Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Denné centrum Svornosť

Adresa

Vážska 4
92101 Piešťany

GPS: 48° 35′ 7.819″N  17° 50′ 0.478″E

zobraziť na mape
Vážska 4, 921 01 Piešťany
T.č. : 033/77 65 413
e-mail: martina.briganova@piestany.sk

Motto:

„To najkrajšie na svete nie sú veci, ale chvíle, okamihy, nezachytiteľné sekundy.“

Karel Čapek

 

 

*O nás

Mesto Piešťany zriadilo a prevádzkuje Denné centrum „Svornosť“ v súlade s §4 ods. 3 písm. g), l), p), Zákona č.369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, v súlade s § 80 písm. e), bod 2., a § 12, ods. 1, písm. c), bod 1. a písm. e), bod 5., a § 56 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších  a predpisov

 

Denné centrum  „Svornosť“ nemá právnu subjektivitu, je organizačnou jednotkou mesta ako súčasť Mestského úradu v Piešťanoch, ktorý ho riadi prostredníctvom svojich odborných útvarov.

Denné centrum „Svornosť“ je miestom, kde mesto v svojich priestoroch poskytuje sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Činnosť denného centra má povzbudzovať občanov k aktivite, sebarealizácii, spájať ich naďalej so životom mesta, prispievať k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi, vytváraniu pocitu spolupatričnosti, a to najmä :

a/ organizovaním podujatí a akcií pre členov denného centra

b/ organizovaním podujatí smerom k verejnosti v meste

c/ spoluprácou členov denného centra na príprave podujatí a akcií organizovaných mestom, resp. organizáciami mestom zriadenými

d/ spoluprácou členov denného centra pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech občanov mesta, osamelých, seniorov, ...

 

Kapacita: 70 miest

Žiadosť:

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v Dennom centre Svornosť, stačí ak ho navštívi v prevádzkových hodinách kde mu členovia poskytnú požadované informácie.

Prevádzkové hodiny v DC “Svornosť“:

       Utorok          14,00 - 18,00

      

 

*Metódy sociálnej práce:

Metódy sociálnej práce v DC:

  • sociálne poradenstvo

 

 

*Spolupracujeme:

- so samosprávnymi organizáciami – občanmi, MsP - organizovanie prednášok,

- tretím sektorom:  pacientské organizácie,

- obvodní  a odborní lekári – organizovanie prednášok.

 

 

*Legislatíva, dokumenty:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene  a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Prevádzkový poriadok Denného centra

Výročné správy 

 

 

*Pracovný tím, organizačná štruktúra:    

Vnútorný chod a režim prevádzky Denného centra „Svornosť“ zabezpečuje samospráva  

Denného centra zvolená každoročne výročnou členskou schôdzou.

Funkcia v samospráve Denného centra „Svornosť“ je dobrovoľná. Denné centrum funguje na

princípe svojpomoci.

 Na čele samosprávy Denného centra „Svornosť“ stojí  predseda, ktorý koordinuje najmä jeho

činnosť, zabezpečuje kontakt s referentom pre denné centrá na MsÚ, zabezpečuje fungovanie

denného centra v stanovených prevádzkových hodinách .

         Prevádzku Denného centra „Svornosť“ personálne zabezpečuje mesto uzatvorením  Dohody o pracovnej činnosti  v súlade s platným Zákonníkom práce a v rozsahu,  aby bolo denné centrum funkčné.

 

 

*Projekty a aktivity :  
  • účasť na podujatiach organizovaných v meste ( letné promenádne koncerty, Úcta k starším, Deň zdravia....), 
  • posedenie  k MDŽ, 
  • stretnutie jubilantov a ich rodinných príslušníkov, 
  • Mikulášsky večierok, 
  • besedy na rôzne témy.

 

 

Možnosti pomoci a podpory DC:

finančná pomoc:  darovanie financií na projekty, darovanie financií na sponzorský účet mesta ......,

pomoc prostredníctvom služieb: organizácia voľnočasových podujatí, dobrovoľníctvo

 

 

*Fotogaléria: