Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Piešťany
Piešťany

Mesto slnka, vody, zelene a zdravia

Čerpanie fondov

Čerpanie fondov EÚ (programové obdobie 2004-2006)

Názov projektu Stav Požadovaná suma z fondov EÚ
Pešia zóna II. etapa (projektová dokumentácia) Zrealizovaný 80 340 €
Socha piešťanských parkov 2005 Zrealizovaný 49 142 €
Piešťanské informačné centrum Zrealizovaný 67 516 €
OLKS 2006 Zrealizovaný 43 472 €
Town Twinning 2004 (cezhraničná spolupráca SR-Taliansko) Zrealizovaný   8 017 €

Čerpanie fondov EÚ (programové obdobie 2007-2013)

Názov projektu Stav Celková výška výdavkov Schválená suma z fondov EÚ Riadiaci orgán
ZŠ Brezová Zrealizovaný 1 667 693 € 1 507 074 € MVaRR SR
ZŠ Holubyho Zrealizovaný 1 018 784 €    950 153 € MVaRR SR
CMZ Teplická ul. Zrealizovaný 2 275 731 € 1 546 428 € MVaRR SR
Mestská knižnica Zrealizovaný    755 673 €    410 297 € MVaRR SR
         
Thermae Europae Zrealizovaný      60 000 €      60 000 € Brusel
Spomienky v nás - holokaust Zrealizovaný      21 000 €      21 000 € Brusel
Aktívne starnutie seniorov Zrealizovaný    119 462 €    113 489 € MŠVaV SR
Partneri bez hraníc Zrealizovaný      35 293 €      29 999 € MPaRV SR
CVČ Ahoj Zrealizovaný      66 015 €      10 000 € MK SR
Reko strechy Kolonádového mosta Zrealizovaný      34 629 €      25 000 €

MK SR

Čerpanie fondov EÚ 

Názov projektu Stav Požadovaná suma z fondov EÚ
Podané / Schválené
v roku
Zdroj financií
Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany Zrealizovaný    190 000 € 2015 MH SR - SEIA
Sanácia odpadu v meste Piešťany 2015 Neschválený    110 000 € 2015 Environmentálny fond
Prestavba ZŠ na MŠ Holubyho Zrealizovaný      55 000 € 2016 MŠVVaŠ SR
Modernizácia a oprava budovy CVČ Ahoj Zrealizovaný      10 000 € 2016 MF SR
Havarijný stav ZŠ Holubyho Zrealizovaný      36 863 € 2016 MŠVVaŠ SR
Vybudovanie mestskej plavárne Neschválený    843 000 € 2016 MPaRV SR - Cezhraničná spolupráca SR - Maďarsko
Rekonštrukcia telocivčne E.F.Scherera Zrealizovaný      58 420 €  2016 MŠVVaŠ SR
Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany Zrealizovaný 1 319 638,92 € 2016 MŽP SR - OP Kvalita ŽP
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany Zrealizovaný 1 707 856,71 € 2016 MŽP SR - OP Kvalita ŽP
Sanácia odpadu v meste Piešťany 2016 Neschválený      15 050 € 2016 Environmentálny fond
Nákup zametacieho vozidla Neschválený    228 207 € 2016 Environmentálny fond
Cvičné kuchyne pre školy Neschválený      58 914 € 2016 MPaRV SR - Cezhraničná spolupráca SR - ČR
Mosty spolupráce cez rieku Váh a Olšavu Neschválený 1 032 670 € 2016 MPaRV SR - Cezhraničná spolupráca SR - ČR
Výmena okien telocvicne ZŠ Mojmírova Zrealizovaný     33 134 € 2017 MŠVVaŠ SR
Kolonádový most cez rieku Váh v Piešťanoch - promenáda kultúr Neschválený 1 834 247 € 2017 MK SR
Park mestský 11817/1, Sad Andreja Kmeťa, Piešťany Neschválený     32 500 € 2017 MK SR
Zateplenie ZŠ Mojmírova Neschválený  190 000 € 2017 Environmentálny fond
Rekonštrukcia CVČ Ahoj - vonkajšie úpravy Neschválený   19 995 € 2017 MK SR
Sanácia odpadu v meste Piešťany 2017 Neschválený   11 150 € 2017 Environmentálny fond
Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany Zrealizovaný 473 725,39 € 2017 MPaRV SR - IROP
Vybudovanie detského ihriska Detvianska Neschválený     9 450 € 2017 Úrad vlády SR
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Považská v meste Piešťany

Zrealizovaný

697 367 € 2017

MŽP SR - OP Kvalita ŽP

Pozn.: Realizácia z vlastných zdrojov iba v objeme 104 952,56 € z dôvodu odstúpenia od Zmluvy o NFP.

Oprava plochej strechy - zateplenie, hydroizolácia Mojmírova Neschválený    33 104 € 2017 MŠVVaŠ SR
Odstránenie havarijného stavu ZŠ Brezová Neschválený    80 000 € 2017 MŠVVaŠ SR
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ružová v meste Piešťany Zrealizovaný 423 968 € 2017 MŽP SR - OP Kvalita ŽP
Rekonštrukcia fasády ZUŠ na Teplickej Neschválený   13 150 € 2017 MF SR
Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany - I. etapa Späťvzatie 959 618 € 2017 MPaRV SR - IROP
Výmena okien v časti budovy MsÚ Piešťany Neschválený   13 500 € 2017 MF SR
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej Škole Holubyho v meste Piešťany Schválený 174 886 € 2017 MPaRV SR - IROP
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej Škole Mojmírova v meste Piešťany Schválený 123 761 € 2017 MPaRV SR - IROP
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej Škole M. R. Štefánika v meste Piešťany Späťvzatie 171 650 € 2017 MPaRV SR - IROP
Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch Zrealizovaný    81 482,94 € 2017 MPaRV SR - IROP
Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany - I. etapa Zrealizovaný 546 769,59 € 2017 MPaRV SR - IROP
Rekonštrukcia telocviční v meste Piešťany (ZŠ Holubyho, ZŠ Mojmírova) Zrealizovaný 149 825 € 2017

MŠVVaŠ SR

Zvyšovanie atraktivity a konkurencies-chopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Piešťany Nerealizovaný   318 640 € 2017

MPaRV SR - IROP

Pozn.: Odstúpenie od Zmluvy o NFP z dôvodu predpokladu nenaplnenia merateľných ukazovateľov projektu.

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ na Mojmírovej ul. Piešťany Neschválený    200 000 € 2018 Environmentálny fond
Mosty spolupráce cez rieku Váh a Olšavu Neschválený 1 008 254 € 2018 MPaRV SR - Cezhraničná spolupráca Interreg V-A SR - ČR
Podpora opatrovateľskej služby v meste Piešťany Zrealizovaný 499 776,91 € 2018/2019 IA MPSVR SR
Vodozádržné opatrenia mesta Piešťany Neschválený 181 189,89 € 2019 MŽP SR - OP Kvalita ŽP
Rekonštrukcia vnútrobloku Teplická ulica Schválený 192 492,51 € 2021/2022 IROP, MIRRI
Podpora opatrovateľskej služby II  v meste Piešťany V realizácií 499 800,00 € 2021/2021 MPSVR SR
Riešenie migračných výziev v meste Piešťany Zrealizovaný 806 000 € 2023 MIRRI

Pozn. Pri každom projekte v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ je potrebná finančná spoluúčasť mesta vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov.

EÚ refunduje 85 % celkových oprávnených výdavkov projektu, ŠR refunduje 10% výdavkov.

Niektoré projekty sa nerealizovali, pretože neboli schválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rámci finančnej alokácie.

Referát stratégie pravidelne sleduje výzvy na jednotlivých webových stránkach OP ministerstiev.

Podané žiadosti z iných zdrojov

Názov projektu Podaný v roku Výška dotácie Zdroj financií
Bytová výstavba Bodona II. etapa 2002   365 963 € Št. fond rozvoja bývania
Bodona II. etapa - infraštruktúra 2003      72 694 € Min. výstavby SR
Reko. strechy ZŠ Mojmírova 2003    190 865 € Min. financií SR
Reko kotolne ZŠ Mojmírova 2003      33 193 € Min. financií SR
Monitorovací systém MsP 2003      18 953 € Okresný úrad
Inžin. siete, sídl. Heinola 2003      30 770 € Min. výstavby SR
Piešťany a okolie – turist. mapa 2004        2 571 € SASR
Vitajte v regióne Piešť. - turist. spriev. 2004        4 917 € SASR
Terénna práca s disfunkčnou rodinou 2004           630 € Min. soc. veci SR
Pomoc klientom DOMUMu 2004        1 659 € Min. soc. veci SR
Kolonádový most v Piešťanoch 2004        3 316 € Min. kultúry SR
Kláštor Johanitov 2004      16 597 € Min. kultúry SR
Reko. Pamätník rumun. vojakov 2005        6 638 € Min. vnútra SR
Reko. stropu Vila Juliana 2005      13 277 € Min. financií SR
Reko. kotolne Zar. opatrov. služby 2005      13 277 € Min. financií SR
Reko. kamerového systému 2005        9 948 € Trnavský samos. kraj
Socha piešťanských parkov 2005 2005      15 269 € Min. kultúry SR
50. Piešťanský festival 2005        3 319 € Min. kultúry SR
Kláštor Johanitov 2005        4 979 € Min. kultúry SR
Kláštor Johanitov 2006        3 319 € Min. kultúry SR
51. Piešťanský festival 2006      16 597 € Min. kultúry SR
Jazzové Piešťany 2007        8 299 € Min. kultúry SR
Reštaurovanie torza svätynie - Kláštor Johanitov 2007        6 639 € Min. kultúry SR
Obnova terasy ZUŠ 2008      13 278 € Min. kultúry SR
Piešťany v zrkadle histor. pohľadníc 2008           664 € Trnavský samos. kraj
Piešťanský streetbal 2008           996 € Trnavský samos. kraj
MFF Cinematik (3. ročník) 2008           664 € Trnavský samos. kraj
Detské dopravné ihrisko (BMX dráha) 2009      30 000 € Trnavský samos. kraj
54. Piešťanský festival 2009      10 000 € Min. kultúry SR
55. Piešťanský festival 2010        9 000 € Min. kultúry SR
Vrbovská cesta 2010    414 426 € Minist. hospodárstva SR
56. Piešťanský festival 2011      10 000 € Min. kultúry SR
Mosty - Bridges 2011        1 100 € Min. kultúry SR
Mesto Piešťany 2011               0 € Min. kultúry SR
Európa pre občanov 2011    321 799 €  
57. Piešťanský festival 2012      10 000 € Min. kultúry SR
Rodinný futbal 2012        2 500 €  
58. Piešťanský festival 2013      10 000 € Min. kultúry SR
Rekonštrukcia ZŠ Mojmírova - výmena okien 2013      80 000 €  
Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry 2013      18 488 € Min. kultúry SR
Skvalitnenie poskytovania soc.služieb seniorom 2013           200 € Trnavský samos. kraj
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2013    249 793 € Minist. hospodárstva SR
Partnermi bez hraníc - lávka 2013      28 418 € Trnavský samos. kraj
Vydanie publikácie "Starý kláštor" 2013           500 € Trnavský samos. kraj

Kultúrne leto v Piešťanoch

2013           300 €

Trnavský samos. kraj

Rekonštrukcia NNKP - Most kolonádový a socha

Späťvzatie

2017 1,735 924 € MK SR
Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste Piešťany 032018      17 803 € Min. vnútra SR
Dotácia MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej  a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 092018      82 570 € MŠVVaŠ SR
Výstavba multifunkčného ihriska v Piešťanoch 2018      40 000 € Úrad vlády SR
Rekonštrukcia NNKP - Most kolonádový a socha 2018    950 000 € MK SR
Obnova vojnových pamätníkov 2020         2 328,75 € Úrad vlády SR
Ochrana a starostlivosť o 2 ks chránených stromov Populus Nigra v meste Piešťany S 497 2020         3 230 € Štátna ochrana prírody SR
Rekonštrukcia atletickej dráhy a sektorov na štadióne v meste Piešťany 2020    250 000 € Slovenský atletický zväz
Revitalizácia exteriéru ZŠ M.R. Štefánika, Školská záhrada ZŠ  2020         6 000 € Nadácia Coop Jednota
Školská záhrada ZŠ Holubyho 2020         6 000 € Nadácia Coop Jednota
Revitalizácia viacúčelového ihriska ZŠ E.F. Scherera 2020         6 000 € Nadácia Coop Jednota
Drvič kuchynského odpadu a hygienizátory 2020

  158 000 €

Envirofond
Komunálne vozidlo 2020   190 000 € Envirofond
Reštaurovanie NKP bronzová socha barlolámač 2021     45 000 € Ministerstvo kultúry SR
Obnova športového areálu v Piešťanoch 2021 107 877,77 € Fond na podporu športu
Oprava pamätníka holokaustu na Bratislavskej ulici 2021        2 300 € Úrad vlády SR
Stavebné úpravy podnože barlolámača a technológia fontánky 2022      48 000 € MK SR
Športový areál v Piešťanoch 2022    241 000 € Fond na podporu športu
Cyklostojany na ZŠ 2022      30 000 € MDaV SR
DNI PIEŠŤAN (OSLAVA 910. VÝROČIA 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O PIEŠŤANOCH) 2023 24 430 € OOCR REZORT PIEŠŤANY
Rekonštrukcia technológie chladenia ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Piešťanoch

2023

477 822,97 € Fond na podporu športu

Transparentne

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Aktuálna teplota

25.6.2024 04:06

Aktuálna teplota:

19.8 °C

Vlhkosť:

63.8 %

Rosný bod:

12.8 °C

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Odkaz pre starostu

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Piešťanské informačné centrum

ZMO

Logo ZMO

SZĽH

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:204
TÝŽDEŇ:1832
CELKOM:5943914

hore

PARTNERSKÉ MESTÁ