Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Materská škola, Staničná ul.

Adresa

Staničná 2
92101 Piešťany

Kontakty

telefón
elekované pracovisko MŠ Holubyho:
0903239063
elekované pracovisko MŠ Zavretý kút:
033/7626928
MŠ Staničná:
033/7622334
e-mail
elekované pracovisko MŠ Zavretý kút:
Materska.skola123@zoznam.sk
MŠ Staničná:
ms.stanicna.py@slovanet.sk

GPS: 48° 35′ 41.988″N  17° 49′ 20.807″E

zobraziť na mape
Riaditeľ školy: PaedDr. Jaroslava Tarabová
Zástupca riaditeľa školy: Adriana Sokolová
telefón: 033/76 223 34
e-mail : ms.stanicna.py@slovanet.sk

Elokované pracovisko so sídlom Zavretý kút 6, Piešťany
Zástupca riaditeľa: Jana Remiášová
Telefón: 033/76 269 28
e-mail: Materska.skola123@zoznam.sk

Elokované pracovisko so sídlom Holubyho 15, Piešťany
Telefón: 0903 239 063
e-mail: msholubyho@gmail.com
Od 01. 07. 2005 má Materská škola, Staničná 2, 921 01 Piešťany udelenú právnu subjektivitu.
Tvorí jeden právny subjekt s elokovanými pracoviskami Materská škola - Zavretý kút 6 a Materská škola - Holubyho 15.
 
Materská škola je 8 – triedna, s celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného predprimárneho  vzdelávania po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa.
 
Budovy sú prízemné, pavilónového typu: 8 pavilónov slúži školským účelom, deviaty je hospodársky. Každý pavilón má svoje označenie – A, B, C, D.
 
Triedy, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých pavilónoch majú samostatný vstup z dvora, šatňu pre deti, umyváreň, WC pre deti, pre dospelých, spálňu a učebňu, ktorá slúži ako herňa. V hospodárskom pavilóne sa nachádza kuchyňa s príslušnými priestormi, kancelária vedúcej stravovne, kancelária riaditeľky materskej školy. Dvor MŠ je prevažne zatrávnený, nachádzajú sa v ňom štyri samostatné ihriská, vybavené novými hracími prvkami.
 
Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu Predškoláčik, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované vlastné ciele a poslania výchovy, stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním ŠkVP, dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania, učebné osnovy, vyučovací jazyk, spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania, personálne zabezpečenie, materiálno technické a priestorové podmienky, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní.
 
Materská škola pri uplatňovaní cieľov predškolskej výchovy zohľadňuje potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíja perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť. Utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

Na plnenie cieľa sa  využívajú vypracované projekty a nadštandardné aktivity.

  1.Projekt „Škola hudby“ (autor. Z. Andrejcová) - vokálno-inštrumentálna  činnosť

  2.Tanečno-folklórny krúžok „Predškoláčik“

  3.Výuka anglického jazyka pre 5-6 ročné deti

  4.Projekt rozvoja grafomotorických zručností

  5.Predplavecká príprava detí

  6.Oboznamovanie s tenisom

  7.Environmentálna výchova

  8.Dramatický krúžok

  9.Školský psychológ

10.Logopedická starostlivosť

11.Keramický krúžok

12.Orientálne tance

 

Prostredníctvom aktivít tak umožňujeme dieťaťu vyjadriť svoje názory, postoje a hlavne emócie. Dávame mu priestor na sebarealizáciu, na uspokojenie potreby uplatniť sa. Je to aj priestor pre pochvalu, prejav náklonnosti, úcty a súhlasu, pričom neustále vyzdvihujeme jeho jedinečnosť...

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Staničná 2, 92101 Piešťany za školský rok 2018/2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Staničná 2, 92101 Piešťany za školský rok 2017/2018

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Staničná 2, 92101 Piešťany za školský rok 2016/2017

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Staničná 2, 92101 Piešťany za školský rok 2015/2016

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Staničná 2, 92101 Piešťany za školský rok 2014/2015