Obsah

Spojená škola Piešťany

Adresa

Valová 40
92101 Piešťany

Kontakty

telefón
ekonóm školy:
+421337730607
riaditeľ školy:
0907200862
zástupca školy:
0911928592
e-mail
spspiestany@gmail.com
PaedDr. Alexandra Thomová:
thomovapn@gmail.com

GPS: 48° 36′ 5.738″N  17° 50′ 14.534″E

zobraziť na mape
Riaditeľ školy: PaedDr. Alexandra Thomová

Spojená škola v Piešťanoch vznikla rozhodnutím MŠ SR a vydaním zriaďovacej listiny Krajským školským úradom k 1.1.2006 spojením škôl Špeciálna základná škola a Praktická škola so Základnou školou pri zdravotníckom zariadení Zelený strom.
 
Spojená škola v Piešťanoch má 5 organizačných zložiek :
 
Špeciálna základná škola
 
Špeciálna základná škola vzdeláva a vychováva mentálne postihnutých žiakov a žiakov s kombinovaným postihnutím vo veku od 6 do 18 rokov.
Žiaci sa vzdelávajú vo variante A / ľahké mentálne postihnutie /, v 1.-9.ročníku.
Vyučovanie A variantu prebieha v budove na Valovej ul. 40.
Žiaci vzdelávaní vo variante B / stredné mentálne postihnutie / sa vzdelávajú v budove na Žilinskej ul. 51 Navštevujú nižší, stredný a pracovný stupeň špeciálnej školy.
Triedy C variantu / ťažké mentálne postihnutie / sú umiestnené v budove na Žilinskej ul.51 a navštevujú ich žiaci s kombinovaným mentálnym a telesným postihnutím a žiaci s autizmom.
Žiaci všetkých variantov môžu navštevovať školský klub.
Stravovanie žiakov je zabezpečené v jedálni na Cirkevnej základnej škole v Piešťanoch.
 
 
Praktická škola
 
Praktická škola vzdeláva a vychováva žiakov s mentálnym postihnutím vo veku od 15 rokov, ktorí vzhľadom na svoje mentálne postihnutie a zdravotný stav nemôžu navštevovať odborné učilište. Vyučovanie prebieha v budove na Žilinskej ul.51
v 1. – 3. roč.
Žiaci sa pripravujú na prácu v chránenom pracovisku. Sú zacvičení v odbore :
- pomocné práce v kuchyni
- starostlivosť o starých a chorých
Odborná prax prebieha v mestských zariadeniach pre seniorov a mestských jasliach.
Štúdium na škole je 3 ročné a žiaci po ukončení dostávajú záverečné vysvedčenie a potvrdenie o absolvovaní školy / nedostávajú výučný list /.
 
 
 
Základná škola pri zdravotníckom zariadení
 
Základná škola pri zdravotníckom zariadení vzdeláva a vychováva žiakov počas ich hospitalizácie v nemocnici A. Wintera v Piešťanoch. Žiaci sa vyučujú individuálne na lôžkach , so súhlasom a podľa odporúčania ošetrujúceho lekára .
V popoludňajších hodinách sa na oddeleniach uskutočňuje výchovná činnosť v školskom klube.

 

Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola bola zriadená od 1.9.2018. Vzdeláva a vychováva zdravotne znevýhodnené deti vo veku spravidla od 3 do 6 rokov. Škôlka je umiestnená v budove školy na Žilinskej ul. 51, vchod Kláštorská 1A. Prevádzka špeciálnej materskej školy je v čase od 8.00 do 12.00. Deti sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, okrem toho sa im poskytuje logopedická starostlivosť, k dispozícii majú multisenzorickú miestnosť snoezelen, biofeedback vykonávaný psychológom, tiež canisterapiu a animoterapiu.V rámci denných činností sú využívané prvky Montessori pedagogiky.

 

Centrum voľného času

Centrum voľného času  je určené pre handicapovanú mládež vo veku od 15 do 30 rokov. Poskytuje záujmové vzdelávanie mladým ľuďom, ktorí ukončili školské vzdelávanie a majú záujem ďalej rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti a záujmy prostredníctvom práce v záujmových útvaroch. Centrum je v prevádzke denne od 8 do 14 hod. každý deň v priestoroch školy na Žilinskej ul.51.