Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet je nástroj participácie, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania a prerozdelenia častí verejných zdrojov, ktoré mesto vyčlení na jeho účely.

 

Medzi najčastejšie ciele participatívneho rozpočtu patrí:

  • umožniť obyvateľom mesta Piešťany navrhovať projekty, ktoré zodpovedajú ich potrebám s verejnoprospešným účelom (podľa § 2 bod. 2 zákona 213/1997 Z. z.),
  • podporiť obyvateľov v ich záujme o samosprávu, v ktorej žijú, ich transformáciu na aktívnych spolutvorcov jej súčasnosti a budúcnosti,
  • tvoriť kvalitné verejné politiky s ľuďmi a pre ľudí,
  • revitalizovať a realizovať verejné priestranstvá v súlade s predstavami obyvateľov mesta,
  • zapojiť obyvateľov mesta do stanovovania priorít verejných výdavkov,
  • sceľovať rôzne skupiny obyvateľov,
  • naštartovať nové občianske iniciatívy, aktivity v samospráve.

 

Občania rozhodujú o aktivitách v dvoch kategóriách na ktoré bola vyčlenená celková suma 20 000 €.

  1. občianske projekty,
  2. investičné projekty.

 

Občiansky projekt

Občianske projekty sú nízko nákladové nápady v sume do výšky 2 000 € vrátane DPH, ktoré zahŕňajú náklady na vlastnú realizáciu projektu a náklady spojené s dokumentáciou. Projekty navrhujú, spracovávajú a realizujú občania v spolupráci s mestom (mesto je nápomocné napr. pri tvorbe harmonogramov a rozpočtov, nákupe materiálu, vyúčtovaní alebo zabezpečovaní dodávateľov). Občianske projekty musia byť financované z bežných výdavkov, realizované v k. ú. Piešťany, alebo k. ú. Kocurice a nesmú vyžadovať nadobúdanie vlastníctva pozemku alebo úpravu majetkovoprávnych vzťahov. Predkladateľom občianskeho projektu môže byť občan s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Piešťany, starší ako 18 rokov, občianske združenie alebo nezisková organizácia (jeden občan alebo právnická osoba môže podať maximálne 1 projekt). Občianske projekty financované z participatívneho rozpočtu nenahrádzajú bežné opravy, údržbu a starostlivosť o majetok vo vlastníctve mesta a preto takéto občianske projekty nebudú zaradené do hlasovania.

 

Investičný projekt

Investičné projekty sú prevažne vysoko nákladové nápady v sume do výšky 5 000 € vrátane DPH, ktoré zahŕňajú náklady spojené s dokumentáciou. Z dôvodu technickej náročnosti sú obstarávané a realizované mestom. Investičné projekty musia byť financované z kapitálových výdavkov, realizované v k. ú. Piešťany, alebo k. ú. Kocurice a nesmú vyžadovať nadobúdanie vlastníctva pozemku alebo úpravu majetkovoprávnych vzťahov. Predkladateľom investičného projektu môže byť občan s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Piešťany, starší ako 18 rokov (jeden občan môže podať maximálne 1 projekt).

 

Použitie výdavkov

Vo všeobecnosti pri realizácií projektov z participatívneho rozpočtu je finančné prostriedky možné použiť na materiálno-technické zabezpečenie, vykonanie služby, autorský honorár a propagáciu (tlač, médiá, noviny).

Neoprávneným výdavkom v procese participatívneho rozpočtu sú nákupy pohonných hmôt, občerstvenia, alkoholu, tabakových výrobkov, odmeny štatutárom, catering a náklady, ktoré nie sú uvedené v projektovom formulári pre jednotlivé projekty.

 

Zápis z 1. verejného stretnutia: zápis 

Zápis z 2. verejného stretnutia: zápis 

 

Nosíte v hlave zaujímavý nápad / myšlienku na projekt, ktorý by:

... zlepšil život občanom v našom meste?

... zveľadil okolie v meste alebo v blízkosti Vášho obydlia?

... prispel k riešeniu pálčivého problému vašej komunity?

 

Zapojte sa so svojím projektom a získajte finančné prostriedky z participatívneho rozpočtu mesta (občianske projekty) alebo rozhodnite, aké financie, a kam, má mesto investovať (investičné projekty).

Tu môžete zaregistrovať svoje návrhy: https://piestany.hlasobcanov.sk/

 

Informačná povinnosť GDPR: informačná povinnosť