Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základná škola F.E.Scherera

Adresa

E.F. Scherera 40
92101 Piešťany

Kontakty

telefón
033/7744049
e-mail
Mgr. Sidónia Podhradská:
riaditelka@9zspn.sk

GPS: 48° 34′ 59.449″N  17° 48′ 38.843″E

zobraziť na mape
Riaditeľ školy:
PaedDr. Gizela Talačová do 02.09.2019
Mgr. Sidónia Podhradská od 03.09.2019


ZŠ F.E.Scherera je plnoorganizovaná škola, ktorej súčasťou je ŠKD, ŠJ, CVČ. Škola bola zaradená do siete základných škôl od roku 1992.

ZŠ F. E. Scherera Piešťany - Sme škola otvorená pre moderné myslenie – región – cudzie jazyky – informačné technológie. Základná škola F. E. Scherera Piešťany je plnoorganizovaná základná škola, súčasťou ktorej je materská škola (šesť oddelení), školský klub detí (tri oddelenia), zariadenia školského stravovania a Centrum voľného času.

Škola slúži pre žiakov zo sídliska Adama Trajana  z Piešťan. Realizujeme školský vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2. Školu navštevuje 202 žiakov. Naša škola v roku 2001 získala čestný názov „ZŠ F. E. Scherera“.  V  škole pracuje 31 záujmových útvarov.  Zameranie školy je na vyučovanie cudzích jazykov - už od prvého ročníka sa učí anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk sa učí na druhom stupni, na prácu s počítačom a na  integráciu  detí. Náš školský vzdelávací program „Zdravá škola - zdravé deti“  sa osobitne  venujeme  talentovaným  žiakom, ktorých pripravujeme na predmetové olympiády a súťaže. Do výchovnovzdelávacieho procesu sme zaradili daltonské prvky vyučovania, aby sme  podporili žiacku kreativitu, empatiu, trvácnejšie osvojenie si poznatkov žiakmi, lepšiu motiváciu u  žiakov k učebnej činnosti a na lepšie využívanie a uplatňovanie naučených poznatkov. Veľkú pozornosť venujeme realizácii projektov. Zaviedli sme tradíciu, že pri imatrikulácii žiakov prvého ročníka trieda dostane počítač, ktorý využíva vo výchovno-vzdelávacom procese.

Aktivity školy - Realizujeme množstvo vzdelávacích, kultúrnych a športových projektov. Zabezpečujeme bohatú mimoškolskú a kultúrnu činnosť v meste. Pripravujeme žiakov na vzdelávanie na stredných školách a na riešenie úloh, ktoré prináša život. Pri realizovaní výchovno-vzdelávacích cieľov spolupracujeme s organizáciami a občanmi mesta a regiónu. V predošlých rokoch sme vyhrali veľa projektov napr.: „Stop bariéram“, „Športom k zdraviu“, „Modernizácia vyučovania AJ“, časopis „Kométa“, „Recyklohry“, „Spomienky v nás“,  „Vzdelávanie učiteliek I. stupňa“, „Školský mliečny program“ a  „Plantex“. Rozvojový projekt určený na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy - rekonštrukcia telocvične a soc. zariadení. Vďaka úsiliu všetkých pedagogických pracovníkov sme vyhrali titul „ŠKOLA ROKA dva- krát. Od roku 2005 sme každoročne  mali prvé miesto v súťaži “Najviac akcií na žiaka“ a „Najviac akcií ako škola“ a za školský časopis „Kométa“ prvé miesto. V testovaní žiakov 9. ročníka sme dosiahli najlepšie výsledky so všetkých piešťanských škôl v rokoch 2009/2010, 2010/2011 a 2012/2013. 

Máme športové  stredisko vo volejbale - dievčatá a softbal - dievčatá. Z projektu sme získali Školské viacúčelové ihrisko. Škola má zabezpečený bezbariérový prístup, výťahy, úpravy tried a hygienických zariadení pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a pre  imobilných žiakov. Počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok, čo umožnilo  tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Každá trieda má datavideoprojektor, počítač a  interaktívnu tabúľu. S programom „Planéta vedomostí“ zakúpeným  MŠ VVaŠ SR na škole pracujeme v každej triede. Používame internetovú žiacku knižku na svojom webovom sídle 9zspn.edupage.org.  Sme vzdelávacie stredisko pre pedagogických zamestnancov obvodu Piešťany v multimediálnej    učebni. 

Na škole máme Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Nadáciu „Pomoc ohrozenému dieťaťu“, Materskú škôlku. Školu chráni  kamerový systém. Škola sa prezentuje na verejnosti článkami v časopisoch, dennej tlači, v televízii Karpaty a na svojom webovom sídle. Naši žiaci napísali a vydali  tri knihy, každoročne škola vydáva tri čísla  časopisu „Kométa“.  V kine Fontána robíme každoročne so žiakmi program pre rodičov „Vianočná akadémia“ a program na Otvorenie kúpeľnej sezóny.  V súťaži  „Európa v škole“ žiačka Stanka Sedmáková získala od ministra školstva ocenenie.  Riaditeľka školy získala medailu svätého Gorazda od ministra školstva.  V roku 2012 riaditeľka školy dostala cenu „Osobnosť Trnavského kraja“. Pre prvákov a rodičov žiaci 9. ročníka každoročne robia Imatrikuláciu.  Pre materskú školu robíme karneval, Mikuláša a Športovú olympiádu.

Žiakov pripravujú pedagógovia našej školy na predmetové olympiády a rôzne športové súťaže kde sú veľmi úspešní. Napr.: Mladšie žiačky vyhrali  krajské kolo  vo florbale a postúpili na majstrovstvá SR.  Medzinárodný projekt „Európa v škole“ pod záštitou RE, EU parlamentu, Komisie Európskej únie a EKF nám udelili dve ceny v národnom kole v oblasti literárnej.  Spolupracujeme českým občianskym združením „Kontakt 97“- jazykový pobyt v Nemeckej republike. Žiaci našej školy navštívia Veľkú Britániu s učiteľkou ANJ. Žiaci chodia na korčuľovanie, absolvujú plavecký výcvik, lyžiarsky výcvikový kurz a dopravnú výchovu. Spolupracujeme s poslancami MsÚ, Mestskou knižnicou, strednými školami, SLK a  Detským domovom. V našej práci nám pomáha Rodičovské združenie, Rada školy a OSaŠS - školstvo Piešťany.

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018