Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

asaas

part

 

 

Štatút

participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016

 

·         Článok 1: Princíp

·         Článok 2: Územie

·         Článok 3: Suma vyčlenená na Participatívny rozpočet mesta Piešťany rok 2016

·         Článok 4: Ciele

·         Článok 5: Harmonogram

·         Článok 6: Detailné kroky

·         Článok 7: Formy a metódy účasti

·         Článok 8: Realizovateľnosť  a spoločenský prínos projektu

·         Článok 9: Záverečné ustanovenia

 

Článok 1: Princíp

Participatívny rozpočet mesta Piešťany na rok 2016 je proces, ktorý umožňuje obyvateľom mesta Piešťany, s trvalým pobytom na území mesta Piešťany starším viac ako 16 rokov, navrhnúť pridelenie časti rozpočtu na základe projektov obyvateľov.

 

Článok 2: Územie

Participatívny rozpočet mesta Piešťany  na rok 2016 pokrýva územie mesta Piešťany a jeho časti Kocurice.

 

Článok 3: Finančná čiastka vyčlenená na participatívnu časť rozpočtu mesta Piešťany 2016

Finančná čiastka vo výške  20 000 €.

 

Článok 4: Ciele

·         Umožniť obyvateľom mesta Piešťany, príp. skupine obyvateľov mesta, navrhovať

          projekty, ktoré zodpovedajú ich potrebám s verejnoprospešným účelom.

·         Zapojiť obyvateľov mesta Piešťany do stanovovania priorít verejných výdavkov.

 

Článok 5: Harmonogram

Krok 1:  Predkladanie projektov v termíne od 1. júna 2016 do 30. júna 2016 v elektronickej forme na webovú stránku mesta : www.piestany.sk.
Predložené projekty vyhodnotí pracovná skupina na základe kritérií stanovených v článku 8 tohto štatútu. Projekty spĺňajúce kritériá sa následne  zverejnia na webovej stránke mesta Piešťany: www.piestany.sk.

Krok 2: Prezentácia projektov, ktoré splnili kritériá, sa bude nachádzať na webovej stránke mesta, "Úľ projektov". Diskusia k projektom a výber projektov (hlasovanie) sa uskutoční v termíne od 6. júla 2016 do 24. júla 2016.

Na návrh pracovnej skupiny projekty overené v kroku 1 budú zverejnené na webovej stránke mesta za účelom verejnej ​​prezentácie projektu, následnej diskusie a hlasovania obyvateľov mesta, na základe čoho sa určí poradie vybraných projektov.

 Krok 3: Realizácia – do 31. 12. 2016

 

Článok 6: Detailné kroky

Krok 1: Predloženie projektov v termíne od 1. júna 2016 do 30. júna 2016.

Nositeľ projektu projekt navrhne (doručí) prostredníctvom participatívnej platformy na www.piestany.sk, kde sa prihlási. Registrácia predkladateľa projektu na webovej stránke mesta je nutná.  V prípade spoločného projektu niekoľkých osôb, musí byť osoba určená na ich zastupovanie. Pracovná skupina, ktorú menuje primátor mesta,  je garantom a zodpovedá za  splnenie stanovených kritérií v článku 8 tohto štatútu  jednotlivými projektmi.

 Krok 2: Hodnotenie a prezentácia projektov na webovej stránke mesta,

"Úľ projektov" v termíne od 1. júna 2016 do 6. júla 2016.

V prípade potreby pracovná skupina kontaktuje predkladateľa projektu, ktorý môže lepšie vysvetliť  zámer a kvalifikovať požiadavky.

Projekty, ktoré prejdú hodnotením nemusia presne zodpovedať pôvodnému návrhu zo strany predkladateľov projektov, hlavne ak ich realizácia si vyžaduje technické úpravy o čom budú predkladatelia projektov informovaní.

Projekty, ktoré nebudú zodpovedať kritériám stanoveným v článku 8 tohto štatútu budú vylúčené. Predkladateľ bude o tejto skutočnosti informovaný. Konečnou fázou hodnotenia bude zostavenie  zoznamu projektov. 

Tento zoznam bude obsahovať:

Názov projektu,

Stručný opis,

Miesto realizácie,

Odhadované náklady.

Krok 3: Diskusia k projektom a výber  projektov v termíne od 6. júla 2016 do 24. júla 2016.

V týchto dňoch je pre predkladateľov projektov (alebo ich zástupov) otvorená možnosť verejne prezentovať svoje projekty, ktoré splnili predpísané kritériá. Projekty budú zverejnené v participatívnej platforme www.piestany.sk. Obyvatelia mesta Piešťany, starší ako 16 rokov, sa môžu dobrovoľne zaregistrovať za účelom účasti, možnosti diskutovať a hlasovať o predkladanom projekte. Jednotliví hostia webovej stránky mesta môžu prezentovať v diskusii svoje stanovisko k jednotlivým projektom. Táto recenzia je len orientačná.

Cieľom tohto kroku je :

·         Umožnenie predkladateľom projektov vytváranie sietí s ostatnými ľuďmi (projektovými manažérmi)         alebo diskutovať, obohatiť projekty, resp. spájať podobné projekty.

·         Určenie poradia projektov – výber projektov hlasovaním obyvateľov mesta  

 

Poradie projektov - výber sa uskutoční na základe hlasovania obyvateľov mesta a dvoch výberových kritérií :

·         "malé" projekty do 2000 € v počte min. 5

·         "veľké" projekty do 5000 € v počte min. 2

 

Krok 4: Výber projektov (hlasovanie) v termíne od 6. júla 2016 do 24. júla 2016.

Konečný výber bude výsledkom hlasovania obyvateľov mesta  na webovej stránke www.piestany.sk.

 

Podmienky výberu sú nasledovné:

·         najmenej  päť  "malých" projektov do 2000 €,

·         najmenej dva "veľké" projekty do 5000 €.

Pričom maximálna celková finančná hodnota nepresiahne výšku 20 000 €. 

 

O úspešnosti jednotlivých projektov rozhodnú obyvatelia mesta hlasovaním na webovej stránke mesta. Mestský úrad následne zabezpečí realizáciu vybratých projektov.

 

Krok 5: Finančné krytie - realizácia rok 2016

Investičné náklady potrebné na realizáciu vybraných projektov budú kryté z  programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016.

 

Článok 7: Formy a metódy účasti 

a) Projekt môže navrhnúť (predložiť) obyvateľ mesta Piešťany s trvalým pobytom na území mesta Piešťany, starší ako 16 rokov, v elektronickej forme, na webovej stránke mesta v termíne od 1. júna 2016 do 30. júna 2016.

b)  Obyvatelia mesta Piešťany, starší ako 16 rokov, sa môžu dobrovoľne zaregistrovať na webovej stránke mesta, "Úľ projektov", za účelom účasti, možnosti diskutovať a hlasovať o predkladanom projekte v termíne od 6. júla 2016 do 24. júla 2016.

 

Článok 8: Realizovateľnosť  a spoločenský prínos projektu

Projekt môže zahŕňať budovy, pozemky, ulice, chodníky a iné na území mesta Piešťany a jeho časti Kocurice. Projekt sa môže vzťahovať na všetky oblasti (doprava, komunitný rozvoj, transparentnosť, šport, kultúra, sociálna starostlivosť, seniori, mládež, voľnočasové aktivity, rodičia s deťmi, školstvo a vzdelávanie, životné prostredie, zeleň v meste, ekológia, bezdomovectvo, a iné.).

Projekt aby mohol byť zrealizovaný, musí spĺňať všetky nasledovné kritériá:

1.      Je v kompetencii mesta Piešťany,

2.      Je umiestnený v meste Piešťany alebo v jeho časti Kocurice,

3.      Je vo všeobecnom záujme,

4.      Jedná sa o kapitálové výdavky,

5.      Je technicky realizovateľný,

6.      Je možné považovať ho z hľadiska technického, právneho a finančného za správny,

7.      Odhad nákladov na jeho realizáciu je nižší ako 2000 € alebo 5000 € celkom,

8.      Zisky z jeho využitia alebo používania nebudú predmetom prospechu jednotlivca

        alebo skupiny osôb,

9.      Jeho realizácia bude ukončená v roku 2016,

10.  Neobsahuje žiadne diskriminačné alebo hanlivé prvky,

11.  Negeneruje v ďalšom období vyššie prevádzkové náklady ako 5% z vynaložených    

        investícií na jeho realizáciu/rok,

12.  Nepotrebuje inú ako obvyklú údržbu,

13.  Nevyžaduje nadobúdanie vlastníctva pozemku,

14.  Jeho realizácia sa netýka a neposkytuje študijné výhody.

 

Ččlánok 9: Záverečné ustanovenia

Tento Štatút participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016  schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany dňa 26. 5. 2016 uznesením č. 98/2016 a nadobúda účinnosť dňom 1. 6. 2016.

 

 

 

 

V Piešťanoch 30. 05. 2016                                                            Miloš Tamajka, M.B.A., v.r.

    primátor mesta Piešťany