Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základná Škola M.R. Štefánika, Vajanského ul.

Adresa

Vajanského 35
92101 Piešťany

Kontakty

telefón
033/7726092

GPS: 48° 35′ 12.559″N  17° 49′ 33.442″E

zobraziť na mape
Riaditeľ školy: Mgr. Kamil Moravčík
Budova Základnej školy patrí medzi pamätihodnosti mesta Piešťany.

Budova Základnej školy M.R.Štefánika patrí medzi pamätihodnosti mesta Piešťany

Základná škola M. R. Štefánika je samostatný objekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany. Od 1. januára 2001 je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Je situovaná do širšieho centra mesta Piešťany. Trojpodlažná budova bola daná do užívania v roku 1938.

 Základná škola je plnoorganizovanou školou. Vyučovanie prebieha v 9 triedach, realizuje sa v štátnom jazyku. Vo všetkých ročníkoch prebieha vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu, výchovno – vzdelávacia činnosť na škole smeruje k príprave na život. Vo vyučovacom procese využívame informačné technológie, všetky triedy sú vybavené modernými interaktívnymi tabuľami s pripojením na internet.

 Súčasťou školy sú školský klub detí a výdajná školská jedáleň. Školský klub detí pracuje v priestoroch základnej školy v 4 oddeleniach. Vo výdajnej školskej jedálni sa stravujú žiaci a zamestnanci základnej školy.

Žiakom sa darí v predmetových súťažiach, biologickej, geografickej, technickej olympiáde,  florbale, v tanečných a speváckych súťažiach Moderné tance, Playback show, v recitačných súťažiach Hollého pamätník, Šaliansky Maťko. Úspešné sú aj súťaže Mladý záchranár  civilnej ochrany a Na bicykli bezpečne. Mesto Piešťany každoročne prezentujú žiaci v  celoslovenskom  kole kreatívnej súťaži Odysea Mysle. V škole pracujú rôzne záujmové útvary.

Tradíciou je na škole Mikuláš a Deň otvorených dverí, spojený je s organizáciou Vianočných trhov, ktoré pripravujú žiaci pod vedením svojich pedagógov. Rodičia a široká verejnosť sa môžu oboznámiť s chodom školy, navštíviť dopoludňajšie vyučovanie, otvorené hodiny, ŠKD a záujmové útvary v popoludňajších hodinách.

Škola sa svojou činnosťou prezentuje aj na verejnosti v duchu ľudových a školských tradícií. V spolupráci predovšetkým rodičov a rodinných príslušníkov, učiteľov a žiakov sa všetci tešia podujatiam Tekvicový deň a Veľká noc ide.

Škola úzko spolupracuje s Mestskou knižnicou, kam žiaci chodia  na besedy o knihách, tvorivé dielne a pravidelnú výmenu kníh.

            Každý rok organizuje škola na 2. stupni lyžiarsky výcvik, na 1. stupni plavecký výcvik a školu v prírode. Žiaci so svojimi pedagógmi sa dlhoročne zapájajú do akcie “Naše gesto pre čisté mesto”, v rámci ktorej pomáhajú pri jarnom upratovaní brehov Sĺňavy. Sociálne cítenie rozvíjame u žiakov podporou finančných zbierok  Deň narcisov, Biela pastelka, Týždeň modrého gombíka a pre Slovenský zväz sklerózy multiplex.

Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018