Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Majetok mesta je jedným zo základných, ústavou SR garantovaných pilierov ekonomickej samostatnosti obce a nezávislosti rozhodovania o užívaní majetku. Slúži na plnenie zákonom vymedzených kompetencií obce. Majetok obce môže byť nástrojom na zabezpečenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ale aj vlastnej podnikateľskej činnosti obce. Zákon obci ukladá majetok zveľaďovať a zhodnocovať.

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Piešťany - schválené uznesením MsZ č. 84/2019/A

Zásady o prevode vlastníctva majetku Mesta Piešťany – voľných bytov po neplatiacich nájomcoch, tretím osobám – schválené uzn. MsZ č.137/2009

Smernica Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov a dokladov operatívnej evidencie - účinná od 01.07.2019