Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zariadenie pre seniorov Vila Julianna

Adresa

Štefánikova 125
92101 Piešťany

GPS: 48° 36′ 7.643″N  17° 49′ 54.093″E

zobraziť na mape
Vedúca zariadenia : Mgr. Marcela Kičinová
Štefánikova 125, 921 01 Piešťany
T. č.: 033 / 77 258 04
e-mail: julianna@piestany.sk

Motto:

„pomoc – podpora – sprevádzanie – empatia – rešpekt – úcta“

 

 

*O nás

Zariadenie pre seniorov VILA JULIANNA je organizačnou súčasťou MsÚ Piešťany.

ZpS Vila Julianna  nemá právu subjektivitu – riadi ho, koordinuje a kontroluje Odbor sociálnych služieb MsÚ.

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisoch.

 1. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 1. V zariadení pre seniorov sa
 1. poskytuje:
 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie,
 1. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
 2. zabezpečuje záujmová činnosť.
 1. V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

 

V zariadení  pre seniorov sa poskytuje aj stravovanie podľa Zákona č. 448/2008 pre fyzickú osobu, ktorá:

 1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

 

Plán krízových opatrení

 

Kapacita:

Kapacita zariadenia je 20 lôžok a kapacita jedálne 120 obedov.

 

Úhrady:

 

Žiadosť:

K žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb v ZpS občan predloží:

 • výter z rekta
 • HBsAG sérum
 • potvrdenie o bezinfekčnosti

 

Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v ZpS Vila Julianna (v zmysle §8 ods. 7 Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov):

 

Poradové číslo Meno a priezvisko Podacie číslo Podané dňa Poznámka
1 P. Irena 10 106 15.04.2016  
2 S. Edita 11 063 27.04.2016  
3 T. Karol 14 800 15.06.2016  
4 K. Berta   1 211 16.01.2017  
5 G. Anna 15 501 18.05.2017  
6 G. Eva 16 830 31.05.2017  
7 S. Anna 17 381 06.06.2017  
8 A. Eva 967 10.01.2018  
9 K. Irena 2 189 18.01.2018  
10 Š. Mária 19 704 21.06.2018  
11 T. Pavla 22 324 25.07.2018  
12 P. Emília 26 294 10.09.2018  
13 K. Irena 28 435 27.09.2018  
14 K. Emília 28 641 01.10.2018  
15 T. Mária 37 429 19.11.2018  
16 B. Ivan 3 625 29.01.2019  
17 P. Zuzana 5 467 07.02.2019  
18 K. Anna 6 920 19.02.2019  
19 P. Mária 8 199 27.02.2019  
20 P. Emília 8 645 04.03.2019  
21 S. Ladislav 14 015 03.04.2019  
22 Š. Emil 20 600 24.05.2019  
23 V. Anna 22 799 12.06.2019  
24 R. Rudolf 23 511 18.06.2019  
25 B. Milan 24 649 26.06.2019  
26 L. Marta 32 930 16.09.2019  
27 J. Viliam 39 148 28.10.2019  
28 J. Františka 39 150 28.10.2019  
29 B. Edita 40 119 05.11.2019  
30 Š. Anna 41 841 12.11.2019  
31 J. Emília 43 895 25.11.2019  
32 O. Irena 44 343 28.11.2019  
33 H. Dezider 47 599  09.12.2019  
34 S. Marián 48 608 16.12.2019  
35 S. Edita 108 02.01.2020  
36 H. Jolana 459 07.01.2020  
37 H. Edita 2 472 15.01.2020  
38 I. Marta 4 864 14.01.2020  
39 S. Emil 5 711 29.01.2020  
40 P. Margita 9 885 18.02.2020  
41 H. Paula 10 932 24.02.2020  
42 K. Pavol 13 323 12.03.2020  
43 Š. Štefan 14.538 24.03.2020  
44 V. Ján 14 983 30.03.2020  
45 M. Rúžena 15 737 07.04.2020  
46 B. Ľudovít 18 862 07.05.2020  
47 R. Jozef 19 596 14.05.2020  
48 B. Magdaléna 21 111 28.05.2020  
49 M. Melania 21 284 01.06.2020  
50 I. Vilma 21 622 03.06.2020  
51 R. Edita 21 624 03.06.2020  
52 J. Ladislav 22 701 11.06.2020  
53 G. Mária 23 047 16.06.2020  
54 V. Vojtech 23 386 18.06.2020  
55 K. Jozef 23 484 19.06.2020  
56 M. Zuzana 25 557 08.07.2020  
57 L. Cyril 25 691 09.07.2020  
58 M. Anna 26 861 20.07.2020  
59 M. Štefan 31 391 02.09.2020  
60 L. Viera 33 349 21.09.2020  
61 T. Pavol 33 536 09.10.2020  
62 M. Gizela 36 447 20.10.2020  
63 H. Magdaléna 37 018 26.10.2020  
64 Č. Anna 37 488 30.10.2020  

 

Počet voľných miest ku dňu 02.11.2020 : 0

 

*Metódy sociálnej práce:

 

Najpoužívanejšie metódy sociálnej práce v ZpS Vila Julianna:

 • sociálne poradenstvo
 • asistenčné služby
 • terénne služby
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • rozvoj pracovných zručností
 • delegovanie prijímateľa sociálnych služieb
 • preventívne aktivity
 • sprostredkovateľské služby (sprostredkovanie kontaktu s odborníkmi, ....)
 • krízovú intervenciu
 • pracovnú terapiu
 • posilňovanie zručností potrebných pri organizovaní času
 • posilňovanie zručností potrebných pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života
 • posilňovanie spoločensky primeraného správania.

 

*Spolupráca:

 

Komunikácia s inými osobami alebo inštitúciami:

 • príbuzní klientov
 • sociálna poisťovňa
 • zdravotné poisťovne
 • ÚPSVaR- dávky a príspevky
 • obce
 • súdy
 • Slovenská pošta
 • obvodní lekári, odborní lekári
 • RÚVZ v Trnave
 • cirkev

 

Tretí sektor:

 • ÚPSVaR, Piešťany
 • Spojená škola, Piešťany
 • Cirkevná  základná škola sv. Márie Goretti ,Piešťany
 • ZŠ  Holubyho, Piešťany
 • Denné centrum Svornosť, Piešťany
 • Materské centrum ÚSMEV, Piešťanoch
 • Nezisková organizácia Otvorená náruč, Piešťany

 

Aktivity nad rámec úloh daných organizačným poriadkom:

 • aktivačné práce ÚPSVaR – poberatelia hmotnej núdze v zmysle zákona §10 č.417/2013
 • špeciálna škola – prax žiakov na základe dohody
 • prax študentov vysokých škôl – priestor na výkon odbornej praxe
 • prax opatrovateľských kurzov –  vzdelávací program “Kurz opatrovania“
 • dobrovoľnícka činnosť – zapájanie dobrovoľníkov do voľnočasového programu pre klientov zariadenia.

 

*Legislatíva, dokumenty:

 

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 5/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany 

Štatút zariadenia pre seniorov Vila Julianna, dodatok č. 2

Prevádzkový poriadok ZpS Vila Julianna - ubytovanie

Prevádzkový poriadok ZpS Vila Julianna – stravovanie

Domáci poriadok

Plán HACCP stravovacej prevádzky

Výročná správa za rok 2019

 

*Pracovný tím, organizačná štruktúra:

                              

Personálne zabezpečenie ZpS Vila Julianna :

 • 1 x vedúca zariadenia
 • 1 x skladník - zásobovač
 • 1 x upratovačka
 • 1 x práčka
 • 1 x vodič – kurič – údržbár
 • 3 x kuchár
 • 1 x pomocní sila v kuchyni
 • 5 x opatrovateľka
 • 2 x sestra
 • 1 x zdravotnícky asistent
 • 1 x inštruktor sociálnej rehabilitácie

 

Vedúca zariadenia:        Mgr. Marcela Kičinová

Skladní - zásobovač:     p. Alena Hrabinová

Upratovačka:                 p. Martina Lukáčová

Práčka:                          p. Monika Nedelková

Vodič – kurič – údržbár: p. Ján Putek

Kuchári: p. Lýdia Benková, p. Jozef Puchomírsky, p. Alžbeta Pokusová

Pomocná sila v kuchyni: p. Lýdia Boreková

Opatrovateľky:   p. Monika Mandáková

                           p. Danka Danková

                           p. Miriam Machová

                           p. Silvia Trgalová Kukučková

                           p. Ivana Smažáková

Sestra:                p. Jarmila Bánovská

                           p. Ľubomíra Lukáčová

Zdravotnícky asistent: p. Eva Nitková

 

*Projekty a aktivity :

 

 • Blahoželáme Vám - narodeniny
 • Mesiac úcty k starším
 • Kultúrny program detí zo škôl:
 1. Spojená škola, Piešťany
 2. Cirkevná  základná škola sv. Márie Goretti ,Piešťany
 3. ZŠ  Holubyho, Piešťany
 • Mikuláš
 • Vianoce - Štedrá večera - spoločne v kolektíve
 • Prvý piatok v mesiaci - spoveď na žiadosť klientov
 • MDŽ - pokračujeme  v tradícii
 • Tvorivé dielne v zariadení - Krúžok šikovných rúk
 • Naša záhrada - miesto pre aktivity – cvičenie, hry, záľuby a oddych klientov

 

*Možnosti pomoci a podpory ZpS Vila Julianna:

 

 • Materiálna pomoc: po telefonickom dohovore – podľa potreby zariadenia a klientov,
 • finančná pomoc: darovaním financií konkrétnym prijímateľom sociálnych služieb v ZpS Vila Julianna, darovanie financií na projekty, darovanie financií na sponzorský účet mesta,
 • pomoc prostredníctvom služieb: organizácia voľnočasových podujatí, dobrovoľníctvo.

 

*Fotogaléria: