Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Verejné prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany, 6. október 2021 (2.92 MB)

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany (2.91 MB)

 

Príloha č. 1 - Zoznam členov Riadiaceho tímu, Poradného tímu a jednotlivých pracovných skupín v rámci prípravy KPSS mesta Piešťany 2021 - 2027 (512.29 kB)

Príloha č. 2 - Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany za obdobie 2016 – 2020 (772.2 kB)

Príloha č. 3 - Vyhodnotenie prieskumu poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Piešťanya v okolitých obciach (1.15 MB)

Príloha č. 4 - Prehľad ďalších subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti v meste Piešťany (423.12 kB)

Príloha č. 5 - Vyhodnotenie zisťovania požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb v meste Piešťany (858.8 kB)

Príloha č. 6 - Vyhodnotenie zisťovania požiadaviek obyvateľov mesta Piešťany v sociálnej oblasti (1.45 MB)

Príloha č. 7 - Stromy problémov pre jednotlivé cieľové skupiny KPSS (574.38 kB)

Príloha č. 8 - Návrh indikátorov a ich požadovaných hodnôt pre jednotlivé opatrenia a aktivity KPSS (486.65 kB)

 

Stretnutie pracovnej skupiny Občania v krízových situálciách -  videokonferencia 16.04.2021 (1.06 MB)

Stretnutie pracovnej skupiny Občania v krízových situáciách (1.55 MB)

SWOT analýza - Občania v krízových situáciách (195.61 kB)

Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny Občania v krízových situáciách (259.1 kB)

 

Stretnutie pracovnej skupiny Rodiny s deťmi - videokonferencia 23.04.2021 (131.53 kB)

Stretnutie pracovnej skupiny Rodiny s deťmi (1.63 MB)

SWOT analýza - Rodiny s deťmi (213.93 kB)

Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny Rodiny s deťmi (234.88 kB)

 

Stretnutie pracovnej skupiny Seniori - videokonferencia 29.04.2021 (86.3 kB)

Stretnutie pracovnej skupiny Seniori (1.62 MB)

SWOT analýza - Seniori (236.52 kB)

Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny Seniori (235.71 kB)

 

Stretnutie pracovnej skupiny Osoby so zdravotným postihnutím - videokonferencia 30.04.2021 (105.54 kB)

Stretnutie pracovnej skupiny Osoby so zdravotným postihnutím (1.58 MB)

SWOT analýza - Osoby so zdravotným postihnutím (199.37 kB)

Záznam zo stretnutia pracovnej skupiny Osoby so zdravotným postihnutím (238.17 kB)

 

Stretnutia pracovných skupín 1. - 2. 7. 2021 (1.3 MB)

Prezenčná listina (1.12 MB)

Informatívna správa - výzvy v sociálnej oblasti pre Piešťany (768.8 kB)

Vyhodnotenie dotazníka pre obyvateľov Piešťan (1.45 MB)

Vyhodnotenie prieskumu poskytovateľov sociálnych služieb v Piešťanoch a okolí (1.15 MB)

Vyhodnotenie zisťovania požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb v Piešťanoch (858.8 kB)

Pridajte sa k tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany a vyjadrite svoje požiadavky na sociálne služby v dotazníkovom prieskume

Každý z nás sa počas života môže ocitnúť v situácii, kedy potrebuje pomoc a podporu, či už z dôvodu  straty sebestačnosti, zdravotného postihnutia, choroby alebo úrazu, starostlivosti o blízku osobu alebo nepriaznivej životnej situácie (strata zamestnania, bývania). Sociálne služby sa preto týkajú nás všetkých. Je nevyhnutné plánovať ich vopred, aby v prípade potreby boli pre občanov dostupné. Účinným nástrojom na plánovanie služieb tak, aby vyhovovali potrebám obyvateľov – prijímateľov sociálnych služieb, je komunitné plánovanie sociálnych služieb.

Mesto Piešťany odštartovalo v uplynulých dňoch proces spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2021 – 2027 (ďalej iba KPSS). Cieľom je zabezpečiť kvalitné sociálne služby pre všetkých obyvateľov mesta, ktorí ich potrebujú a napĺňať potreby občanov v sociálnej oblasti tak, aby mohli viesť dôstojný a nezávislý život vo svojej komunite.

Podstata komunitného plánovania spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú, resp. môžu dotýkať, do procesu ich plánovania a rozhodovania o spôsobe ich zabezpečovania. Mesto Piešťany preto pozýva vás – obyvateľov Piešťan, aby ste sa zapojili do tvorby komunitného plánu a pomohli samospráve lepšie identifikovať vaše potreby v oblasti sociálnych služieb. Na tvorbe komunitného plánu môžete participovať dvoma spôsobmi, a to účasťou na pracovných skupinách a/ alebo zapojením sa do dotazníkového prieskumu.

Dotazníkový prieskum je zameraný na zmapovanie vašich potrieb a požiadaviek v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Do prieskumu sa môžete zapojiť do 06. apríla 2021 vyplnením online verzie https://forms.gle/4W1E2D9MrHCUHXV49   alebo tlačenej verzie dotazníka. Vytlačené dotazníky budú k dispozícii na Mestskom úrade v Piešťanoch, Nám. SNP č. 3,   v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (jasle) na Javorovej 27 a v Jedálni na Staničnej ulici 22 v Piešťanoch.  Dotazník bude v najbližších dňoch publikovaný aj v informačnom spravodaji - Radnica informuje. Výsledky dotazníka nám ukážu smerovanie zmien, ktoré by sme mali spoločne reflektovať pri tvorbe komunitného plánu na nadchádzajúce obdobie.

V rámci spracovania KPSS mesta Piešťany na roky 2021 – 2027 boli za účelom zmapovania potrieb a priorít v oblasti poskytovania sociálnych služieb vytvorené štyri pracovné skupiny, ktoré korešpondujú s hlavnými cieľovými skupinami, a to: 1. Rodiny s deťmi, 2. Seniori, 3. Osoby so zdravotným postihnutím a 4. Občania v krízových situáciách. Občania, ktorí majú záujem byť súčasťou niektorej z uvedených pracovných skupín, sa môžu prihlásiť  telefonicky na čísle 0903 625 636 alebo na mailovej adrese kpss@piestany.sk do 5. marca 2021. 

Informácie o procese spracovania komunitného plánu sociálnych služieb a čiastkové výstupy budú priebežne zverejňované na webovej stránke mesta: mesto/rozvoj-mesta/priprava-komunitneho-planu-socialnych-sluzieb/.

Úlohou samosprávy je vytvárať prostredie, v ktorom budú vznikať kvalitné sociálne služby ako odpoveď na potreby ľudí odkázaných na pomoc iných a pružne reagovať na meniace sa individuálne potreby obyvateľov mesta v sociálnej oblasti. Zapojením sa do komunitného plánovania sociálnych služieb  pomôžete samospráve lepšie plánovať sociálne služby pre vás a vašich blízkych.