky:   p. Monika Mandáková

                           p. Danka Danková

                           p. Miriam Machová

                           p. Silvia Trgalová Kukučková

                           p. Ivana Smažáková

Sestra:                p. Jarmila Bánovská

                           p. Ľubomíra Lukáčová

Zdravotnícky asistent: p. Eva Nitková

 

*Projekty a aktivity :

 

 • Blahoželáme Vám - narodeniny
 • Mesiac úcty k starším
 • Kultúrny program detí zo škôl:
 1. Spojená škola, Piešťany
 2. Cirkevná  základná škola sv. Márie Goretti ,Piešťany
 3. ZŠ  Holubyho, Piešťany
 • Mikuláš
 • Vianoce - Štedrá večera - spoločne v kolektíve
 • Prvý piatok v mesiaci - spoveď na žiadosť klientov
 • MDŽ - pokračujeme  v tradícii
 • Tvorivé dielne v zariadení - Krúžok šikovných rúk
 • Naša záhrada - miesto pre aktivity – cvičenie, hry, záľuby a oddych klientov

 

*Možnosti pomoci a podpory ZpS Vila Julianna:

 

 • Materiálna pomoc: po telefonickom dohovore – podľa potreby zariadenia a klientov,
 • finančná pomoc: darovaním financií konkrétnym prijímateľom sociálnych služieb v ZpS Vila Julianna, darovanie financií na projekty, darovanie financií na sponzorský účet mesta,
 • pomoc prostredníctvom služieb: organizácia voľnočasových podujatí, dobrovoľníctvo.

 

*Fotogaléria: