Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

DENNE AKTUALIZOVANÉ: OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Typ: Zastupiteľstvo | Primátor | Press | ostatné | Mestský úrad | Mesto
DENNE AKTUALIZOVANÉ: OPATRENIA MESTA PIEŠŤANY V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM 1NOVÉ:
25.9.2020
OPATRENIA RÚVZ V TRNAVE S ÚČINNOSŤOU OD 26. SEPTEMBRA 2020

AKTUÁLNE:

25.9.2020

OPATRENIA RÚVZ V TRNAVE S ÚČINNOSŤOU OD 26. SEPTEMBRA 2020

A) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okrese Piešťany povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.
B) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okrese Piešťany povinní zabezpečiť zákaz vykonávania odbornej praxe na oddeleniach žiakmi strednej zdravotníckej školy a študentami vysokých škôl so zdravotníckym zameraním.
C) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. pri ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v okrese Piešťany zabezpečiť klientovi zariadenia sociálnej starostlivosti odber biologického materiálu na vyšetrenie SARS-CoV-2 (výter z orofaryngu), v ktorom bol liečený pre inú diagnózu ako COVID-19. Klient môže byť prijatý späť do zariadenia sociálnej starostlivosti až po negatívnom laboratórnom výsledku na detekciu SARS-CoV-2.
D) Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienicko - epidemiologického režimu na všetkých oddeleniach a prísnej bariérovej ošetrovateľskej techniky u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.
E) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Piešťany povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalej len „ZSS“) s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.
F) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Piešťany povinní zabezpečiť zákaz vykonávania odbornej praxe v ZSS žiakmi strednej zdravotníckej školy a študentami vysokých škôl so zdravotníckym zameraním.
G) Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienicko - epidemiologického režimu v ZSS.
H) Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v okrese Piešťany pri nástupe klienta do ZSS vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku vyšetrenia na SARS-CoV-2 (výter z orofaryngu).
I) V zmysle § 7 ods. 5 a 6 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov zabezpečiť očkovanie klientov ZSS proti chrípke a pneumokokovým invazívnym infekciám.
J) RÚVZ Trnava odporúča očkovanie proti chrípke všetkým zdravotníckym pracovníkom a všetkým zamestnancom ZSS.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur. 

Celé znenie OPATRENIA: Opatrenie 26. september

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - -- - - - - -

24.9.2020


DOBRÁ SPRÁVA: ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA BREZOVEJ OD PIATKA 25.9.2020 V ZELENEJ FÁZE. 

Na základe pozitívnej  informácie z RÚVZ sa Základná škola na Brezovej ulici od piatka 25.09.2020 opäť vracia do ZELENEJ FÁZY. 
 
Tento pre školu priaznivý zvrat udalostí nastal na základe toho, že od prítomnosti pozitívne testovaného žiaka v škole uplynulo už 10 dní, čo je po novom dĺžka karantény v prípade, že sa neobjaví ďalší nositeľ vírusu z rovnakého prostredia, teda v našom prípade, z prostredia školy, ktorú dieťa navštevuje . Oznamujeme všetkým, že v našej škole skončilo nariadené karanténne opatrenie.

Z uvedeného vyplýva, že od piatka 25.09.2020 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu nasledovne:

V piatok  25.09.2020 podľa upraveného rozvrhu vyučovanie končí 5. hodinou 
 
Od pondelka 28.09.2020  celá škola sa učí podľa platného zverejneného rozvrhu 1. - 7. vyučovaciu hodinu 

ŠKD - ranný a zberný klub je v prevádzke. 

Z dôvodu miešania žiakov v ŠKD odporúčame rodičom čo najmenej využívať služby zberných klubov.

Vedenie ZŠ na Brezovej ul.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.9.2020

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA NA ZŠ BREZOVÁ UL. OD 21.9.2020

Na základe karanténneho opatrenia z RÚVZ v Trnave sa Základná škola na Brezovej ulici zaraďuje do oranžovej fázy. Z nej vyplýva aj táto nová organizácia vyučovania v čase od 21.9. 2020 do odvolania:

 • Vyučovanie sa pre všetkých žiakov začína o 8:00 hod.
 • Vstup do budova bude podľa harmonogramu. Tento bude platiť do odvolania. ( viď rozpis v tabuľke)
 • Škola naďalej vykonáva ranný filter pri vstupe žiakov do budovy.
 • Vyučovanie podľa rozvrhu, podľa aktuálnych usmernení MŠVVaŠ , triedy sa nedelia na skupiny, TSV vo vonkajších priestoroch.
 • ŠKD je v prevádzke do 16:00 hod. pre ročníky 1. – 4., ranný a zberný školský klub nie je v prevádzke
 • Hygienické pokyny platia po celý čas až do odvolania.
 • Všetci nosia denne do školy 2 rúška a balík hygienických vreckoviek
 • V spoločných priestoroch všetci nosia rúška.
 • Žiaci 2.st. nosia rúška aj v triedach počas vyučovania.
 • Pri kýchaní a kašľaní je potrebné zakryť si nos a ústa vreckovkou alebo ohnutým lakťom.
 • Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy.
 • Žiaci sa vyhýbajú dotýkaniu svojich úst, očí, nosa, tváre a cudzích vecí.
 • Žiaci minimalizujú kontakt s inými osobami, zdravia sa bezkontaktne.
 • Dezinfekcia spoločných priestorov sa realizuje podľa aktuálnych usmernení RÚVZ.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom ochoreniaCOVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do budovy školy.
 • Pokiaľ žiak vykazuje príznaky akútnej infekcie (zvýšená teplota) bude nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať jeho zákonných zástupcov kvôli okamžitému vyzdvihnutiu zo školy.
 • Žiak je povinný dodržiavať stanovené hygienické pravidlá, ich opakované nedodržiavanie je dôvodom k nevpusteniu žiaka do školy alebo k jeho vyradeniu z vyučovania
 • V prípade zvýšenej teploty, alebo iných prípadov choroby, je žiak umiestnený v izolačnej miestnosti. Privolaní sú rodičia a žiak odchádza domov. Rodič kontaktuje detského lekára telefonicky a dodržiava jeho pokyny. Bezodkladne oboznámi školu so situáciou.
 • Naďalej platí zákaz vstupu cudzím osobám do budovy školy – s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
 • Osoby sprevádzajúce deti sa vo vnútorných priestoroch nepohybujú.

Prosím, posielajte do školy zdravých žiakov. Blíži sa chrípkové obdobie a bude veľmi problematické rozpoznať druh ochorenia. 

Ďalšie podrobnosti na: https://zsbrepy.edupage.org/news/#2049

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -

18. 9. 2020

JEDEN ZO ŽIAKOV PIEŠŤANSKEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY BOL POZITÍVNE TESTOVANÝ

Jeden zo žiakov ZŠ na Brezovej ulici, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, bol pozitívne testovaný na COVID-19.  V súvislosti s týmto potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 príslušná základná škola a Mesto Piešťany prijali na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 opatrenia vyplývajúce zo zápisnice  o epidemiologickom vyšetrovaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.

Žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte s prípadom COVID-19 musia zostať v domácej izolácii do 24. 9.2020.

Výchovno-vzdelávací proces v danej triede, ktorú pozitívne testovaný žiak navštevoval, sa prerušuje do 24. 9. 2020.

Informácie o organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v celej škole budú zverejnené na web stránke školy: https://zsbrepy.edupage.org/ .

Mesto zároveň v súvislosti s vysokým nárastom ochorenia na COVID-19 v našej krajine žiada verejnosť o zodpovedné správanie, dodržiavanie predpísanej respiračnej etikety „RUKY – ODSTUP – RÚŠKO“ (R-O-R), zvýšenú hygienu, vyhýbanie sa dlhodobému pobytu v  uzavretých priestoroch vo väčšej skupine osôb – ak to nie je nevyhnutné.

O ďalšom vývoji situácie a prípadných nových opatreniach budeme verejnosť  informovať.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17. 9. 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nové opatrenia s účinnosťou od  18. 9. 2020:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - 

14.09.2020


NOVÉ OPATRENIA - POUŽÍVANIE RÚŠOK OD 14. 9. 2020

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

 • detí do 3 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
 • detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
 • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
 • osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre. 

Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/7189/2020 vydané dňa 14. 9. 2020.

 

OD STREDY 16. 9. 2020:

Pandemická komisia vlády SR po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku a v zahraničí navrhuje nasledovné:
Od stredy 16. 9. sa na celom území Slovenska obmedzí organizácia hromadných podujatí v hoteloch a prevádzkach verejného stravovania s výnimkou svadobných hostín a karov.

 • Predĺži sa povinnosť nosiť rúška na 2. stupni základných škôl a na stredných školách minimálne do konca septembra. Komisia zároveň odporúča, aby rúška nosili v triedach aj žiaci na prvom stupni základnej školy. Pri nosení rúšok v školách budú platiť rovnaké pravidlá ako doteraz. 

 • Účastníci športových kempov budú musieť mať negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín. Budú musieť byť bez príznakov respiračného ochorenia a budú musieť byť počas trvania kempu v spoločnej izolácii.

 • V okresoch, ktoré majú na COVID semafore oranžovú alebo červenú farbu, pandemická komisia odporúča zaviesť zákaz návštev v zariadeniach sociálnej starostlivosti a neorganizovať rodinné oslavy. Seniorom, chronicky chorým a ďalším rizikovým skupinám obyvateľstva zároveň odporúča, aby sa dali zaočkovať proti chrípke a pneumokokom.

 • Červené okresy: Bratislava 1-5, Nitra, Tvrdošín, Michalovce, Stará Ľubovňa

 • Oranžové okresy: Senec, Pezinok, Malacky, Liptovský Mikuláš, Šaľa, Nové Zámky, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Sabinov, Trenčín, Vranov nad Topľou

 • Zelené okresy: ostatné

Zároveň pandemická komisia navrhne Ústrednému krízovému štábu uzavrieť hranice s Ukrajinou. Taktiež odporúča občanom, aby zvážili nevyhnutnosť cestovania do rizikových regiónov v Rakúsku (Viedeň, Tirolsko, Vorarlberg), ČR (Praha, Stredočeský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj a Plzenský kraj), Maďarsku (Budapešť, Fejér, Hajdú-Bihar a Pest) a Poľsku (Malopoľské vojvodstvo).


Od 1. októbra pandemická komisia navrhuje:

 • obmedzenie počtu účastníkov svadieb na 30 osôb

 • obmedzenie účastníkov hromadných podujatí v zelených okresoch na 200 v exteriéri a 100 v interiéri

 • v oranžových a červených okresoch na 100 osôb v exteriéri a 50 v interiéri.

Text spracoval: Referát komunikačný ÚVZ SR

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

09.09.2020


ORGANIZÁCIA HROMADNÝCH PODUJATÍ - zmena opatrenia od 10.09.2020 

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové opatrenia s platnosťou od 10. septembra 2020.

Podrobnosti: Opatrenia ÚVZ od 10. septembra 2020

Okrem iného napríklad:

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest by v radoch alternovala.
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

02. 09. 2020

PREHĽAD PRAVIDIEL NOSENIA RÚŠOK

Od 2. septembra platia zmeny v pravidlách nosenia rúšok. Povinnosť mať prekryté nos a ústa rúškom, šálom alebo šatkou stále platí v interiéri s výnimkou vlastnej domácnosti. Nosenie rúška v exteriéri je dobrovoľné, no stále odporúčané, a to najmä v prípadoch, ak nie je možné dodržať minimálne dva metre odstup od cudzích osôb. Dodržiavanie opatrení Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky kontroluje Polícia Slovenskej republiky.

Tu je prehľad k tejto téme vrátane výnimiek. 

PRÍKLADY, KDE JE POVINNÉ RÚŠKO
➡️ Ide napríklad o budovy štátnych inštitúcií, banky, obchodné centrá, obchody a prevádzky služieb,
➡️ priestory lekární, nemocnice, čakárne, ambulancie lekárov,
➡️  prostriedky hromadnej dopravy, teda v autobusoch MHD aj diaľkovej dopravy, vo vlakoch, a rovnako aj na letiskách či vo vnútorných priestoroch autobusových a železničných staníc,
➡️ v reštauráciách a kaviarňach s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov, nosiť rúško musí aj obsluhujúci personál,
➡️ rúška nosia aj vodiči taxislužieb, zamestnanci prevádzok starostlivosti o ľudské telo, fitnescentier, inštruktor a vodič v autoškole,
➡️ v kostole, ďalej v hľadiskách divadiel či športových hál a štadiónov,
➡️ HROMADNÉ PODUJATIA: rúška sú povinné tak v interiéri, ako aj v exteriéri,
➡️ ŠKOLY: rúška budú musieť mať pedagogickí a odborní zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, žiaci 2. stupňa základnej školy a žiaci strednej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
➡️ zmenou je, že nosiť ich musia po novom aj osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre.(K vypusteniu výnimky pristúpil ÚVZ z dôvodu, že mnohí ju zneužívali. Táto výnimka bola kedysi stanovená aj s ohľadom na horúce dni počas letných mesiacov, ktoré už v septembri nebývajú tak časté.)

Poznámka: Ide o príklady, nie kompletný výpočet, kde je rúško povinné. Zákaz pohybovať sa bez rúška na verejnosti platí vo všeobecnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy s výnimkami, ktoré sú uvedené nižšie.

VÝNIMKY
➡️ deti do 3 rokov veku,
➡️ deti v interiéri materskej školy a jaslí,
➡️ žiaci prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ak tieto deti budú rúško na tvári akceptovať, jeho nosenie hygienici jednoznačne odporúčajú,
➡️ žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
➡️ žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
➡️ poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok,
➡️ osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
➡️ vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
➡️ osoby pri výkone športu,
➡️ osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
➡️ osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
➡️ deti pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
➡️ účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu,
➡️ osoby vo wellness a umelých kúpalísk,
➡️ účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež vrátane personálu pri všetkých aktivitách v rámci lokality vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
➡️ zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. 08. 2020

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:

Zo zoznamu tzv. menej rizikových krajín sa vzhľadom na významné zhoršenie epidemiologickej situácie v ostatných dňoch od 1. septembra 2020 vyraďujú Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. V zozname nateraz ostáva Grécko, vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu je však pravdepodobné, že sa jeho umiestnenie na zozname môže v krátkom čase prehodnocovať. Epidemiológovia odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do tejto krajiny.

Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7.00 h vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu EÚ, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.

né pravidlá budú platiť pre osoby, ktoré od 1. septembra 2020 vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. Deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu. Sledované dáta totiž ukazujú, že veľká časť importovaných nákaz bola na Slovensko zavlečená práve z takýchto krajín.

Osoby, ktoré od 1. septembra 2020 budú prichádzať z Ukrajiny, sa budú musieť ešte pred prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru pri prekračovaní hraníc. Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť na územie SR.


Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa podľa opatrenia bude vzťahovať povinnosť domácej izolácie, budú povinní kontrolovať aj zamestnávatelia. Ich zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí, napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní. Ak sa táto osoba nebude schopná týmto preukázať, prevádzkovateľ bude povinný to oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

 

HROMADNÉ PODUJATIA/PREVÁDZKY:

Od 1. septembra bude možné organizovať hromadné podujatia v interiéri len do 500 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu, pričom nosenie rúšok bude naďalej povinné na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.


Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí: „Limit do 1000 osôb bude platiť aj pre športové podujatia na veľkých štadiónoch. Rozhodujúci totiž nie je priestor, ale interakcie ľudí počas zápasu i po zápase. Toto obmedzenie bude vyžadované minimálne počas septembra.“


RÚŠKA:

Rúška budú od  2. septembra 2020 povinné aj v školách, s výnimkou žiakov 1. stupňa v triedach.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

20. 08. 2020

DODRŽIAVAJME ZÁSADU ROR (rúško-odstup-ruky)

Úrad verejného zdravotníctva SR  odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia, najmä pred blížiacim sa začiatkom školského roka. Ak je niekto v zahraničí, odporúča sa zvoliť si skôr ubytovanie mimo hlavných trás a s menším počtom ľudí. Rovnako je vhodné dbať na dostatočný sociálny odstup od cudzích osôb, dôkladné umývanie rúk a nosenie rúška vo verejných interiérových priestoroch a na miestach s vyššou koncentráciou ľudí. Na kratšie nevyhnutné cesty do zahraničia je odporúčaná doprava osobným autom.

Rovnako odporúčame zvážiť organizovanie veľkých rodinných osláv a návštev, na ktorých sa zíde väčší počet ľudí, aj z rôznych oblastí Slovenska alebo zo zahraničia.

Zároveň ÚVZ zdôrazňuje potrebu zvýšenej intenzity umývania a dezinfekcie dotykových plôch, zabezpečenie pravidelného vetrania, ako aj nosenie rúšok v interiéroch, dodržiavanie sociálnych odstupov, ako aj časté umývanie a dezinfekciu rúk. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18. 08. 2020

MINISTER ŠKOLSTVA OZNÁMIL PRAVIDLÁ PRE ŠKOLY

Minister školstva Branislav Gröhling dnes oznámil,  aké konkrétne zmeny budú čakať deti na základných a stredných školách.

Školský rok začne riadne 2. septembra a školská dochádzka bude povinná. "S koronavírusom sa však musíme naučiť žiť a prispôsobiť tomu aj opatrenia," uviedol na úvod Gröhling s tým, že opatrenia nie sú extrémy. Ide o opatrenia, ktoré sme si už vyskúšali. "Potrebujeme, aby boli všetci zodpovední a opatrní. Učitelia, zriaďovatelia aj deti." Rezort školstva ráta aj s nákladmi, ktoré budú opatrenia vyžadovať. "Na opatrenia vyčleníme 4 milióny eur pre základné, stredné a špeciálne školy," povedal Gröhling.

Všetky školy, ale aj centrá či internáty, budú mať na stránkach zverejnený jednoduchý manuál. Školy nájdu aj jednoduchú formu, tzv. semafor, pre tri fázy. "Školy nebudeme posudzovať plošne, ale využijeme semafor, ktorý posúdi vývoj nákazy. Zelená je najnižšie riziko, teda nie sú žiadne podozrenia, oranžová fáza je vtedy, ak je podozrenie u jedného žiaka a červená fáza je potvrdené ochorenie u dvoch žiakov alebo u učiteľa či zamestnanca," vysvetlil Gröhling s tým, že nechce, aby sa školy zatvárali z dôvodu šírenia nového koronavírusu opäť celoplošne.

Rúška na školách

V MŠ nie sú deti povinné nosiť rúška. Na prvom stupni ZŠ sú rúška odporúčané, na druhom stupni ZŠ, na SŠ a VŠ budú rúška povinné do 15. septembra.  Študenti vysokej školy nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy. Rodičia pri prvom príchode do školy odovzdajú vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa aj zdravotný dotazník. Vzor bude zverejnený a bude sa dať stiahnuť.

Meranie teploty nebude povinné

Meranie teploty nebude pri vstupe do škôl povinné, jedine v červenej fáze, teda vtedy, keď už sú v škole potvrdené prípady nákazy. Ak žiakom bude škola merať pri vstupe do budovy teplotu, môže ho pustiť na vyučovanie s teplotou 37,2 stupňa. Ministerstvo školstva a zdravotníctva však vyzývajú rodičov, aby neposielali do škôl deti s príznakmi choroby. Ak sa na škole potvrdí koronavírus, tak všetky deti, ktoré budú v riziku, budú z vyučovania vylúčené. 

Dezinfekcia toaliet minimálne dvakrát denne

Rezort odporúča nepoužívať klímu a ventilátory. Upratovanie a dezinfekcia toaliet bude zabezpečená minimálne dvakrát denne, dôkladné čistenie všetkých miestností najmenej raz denne. Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia rúk. Rovnako sa odporúča časté a intenzívne vetranie. Toalety musia byť vybavené mydlom a jednorazovými papierovými utierkami.

Izolácia

Školy musia zároveň vyčleniť jednu miestnosť na bezprostrednú izoláciu. V prípade podozrenia škola informuje telefonicky rodičov a tí následne kontaktujú lekára. Až lekár zhodnotí danú diagnózu a následne bude informovať Úrad verejného zdravotníctva. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Ak žiak alebo študent vykazuje niektorý z príznakov, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov.

Vysoké školy by mali začať koncom septembra

Rezort školstva navrhuje, aby sa začiatok zimného semestra 2020/2021 na univerzitách posunul na 28. septembra. 

Ďalšie informácie budeme aktualizovať po ich zverejnení.

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13. 08. 2020

ZMENY OD 1. SEPTEMBRA 2020

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám:

RIZIKOVÉ KRAJINY:

Do 1. septembra 2020 sa nebude meniť zoznam tzv. menej rizikových krajín. Vyšpecifikujú sa v nich však regióny, v ktorých sa v ostatnom období zhoršila epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia COVID-19. Bude platiť odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania do týchto regiónov. Rizikové regióny v menej rizikových krajinách budú v dohľadnom čase vyšpecifikované na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Epidemiológovia v čase pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 naďalej odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia.


ŠKOLY/RÚŠKA:

Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude dotazník – rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia SR alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak bolo dieťa mimo SR alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia, bude povinnosťou zákonného zástupcu sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak sa u niektorého z nich vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky respiračného ochorenia, bude potrebné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára.

Nosenie rúšok v triedach bude v prvých dvoch týždňoch školského roka povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Naďalej nebude povinné v triedach pre predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl. Stále bude povinné pre pobyt žiakov v interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.

Nosenie rúšok prvé dva týždne (14 dní je inkubačná doba ochorenia COVID-19) má u detí veľký význam, pretože sú v prípade nákazy zväčša bezpríznakové, čo znamená, že ochorenie môžu nevedomky prenášať aj na iné osoby, resp. rizikové skupiny ľudí. Prekryté horné dýchacie cesty sú významnou prevenciou, pretože tým zabraňujeme explozívnemu šíreniu vírusov v kolektíve a výrazne ho spomaľujeme.


HROMADNÉ PODUJATIA

Od 1. septembra 2020 do 1. októbra 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium neodporúčajú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie organizovať hromadné podujatia. Zároveň na toto obdobie plánujú zakázať organizáciu hromadných podujatí nad 1000 účastníkov v exteriéri, vrátane športových podujatí. Taktiež sa zakážu hromadné podujatia v interiéri nad 500 účastníkov. Tiež je v pláne uplatniť zákaz organizovania všetkých interiérových podujatí po 23:00 s výnimkou svadieb. Obmedzí sa aj návštevnosť kúpalísk a akvaparkov, plán je na maximálne 50 % kapacity návštevníkov.


FIRMY:

Epidemiológovia aktuálne diskutujú o možnom zavedení nariadenia zamestnávateľom umožniť do svojich priestorov vstup pracovníkom z rizikových krajín len s potvrdením o registrácii na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a s negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. O tomto návrhu ešte budú diskutovať so zamestnávateľmi.


Uvedené informácie odzneli na tlačovej besede, na ktorej sa zúčastnili minister zdravotníctva Marek Krajčí, hlavný hygienik SR Ján Mikas, hlavná odborníčka hlavného hygienika pre epidemiológiu Mária Štefkovičová, hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu Henrieta Hudečková, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková a infektológ Pavol Jarčuška z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice.

 

03. 08. 2020


ODPORÚČANIE ÚVZ SR v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 v Španielsku a Chorvátsku

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do regiónov Katalánsko, Aragónsko a Navarra v Španielsku a regiónu Zagreb a Vukovarsko-sriemska župa v Chorvátsku. V týchto oblastiach sa v ostatnom období zhoršila epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia COVID-19.

V ostatných regiónoch Španielska a Chorvátska je epidemiologická situácia dobrá. Obe krajiny v súčasnosti zostávajú na zozname menej rizikových krajín v opatrení ÚVZ SR.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pozorne sleduje epidemiologickú situáciu na Slovensku aj v zahraničí. Epidemiológovia ju pravidelne vyhodnocujú a na základe jej vývoja pristupujú k prehodnocovaniu a nastaveniu jednotlivých opatrení a odporúčaní.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. 7. 2020

ČO ROBIŤ PO  PRÍCHODE Z RIZIKOVÝCH KRAJÍN

Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu, teda krajinu, ktorá nie je uvedená v zozname menej rizikových krajín, sa musia prihlásiť na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, aby ho oboznámili s cestovateľskou anamnézou. RÚVZ v SR im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ich s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19, najskôr na 5. deň po príchode. Toto vyšetrenie si osoba neuhrádza sama. 

V zozname menej rizikových krajín sú: Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko.

Podrobnosti: Čo urobiť po príchode zo zahraničia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9. 7. 2020

POUŽÍVANIE RÚŠOK

Podľa Opatrenia ÚVZ č. OLP 5453/2020 zo dňa 3. 7. 2020  sa s účinnosťou od 04. júla 2020 od 06:00 hod. do odvolania zakazuje všetkým osobám vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

 • detí do 3 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou
 • osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
 • detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
 • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
 • osoby vo wellness a umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.  

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6. 7. 2020

POVINNÁ IZOLÁCIA V DOMÁCOM PROSTREDÍ

V súvislosti s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP 5455/2020 upozorňujeme verejnosť, že všetkým osobám, ktoré od 06. júla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v prílohe č. 1 tohto opatrenia, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Zoznam krajín, ktorých sa povinná izolácia NETÝKA: 

Austrálske spoločenstvo,Belgické kráľovstvo, Cyperská republika, Česká republika, Čínska ľudová republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánskeho kráľovstva), Fínska republika, Francúzska republika, Grécka republika, Chorvátska republika, Holandsko, Írska republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Maltská republika, Monako, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Poľská republika, Rakúska republika, Slovinská republika, Španielske kráľovstvo, Švajčiarska konfederácia,Talianska republika.

Podrobné znenie Opatrenia: POVINNÁ IZOLÁCIA

 

HROMADNÉ PODUJATIA

S účinnosťou od 07. júla 2020 musí organizátor hromadného podujatia zabezpečiť sedenie:

 • INTERIÉROVÉ SEDENIE:  sedenie obecenstva v každom druhom rade a zároveň platí, že obsadenosť priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôžu byť vyššia ako 50% kapacity. V prípade interiérových sektorov musí na jednu osobu pripadať najmenej desať metrov štvorcových.
 • EXTERIÉR: od 7. júla umožňuje ÚVZ organizovať hromadné podujatia nad 1 000 osôb aj pre nesediace obecenstvo, a to len vtedy, pokiaľ organizátor dokáže zabezpečiť rozdelenie priestoru hromadného podujatia na sektory. Organizátor tak musí zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup do sektoru hromadného podujatia a v priestore sa v jednej chvíli môžu nachádzať najviac 1 000 osôb. Organizátor musí byť pripravený v každej chvíli preukázať počet osôb, ktoré sa aktuálne nachádzajú v jednotlivých sektoroch. Pre exteriérové priestory zároveň platí, že na jednu osobu musí pripadať najmenej päť štvorcových metrov plochy sektoru.
 • PODROBNOSTI: HROMADNÉ PODUJATIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 

3. 7. 2020

ZMENY PLATNÉ OD 6. JÚLA 2020

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám od pondelka 6. júla 2020:

 • Krajiny

V zozname menej rizikových krajín sa už nebudú nachádzať Bulharsko a Čierna Hora. Zároveň sa tento zoznam rozšíri o Holandsko, Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Írsko. Z krajín mimo Európskej únie sú to Austrália, Nový Zéland, Japonsko, Južná Kórea a Čína.

 • Informácia pre dovolenkárov: Osoby, ktoré prídu z Bulharska a Čiernej Hory od pondelka 6. júla 2020, sa musia prihlásiť na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ich s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19 (hradené štátom), ktoré je potrebné podstúpiť najskôr na piaty deň po príchode do SR.

 

 • Od pondelka 6. júla už osoby prichádzajúce z viac rizikových krajín (v zmysle zoznamu v opatrení ÚVZ SR) nebudú musieť predkladať výsledky testu na ochorenie COVID-19 regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

 

HROMADNÉ PODUJATIA

Od pondelka 6. júla 2020 sa zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade (jednoduchšia kontrola plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia).

Hromadné podujatia nad 1000 ľudí bude možné organizovať aj v prípadoch bez fixného sedenia účastníkov. V interiéroch bude platiť obmedzenie 1 návštevník na 10 štvorcových metrov a v exteriéri jeden návštevník na 5 štvorcových metrov. Plocha má byť rozdelená na sektory, pričom v jednom sektore bude môcť byť najviac 1000 ľudí v jednom okamihu. Predaj vstupeniek bude možný iba online.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. 6. 2020

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území SR sa Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, a to nasledovne:

Od soboty 20. júna 2020 dochádza proti predchádzajúcemu obdobiu k týmto zmenám:

 • Do zoznamu bezpečných krajín pribudnú Čierna Hora, Monako, Faerské ostrovy a Poľsko, pričom pre oblasť Sliezskeho vojvodstva ÚVZ SR dôrazne odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v danej oblasti.
 • Občania členských štátov Európskej únie môžu prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu ministerstva vnútra, pričom sú povinní prejsť územím SR bez zastavenia najneskôr 8 hodín od vstupu vrátane času určeného na nevyhnutné tankovanie pohonných látok.
 • Umožňuje sa činnosť všetkých zariadení pre deti a mládež, čiže sa otvárajú aj stredné školy a druhý stupeň základných škôl (pre potreby napríklad odovzdania učebníc, prebratia vysvedčení a podobne). Žiaci a študenti nebudú musieť mať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rúška.
 • Ruší sa povinnosť zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ako aj pri vstupe na kúpaliská a do wellness centier.
 • Na umelých kúpaliskách sa ruší zákaz používania atrakcií, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov.
 • Povinnosť prevádzkovateľov kúpalísk zabezpečiť dvojmetrový odstup na oddychových plochách sa mení na odporúčanie.
 • Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Stanovuje sa povinnosť pre potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
 • Prevádzky, ktoré museli doteraz viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať zoznam 30 dní, už túto povinnosť mať nebudú.
 • Ruší sa povinnosť zamestnanca vykonávajúceho starostlivosť o telo zákazníka, aby pri svojej činnosti používal ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare. Taktiež nebudú musieť nosiť rúška zamestnanci kúpalísk a wellness centier.
 • Ruší sa povinnosť zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk).
 • V prevádzkach taxislužieb sa povinnosť klienta sedieť na zadnom sedadle mení na odporúčanie. (Zmena bola vykonaná na základe žiadosti ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov nemohli sedieť na zadných sedadlách.)
 • Ruší sa obmedzenie, že praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora.
 • Umožňuje sa alternatívne podávanie svätého prijímania prednostne do dlane, následne bude umožnené podávanie do úst.
 • Organizátor hromadných podujatí bude povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR v prípade kontroly dodržanie maximálneho povoleného počtu účastníkov. Organizátor teda bude musieť vyhradiť priestor a zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup účastníkov podujatia.
   


Od  1. júla 2020 sú oproti predchádzajúcemu obdobiu naplánované tieto zmeny:

 • Umožnia sa hromadné podujatia s počtom osôb do 1000 v jednom okamihu.
   
 • Umožní sa organizácia hromadných podujatí s počtom viac ako 1000 osôb výhradne pre podujatia, ktoré je možné organizovať za dodržania podmienky šachovnicového fixného sedenia, pričom maximálna obsadenosť bude môcť byť 50 % z kapacity sedadiel.
 • Odborné konzílium súhlasí s organizovaním maratónov, pričom presné podmienky stanoví ÚVZ SR osobitným usmernením.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

10. 6. 2020

Dňa 10. 6. 2020 zvolal primátor Krízový štáb mesta Piešťany v súvislosti s ďalším uvoľňovaním opatrení zavedených proti šíreniu vírusu COVID-19. 

Ide napríklad o tieto opatrenia:

 • Ruší sa povinnosť nosiť rúška v exteriéri. Zostáva už len odporúčanie nosiť ich do 2 metrov s cudzími ľuďmi vonku.  V interiéroch, aj v obchodoch a MHD sú rúška stále povinné. Povinné nosenie rúšok v miestnosti sa týka aj rokovania  zastupiteľstva.

 • Ak sú kolegovia na pracovisku od seba vzdialení 2 metre, bude nosenie rúšok len odporúčané.

 • Od pondelka 15. júna sa ruší obmedzenie počtu žiakov v triedach. Prevádzka škôl bude stanovená na desať hodín (z doterajších deviatich).

 • Od pondelka 22. júna do školy budú môcť ísť všetci žiaci základných a stredných škôl.

 •  Intervaly na presný čas chodenia do škôl a škôlok sú zrušené. Rodič sa sám rozhodne, či dieťa pošle do školy / škôlky. Ak sa rozhodne nechať svoje dieťa doma, bude mať platenú OČR dávku. Ruší sa povinné meranie teploty, po novom je to formou odporúčania a bude náhodné. Ruší sa aj prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu. V platnosti však stále ostáva vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa. Ruší sa aj zákaz konania školských hromadných podujatí, ako sú napríklad školské besiedky, dodržiavať sa však majú nariadenia hlavného hygienika. Zrušený bude aj desaťminútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy. Zrušený je limitovaný počet detí v triedach.

 • Vstup do budovy mestského úradu bude naďalej možný len s rúškom. Povinná je aj dezinfekcia rúk.

 • Tržnica bude sprístupnená v bežnom prevádzkovom režime.

 • Otvorené sú aj všetky detské ihriská bez obmedzenia.

Podrobnosti: Opatrenie ÚVZ SR o otvorení prevádzok

Záznam zo zasadnutia Krízového štábu mesta Piešťany Krízový štáb mesta Piešťany 10. júna 2020

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4342:uvz-sr-opatrenia-sa-naalej-uvouju-hranice-budu-otvorene-pre-19-krajin&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

https://www.zmos.sk/detske-ihriska-v-exterieri-uvolnenie-opatreni-oznam/mid/431757/.html

- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

10. 6. 2020

Nosenie rúšok vonku už bude iba odporúčané. Doteraz bolo povinné do vzdialenosti dvoch metrov. Rúška bude potrebné ďalej nosiť vo vnútri, výnimka však platí pre pracoviská, kde zamestnanci pracujú vo vzdialenosti vyššej ako dva metre. Na tlačovej besede po rokovaní konzília epidemiológov to povedal premiér Igor Matovič.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas doplnil, že rúška v obchodoch a v hromadných dopravných prostriedkoch ostávajú povinné.

Nadobudnutím účinnosti opatrenia ÚVZ SR č. OLP/4825/2020 zo dňa 9. 6. 2020 sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4591/2020 z 02.06.2020. 

 

9. 6. 2020

KDE JE EŠTE POTREBNÉ NOSIŤ RÚŠKO?

Rúška musíme nosiť len v interiéri, vonku je to dobrovoľné. Ak sme vonku od inej osoby vzdialení minimálne 5 metrov, nosenie rúška nie je povinné, ale dobrovoľné.

Nosenie rúška u zamestnancov zariadení verejného stravovania:

 • Obsluhujúci personál, rovnako aj personál, ktorý jedlo vydáva, musí používať tvárové rúška. Obsluhujúci personál musí okrem iného, medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať aj dezinfekciu rúk.

 

Zamestnanci zariadení starostlivosti o ľudské telo

 • Zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka musia používať ochranný štít tváre.

 

Nosenie rúšok u vodičov

 • Zamestnanci taxislužieb, prepravujúci osoby, musia mať vhodným spôsobom prekrytý nos a ústa. To isté pravidlo platí aj pre inštruktorov autoškôl a vodičov.
 • Výnimku u tzv. vodičov z povolania, tvoria iba vodiči verejnej dopravy, ktorí sú  sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na  prepravu osôb.

 

Nosenie rúšok u zamestnancov, ktorí neprichádzajú do styku so zákazníkmi

 • I keď určitá skupina zamestnancov, ako napríklad skupina stavebných pracovníkov, zamestnanci skladov, výrobných hál, neprichádza do priameho styku so zákazníkom, opatrenie o povinnom nosení rúška (alebo iného prostriedku, ktoré bráni síreniu kvapôčok do okolia) sa týka rovnako aj ich, pretože títo zamestnanci síce nechránia širšiu verejnosť, ale chránia seba navzájom.

 

Rúška u zamestnancov ostatných prevádzok (potraviny, galantérie, záhradkárstva, drogérie a pod.)

 • Aj naďalej platí sprísnené dodržiavanie opatrení v obchodných prevádzkach, ako je nosenie rúšok, dezinfekcia rúk (prípadne používanie rukavíc), dvojmetrové odstupy medzi zákazníkmi,  25 metrov štvorcových na zákazníka. 
 • Povinnosť nosiť rúško, vykonávať dezinfekciu rúk (prípadne nosiť rukavice) platí nielen pre zákazníkov, ale aj pre všetkých zamestnancov obchodných prevádzok.

 

Nosenie rúška vo verejných budovách, úradoch, inštitúciách

 • Rúško zostáva naďalej povinné na verejných plochách vo vnútri. To znamená, ak ideme do vnútra budovy, kde sa pohybuje verejnosť, rúško zostáva naďalej našou súčasťou.


 

3. 6. 2020

MESTSKÁ KNIŽNICA UVOĽŇUJE OPATRENIA

Od pondelka 8. júna 2020 poskytuje piešťanská knižnica svoje knižnično-informačné služby v tradičných otváracích hodinách: pondelok až piatok v čase 8.30-19.00 h.

Vzhľadom k tomu, že naše služby ešte stále poskytujeme v obmedzenom rozsahu, prosíme vás o trpezlivosť a zhovievavosť. Aby sme sa navzájom chránili, pri návšteve knižnice je nutné dodržiavať tieto opatrenia:

 1. Do budovy knižnice vstupujte s ochrannými prostriedkami (rúškom, alebo iným prostriedkom na prekrytie horných dýchacích ciest, prípadne s hygienickými rukavicami). Ak rukavice nemáte, pri vstupe na oddelenie použite dezinfekčný prostriedok.
 2. Z bezpečnostných dôvodov zatiaľ nie je možné využívať priestory Oddelenia pre deti a mládež a čitárne.
 3. Pred výpožičným pultom je potrebné dodržať stanovenú a vyznačenú diskrétnu zónu. K pultu pristupujte po jednom (neplatí pre členov spoločnej domácnosti).
 4. Počet čitateľov v priestoroch knižnice určených pre používateľa nesmie prekročiť koncentráciu 1 čitateľ na 10 m2.
 5. Pohybujte sa len vo vyznačenom priestore. Ak máte záujem o literatúru, ku ktorej nemáte prístup, požiadajte o ňu knihovníka, ktorý vám ju vyhľadá.
 6. Ak máte záujem o knižky, ktoré vráti iný čitateľ, prosíme vás o trpezlivosť. Z hygienických dôvodov musia tieto knižky prejsť 5-dňovou povinnou karanténou.
 7. Prosíme vás, aby ste pri odchode z priestorov knižnice použité ochranné prostriedky hádzali do zberného koša na to určeného.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. 6. 2020

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY PRIJALI UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ

Na základe opatrení prijatých Krízovým štábom mesta Piešťany dňa 02. 06. 2020 a v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4592/2020 zo dňa 02. 06. 2020 v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 Služby mesta Piešťany prijímajú nasledovné uvoľňovanie opatrení:

 • rušia sa vyhradené nákupné hodiny pre seniorov nad 65 rokov
 • rúška – predpísaná vzdialenosť sa skracuje z piatich na 2 metre. Mať  nasadené rúško na tvári je naďalej povinné v interiéroch
 • opatrenia na trhoviskách a v Pietnych službách ostávajú nezmenené. Mení sa iba limit na maximálny počet zákazníkov v prevádzke 1 osoba z 15 metrov na 10 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov

Pri vstupe do jednotlivých prevádzok je potrebné dodržať nariadené hygienické opatrenia (vstupovať s prekrytím tváre, použiť dezinfekciu na ruky, dodržiavať 2 m odstup) a riadiť sa pokynmi zamestnancov SMP.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

2. 6. 2020

ZASADNUTIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA PIEŠŤANY

Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič zvolal zasadnutie Krízového štábu mesta Piešťany v súvislosti s ďalším výrazným uvoľňovaním opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. V úvode poďakoval všetkým členom krízového štábu za ich aktívnu prácu počas celého náročného obdobia od prvého zasadnutia krízového štábu.

Nasledovala informácia o uvoľňovaní opatrení, o ktorých v pondelok 1. 6. 2020 informoval predseda vlády SR Igor Matovič.

UVOĽŇOVANIE PLATNÉ OD STREDY 3. 6. 2020:

 • rušia sa vyhradené nákupné hodiny pre dôchodcov;
 • povinné sanitárne dni v nedeľu ostávajú pre maloobchodné prevádzky v platnosti;
 • rušia sa rúška vonku pri vzdialenosti nad 2 metre od iných, pri vstupe do budov  a na hromadných podujatiach však platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest;
 • 15m2 na zákazníka sa mení na 10m2;
 • otvárajú sa denné stacionáre pre klientov do 62 rokov;
 • ruší sa obmedzenie otváracích hodín reštaurácií do 22.00 h a limit na počet hostí za stolom;
 • otvárajú sa vnútorné športoviská, wellness a kúpaliská;
 • povolené je organizovať športové súťažné podujatia. Budú sa ich môcť zúčastniť aj diváci za jasne stanovených podmienok;
 • V prevádzkach divadelných, filmových, hudobných a iných umeleckých predstavení bude zrušená povinná vzdialenosť 2 metre od seba, nahradí ju šachovnicové sedenie. Taktiež sa ruší povinnosť pre umelcov mať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19;
 • Maximálny počet účastníkov sa výhľadovo bude meniť. Od 10. 6. by to malo byť najviac 500 osôb, od 1. júla až do konca tohto roka do 1000 osôb;
 • Organizovanie letných táborov bude povolené. 

Úrad verejného zdravotníctva SR aktuálne pracuje na bližšej špecifikácii opatrení, s ich definitívnym znením bude verejnosť oboznámená.

Tieto opatrenia budú zapracované do chodu činností jednotlivých mestských organizácií po upresnení ÚVZ.

O konkrétnych zmenách vás budeme informovať.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. 6. 2020

MESTSKÝ ÚRAD OTVORENÝ V NOVOM REŽIME

Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, PIEŠŤANY oznamuje
že od 1. júna 2020 je MsÚ otvorený v nasledovnom režime:

KLIENTSKE CENTRUM:

PONDELOK, UTOROK, ŠTVRTOK: 8.00 – 15.00 h

STREDA: 8.00 – 16.30 H

PIATOK: 8.00 – 13.30 H

 

STRÁNKOVÉ HODINY NA OSTATNÝCH ODBOROCH MSÚ:

Pred vybavovaním na príslušných odboroch požadujeme najprv dohodnúť si termín telefonicky.

PONDELOK: 8.00 – 11.30 h;   12.30 - 15.00 h;

STREDA: 8.00 – 11.30 h;  12.30 - 16.30 h

PIATOK: 8.00 – 11. 30 h;   12.30 – 13.30  h

Naďalej platia opatrenia:

 • Pokiaľ je to možné, uprednostňujte komunikáciu s pracovníkmi úradu predovšetkým telefonicky alebo e-mailom.
 • Pri vstupe do úradu je povinné prekrytie horných dýchacích ciest a použitie dezinfekcie rúk.
 • Rozostup medzi osobami minimálne 2 metre.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. 5. 2020

OTVÁRANIE PIEŠŤANSKÝCH ŠKÔL

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID - 19 a na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033 zo dňa 22. 5. 2020 Mesto Piešťany ako zriaďovateľ základných a materských škôl rozhodol v spolupráci s riaditeľmi škôl otvoriť nasledovné základné a materské školy:

ZÁKLADNÉ ŠKOLY v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, ktoré budú otvorené od 1. júna 2020:

 • Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany
 • Základná škola, Holubyho ul. 15, Piešťany
 • Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany
 • Základná škola, Brezová 19, Piešťany
 • Základná škola, F. E. Scherera 40, Piešťany

Otvorené budú školy pre žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ, prevádzka školského klubu detí a prevádzka zariadení školského stravovania. 

 

MATERSKÉ ŠKOLY v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany budú otvorené nasledovne:

OD 1. JÚNA 2020:

 • Materská škola, 8. mája 2, Piešťany
 • Materská škola, Staničná 2, Piešťany
 • Materská škola, Ružová 2, Piešťany
 • Materská škola, Valová 40, Piešťany

 

OD 3. JÚNA 2020:

 • Materská škola E. F. Scherera 40, Piešťany.

Viac informácií: aktuality/spravy/otvaranie-piestanskych-skol-3273sk.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREVÁDZKA MAD V PLNOM REŽIME OD 1. 6. 2020

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku a v dôsledku usmernenia Vlády SR k opätovnému obnoveniu školského vyučovania pre žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ oznamujeme, že s platnosťou od pondelka 1. júna 2020 bude prevádzka mestskej autobusovej dopravy v Piešťanoch prevádzkovaná V PLNOM REŽIME podľa schválených cestovných poriadkov na rok 2020, t. j. v režime školského vyučovania.

Doprava bude naďalej prebiehať za dodržania všetkých opatrení chrániacich zdravie vodičov a cestujúcich. Cestujúci v MAD musia mať prekrytie úst a tváre (dýchacích ciest).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. 5. 2020

KLIENTSKE CENTRUM NA MESTSKOM ÚRADE OTVORENÉ

Mestský úrad v Piešťanoch sprístupnil verejnosti Klientske centrum (pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov, podateľňa, matričný úrad, evidencia obyvateľstva, odbor sociálnych služieb). Vstup verejnosti do priestorov je v súlade s Opatreniami ÚVZ SR regulovaný príslušníkom mestskej polície. Klientske centrum je otvorené denne od 7.30 do 14.30 h.

Každý, kto vstupuje do  budovy MsÚ musí mať rúško na tvári, použiť dezinfekciu na ruky a riadiť sa pokynmi príslušníka MsP.

 

BYTOVÝ PODNIK PIEŠŤANY OD 21. 5. V RIADNOM REŽIME

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. oznamuje svojim klientom, že od 21. 05. 2020 (štvrtok) sú úradné hodiny pre verejnosť v riadnom režime:

 • Pondelok od 07.00 do 15.00 hodiny
 • Streda od 07.00 do 17.00 hodiny
 • Štvrtok od 07.00 do 12.00 hodiny

so zachovaním prestávky na obed od 11.30 do 12.00 hodiny a s dodržiavaním opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Vstup do budovy spoločnosti je možný len v ochrannom rúšku alebo iným prekrytím nosa a úst.

Po vstupe do budovy je nutná dezinfekcia rúk. 

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.  

Bytový podnik - Zmena otváracích hodín

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

21. 5. 2020

UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ V MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU

Mestské kultúrne stredisko sprístupní pre verejnosť KINO FONTÁNA - a to od 1. 6. 2020 za rešpektovania opatrení stanovených Úradom verejného zdravotníctva, t. j.:

 • limitovaný počet divákov - maximálne 100 návštevníkov;
 • pri predaji vstupeniek tak musia byť  dodržané dvojmetrové odstupy sediacich divákov;
 • vedľa seba môžu byť predané miesta iba na požiadanie, a to pre rodinných príslušníkov či partnerov;
 • povinnosť vykonávať pred každým predstavením dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov);
 • zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov;
 • na dodržiavanie pravidiel má dohliadať minimálne jedna osoba, ktorú na tento účel vyčlení prevádzkovateľ.

Program kina bude včas zverejnený.

 

GALÉRIE

 • Galérie MsKS (Fontána, Stará lekáreň) ostávajú zatiaľ zatvorené. Zatvorená je aj Malá scéna  a výstavné priestory v budove na Ul. A. Dubčeka.

 

20. 5. 2020

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY UVOĽŇUJÚ OPATRENIA

Úrad verejného zdravotníctva pristúpil od stredy 20. mája 2020 vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

Služby mesta Piešťany na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Piešťany zo dňa 19.05.2020 otvárajú:

 • Všetky vonkajšie športoviská, ktoré môžu fungovať bez ohľadu na druh športu (nohejbal, florbal, basketbal, futbal ...),
 • Verejné toalety na Nálepkovej ulici pri trhovisku Centrum,
 • Všetky predajné stánky na mestských trhoviskách (jednosmerná prevádzka s riadeným vstupom zostáva v platnosti).

Opatrenia vzťahujúce sa k detským ihriskám ostávajú nezmenené. Otvorené sú DI: Valová, Sídl. Vodárenská, Prednádražie, Park-Kino, Pentagon, Sídl. Juh, Žihadielko, Trajanáčik, A. Trajan – Kaufland, Kocurice, N. Tesla.

OTVÁRACIA  DOBA  IHRISKA je od 10:00 do 21:00 hod. V čase od 6:00 do 10:00 hod. prebieha dezinfekcia a čistenie ihriska. V tomto čase je zakázané vstupovať do priestoru detského ihriska.

Naďalej je potrebné dodržiavať nariadené hygienické opatrenia: umývanie rúk, príp. ich dezinfekcia (vlastná), používať prekrytie tváre (rúško, respirátor ...) v interiéroch, v exteriéri nie je potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.

SMP uvoľňovanie opatrení od 20. 5. 2020

 

19. 5. 2020

ZASADNUTIE KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA PIEŠŤANY

Dnes od 16.00 h zasadne Krízový štáb mesta Piešťany, aby prijal kroky k realizácii rozhodnutia vlády SR k 4. fáze uvoľňovania opatrení. O záveroch rokovania budeme informovať.

 

18. 5. 2020

4. FÁZA UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ ZAČNE V STREDU 20. 5. 2020.

Niektoré z opatrení oznámených predsedom vlády na tlačovej konferencii 18.5.2020, ktoré začnú platiť od stredy 20. 5. 2020:

 • Ak budeme od cudzej osoby viac ako 5 metrov, nosenie rúška bude dobrovoľné, povedal premiér.
 • Otváracia doba prevádzok sa predĺži do 22.00 hod.
 • Do ôsmich krajín ak ktokoľvek odíde do krajín Poľsko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, CHorvátsko, Slovinsko, Nemecko, Švajčiarsko a vráti sa do 24 hodín, nebude mať podmienku ani test ani karanténu.
 • Otvorené budú všetky vonkajšie športoviská bez šatní a obecenstva.
 • Od stredy sa otvoria aj obchodné centrá a vnútorné priestory reštaurácií.
 • Od 1. júna sa otvoria školy (prvý stupeň ZŠ) a škôlky.
 • Hodiny pre nákup dôchodcov od 9.00 do 11.00 hod. sa zatiaľ nezmenia.

Ďalšie informácie prinesieme v nasledujúcich dňoch.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MESTSKÁ KNIŽNICA JE OTVORENÁ

Podrobnosti: aktuality/spravy/otvara-sa-mestska-kniznica-3230sk.html

 

13. 5. 2020

OPATRENIA SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY K OTVORENIU DETSKÝCH IHRÍSK

Opatrenie č. OLP/3795/2020 ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, v zmysle ktorého sa uzatvárajú prevádzky voľnočasového charakteru, pod definíciu ktorých nespadajú ihriská v rámci občianskej vybavenosti, nachádzajúce sa v exteriéroch obcí, resp. mestských častí. Vzhľadom na stabilizujúcu sa epidemiologickú situáciu v SR je možné aktuálne pristúpiť k znovuotvoreniu týchto zariadení (detské ihriská), avšak za predpokladu striktného dodržiavania prísnych hygienických opatrení, akými sú:

 • obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstupu detí v okruhu  2 metrov),
 • povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,
 • povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
 • povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na  dezinfekciu rúk.

Prevádzkovateľ každodenne pred otvorením  priestor uprace, piesok prehrabe, očistí a vydezinfikuje dotykové plochy  jednotlivých herných zostáv a raz za týždeň pieskovisko preleje pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.

Služby mesta Piešťany od 14.05.2020 otvárajú počas mimoriadnej situácie Corona-19 nasledovné detské ihriská: Valová, Sídl. Vodárenská, Prednádražie, Park-Kino, Pentagon, Sídl. Juh, Žihadielko, Trajanáčik, A. Trajan – Kaufland, Kocurice, N. Tesla.

OTVÁRACIA  DOBA  IHRISKA: 10:00 – 21:00 hod.

V čase 6:00 - 10:00 hod. prebieha dezinfekcia a čistenie ihriska. V tomto čase je zakázané vstupovať do priestoru detského ihriska.

 

6. 5. 2020

OPATRENIA VYDANÉ ÚRADOM VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR - AKTUALIZOVANÉ 6.5.2020:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid-19-zavery-z-rokovania-vlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-v-nedeu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-otvorenie-vybranych-prevadzok-v-obchodnych-domoch-karantenne-opatrenia-a-pod&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

INFORMÁCIA PRE OBČANOV NAD 65 ROKOV

Podľa najnovšieho Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/3795/2020 zo dňa 5.5.2020 v bode E) sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY AKTUALIZUJÚ OPATRENIA

Na základe opatrení prijatých Krízovým štábom mesta Piešťany dňa 05. 05. 2020 a v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3795/2020 zo dňa 05. 05. 2020 v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 Služby mesta Piešťany prijímajú nasledovné opatrenia:

 • administratívna budova SMP sa otvára pre verejnosť,
 • predaj vlastných výpestkov v skleníkovom hospodárstve, Vrbovská cesta 33 prebieha v bežnom režime, podľa pokynov obsluhy (samotné skleníky sú pre verejnosť neprístupné),
 • predaj parkovacích kariet, Valová 44 prebieha v bežnom režime,
 • kvetinová predajňa, Bratislavská cesta 104 funguje v bežnom režime,
 • zberný dvor, Žilinská 122 funguje v bežnom režime, podľa pokynov obsluhy.

Pri vstupe do jednotlivých prevádzok je potrebné dodržať nariadené hygienické opatrenia (vstupovať s prekrytím tváre, použiť dezinfekciu na ruky, dodržiavať 2 m odstup) a riadiť sa pokynmi zamestnancov SMP.

Osoby, ktoré budú využívať tieto zariadenia pre svoje individuálne cvičenia, musia dodržiavať nariadené hygienické opatrenia: umývanie rúk, príp. ich dezinfekcia (vlastná), používať prekrytie tváre (rúško, respirátor ...) a dodržiavať 2 m odstup od ďalších osôb.

 • detské ihriská v exteriéri ostávajú uzatvorené

Podľa bodu A) opatrení č. OLP/3795/2020: S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú ... a iné prevádzky voľnočasového charakteru.

 • Opatrenia na trhoviskách a v Pietnych službách ostávajú nezmenené.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OPATRENIE ÚVZ O OTVORENÍ PREVÁDZOK OD 6. 5. 2020: OPATRENIE ÚVZ O OTVORENÍ PREVÁDZOK OD 6. MÁJA 2020

BOHOSLUŽBY

Výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho
obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní nasledovných podmienok:Bohoslužby - podmienky

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

POHREBNÉ OBRADY

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3796/2020 nič nehovorí o pohrebných obradoch, a preto na konanie pohrebu sa naďalej vzťahuje opatrenie č.  OLP/273112020, kde je uvedené, že podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona Č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám ZAKAZUJE organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DETSKÉ IHRISKÁ OSTANÚ NAĎALEJ ZATVORENÉ

V zmysle opatrenia ÚVZ SR č. 3795/2020 zo dňa 5.5.2020  OPATRENIE ÚVZ O OTVORENÍ PREVÁDZOK OD 6. MÁJA 2020  je uvedené  -  v bode A) uzatvárajú sa okrem iného:

aj prevádzky voľnočasového charakteru, pod ktoré zaraďujeme aj vonkajšie ihriská pre deti.

Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti detské ihriská v exteriéroch nemôžu byť otvorené a prevádzkované.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Od 6. 5. 2020

Tempo uvoľňovania opatrení proti nákaze COVID-19 sa výrazne zrýchli. Otvorí sa tak krátkodobé ubytovanie bez spoločného stravovania, kaderníctva, pedikúry a manikúry, vonkajšie turistické atrakcie, taxislužby, bohoslužby a svadby. Tiež aj obchody a služby bez obmedzenia rozlohy, vonkajšie terasy verejného stravovania, rehabilitačné služby, múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene. Všetko za prísnych hygienických podmienok. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO) po pondelkovom stretnutí s konzíliom epidemiológov. Školy a škôlky zostávajú ešte zatvorené.

Konkrétne špecifikované podmienky k otváraniu prevádzok Úrad verejného zdravotníctva SR zverejní v utorok 5. 5. 2020 poobede, respektíve v stredu 6. 5. 2020 dopoludnia.

 

25. 4. 2020

ÚPRAVA ROZHODNUTIA HLAVMÉHO HYGIENIKA SR K NÁKUPOM SENIOROV 
Hlavný hygienik SR sa v piatok 24.4.2020 popoludní rozhodol k operatívnemu prehodnoteniu opatrenia tak, že prevádzky BUDÚ MÔCŤ OBSLUHOVAŤ SENIOROV AJ MIMO VYHRADENÉHO NÁKUPNÉHO ČASU:
V písmene H) opatrenia č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 sa vypúšťajú slová: „V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať“.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_otvorenie_prevadzok_dochodcov-zmena.pdf

Opatrenie je už v platnosti.

 

24. 4. 2020

Na tlačovej konferencii dňa 24. 4. 2020 informoval štátny tajomník ministerstva školstva Ivan Husár o režime na otvorených športoviskách: 

Športovci nebudú musieť mať počas športovania rúška, ich tréneri áno. Na cvičiskách je povolené vykonávať aj kontaktné športy, no ich tréning musí byť individuálny. Bazény zatiaľ ostávajú zatvorené. 

„Povoľuje sa použitie mestských, obecných a školských ihrísk, na 30 metrov štvorcových ihriska však môže byť skupina piatich ľudí a bude s nimi musieť byť tréner, ktorý musí mať rúško,“ uviedol štátny tajomník s tým, že v prípade väčších ihrísk je možné, aby na ňom cvičilo viacero skupín s odstupmi. Všetci športovci musia mať vlastné fľaše a hygienické zariadenia môžu využívať iba v nevyhnutných prípadoch. Sprchy či šatne ostávajú zatvorené. Rodičia detí, taktiež aj ako diváci, majú zakázaný vstup.

Konať sa môže tiež tréning kontaktných športov, no jeho forma musí byť individuálna. Znamená to, že napríklad pri karate alebo jude nesmú športovci trénovať medzi sebou, ale napríklad s figurínami. Tréneri sú tiež povinní viesť evidenciu o dochádzke, a to z dôvodu, aby v prípade vyskytnutia sa koronavírusu bolo jednoduchšie obmedziť okruh nakazených.

Kontrolu nad tým, či sú tieto pravidlá dodržiavané, má vykonávať zriaďovateľ takéhoto ihriska. (SITA)

 

DOPLNENIE USMERNENIA K OTVORENIU ŠPORTOVÍSK:

 

V súlade  s opatreniami ÚVZ SR od 22. 4. 2020 sa v Piešťanoich otvorili len atletické dráhy - za prísneho dodržiavania podmienok uvedených v Usmernení. Detské ihriská i workoutové ihrisko ostávajú zatvorené, vstup na ne je zakázaný.

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR  č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

 Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením športového odborníka:

 • tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,
 • umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,
 • skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m,
 • skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,
 • medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,
 • športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,
 • všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,
 • nebudú vykonávané kontaktné športy ako napríklad súbojové cvičenia, box, karate atď., v týchto športoch je možné vykonávať športovú aktivitu iba pri dodržaní bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb a pri zabezpečení čistoty náčinia,
 • na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
 • zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)
 • po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok,
 • v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
 • pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,
 • osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite,
 • odporúčame národným športovým zväzom a športovým zväzom rozpracovať uvedené opatrenia pre podmienky príslušných športov do 30.04.2020 a zverejniť ich na svojom webovom sídle, nesmú však byť v rozpore s uvedenými opatreniami,
 • prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto usmernenie na viditeľnom mieste športového zariadenia.

 Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r.   hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

AKTUALIZOVANÉ ODPORÚČANIA NA POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV PRI SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI O OSOBY SO SUSPEKTNOU ALEBO POTVRDENOU COVID-19:  Používanie OPP

AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE PRE PRACOVNÍKOV PRACUJÚCICH V  ZDRAVOTNÍCTVE NA POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV (OOPP) PRI STAROSTLIVOSTI
O OSOBY SO SUSPEKTNÝM ALEBO POTVRDENÝM COVID-19:  Usmernenie na používanie OPP

 

 

23. 4. 2020

MESTSKÉ TRHOVISKÁ

Otvorené budú od piatka 24. 4. 2020. Trhoviská budú zatvorené v nedeľu a pondelok. Upozorňujeme, že  aj na trhoviskách platí, že čas od 9.00 do 11.00 hod. je  vyhradený osobám nad 65 rokov.  V inom čase (i počas soboty)  je osobám nad 65 rokov zakázané trhoviská navštevovať a predajcom je v tomto čase zakázané osoby nad 65 rokov obsluhovať.

Podrobnosti: aktuality/spravy/mestske-trhoviska-od-piatku-znovu-otvorene-3187sk.html

 

22. 4. 2020

NOVÉ OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA platné od 22. 4. 2020 - v prílohe: NOVÉ OPATRENIA ÚVZ OD 22. APRÍLA 2020

 

NÁKUPNÝ ČAS PRE SENIOROV NAD 65 ROKOV SA MENÍ

S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok okrem lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne a čerpacích staníc pohonných hmôt a palív a autoumyvární nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať.

 

TRHOVISKÁ

Na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Piešťany budú mestské trhoviská na území mesta Piešťany (Centrum a Kocka) otvorené od piatku 24. apríla 2020.

Trhoviská budú fungovať v sprísnenom režime. Ľudia musia dodržiavať dvojmetrové odstupy a trhoviská sú povinné otvoriť jeden vchod pre vstup a jeden pre výstup. To znamená, že pohyb po trhovisku bude jednosmerný, aby ľudia nemohli kráčať oproti sebe.

Podrobnejšie informácie k prevádzke na trhoviskách zverejníme  23. apríla 2020.

 

20. 4. 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR  nariadil nasledovné opatrenie: 

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. aprila 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovat' sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

 • detí do 2 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prirode, ak je ich vzdialenost' od iných osôb minimáIne 20 metrov,
 • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomá vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

Pred prekrytim hornych dychacich ciest je potrebné:

 • umyt' ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu,
 • pri nasadení je potrebné si zakryt' nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

Týmto opatrením sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2732/2020 zo dňa 24.03.2020.

Celé znenie Opatrenia ÚVZ SR: OPATRENIE PRE NOSENIE RÚŠOK

 

20. - 24. 4. 2020

ZÁPISY DETÍ DO PRVEJ TRIEDY ZŠ

Od dnešného dňa prebiehajú zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany. 

Podrobnosti k zápisu nájdete tu: aktuality/spravy-prioritne/usmernenie-k-zapisu-prvacikov-3108sk.html

 

17. 4. 2020

ROZŠÍRENIE NMÚDZOVÉHO STAVU OD SOBOTY 18. 4. 2020

Od soboty 18. apríla 2020  bude núdzový stav v rezorte zdravotníctva rozšírený aj na ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 
Podľa tohto rozhodnutia sa núdzový stav rozširuje s účinnosťou od 18. apríla 2020 o držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie.
Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že v súvislosti s pandémiou COVID-19 dochádza aj k reprofilizácii ambulantnej sféry a k zriaďovaniu tzv. covid ambulancií pre suspektných alebo infikovaných pacientov.
„Potrebujeme využiť našich lekárov, aby zabezpečovali zdravotnú starostlivosť v domovoch sociálnych služieb. Boli sme požiadaní ministerstvom vnútra, aby sme zabezpečili zdravotnú starostlivosť v karanténnych strediskách, kde je nedostatok lekárov,“ objasnil ďalšie okolnosti M. Krajčí. Pri väčšom náraste počtu infikovaných pacientov dôjde k mobilizácii ambulantného sektora. „Budú to zabezpečovať vyššie územné celky tým, že dajú cez okresné úrady žiadosť na mobilizáciu subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorými budú poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
V súvislosti s vysokým vekovým priemerom lekárov v ambulantnej sfére je dôležitou informáciou, že núdzový stav sa nevzťahuje na lekárov vo veku nad 65 rokov.

Uznesenie vlády SR o vyhlásení rozšíreného núdzového stavu: Rozšírený núdzový stav - Uznesenie vlády SR.
 

8. 4. 2020

Od dnešného rána platia  mimoriadne opatrenia vlády SR na obmedzenie pohybu. V tejto súvislosti upozorňujeme občanov,  že DNES SA ŽIADNE STRÁNKY Z VEREJNOSTI NA MsÚ OSOBNE NEVYBAVUJÚ, len elektronicky resp. prostredníctvom telefónu.

ROZŠÍRENIE NÚDZOVÉHO STAVU

OD 6. 4. 2020

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje niekoľko výnimiek:

1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
6. cesty na pohreb blízkej osoby,
7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Vláda SR prijala prísnejšie opatrenia počas veľkonočných sviatkov na základe odporúčaní konzília odborníkov zloženého z významných epidemiológov, infektológov a mnohých lekárskych autorít. Odborníci verejnosti v nedeľu (05.04.2020) odporučili naďalej dôrazne dodržiavať opatrenia doteraz prijaté vládou v SR v snahe zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. Rovnako vyzvali ľudí, aby počas sviatkov obmedzili cestovanie za svojimi príbuznými a blízkymi. Návštevy podľa nich predstavujú v aktuálnej situácii riziko najmä pre seniorov. Seniori patria medzi skupinu ľudí, ktorým priebeh ochorenia COVID-19 môže spôsobiť vážne až život ohrozujúce zdravotné komplikácie. Konzílium odborníkov rovnako vyzvalo ľudí, aby naďalej dbali na povinné nosenie rúšok na verejnosti a dodržiavali sociálny odstup. Ak sa rozhodnú pre prechádzku v prírode, tak na miesta bez vysokej koncentrácie ľudí a v rámci okresu. Odborníci zdôraznili, že obyvatelia SR sa vo vzťahu k opatreniam správajú zodpovedne, za čo im ďakujú.

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020. Na súkromnej bohoslužbe sa môže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich. Kňazi naďalej môžu ísť súkromne sláviť obrady do kostolov a taktiež zabezpečiť internetové prenosy pre ľudí. Počas súkromnej bohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:

- vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
- pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
- počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z verejne prístupnej časti kostola
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

 

OD 1. 4. 2020

Bezplatná vlaková preprava žiakov a študentov je dočasne zrušená od stredy 1. apríla..

Rozhodnutie vlády z 27. marca platí pre žiakov a študentov do 26 rokov, vrátane školopovinných detí od šesť do šestnásť rokov až do odvolania počas zatvorenia všetkých typov škôl.

žiaci a študenti podľa Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., môžu aj naďalej využívať jej vlaky, avšak od 1. apríla budú v nich cestovať so zľavou 50 % z obyčajného cestovného v 2. vozňovej triede. "Dočasne je až do odvolania pozastavená aj registrácia na bezplatnú prepravu pre deti, žiakov a študentov od šesť do šestnásť rokov, ako aj vybavovanie skupinových bezplatných prepráv pre všetky typy cestujúcich, ktorí mali alebo majú nárok na bezplatnú prepravu," informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

V platnosti zatiaľ zostáva bezplatná vlaková doprava pre dôchodcov, no vláda im odporučila, aby radšej zostávali doma, nevychádzali a necestovali, ak to nie je naozaj nevyhnutné.

 

 

OD 30. 3. 2020

ĎALŠIE OPATRENIA VLÁDY SR

Od 30. marca zavedenie prísnejších hygienických podmienok v obchodných prevádzkach :
- povinné používanie ochranných rúšok
- pri vstupe dezinfekcia rúk alebo ochranné rukavice
- v radoch aspoň dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi
- jeden nakupujúci na 25 metrov štvorcových
- V čase 9.-12. h platí prednostné nakupovanie pre seniorov nad 65 rokov a v nedeľu sú obchody zatvorené.
- Povinné nosenie ochranných rúšok, ktoré zakrývajú nos a ústa, mimo svojho domu či bytu.

 

PODĽA ROZHODNUTIA VLÁDY:

zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou: potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok, veterinárnych prevádzok, obchodov s krmivom pre zvieratá, telekomunikačných operátorov, prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb, práčovní a čistiarní odevov, taxislužieb prevážajúcich tovary, autoservisov a odťahových služieb, či pohrebných služieb, očných optík, leasingových služieb, prevádzok STK a emisných kontrol, servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky, služby advokátov či notárov, kľúčových služieb, zberných dvorov, prevádzok galantérií a metrového textilu, servisu a predaja bicyklov, záhradníctiev, stavebnín, predajní inštalačného, elektroinštalačného materiálu, železiarstiev, predajní farby-laky.

 

ZBERNÝ DVOR OTVORENÝ

Z dôvodu opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 28. marca 2020 je Zberný dvor v Piešťanoch od 30. 3. 2020 otvorený aj pre verejnosť.

 

OD 27. 3. 2020

DOBROVOĽNÍCTVO: 

INFORMÁCIE PRE DOBROVOĽNÍKOV

INFORMÁCIE PRE SENIOROV

 

OD 26. 3. 2020

Rozhodnutie ministra školstva SR: ROZHODNUTIE MINISTRA ŠKOLSTVA SR 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS PRVÁČIKOV

 

OD 25. 3. 2020

Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii

Pre fungovanie domácnosti počas povinnej karantény platí niekoľko pravidiel

Nákupy si skúste zorganizovať s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poprosiť ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti. Ak to nie je možné, choďte do obchodu v čase keď tam nie je veľa ľudí a zoznam vecí si pripravte dopredu, aby ste pri nákupe strávili čo najmenej času.
Prevenciou voči vírusovému ochoreniu je najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky, každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná izba a minimálne kontakty s ostatnými. Ak to aj nie je možné, každý člen rodiny by mal urobiť maximum pre to, aby k prípadnému prenosu ochorenia neprišlo.
Počas domácej izolácie: sledujte svoj zdravotný stav ak sa u vás objaví aspoň jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, hneď kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára, aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dohodnite sa na odbere biologického materiálu obmedzte kontakty s inými osobami, nenavštevujte kultúrne, spoločenské, športové alebo iné hromadné podujatia, neprijímajte a nechoďte na návštevy necestujte na výučbové aktivity využívajte e-learningové formy vykonávajte iba takú pracovnú činnosť, ktorú môžete vykonávať v mieste izolácie zdržte sa akýchkoľvek činností mimo miesta.

Viac informácií: http://www.ruvztt.sk/aktuality/260-covid-19-co-robit-a-co-nerobit-v-domacej-izolacii 

 

OD 23. 3. 2020

NOVÉ VLÁDNE OPATRENIA  vyhlásené predsedom vlády SR Igorom Matovičom dňa 23. 3. 2020

 • Vláda vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú domovy dôchodcov, denné stacionáre uzavrú svoju činnosť.
 • Úrad verejného zdravotníctva SR vydá hygienické pokyny pre sociálne zariadenia.
 • Nosenie ochranného rúška mimo svojho domu či bytu bude povinné.
 • Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené na účel sanitárneho dňa.
 • Obchody budú mať špeciálne otváracie hodiny pre seniorov – od 9. do 12. hod.
 • V obchodoch je povinné dodržiavanie dvojmetrového rozstupu v rade.
 • Povinné meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia od 30. marca 2020.
 • Zrušenie bezplatného cestovania vlakmi pre študentov počas uzavretia škôl.
 • Policajti i vojaci budú prítomní v zdravotníckych zariadeniach, kde vznikajú problémy.
 • Pred každou nemocnicou sa zriadia odberné miesta, kam môže pacient prísť autom.
 • Zákaz vývozu potrebných liekov mimo Slovenskej republiky.
 • Posunutie povinných preventívnych prehliadok pre zamestnancov.
 • Vyčlenenie troch nemocníc na liečbu ochorenia COVID-19, spôsobeného novým koronavírusom, majú byť v Bratislave, na strednom a východnom Slovensku.
 • V čase krízy by mohli štátne inštitúcie v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov.
 • Dôchodcovia by mali vychádzať z domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch.
 • Vláda SR vyzvala mestá a obce, aby zriadili telefónne linky pre seniorov s cieľom objednania si donášky potravín.
 • Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi.
 • Štátne inštitúcie by v čase krízy mohli v záujme ochrany verejného zdravia využívať lokalizačné služby mobilných operátorov.
 • Vláda SR nakúpi 200 000 testov na ochorenie COVID-19, nepôjde o rýchlotesty.
 • Výnimka na poskytovanie služieb notárov a advokátov.
 • Nebudú plynúť zákonné lehoty, a to od 12. marca do 30. apríla 2020.
 • Exekúcie ani dražby sa nemajú realizovať do 30. apríla 2020.
 • RTVS má každý deň o 18. h vysielať bohoslužby a tiež má vysielať vyučovacie sloty pre deti.
 • Bezplatné a cielené SMS správy pre vybrané skupiny ohrozených obyvateľov.
 • Zákaz organizovať spoločenské, hromadné a kultúrne zhromaždenia platí do odvolania.

Prílohy:

ZÁKAZ HROMADNÝCH PODUJATÍ

POZASTAVENIE DENNÝCH STACIONÁROV PRE SENIOROV

NEDEĽNÝ PREDAJ ZASTAVENÝ

 

OD 20. 3. 2020

ĎALŠIE OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA PIEŠŤANY

V 12. kalendárnom týždni viackrát zasadal Krízový štáb mesta Piešťany. Prijal ďalšie opatrenia smerujúce k zabráneniu šírenia koronavírusu. Je potrebné, aby ich všetci občania rešpektovali s plnou vážnosťou:

      Detské ihriská  a street-workoutové ihrisko

 • detské ihriská a street-workoutové ihrisko na území mesta Piešťany sú pre verejnosť uzatvorené, platí tu zákaz vstupu až do odvolania;
 • kontrolu dodržiavania zákazu vstupu na ihrisko vykonáva mestská polícia.

 

Trhoviská

 • mestské trhoviská na území mesta Piešťany (Centrum a Kocka) sú uzatvorené pre verejnosť,  predaj je zastavený;
 • uzatvorené je tiež verejné WC na trhovisku na Nálepkovej ulici.

 

Pohreby

 • pohrebné obrady sa vykonávajú mimo uzavretých obradných miestností;
 • verejnosti je odporúčané, aby sa pohrebov zúčastňovali iba najbližší príbuzní s použitím ochranného rúška alebo respirátora;
 • verejnosti sa odporúča, aby sa smútoční hostia pri kondolencii vyvarovali podávaniu rúk a aby aj na rozlúčke so zosnulým nezabudli na svoju ochranu a nosili ochranné rúška;
 • predajňa kvetín pri cintoríne na Bratislavskej ceste č. 104 (predaj vencov, kytíc a pohrebného tovaru) bude otvorená iba hodinu pred obradom a v čase obradu.  Odporúčame telefonické objednávky: 033/77 269 82, 0903/485 562, zvonarova@sluzbymesta.sk, gerhatova@sluzbymesta.sk.

 

Parkoviská

 • predaj parkovacích kariet je potrebné vopred dohodnúť: tel. 0903 256 799, 033 79 141 26, grznar@sluzbymesta.sk;
 • na parkovisku na Nálepkovej ulici naďalej pôsobia zamestnanci na rampe.

 

Skleníky

 • pre verejnosť je zatvorené Stredisko skleníkového hospodárstva Služieb mesta Piešťany na Vrbovskej ceste 33;
 • zastavuje sa predaj vlastných výpestkov skleníkového hospodárstva.

 

Zberný dvor

 • ostáva zatiaľ otvorený;
 • vstup je umožnený iba pre zákazníkov s použitím ochranného rúška alebo respirátora a rukavíc;
 • vstupy budú realizované iba po jednom zákazníkovi.

 

Hlásenie porúch (napr. osvetlenie, poškodenie majetku a pod.)

 • Uprednostniť treba telefonické nahlasovanie, príp. mailom: 033/79 141 01, 033/79 141 03, smp@sluzbymesta.sk (Služby mesta Piešťany);  prípadne volať mestskú políciu (č. 159 alebo 33/77 216 26).

 

Dobrovoľníci

 • Mesto Piešťany v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu má záujem v tejto závažnej situácii pomôcť osamelým starším obyvateľom mesta pri zabezpečení základných životných potrieb. Preto vytvára databázu občanov, ktorí majú záujem vykonávať dobrovoľnícku činnosť (nevyhnutný nákup, vyzdvihnutie liekov z lekárne a donášku obeda) a databázu občanov, ktorí túto pomoc potrebujú.
 • Informácie k registrácii vám poskytnú na tel. čísle 0948 987 950, alebo e-mail: dobrovolnici@piestany.sk. Dotazník je uverejnený na mestskom webe:

transparentne/dobrovolnictvo/dotaznik/

 

Mestská autobusová doprava

 • V ostatných dňoch bol zaznamenaný výrazný pokles cestujúcich v MAD. Z tohto dôvodu bude od pondelka 23. marca 2020 v Piešťanoch v mestskej autobusovej doprave zavedený  víkendový režim s doplnením spojov zachádzajúcich na polikliniku a do miestnej časti Kocurice.

 

Ďalšie informácie

 • V záujme ochrany zdravia každého jedinca odporúča sa zdržiavať sa doma. Vonku tráviť čas v minimálnom počte, nezhromažďovať sa, vyhýbať sa kolektívnym voľnočasovým aktivitám.
 • Nenavštevovať športové ihriská na území mesta i v objektoch škôl. To platí pre všetky vekové kategórie.
 • Nezabúdajte, že základným a najefektívnejším opatrením proti koronavírusu je obyčajné mydlo a voda.
 • Odporúča sa v prevádzkach pre verejnosť nepoužívať klimatizáciu.
 • Ak sa cítite chorý, telefonicky kontaktujte lekára, ostaňte doma a čakajte na pokyny.
 • Pokiaľ zaregistrujete nerešpektovanie prijatých opatrení, neváhajte a volajte mestskú políciu – bezplatné číslo 159. Musí byť  predsa v záujme nás všetkých zabrániť šíreniu koronavírusu.
 • Osoby, ktoré nedodržujú štátom nariadenú povinnú karanténu, nahlasujte regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podľa pobytu danej osoby. Pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany je to Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, tel.: 033/5512861 alebo  0905 903 053.
 • Za nedodržanie nariadenej karantény hrozí fyzickým osobám pokuta  do výšky 1659 eur a až do 20 000 eur právnickým osobám.

 

 

OD 19. 3.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia, ktorým sa s účinnosťou od 19. marca 2020 od 06.00 hod. nariaďujú „karanténne opatrenia:Karanténne opatrenia od 19. marca 2020

Nové letáky Ministerstva zdravotníctva SR:

10 odporúčaní, keď ste doma

Čo robiť, ak ste chorý

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Pomoc sebe a druhým

 

OD 16. 3. 2020

Detské ihriská  a street-workoutové ihrisko

 • detské ihriská a street-workoutové ihrisko na území mesta Piešťany sa uzatvoria pre verejnosť, pričom na každom ihrisku sa vyvesí oznam o uzatvorení ihriska a zákaze vstupu, ihrisko sa prípadne opáskuje páskou vyznačujúcou zákaz vstupu;
 • kontrolu dodržiavania zákazu vstupu na ihrisko bude vykonávať mestská polícia.

 

Trhoviská

 • mestské trhoviská na území mesta Piešťany (Centrum a Kocka) sa uzatvoria pre verejnosť, predaj je zastavený;
 • uzatvorené bude tiež verejné WC na trhovisku na Nálepkovej ulici.

 

Pohreby

 • pohrebné obrady sa budú vykonávať mimo uzavretých obradných miestností;
 • verejnosti je odporúčané, aby sa pohrebov zúčastňovali iba najbližší príbuzní s použitím ochranného rúška alebo respirátora;
 • verejnosti sa odporúča, aby sa smútoční hostia pri kondolencii vyvarovali podávaniu rúk a aby aj na rozlúčke so zosnulým nezabudli na svoju ochranu a nosili ochranné rúška;
 • predajňa kvetín pri cintoríne na Bratislavskej ceste č. 104 (predaj vencov, kytíc a pohrebného tovaru) bude otvorená iba hodinu pred obradom a v čase obradu.  Odporúčame telefonické objednávky: 033/77 269 82, 0903/485 562, zvonarova@sluzbymesta.sk, gerhatova@sluzbymesta.sk.

 

Parkoviská

 • predaj parkovacích kariet je až do odvolania zastavený;
 • na parkovisku na Nálepkovej ulici budú naďalej pôsobiť zamestnanci na rampe.

 

Skleníky

 • pre verejnosť je zatvorené Stredisko skleníkového hospodárstva Služieb mesta Piešťany na Vrbovskej ceste 33;
 • zastavuje sa predaj vlastných výpestkov skleníkového hospodárstva.

 

Zberný dvor

 • ostáva zatiaľ otvorený;
 • vstup je umožnený iba pre zákazníkov s použitím ochranného rúška alebo respirátora a rukavíc;
 • vstupy budú realizované iba po jednom zákazníkovi.

 

Hlásenie porúch (napr. osvetlenie, poškodenie majetku a pod.)

 • Vybavovanie dopytov a nahlasovanie porúch, príp. poškodení mestského majetku je možné vybaviť telefonicky, príp. mailom: 033/79 141 01, 033/79 141 03, smp@sluzbymesta.sk;  prípadne volať mestskú políciu (č. 159 alebo 33/77 216 26).

 

Dobrovoľníci

 • Mesto Piešťany v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu má záujem v tejto závažnej situácii pomôcť osamelým starším obyvateľom mesta pri zabezpečení základných životných potrieb. Preto vytvára databázu občanov, ktorí majú záujem vykonávať dobrovoľnícku činnosť (nevyhnutný nákup, vyzdvihnutie liekov z lekárne a donášku obeda) a databázu občanov, ktorí túto pomoc potrebujú.
 • Dotazník i podrobné informácie a kontakty nájdete na:

transparentne/dobrovolnictvo/dotaznik/

 

Ďalšie opatrenia

 • Odporúča sa pre verejnosť nepoužívať v prevádzkach klimatizáciu.

 

13. 3. 2020

ČÍSLO ÚČTU MESTA PIEŠŤANY NA ÚHRADU MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY:

IBAN SK95 5600 0000 0052 0437 4007

BIC kód banky KOMASK2X vedený v pobočke Prima banka Slovensko, a. s. Piešťany

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: napíšte číslo rozhodnutia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

V súvislosti s prerušením školskej dochádzky na stredných a základných školách v meste Piešťany bude prevádzka mestskej autobusovej dopravy počnúc dňom 16. 3. 2020 až do odvolania v obmedzenom režime, t. j. ako počas školských prázdnin. 

Od 13.3.2020 od 7.00 hod rána platia sprísnené opatrenia pre zamedzenie šírenia koronavírusu.  Opatrenia platia pre všetky osoby, ktoré prichádzajú zo zahraničia bez obmedzenia krajín.  Podrobné znenie vyhlášky: KARANTÉNA

 

DETSKÉ IHRISKÁ ODPORÚČAME NENAVŠTEVOVAŤ

Mesto Piešťany v rámci prevencie pred šírením koronavírusu odporúča rodičom, aby so svojimi deťmi nenavštevovali detské ihriská a areály ihrísk, kde sa koncentruje väčšie množstvo ľudí a mohlo by dôjsť k prenosu vírusu. Vstup na detské ihrisko je na vlastnú zodpovednosť a riziko.

 

12. 3. 2020

Dnes v podvečer primátor v súvislosti so zavedením opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 opätovne zvolal zasadnutie Krízového štábu mesta Piešťany, na ktorom sa rokovalo o zásadných rozhodnutiach Ústredného krízového štábu prijatých 12. 3. 2020. Na základe toho bolo rozhodnuté, že: 

Mestský úrad mesta Piešťany, Nám. SNP 3,   bude odo dňa 13. 3. 2020 až do odvolania pre verejnosť uzavretý vrátane klientskeho centra, podateľne a pokladne.

 • Zamestnanci MsÚ naďalej pracujú v pravidelnom režime a služby občanom budú poskytovať  telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov.
 • Na budove MsÚ (pri schodisku)  je zriadená schránka na vkladanie dokumentácie k vybavovaniu (na obálku uveďte meno pracovníka, prípadne odbor a svoje kontakty).
 • Občania môžu svoje súrne záležitosti vybavovať telefonicky:

Ústredňa: 033/7765 311

Matrika: 033/7765 350-351

Podateľňa: 033/7765 411

Evidencia obyvateľov; register adries: 033/7765 443

Pokladňa: 033/7765 442

Klientske služby: 033/7765 440, 7765 307, 7765 309

 • Všetky tlačivá, informácie a kontakty na zodpovedných pracovníkov získate na www.piestany.sk/obcan .
 • Osobná návšteva je možná len po predchádzajúcej konzultácii s príslušným pracovníkom úradu. Týka sa to len vybavovania na matrike.
 • Platby v pokladni sú pozastavené. Termín na úhradu miestnych daní a poplatkov je predĺžený. Platby prosíme realizovať elektronicky.
 • Pozastavuje sa už začatý roznos rozhodnutí o miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad do domácností na obdobie približne jedného mesiaca. Pozastavuje sa aj nezačatý roznos rozhodnutí o daniach.
 • Podujatia organizované Mestom (napr. oceňovanie pedagógov) sú preložené na neskoršie termíny, o ktorých budeme verejnosť včas informovať.
 • Zrušené sú všetky školenia, služobné cesty zamestnancov MsÚ.
 • Vopred plánované konania jednotlivých odborov budú realizované iba za podmienky, že ich nemožno zrušiť. Jednotliví odborní pracovníci budú vopred kontaktovať  a informovať prizvané osoby.

 

ĎALŠIE OPATRENIA:

Kultúra, šport, verejné podujatia

 • zrušenie všetkých kultúrnych, športových a iných hromadných podujatí v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany s platnosťou  do odvolania.
 • zatvorenie kultúrnych inštitúcií pre verejnosť (Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, KSC Fontána – aj kino, Mestská knižnica mesta Piešťany) s platnosťou do odvolania.
 • pokračuje zákaz  organizovať' a usporadúvať' hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy do odvolania.

 

Školstvo

 • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu budú všetky materské, základné, stredné školy i vysoké školy  zatvorené do 29. 3. 2020.
 • Riaditeľom škôl bolo odporučené zrušenie lyžiarskych výcvikov a plánovaných výletov a exkurzií.

 

 Sociálne zariadenia

 • Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (mestské jasle) bude zatvorené do odvolania.
 • Denné centrum Rozmarín na Teplickej ulici a Denné centrum Svornosť  na Vážskej ulici sú  až do odvolania zatvorené.
 • Vo všetkých sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany sú zakázané návštevy až do odvolania.

 

Ostatné

 • Mesto Piešťany oslovilo obchodné reťazce na území mesta k zvýšenej dezinfekcii nákupných vozíkov a košíkov
 • Spoločnosť Arriva Trnava na základe žiadosti Mesta Piešťany vykonáva pravidelnú dezinfekciu všetkých autobusov MAD v meste.
 • Mesto Piešťany nariadilo zrušenie výročných členských schôdzí záujmových organizácií naplánovaných v mesiaci marec.

 

SPRÁVAJME SA ZODPOVEDNE, ALE NEŠÍRME PANIKU

Prosíme všetkých občanov, aby sa správali zodpovedne, disciplinovane a k prijatým opatreniam pristupovali s plnou vážnosťou. Všetky obmedzenia majú prispieť k zamedzeniu šírenia koronavírusu. Preto musíme spoločne rešpektovať všetky usmernenia.

Musíme si uvedomiť, že rešpektovaním týchto opatrení občania chránia predovšetkým seba a svoje rodiny.

 

 

11. 3. 2020

Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, PIEŠŤANY  oznamuje, že v týchto dňoch je na MsÚ až do odvolania OBMEDZENÝ REŽIM VYBAVOVANIA STRÁNOK.

Preto odporúčame:

 • aby občania v týchto dňoch zvážili svoju návštevu na MsÚ Piešťany a v prípade nevyhnutnosti komunikovali s pracovníkmi úradu predovšetkým telefonicky alebo e-mailom.
 • Osobná návšteva sa odporúča po predchádzajúcej konzultácii s príslušným pracovníkom úradu alebo v nevyhnutných prípadoch.
 • Pred platbou v pokladni MsÚ odporúčame uprednostniť elektronickú platbu alebo odložiť ju na neskorší termín. Termín na úhradu miestnych daní a poplatkov je predĺžený.
 • Informácie k jednotlivým požiadavkám získate na: obcan/. (Tu sú aj telefónne čísla na konkrétne pracoviská)

 

9. 3. 2020

Dňa 9. marca 2020 o 15.00 h bol primátorom mesta Piešťany Petrom Jančovičom zvolaný Krízový štáb mesta Piešťany (ďalej len KŠ) v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území mesta Piešťany pred šírením ochorenia COVID-19, ktorého výskyt  sa potvrdil na území Slovenskej republiky. V Piešťanoch do tejto chvíle (9. 3. 2020 o 17.20 h)  neevidujeme potvrdený prípad tohto ochorenia, napriek tomu Mesto podniká preventívne opatrenia.

Mesto podniká preventívne opatrenia.

Úvodom rokovania KŠ primátor informoval o tom, aké opatrenia ohľadom koronavírusu boli v meste už vykonané (informovanie obyvateľov mesta na webovej stránke mesta a sociálnej sieti, bolo zverejnené číslo infolinky, na ktorú je možné sa obrátiť v prípade podozrenia na ochorenie koronavírusom, zatvorenie sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pre návštevy).

Dnes, 9. 3. 2020 boli prijaté nasledovné opatrenia:

Kultúra, šport, verejné podujatia

 • zrušenie všetkých kultúrnych, športových a iných hromadných podujatí v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany s platnosťou ihneď na dobu minimálne dvoch týždňov
 • zatvorenie kultúrnych inštitúcií pre verejnosť (Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, KSC Fontána – aj kino, Mestská knižnica mesta Piešťany) s platnosťou ihneď a predbežne na dobu dvoch týždňov
 • odporúča sa organizátorom mimo zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, aby prehodnotili realizáciu verejných podujatí
 • podobné opatrenie sa odporúča aj športovým klubom v Piešťanoch ohľadom zrušenia masových športových a verejných podujatí.

 

Školstvo

 • riaditelia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany jednomyseľne prijali odporúčanie primátora mesta a s platnosťou od stredy 11. 3. 2020 do 13. 3. 2020 vyhlásia riaditeľské voľno a uzavrú školy.
 • Rušia sa aj všetky prenájmy telocviční v školských zariadeniach.
 • V termíne 11. 3. – 13. 3. 2020 bude zatvorené aj CVČ Ahoj a ZUŠ. Zároveň CVČ ruší všetky verejné športové podujatia a ZUŠ ruší plánované predstavenia a vystúpenia svojich žiakov.
 • Primátor mesta odporučil riaditeľom škôl zrušenie lyžiarskych výcvikov a plánovaných výletov a exkurzií.

 

Sociálne zariadenia

 • Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (mestské jasle) budú zatvorené v termíne od 11. – 13. 3. 2020.
 • Zatvorenie Denného centra Rozmarín na Teplickej ulici a Denného centra Svornosť  na Vážskej ulici až do odvolania.
 • Vo všetkých sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany sú zakázané návštevy až do odvolania.

 

Mestský úrad mesta Piešťany

 • MsÚ sa snaží zabezpečiť pre zamestnancov dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška a rukavice
 • Zrušené sú všetky školenia, služobné cesty
 • Pre verejnosť sa odporúča platenie poplatkov za komunálny odpad a iných platieb elektronickou formou
 • Pozastavuje sa nezačatý roznos rozhodnutí o miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad do domácností na obdobie približne jedného mesiaca
 • Predlžuje sa termín na úhradu miestnych daní a poplatkov (bližšie informácie poskytneme neskôr)
 • Na MsÚ bude zavedený obmedzený režim pre stránky a odporúčaná je telefonická a elektronická komunikácia
 • Podujatia organizované Mestom (napr. oceňovanie pedagógov) budú preložené na neskoršie termíny, o ktorých budeme verejnosť včas informovať.
 • O ďalších opatreniach  na MsÚ budeme následne informovať

 

 

Ďalšie mestské organizácie:

 • Bytový podnik Piešťany na obdobie dvoch týždňov ruší schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • Zároveň BPP obmedzuje stránkové dni pre verejnosť, stránky budú vybavované výlučne telefonicky a e-mailom (tel.: 033/77 22 571, 033/77 22 589, 033/79 14 831; info@bppy.sk)
 • Služby mesta Piešťany uzatvárajú budovu pre verejnosť, vybavovanie stránok bude zabezpečené prostredníctvom telefónu a e-mailu (tel.: 033/7914 101 alebo 033/7914 103; smp@sluzbymesta.sk). Zároveň organizácia obmedzí služobné cesty zamestnancov.

 

Ostatné

 • budú oslovené obchodné reťazce na území mesta k zvýšenej dezinfekcii nákupných vozíkov a košíkov
 • budú vydané odporúčania zamestnávateľom – právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na potrebu prijatia opatrení v súvislosti s predchádzaním ochoreniu (dezinfekcia, zabezpečenie ochranných prostriedkov pre zamestnancov)
 • Spoločnosť Arriva Trnava na základe našej žiadosti bude vykonávať dezinfekciu všetkých autobusov MAD v meste. V súvislosti s prerušením vyučovania v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany spoločnosť od 11. do 13. marca 2020 zavádza prázdninový cestovný poriadok.
 • Mesto Piešťany nariadilo zrušenie výročných členských schôdzí záujmových organizácií naplánovaných v mesiaci marec.

Ďalšie zasadnutie Krízového štábu mesta Piešťany bude zvolané podľa potreby a ďalších dostupných informácií.

Ďalšie podrobnosti o víruse a prijatých opatreniach nájdete na:

aktuality/oznamy-1/oznam-opatrenia-v-suvislosti-s-koronavirusom-3013sk.html

Prílohy:

OPATRENIA HLAVNÉHO HYGIENIKA 16.MAREC

Uznesenie vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie

Verejná vyhláška o zákaze hromadných podujatí

Verejná vyhláška izolácia v domácom prostredí

Opatrenia Bytového podniku Piešťany v súvislosti s koronavírusom

MESTSKÁ KNIŽNICA . opatrenia

MESTSKÁ POLÍCIA opatrenia

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO - opatrenia

SLUŽBY MESTA Opatrenia

Usmernenie Ministerstva školstva SR

Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

Leták - čistenie rúk

Ako znížiť riziko nákazy

(Ilustračná snímka: MZSR)


Prílohy

Vytvorené: 9. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 9. 2020 15:01
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová