Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet je nástroj participácie, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania a prerozdelenia častí verejných zdrojov, ktoré mesto vyčlení na jeho účely.

 

Občianske projekty

Občianske projekty sú nízko nákladové nápady v sume do výšky 2 000 € vrátane DPH, ktoré zahŕňajú náklady na vlastnú realizáciu projektu a náklady spojené s projektovou dokumentáciou. Projekty navrhujú, spracovávajú a realizujú občania v spolupráci s mestom (mesto je nápomocné napr. pri tvorbe harmonogramov a rozpočtov, nákupe materiálu, vyúčtovaní alebo zabezpečovaní dodávateľov). Občianske projekty musia byť financované z bežných výdavkov, realizované v k. ú. Piešťany, alebo k. ú. Kocurice a nesmú vyžadovať nadobúdanie vlastníctva pozemku alebo úpravu majetkovoprávnych vzťahov. Občianske projekty financované z participatívneho rozpočtu nenahrádzajú bežné opravy, údržbu a starostlivosť o majetok vo vlastníctve mesta a preto takéto občianske projekty nebudú zaradené do hlasovania.

 

Investičné projekty

Investičné projekty sú prevažne vysoko nákladové nápady v sume do výšky 5 000 € vrátane DPH, ktoré zahŕňajú náklady spojené s projektovou dokumentáciou. Z dôvodu technickej náročnosti sú obstarávané a realizované mestom. Investičné projekty musia byť financované z kapitálových výdavkov, realizované v k. ú. Piešťany, alebo k. ú. Kocurice a nesmú vyžadovať nadobúdanie vlastníctva pozemku alebo úpravu majetkovoprávnych vzťahov.

 

Použitie výdavkov

Pri realizácií projektov z participatívneho rozpočtu je finančné prostriedky možné použiť na materiálno-technické zabezpečenie, vykonanie služby, autorský honorár a propagáciu (tlač, médiá, noviny).

Neoprávneným výdavkom v procese participatívneho rozpočtu sú nákupy pohonných hmôt, občerstvenia, alkoholu, tabakových výrobkov, odmeny štatutárom, catering a náklady, ktoré nie sú uvedené v projektovom formulári pre jednotlivé projekty.

 

Realizácia víťazných projektov

Ako prebiehali aktivity Participatívneho rozpočtu mesta Piešťany ročník 2021/2022:

1.     Prípravná fáza:

Verejné stretnutia s občanmi 3. 11. 2021 a 16. 11. 2021

Zápis z 1. verejného stretnutia: zápis 

Zápis z 2. verejného stretnutia: zápis 

Zber nápadov 18. 11. 2021 – 10. 1. 2022

 

2.     Konzultačná fáza:

Konzultačná fáza s predkladateľmi a kontrola predložených projektov 11. 1. 2022 – 14. 2. 2022. O priebehu konzultačnej fázy sa dozviete v tomto článku.

Zoznam 15 realizovateľných investičných a občianskych projektov, ktoré sa uchádzali o hlasy občanov počas hlasovania, nájdete tu.

Záznam online Verejnej prezentácie projektov dňa 23. februára 2022 si môžete pozrieť tu.

 

3.    Rozhodovacia fáza:

Hlasovanie 1. 3. 2022 – 18. 3. 2022

Finálny zoznam úspešných projektov: 

  • Investičné projekty: Cvič a hraj - fitness a minifutbal, Oddychový parčík
  • Občianske projekty: Bike Park Piešťany, Exteriérová šatňa s jedlým živým plotom, Aj staré Piešťany majú centrum!, Naučme sa kompostovať, Vytvorenie kontaktného bodu pre seniorov

Kompletné výsledky hlasovania aj s počtom hlasov nájdete na stránke hlasovania.

Prezentácia zo stretnutia s predkladateľmi projektov participatívneho rozpočtu na stiahnutie tu. (872.93 kB)

 

4.     Realizačná fáza:

Realizácia projektov 1. 5. 2022 – 30. 11. 2022

Mesto Piešťany komunikuje s každým predkladateľom jednotlivých víťazných projektov. So zástupcami občianskych združení sa podpíše zmluva o poskytnutí príspevku z participatívneho rozpočtu mesta. S predkladateľmi - fyzickými osobami - koordinujeme harmonogram a realizáciu projektu.

5.     Hodnotiaca fáza

Na záver tohto ročníka participatívneho rozpočtu sa uskutoční zber spätnej väzby od predkladateľov projektov prostredníctvom dotazníka, prezentácia výsledkov a vyhodnotenie konkrétnych procesov participatívneho rozpočtu. Začiatok tejto fázy upresníme.

Predkladatelia vyzvaní na doplnenie a/alebo úpravu projektu, sa môžu do svojho konta prihlásiť tu