Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zariadenie opatrovateľskej služby Kalinčiakova 12

Adresa

Kalinčiakova 12
92101 Piešťany

GPS: 48° 35′ 32.615″N  17° 49′ 59.458″E

zobraziť na mape
vedúca zariadenia: Mgr. Jana Maronová
Kalinčiakova 12, 921 01 Piešťany
T. č. : 033/7718018
e-mail: jana.maronova@piestany.sk

Motto:

 

„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“
 

Albert Einstein

 

O nás

Zariadenie opatrovateľskej služby/ ZOS/ je organizačnou súčasťou MsÚ Piešťany. ZOS nemá právu subjektivitu – riadi ho, koordinuje a kontroluje Odbor sociálnych služieb MsÚ.

V zariadení  sa poskytuje sociálna služba podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa

a) poskytuje

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľskú starostlivosť, ak neposkytuje ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

 

Plán krízových opatrení

 

Kapacita:  16 klientov

 

Úhrada:

Podľa VZN č.5/2018 zo dňa 01.02.2019 je úhrada za poskytovanú sociálnu službu:

a) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

II. stupeň                                     2,00 €/deň

III. stupeň                                    2,50 €/deň

IV. stupeň                                    3,00 €/deň

V. stupeň                                     3,50 €/deň

VI. stupeň                                    4,00 €/deň

 

Bezodkladné poskytovanie sociálnej služby       4,00 €/deň

b) ubytovanie

2-posteľová izba                         3,30 €/deň

3-posteľová izba                         3,00 €/deň

 

c) stravovanie                                                      4,50 €/deň

5,00 €/deň - s pridaním tretieho vedľajšieho jedla

d) upratovanie,                                                          

pranie a žehlenie                    2,40 €/deň

 

Samoplatca :       Samoplatca je povinný platiť úhradu za sociálnu službu vo výške priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby.

 

Žiadosť:

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení postupuje nasledovne:

 • požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt, o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby,
 • po  vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby a vyznačení právoplatnosti požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 

Informácie: PhDr. Briganová, t.č. 033/77 654 13, e-mail: martina.briganova@piestany.sk

 

Prílohy k žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac (žiadateľ aj spoločne posudzovaná osoba): dôchodok, dávka a príspevky v hmotnej núdzi, iný príjem,
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

 

Informácie: PhDr. Briganová, t.č. 033/77 654 13, e-mail: martina.briganova@piestany.sk

 

Pred nástupom do zariadenia  občan predloží:

 • výter z recta (nie starší ako 3 mesiace)
 • HBsAg sérum (nie staršie ako 1 rok)
 • potvrdenie o bezinfekčnosti

 

Zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v ZOS o poskytovanie sociálnych služieb v ZOS (v zmysle §8  ods. 7 Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov):

 

Poradové číslo Meno a priezvisko Poradové číslo Podané dňa Poznámka
1 H. Mária 18 811 04.08.2015  
2 T. Karol 14 799 15.06.2016  
3 B. Mária 15 962 30.06.2016  
4 O. Milan 16 476 11.07.2016  
5 K. Berta 1 212 16.01.2017  
6 G. Anna 15 502 18.05.2017  
7 S. Anna 17 383 06.06.2017  
8 F. Magdaléna 23 977 21.08.2017  
9 S. Mária 26 722 25.09.2017  
10 K. Rudolf 20 501 03.07.2018  
11 T. Pavla 22 325 25.07.2018  
12 P. Emília 26 292 10.09.2018  
13 T. Božena 27 628 20.09.2018  
14 K. Emília 31 918 31.10.2018  
15 S. Richard 34 268 12.11.2018  
16 T.Mária 37 427 19.11.2018  
17 P. Mária 8 200 27.02.2019  
18 G. Apolónia 14 709 08.04.2019  
19 M. Anton 19 598 16.05.2019  
20 Š. Emil 20 601 24.05.2019  
21 R. Rudolf 23 510 18.06.2019  
22 H. Vilma 30 033 19.08.2019  
23 M. Danuše 33 140 17.09.2019  
24 J.Wiliam 39 149 28.10.2019  
25 J.Františka 39 151 28.10.2019  
26 O. Irena 44 344 28.11.2019  
27 H. Dezider 47 600 09.12.2019  
28 I. Marta 4 866 24.01.2020  
29 S. Emil 5 710 29.01.2020  
30 P. Margita 9 886 18.02.2020  
31 R. Dagmar 11 643 02.03.2020  
32 Š. Šebo 16 540 20.04.2020  
33 B. Magdaléna 21 112 28.05.2020  
34 F. Milan 21 295 01.06.2020  
35 P. Apolónia 22 528 10.06.2020  
36 J. Ladislav 22 702 11.06.2020  
37 V. Vojtech 23 385 18.06.2020  
38 V. Ružena 24 487 30.06.2020  
39 M. Anna 26 863 20.07.2020  
40 L. Viera 33 350 21.09.2020  
41 V. Stanislav 35 078 07.10.2020  
42 T. Pavol 35 363 09.10.2020  
43 M. Gizela 36 446 20.10.2020  
44 H. Magdaléna 37 017 26.10.2020  
45 Č. Anna 37 156 27.10.2020  
46 O. Ferdinand 42 224 11.12.2020  
47 Š. Helena 43 207 21.12.2020  

Počet voľných miest ku dňu 12.3.2021 :  0 

 

*Metódy sociálnej práce:

Najpoužívanejšie metódy sociálnej práce v ZOS:

 • sociálne poradenstvo,
 • asistenčné služby,
 • terénne služby,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • rozvoj pracovných zručností,
 • delegovanie prijímateľa sociálnych služieb,
 • preventívne aktivity,
 • sprostredkovateľské služby (sprostredkovanie kontaktu s odborníkmi, ...)
 • krízovú intervenciu,
 • posilňovanie zručností potrebných pri hospodárení s peniazmi,
 • posilňovanie zručností potrebných pri organizovaní času,
 • posilňovanie zručností potrebných pri zapojení sa do spoločenského  života.

 

*Spolupracujeme:
 • so štátnymi organizáciami – obvodní  a odborní lekári, nemocnice, ÚPSVaR, ...
 • s verejnoprávnymi organizáciami – Sociálnou poisťovňou, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou,
 • so samosprávnymi organizáciami – obcami, MsP, SMP, ...
 • tretím sektorom:  Patchwork,
 • obvodní  a odborní lekári,
 • cirkevnými organizáciami: Rim. kat. cirkev, Evanjelická cirkev. 

 

*Dobrovoľníci:

Do vytvárania voľnočasového programu  v zariadení sa zapájajú aj dobrovoľníci - svojimi aktivitami – ON Semiconductor, folklórny súbor Krakovanka, deti zo ZŠ Krakovany

 

*Legislatíva, dokumenty:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 5/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany.

 

Prevádzkový poriadok ZOS

 

Výročná správa za rok 2018

 

*Pracovný tím, organizačná štruktúra:    

Personálne zabezpečenie ZOS :

 • 1 x vedúci zariadenia
 • 5 x opatrovateľka
 • 1 x inštruktor sociálnej rehabilitácie
 • 1 x zdravotná sestra 
 • 1 x upratovačka
 • 2 x kuchár

 

Vedúca zariadenia: Mgr. Jana Maroňová

Opatrovateľky:   p.  Mária Gajdošová,  Bc. Jana Galová , p. Eva Glossová, p. Iveta Kabátová,

                             p. Helena Ondrášiková,

Instruktor soc. rehabilitácie: Bc. Iveta Ulrichová

 

Kuchárky :         p. Ružena Sedláková, p. Margaréta Kačeriaková

Upratovačka :   p. Eva Puchomírska

 

*Projekty a aktivity :  
 • zhotovenie vianočných pozdravov a ozdôb,
 • Mikulášske posedenie s návštevou Mikuláša,
 • Vianočné posedenie obyvateľov a zamestnancov,
 • vystúpenie detí,
 • pečenie a zdobenie medovníkov,
 • ukážka zdobenia vianočného pečiva,
 • spoločná účasť na predvianočných akciách v meste,
 • spoločné popoludnia počas Adventu spojené s počúvaním a spievaním kolied,
 • Štedrovečerná večera s rozdávaním darčekov,
 • posedenia a podujatia pri rôznych príležitostiach (úcta k starším, MDŽ, Deň matiek...)
 • menšie oslavy pri významných jubileách klientov.

 

Možnosti pomoci a podpory ZOS:
 • finančná pomoc: darovaním financií konkrétnym prijímateľom sociálnych služieb v ZOS, darovanie financií na projekty, darovanie financií na sponzorský účet mesta ......,
 • pomoc prostredníctvom služieb: organizácia voľnočasových podujatí, dobrovoľníctvo

 

*Fotogaléria: