Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

PRIPOMÍNAME POVINNOSTI DAŇOVNÍKOV

Typ: Press | ostatné
PRIPOMÍNAME POVINNOSTI DAŇOVNÍKOV 1DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE DAŇOVNÍKOV

Mesto Piešťany oznamuje, že v súvislosti s novým kalendárnym rokom vznikajú pre daňovníkov povinnosti súvisiace s miestnymi daňami a poplatkami.• DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI: priznanie k dani z nehnuteľnosti  podajú tí daňovníci (fyzické a právnické osoby), ktorí v priebehu roka 2019 nadobudli nehnuteľnosť (kúpou, darovaním...) alebo im zaniklo vlastníctvo a vklad do katastra sa uskutočnil do 31.12.2019.Termín podania daňového priznania na MsÚ: 31. 1. 2020.

Informácie:

Právnické osoby                        tel.: 033/7765485,  adriana.slikova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko  A-I   tel.: 033/7765486, henrieta.jurisova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko J-O   tel.: 033/7765488, marcela.snajdarova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko P-Ž   tel.: 033/7765485, Darina.fancovicova@piestany.sk

Klientske centrum                     tel.  033/7765307          

 

• POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD: platí fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo osoba, ktorá je na území mesta Piešťany oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha.  Správca poplatku na základe žiadosti poplatníka v príslušnom zdaňovacom období zníži alebo odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Piešťany. 

Informácie: 

Právnické osoby                      tel.: 033/7765485,  adriana.slikova@piestany.sk 

Fyzické osoby                           tel.: 033/7765487,   lubica.ondreickova@piestany.sk

Klientske centrum                   tel.: 033/7765307          

 

• DAŇ ZA PSA: Čiastkové priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať pri každej zmene (napr. úhyn psa, odsťahovanie, prihlásenie nového psa ...) najneskôr do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. O tom, či je váš psík zaevidovaný, sa dozviete na: mesto/zoznam-evidovanych-psov/

Informácie: 

Právnické osoby                        tel.: 033/7765485,  adriana.slikova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko  A-I   tel.: 033/7765486, henrieta.jurisova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko J-O   tel.: 033/7765488, marcela.snajdarova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko P-Ž   tel.: 033/7765485, Darina.fancovicova@piestany.sk

Klientske centrum                     tel.:  033/7765307          

 

• DAŇ ZA UBYTOVANIE:  platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku poskytovania prechodného ubytovania. Sadzba dane je 1,50 €  na osobu a prenocovanie.

Mesačné  hlásenie je potrebné doručiť   najneskôr  do 10.  dňa nasledujúceho   mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac správcovi dane. 

Informácie:

tel.: 033/7765485,  adriana.slikova@piestany.sk

Klientske centrum                   tel.  033/7765307          

 

• POPLATOK ZA ROZVOJ:  Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Informácie:

Právnické osoby                       tel.: 033/7765485,  adriana.slikova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko  A-I   tel.: 033/7765486, henrieta.jurisova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko J-O   tel.: 033/7765488, marcela.snajdarova@piestany.sk

Fyzické osoby priezvisko P-Ž   tel.: 033/7765485, Darina.fancovicova@piestany.sk

Klientske centrum                     tel.  033/7765307          

 


Vytvorené: 26. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 1. 2020 08:43
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová