Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova 12

Adresa

Kalinčiakova 12
92101 Piešťany

GPS: 48° 35′ 32.615″N  17° 49′ 59.458″E

zobraziť na mape
vedúca zariadenia: Mgr. Jana Maronová
Kalinčiakova 12, 921 01 Piešťany
T. č. : 033/7718018
e-mail: jana.maronova@piestany.sk

Motto:

 

„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“
 

Albert Einstein

 

O nás

Zariadenie opatrovateľskej služby/ ZOS/ je organizačnou súčasťou MsÚ Piešťany. ZOS nemá právu subjektivitu – riadi ho, koordinuje a kontroluje Odbor sociálnych služieb MsÚ.

V zariadení  sa poskytuje sociálna služba podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa

a) poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľskú starostlivosť, ak neposkytuje ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

 

Plán krízových opatrení

 

Kapacita:  16 klientov

 

Úhrada:

Podľa VZN č.8/2021 zo dňa 01.11.2021 je úhrada za poskytovanú sociálnu službu:

a) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

II. stupeň                                     3,00 €/deň

III. stupeň                                    3,50 €/deň

IV. stupeň                                    4,00 €/deň

V. stupeň                                     450 €/deň

VI. stupeň                                    5,00 €/deň

 

Bezodkladné poskytovanie sociálnej služby       4,50 €/deň

b) ubytovanie

2-posteľová izba                         3,50 €/deň

3-posteľová izba                         4,00 €/deň

 

c) stravovanie                                                  4,70 €/deň

5,00 €/deň - s pridaním tretieho vedľajšieho jedla

d) upratovanie,                                                          

pranie a žehlenie                     2,40 €/deň

 

Samoplatca :       Samoplatca je povinný platiť úhradu za sociálnu službu vo výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby.

f) za objektívne nutné služby pri nadmernom použití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod.           20 €/jednorazovo poskytnutá služba

 

g) za vlastný TV prijímač, rozhlasový prijímač, CD, DVD, počítač, notebook, chladničku

3 €/mes/spotrebič

 

Žiadosť:

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení postupuje nasledovne:

 • požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt, o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby,
 • po  vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby a vyznačení právoplatnosti požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 

Informácie: PhDr. Briganová, t.č. 033/77 654 13, e-mail: martina.briganova@piestany.sk

 

Prílohy k žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac (žiadateľ aj spoločne posudzovaná osoba): dôchodok, dávka a príspevky v hmotnej núdzi, iný príjem,
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

 

Informácie: PhDr. Briganová, t.č. 033/77 654 13, e-mail: martina.briganova@piestany.sk

 

Pred nástupom do zariadenia  občan predloží:

 • výter z recta (nie starší ako 7 dní)
 • HBsAg sérum (nie staršie ako 1 rok)
 • potvrdenie o bezinfekčnosti
 • Očkovaní : potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o Ag teste (nie staršom ako 48 hod) + pri vstupe do zariadenia, otestovanie klienta zdravotníkom zariadenia Ag testom
 • Prekonaní: postupuje sa tak ako pri očkovaných klientoch
 • Neočkovaní: potvrdenie o PCR teste nie staršom ako 72 hod. + pri vstupe do zariadenia, otestovanie klienta zdravotníkom zariadenia Ag testom
 • Pri nástupe do zariadenia klient zotrvá 5 dní v izolácii a na 5. deň sa opakovane vykonať Ag test.
 • Pri príjme bude  klient oboznámený o povinnosti očkovania proti sezónnej chrípke a pneumokokovým infekciám: Podľa paragrafu §7 odstavec 5 a 6 Vyhlášky MZ SR č.585/2008 Z.z. majú byť osoby umiestnené v ZSS zaočkované proti sezónnej chrípke (obdobie od októbra do marca nasledujúceho roku) a proti pneumokokovým infekciám.

 

V zmysle Smernice č.4/2021 o postupe a kritériách evidencie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podmienenej odkázanosťou fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (ZOS, ZpS, OS) bol vypracovaný poradovník žiadostí ku dňu 31.03.2022 v ZOS Kalinčiakova

ZOS Kalinčiakova (ženy)

Poradové číslo Meno a priezvisko
1 H. Mária
2 K. Berta
3 P. Mária
4 B. Mária
5 M. Danuše
6 M. Gizela
7 J. Františka
8 O. Irena
9 V. Ružena
10 P. Amália
11 K. Margita
12 M. Štefánia
13 T. Judita
14 H. Mária
15 V. Jozefa
16 M. Zuzana
17 S. Eva

 

ZOS Kalinčiakova (muži)

Poradové číslo Meno a priezvisko
1 O. Milan
2 B. Štefan
3 S. Richard
4 S. Vladimír
5 H. Dezider
6 F. Milan
7 T. Pavol
8 Š. Štefan
9 D. Michal
 
*Metódy sociálnej práce:

Najpoužívanejšie metódy sociálnej práce v ZOS:

 • sociálne poradenstvo,
 • asistenčné služby,
 • terénne služby,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • rozvoj pracovných zručností,
 • delegovanie prijímateľa sociálnych služieb,
 • preventívne aktivity,
 • sprostredkovateľské služby (sprostredkovanie kontaktu s odborníkmi, ...)
 • krízovú intervenciu,
 • posilňovanie zručností potrebných pri hospodárení s peniazmi,
 • posilňovanie zručností potrebných pri organizovaní času,
 • posilňovanie zručností potrebných pri zapojení sa do spoločenského  života.

 

*Spolupracujeme:
 • so štátnymi organizáciami – obvodní  a odborní lekári, nemocnice, ÚPSVaR, ...
 • s verejnoprávnymi organizáciami – Sociálnou poisťovňou, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou,
 • so samosprávnymi organizáciami – obcami, MsP, SMP, ...
 • tretím sektorom:  Patchwork,
 • obvodní  a odborní lekári,
 • cirkevnými organizáciami: Rim. kat. cirkev, Evanjelická cirkev. 

 

*Dobrovoľníci:

Do vytvárania voľnočasového programu  v zariadení sa zapájajú aj dobrovoľníci - svojimi aktivitami – ON Semiconductor, folklórny súbor Krakovanka, deti zo ZŠ Krakovany

 

*Legislatíva, dokumenty:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 8/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany.

 

Prevádzkový poriadok ZOS

 

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2021

 

*Pracovný tím, organizačná štruktúra:    

Personálne zabezpečenie ZOS :

 • 1 x vedúci zariadenia
 • 5 x opatrovateľka
 • 1 x inštruktor sociálnej rehabilitácie
 • 1 x zdravotná sestra 
 • 1 x upratovačka
 • 2 x kuchár

 

Vedúca zariadenia: Mgr. Jana Maroňová

Opatrovateľky:     Bc. Jana Galová , p. Eva Glossová, p. Iveta Kabátová, p. Michaela Holkovičová,

                             p. Marta Ravasová

Sestra:                  p. Edita Samuhelová

Instruktor soc. rehabilitácie: Bc. Iveta Ulrichová

Kuchárky :         p. Ružena Sedláková, p. Margaréta Kačeriaková

Upratovačka :   p. Eva Puchomírska

 

*Projekty a aktivity :  
 • zhotovenie vianočných pozdravov a ozdôb,
 • Mikulášske posedenie s návštevou Mikuláša,
 • Vianočné posedenie obyvateľov a zamestnancov,
 • vystúpenie detí,
 • pečenie a zdobenie medovníkov,
 • ukážka zdobenia vianočného pečiva,
 • spoločná účasť na predvianočných akciách v meste,
 • spoločné popoludnia počas Adventu spojené s počúvaním a spievaním kolied,
 • Štedrovečerná večera s rozdávaním darčekov,
 • posedenia a podujatia pri rôznych príležitostiach (úcta k starším, MDŽ, Deň matiek...)
 • menšie oslavy pri významných jubileách klientov.

 

Možnosti pomoci a podpory ZOS:
 • finančná pomoc: darovaním financií konkrétnym prijímateľom sociálnych služieb v ZOS, darovanie financií na projekty, darovanie financií na sponzorský účet mesta ......,
 • pomoc prostredníctvom služieb: organizácia voľnočasových podujatí, dobrovoľníctvo

 

*Fotogaléria: