Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Materská škola, E. F. Scherera

Adresa

E. F. Scherera 40
92101 Piešťany

Kontakty

telefón
1. poschodie:
+421 903 769688
prízemie:
033/7740003
riaditeľka:
+421 901 769688

GPS: 48° 34′ 57.594″N  17° 48′ 36.543″E

zobraziť na mape
Materská škola, E.F.Scherera 40, 921 01 Piešťany má od 01. 01. 2015 udelenú právnu subjektivitu a tvorí jeden právny subjekt so sídlom na E. F. Scherera 40 v Piešťanoch.

Riaditeľ školy: Bc. Marta Slivová
Zástupca riaditeľa školy: Alena Kollárová

Materská škola, E.F.Scherera 40, 921 01 Piešťany má od 01. 01. 2015 udelenú právnu subjektivitu a tvorí jeden právny subjekt si sídlom na E. F. Scherera 40 v Piešťanoch. Materská škola je 6-triedne predškolské zariadenie. Poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou v čase od 6,00 – 16, 30 hod.
Materská škola E.F. Scherera 40, Piešťany sídli v v prenajatom priestore  Základnej školy F. E.. Scherera so samostatným vchodom. V areáli Základnej školy E. F. Schrera 40 sú vybudované dve nové ihriská pre deti Materskej školy s vysadenými stromami, s novými preliezkami, hojdačkami, pieskoviskami a dráhou pre detské odrážadlá.
      Materská škola je dvojposchodová, pavilóny A, B, C sú na prízemí a pavilóny D, E a F na poschodí, majú vlastné vchody a na každom poschodí sú spojené vnútornou chodbou. Všetky triedy sú účelne prispôsobené podmienkam materskej školy. K triedam patria spálne, príslušné hygienické zariadenia, šatne pre deti a sklady učebných pomôcok. Na poschodí sa nachádza  kancelária riaditeľky materskej školy, na prízemí a poschodí je zriadená šatňa pre učiteľky a prevádzkové pracovníčky.
      V budove školy je kuchyňa s príslušnými priestormi a kancelária vedúcej školskej jedálne. Na druhom poschodí sa nachádza aj Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva, s ktorým MŠ úzko spolupracuje.
      Kotolňa a elektrická a plynová rozvodňa sa nachádza v samostatnej vonkajšej časti Základnej školy F. E. Scherera 40 Piešťany.
      Materská škola sa zapojila do pilotnej fázy zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a jej edukačný proces prebieha podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „Letom svetom“ . Materská škola podporuje osobnostný rozvod detí v oblasti intelektuálnej, sociálno – emocionálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja kľúčové kompetencie detí a utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie. Pripravujeme deti na život v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami. Získavame dôveru rodičov prostredníctvom individuálneho výchovného poradenstva a upriamujeme ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa ich dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerujeme na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi
( pediater, logopéd, psychológ atď. )
      Predprimárne vzdelanie dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu  v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelávania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
 
              Výchovno – vzdelávací proces realizujeme aj prostredníctvom rozvíjania:

 • jazykovej a literárnej gramotnosti
 • matematickej gramotnosti a práce s informáciami
 • prírodovednej gramotnosti
 • výskumne ladenej koncepcie
 • grafomotoriky
 • dopravnej výchovy
 • s predškolákmi pracujeme prostredníctvom metodiky Eľkonina „Tréning fonematického uvedomovania“
 • zabezpečujeme oboznamovanie detí s anglickým jazykom
 • zabezpečujeme krúžkovú činnosť – v spolupráci so ZŠ výtvarný a pohybový krúžok
 • jednorázové aktivity v rámci práce s hlinou - výroba keramiky
 • rozvíjame environmentálne cítenie detí
 • spolupracujeme s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPP)
 • pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky vypracovávame individuálne rozvojové plány v spolupráci s CPPPP)
 • pre deti s odkladom povinnej školskej dochádzky vypracovávame individuálne rozvojové plány takisto v spolupráci s CPPPP
 • s Mestskou knižnicou a Základnou školou E. F. Scherera 40 Piešťany

 

Aktivity pre deti MŠ:

 

 • divadelné predstavenia v MŠ, ZŠ a v Divadle Ivana Krasku
 • výtvarné súťaže
 • beseda s policajtom
 • posedenie s Mikulášom v spolupráci so ZŠ Scherera
 • besiedku s Mikulášom
 • vianočné dielničky s rodičmi, zdobenie medovníkov
 • fašiangový karnevalv spolupráci so ZŠ F. E. Scherera
 • účasť na športových podujatiach organizovaných mestom Piešťany a aj MŠ
 • návšteva požiarnej zbrojnice
 • Návštevy Mestskej knižnice v Piešťanoch
 • vystúpenie detí v MŠ ku Dňu matiek
 • Deň detí
 • Deti – deťom  ( vystúpenia detí MŠ a ZŠ)
 • Školská olympiáda v spolupráci so ZŠ F. E. Scherera
 • účasť na olympiáde materských škôl mesta Piešťany
 • rozlúčka s predškolákmi
 • výlety a exkurzie
 • návšteva hvezdárne v Hlohovci, pozorovanie Slnka v MŠ s odborníkom
 • výstava tekvičiek
 • ochutnávka zdravých nátierok pre rodičov

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015