Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE DAŇOVNÍKOV

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE DAŇOVNÍKOV 1

Mesto Piešťany oznamuje, že v súvislosti s novým kalendárnym rokom vznikajú pre daňovníkov povinnosti.

Ide o tieto dane a poplatky:

 • daň z nehnuteľnosti,
 • poplatok za komunálny odpad,
 • daň za psa,
 • daň za ubytovanie
 • a poplatok za rozvoj.

 

Tlačivá nájdete na webovom sídle mesta Piešťany v časti OBČAN→TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

obcan/tlaciva-na-stiahnutie-1/?kateg=31&sort=5&search

Po vyplnení  a podpísaní príslušného tlačiva toto doručte na Mestský úrad v Piešťanoch jedným z nasledovných spôsobov :

 • poštou na adresu Mestský  úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
 • vhodiť do schránky umiestnenej pri vchode na Mestský úrad
 • použitím mobilnej aplikácie mID
 • naskenované poslať na adresu msu@piestany.sk (okrem daňových priznaní)
 • elektronicky prostredníctvom stránky slovensko.sk 

Vzhľadom na situáciu s pandémiou  COVID 19 stále platí, že Mestský úrad pracuje v obmedzenom režime a je pre verejnosť zatvorený.

* * * * * *

 Priznanie k dani z nehnuteľnosti – termín podania do 31.1.2021

Lehota platí aj počas pandémie COVID – 19, pretože 31.1.2021 pripadá na nedeľu, posledný možný termín podania je pondelok 1. februára 2021.    

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podajú tí daňovníci (fyzické a právnické osoby), ktorí v priebehu roka 2020 nadobudli nehnuteľnosť (kúpou, darovaním...) alebo im zaniklo vlastníctvo a vklad do katastra sa uskutočnil do 31.12.2020.

Daňové priznanie podávajú aj tí daňovníci, ktorým sa v priebehu roka 2020 zmenil účel využitia stavby, pozemku, bytového alebo nebytového priestoru.

Občanom, ktorí nehnuteľnosť nadobudnú v priebehu roka 2021 dedením, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dražbou v priebehu roka 2021 vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

* * * * * * * 

Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad platí fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo osoba, ktorá je na území mesta Piešťany oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha.

Poplatková povinnosť vzniká dňom zaevidovania trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta (vznik vlastníctva) alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Poplatková povinnosť zaniká po dni zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo po dni zrušenia oprávnenia užívať alebo po dni zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

 

Podmienky a podklady na odpustenie alebo zníženie poplatku

 1. Správca poplatku  na základe žiadosti poplatok odpustí alebo zníži  za preukázaný počet dní, za ktoré poplatník správcovi poplatku  preukáže, na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období  sa nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta Piešťany. Takýmito podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne  a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Piešťany v danom zdaňovacom období a to:
  • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
  • potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby  pobytovou formou,
  • potvrdenie resocializačného zariadenia, reedukačného centra, liečebno – výchovného sanatória, atď. pobytovou formou,
  • študent alebo žiak, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník mestu údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta spolu s dokladmi o ubytovaní (zmluva o ubytovaní, nájomná zmluva .....)
  • doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta, potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
  • potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,
  • aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru v danom zdaňovacom období (nie pracovná zmluva),
  • pracovná zmluva pri sezónnych prácach v zahraničí,
  • potvrdenie zamestnávateľa zo Slovenskej republiky o výkone práce v zahraničí,
  • potvrdenie o pobyte v zahraničí a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad,
  • aktuálne potvrdenie o úhrade poplatku vystavené v inej obci, resp. správcovskou spoločnosťou, kópia nájomnej zmluvy, kde sa v skutočnosti zdržiava alebo potvrdenie o ubytovaní v služobných ubytovniach 

 

2. V prípade, že podklad nie je vystavený v slovenskom alebo v českom jazyku, poplatník predloží aj voľný preklad príslušného  podkladu (nemusí byť úradný).

3. Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

4. Potvrdenia, resp. podklady, ktoré sú potrebné na zníženie alebo odpustenie  poplatku, je potrebné predložiť správcovi poplatku najneskôr do 90 dní po skončení  zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.  Lehota 90 dní na zníženie alebo odpustenie poplatku začína plynúť 01.01. zdaňovacieho obdobia po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom poplatníkovi vznikol nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku a končí uplynutím 90 dní.

* * * * * * 

Daň za psa

Čiastkové priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať pri každej zmene (napr. úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa....) najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

O tom, či je váš psík zaevidovaný, sa dozviete na: mesto/zoznam-evidovanych-psov/

* * * * * * 

Daň za ubytovanie

Oznamovacia povinnosť:

 • platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku poskytovania prechodného ubytovania,
 • ak daňová povinnosť zanikne,  je platiteľ dane povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Sadzba dane od 1.1.2019 je 1,50 €  na osobu a prenocovanie.

Mesačné     hlásenie     je potrebné doručiť     najneskôr    do    10.   dňa    nasledujúceho   mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac správcovi dane. Platiteľ dane je povinný odviesť vybratú daň za ubytovanie na účet správcu dane alebo v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac.

* * * * * * *

Poplatok za rozvoj

Od 1.1.2020 nadobudlo účinnosť VZN mesta Piešťany č. 13/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Obec môže po vzniku poplatkovej povinnosti vyzvať poplatníka na podanie oznámenia o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v štruktúre podľa prílohy zákona, pričom výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby potvrdí aj projektant stavby.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať. Ak poplatník neoznámi zánik poplatkovej povinnosti podľa § 4 ods. 2 obci do 60 dní odo dňa jej zániku, nárok na vrátenie poplatku za rozvoj zaniká.

 

Dátum vloženia: 11. 1. 2021 10:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 9. 2021 13:30
Autor: Ing. Lucia Duračková

Info

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

OD UKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY DNES UPLYNULO 79 ROKOV 1

Aktuálna teplota

18.5.2024 06:05

Aktuálna teplota:

13.4 °C

Vlhkosť:

77.5 %

Rosný bod:

9.5 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:12
DNES:464
TÝŽDEŇ:14564
CELKOM:5848177

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:12
DNES:464
TÝŽDEŇ:14564
CELKOM:5848177

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ