Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Materská škola, Valová

Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Majerčíková

Elokované pracovisko so sídlom Považská 1, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Marta Hudcovičová

Elokované pracovisko so sídlom Detvianska 46, Piešťany:
Zástupca riaditeľa: Mgr. Jana Trvalcová

 

Materská škola Valová 40, 92101 Piešťany  má  od 01.07.2005 udelenú  právnu subjektivitu a tvorí ju 9 tried na troch pracoviskách:    

MŠ Valová - 3 triedy
Elokované pracovisko  MŠ Považská - 2 triedy
Elokované pracovisko MŠ  Detvianska - 4 triedy

Objekty všetkých troch pracovísk sa nachádzajú v účelových budovách, ktoré pozostávajú z prevádzkových častí a tried. Každá trieda má samostatnú umyváreň, šatňu a WC. V budovách Materskej školy Valová a elokovanej triedy Považská sú vybudované sauny. K objektom prislúchajú zatrávnené školské dvory s vysadenými kríkmi, tujami, stromami, záhonmi kvetov a bylinkovými záhradkami. Zatrávnené plochy slúžia ako ihriská a sú na nich nainštalované preliezačky, hojdačky, pieskoviská a ďalšie záhradné náradie. Na školskom dvore elokovaného pracoviska MŠ Detvianska je vybudovaná multifunkčná spevnená plocha, ktorá slúži aj na umiestnenie prenosného dopravného ihriska, na ktorom sa k dopravnej výchove realizuje edukačný proces. Všetky tri prevádzky majú v školskom areáli zriadené chodníky zdravia. Budovy sú vybavené dostatočným množstvom hračiek, učebných a didaktických pomôcok.
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku spravidla od troch do šiestich rokov, zabezpečuje plnohodnotnú, cieľavedomú, systematickú a profesionálnu edukáciu a socializáciu. Zvýšená pozornosť  je venovaná  deťom, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, rovnako aj zaškoleniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom so ŠVVP.


Edukačný  proces

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu ,,Hráme sa a spoznávame svet“ vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu. Okrem hlavných vzdelávacích štandardov  sa plnia úlohy environmentálnej výchovy, dopravnej výchovy, civilnej a brannej výchovy i zdravotnej výchovy. Pri uplatňovaní cieľov výchovy a vzdelávania  sa zohľadňuje potreba celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a utvára predpoklady  pre ďalšie vzdelávanie a v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí pripravuje na život v spoločnosti. Materská škola vytvára priaznivé prostredie na implementáciu inovačných  metód  s využitím informačných a komunikačných technológií, na plnenie cieľov využíva vypracované projekty a nadštandardné aktivity:

 • materská škola Valová a Považská má vybudované sauny, ktoré sa pravidelne využívajú, čím sa zvyšuje  prirodzená imunita detí
 • zapája sa do projektov firmy Biersdorf Slovakia, ktorých cieľom je podporovať rozvoj osobnosti dieťaťa
 • spolupracuje s občianskym združením KLBKO, VÁŽKA a Rodičovským združením pri MŠ Detvianska v rámci projektov,  kultúrnych podujatí s deťmi, a zároveň pri zveľaďovaní materiálno-technickej základne jednotlivých pracovísk  k uskutočňovaniu športových a pohybových  aktivít
 • aktívne  sa využívajú stavebnice LEGO-DACTA na rozvíjanie logického myslenia detí, tvorivosti a nahrádzanie konvergentného myslenia divergentným
 • oboznamovanie sa detí s anglickým jazykom
 • každoročne organizujeme v spolupráci s Mestskou políciou Piešťany v rámci projektu našej MŠ „Sebaisté dieťa v doprave“ dopravnú súťaž pre všetky deti mesta Piešťany pod názvom: „Predškoláčik-dopraváčik“
 • v rámci environmentálneho projektu sme zriadili bylinkovú záhradku a prostredníctvom ktorej sa realizujú príslušné edukačné aktivity
 • všetky tri pracoviská majú v areáli školskej záhrady zriadené chodníky zdravia a MŠ disponuje vypracovaným projektom k danej téme pod  názvom: „Chodník zdravia“
 • MŠ Detvianska má vypracovaný projekt ,,Detské fitko“ , zriadené detské fitnes centrum a  v rámci vzdelávacej oblasti: Zdravie a pohyb  sa realizujú rozličné edukačné aktivity 
 • MŠ disponuje vo svojich priestoroch aj knižnicou  a k danej téme má vypracovaný projekt rozvíjajúci predčitateľskú gramostnosť v rámci vzdelávacej oblasti: Jazyk a komunikácia. Projekt má názov: „Knižnica MŠ“
 • V rámci projektu: „Škôlkar záhradníkom“ spolupracuje MŠ na údržbe a výsadbe školskej záhrady so Službami mesta Piešťany a záhradou Kanada
 • V rámci vzdelávacej oblasti: Človek a príroda“ organizuje naša MŠ edukačné aktivity s praktickými ukážkami canisterapie
 • MŠ sa aktívne  zapája do humánneho projektu "Deň narcisov"


Počas celého školského roka sa organizujú pre deti rôzne akcie a podujatia, ktoré sú cieľavedomé, primerané a vždy smerujú k prospechu detí:

 • výlety do prírody (napr. Kráľová nad Váhom, Bojná, Lubina a pod.)
 • návšteva  Planetária v Hlohovci a Vojenského múzea v Piešťanoch
 • v rámci plnenia úloh CO sa organizujú sezónne branné cvičenia
 •  filmové, divadelné a hudobné predstavenia
 • návšteva múzea, galérie, vernisáže
 • výtvarné súťaže v rámci mesta, okresu, kraja i Slovenska
 • v spolupráci s rodinou sa organizuje vianočná besiedku, fašiangový karneval, Deň rodiny, MDD i rozlúčku s predškolákmi
 • formou environmentálnych aktivít  sa rozvíja u detí láska k prírode a k ochrane životného prostredia
 • v rámci projektu ŠPZ  sa organizuje "Týždeň zdravej výživy" v spojení s veľkolepou estetickou výstavou "Dary jesene"


Pri spolupráci s inými inštitúciami nás spája spoločný záujem o deti a rozvoj ich osobnosti.

MŠ spolupracuje:

 • s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Piešťanoch  a Súkromným špeciálno-pedagogickým centrom v oblasti poradenstva pre rodičov, príprave detí na vstup do ZŠ
 • s Mestskou knižnicou v Piešťanoch
 • s Mestskou políciou v Piešťanoch
 • s obvodným oddelením PZ
 • so ZŠ Holubyho a ZŠ Mojmírova a Cirkevnou spojenou školou
 • so SČK
 • s detskou stomatologičkou
 • s regionálnym centrom Slobody zvierat v Piešťanoch
 • so ZUŠ
 • s Mestským úradom a ostatnými materskými školami na území mesta
 • s Agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici

Za najdôležitejšie považujeme partnerstvo a spoluprácu materskej školy a rodiny, ako neoddeliteľných súčastí práce školy. Spolupráca má nesmierny význam nielen v zabezpečovaní materiálneho vybavenia, ale aj vo vzájomných medziľudských vzťahoch založených na dôvere a úcte. Rodičia sa pravidelne zúčastňujú a pomáhajú pri rôznych akciách, exkurziách a zapájajú sa do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Adresa

Valová 40
92101 Piešťany
GPS: 48° 36′ 4.752″N  17° 50′ 15.114″E

Kontakty

Telefón
elokované pracovisko Detvianska 46:  033/7626862
elokované pracovisko Považská 1:  033/7622682
Riaditeľ školy:  033/7624309
Riaditeľ školy:  421 911 338346
E-mail

Kategória

materské školy, jasle

Mesto

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

25.3.2023 14:52

Aktuálna teplota:

15.3 °C

Vlhkosť:

45 %

Rosný bod:

3.4 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:9
DNES:1033
TÝŽDEŇ:11302
CELKOM:4913507

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ