Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list. Na podnet Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznamujeme, že rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu). Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. V prípade záujmu kontaktuje Mesto Piešťany, matričný úrad, č.tel.: 033 / 77 65 350, 351, 310.

  Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok

Dieťa narodené v platnom manželstve:

na počkanie bez poplatku
Dieťa narodené slobodnej matke: na počkanie bez poplatku
Dieťa narodené rozvedenej matke: na počkanie bez poplatku
Dieťa narodené vdove: na počkanie

bez poplatku

 

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • Občiansky preukaz matky a otca
na počkanie bez poplatku

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Piešťanoch sa sobáše konajú v sobotu (spravidla každú druhú) v sobášnej sieni KSC Fontána. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, žiadosť o uzatvorenie manželstva potvrdzuje príslušný matričný úrad v mieste ktorého sa obrad bude konať.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok

Snúbenci sú občania Slovenskej rebupliky

 

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • Občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

 

Jeden alebo obaja snúbenci sú cudzí štátni príslušníci

 

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom

 

 

na počkanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na počkanie

 

 

 • bez poplatku - jeden musí mať trvalý pobyt v Piešťanoch
 • Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 70 
 • Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami: 200 
 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt: 200 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami: 35 €
 • Povolenie uzavrieť manželstva pred iným, než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 20 
 • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 20 €
 • Povolenie na uzatvorenie manželstva mimo určenej doby: 20 
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70€

 

 

 

 

 • Poplatky sa platia  v hotovosti na Matričnom úrade

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny.

 

Plán sobášnych obradov rok 2022
15.január 2022
29.január 2022
12. február 2022
26.február 2022
12.marec 2022
26.marec 2022
09.apríl 2022
23.apríl 2022
14.máj 2022
28.máj 2022
11.jún 2022
25.jún 2022
9.júl 2022
23.júl 2022
6.august 2022
20.august 2022
3.september 2022
10.september 2022
8.október 2022
22.október 2022
5.november 2022
19.november 2022
3.december 2022
10.december 2022

 

Náležitosti k uzavretiu manželstva je potrebné dohodnúť na Mestskom úrade v Piešťanoch – matričnom úrade, Nám. SNP 3, Piešťany.

 

 

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
 • Občiansky preukaz zomrelého
na počkanie
 • bez poplatku
 • Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa 5€.

 

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:

  Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok

Narodenie dieťaťa v cudzine

(tlačivo na stiahnutie)

 • rodný list
 •  občiansky preukaz žiadateľa
 • fotokópia sobášneho listu
 • fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu druhého rodiča
do 3 mesiacov

 

10 €

Uzatvorenie manželstva v cudzine

(tlačivo na stiahnutie)

 • sobášny list
 • občiansky preukaz žiadateľa
do 3 mesiacov 10 €

úmrtie občana v cudzine

(tlačivo na stiahnutie)

 • úmrtný list
 • občiansky preukaz zomrelého
 • občiansky preukaz žiadateľa
do 3 mesiacov

10 €

Poplatky sa platia v hotovosti na Matričnom úrade

Doklady zo zahraničia musia byť preložené súdnym tlmočníkom.

Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

UPOZORNENIE
Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

 

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu) ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike, ktorá vystavila prvopis dokladu.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • Občiansky preukaz
na počkanie poplatok 5€, platí sa v hotovosti na matričnom úrade

 

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzavretia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva (tlačivo na stiahnutie)
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
 • Sobášny list
 • Občiansky preukaz
1 mesiac poplatok 5€, platí sa v hotovosti na matričnom úrade

 

Občianskymi obradmi sa rozumejú sobáše a pohreby. Občan svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu môže nahlásiť ústne na Meste Piešťany, matričnom úrade.

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

 • Špecifikácia požiadaviek na občiansky obrad
na počkanie bez poplatku

 

Stránkové dni a hodiny matričného úradu  
deň                              od    -   do  od - do  Obedná prestávka
pondelok                   7:30  -  11:00 12:30  -  15:00 11:30  -  12:30
streda                          7:30  -  11:00    12:30  -  16:30 11:30  -  12:30
piatok                        7:30  -  11:00 12:30  -  13:30 11:30  -  12:30

  

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Gregoričková Martinareferent matričného úradu - matrikár7765351
martina.gregorickova@piestany.sk
Menyhardtová Zuzana, Ing.referent matričného úradu - matrikár7765310
zuzana.menyhardtova@piestany.sk
Rusnáková Marcelareferent matričného úradu - matrikárka, IOMO a osvedčovania listín a podpisov7765350
marcela.rusnakova@piestany.sk