Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Granty EÚ

ROPMHSREU

 

www.ropka.sk

Čerpanie fondov EÚ:

 

Projekt rekonštrukcie ZŠ Holubyho ul.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“

Výška poskytnutej dotácie: 950 153,31 EUR

Začiatok realizácie projektu: 6.5.2010

Skončenie realizácie projektu: 6.2.2011

Pred realizáciou: foto

Po realizácii: foto1, foto2

 

Projekt ZŠ Brezová ul. Piešťany, Energetické úpravy

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“

Výška poskytnutého príspevku: 1 507 074,14 EUR

Začiatok realizácie projektu: 6/2009

Ukončenie realizácie projektu: 10/2010

Pred realizáciou: foto1, foto2

Po realizácií: foto1, foto2

 

Projekt: Centrálna mestská zóna, Ul. Teplická, Piešťany

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“

Výška poskytnutej dotácie : 1 546 811,60 EUR

Začiatok realizácie projektu: 9.8.2010

Ukončenie realizácie projektu: 09/2011

Pred realizáciou: foto1, foto2

Po realizácií: foto1, foto2

 

Projekt: Mestská knižnica – stavebné úpravy, kotolňa a výťah

Rekonštrukcia zahŕňa opravu a zateplenie strechy, fasády, výmenu presklených stien a rekonštrukciu kotolne.

Začiatok realizácie 09/2011

Koniec realizácie všetkých aktivít projektu: 09/2012

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, 5% spolufinancuje Mesto Piešťany.

Výška poskytnutej dotácie : 409 158,43 Eur

Príspevok Mesta: 21 534,65 Eur

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“

Pred realizáciou: foto

Po realizácii: foto

 

 

KonkurenciaSREU

Projekt: „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Piešťany“

- miesto realizácie projektu : Mesto Piešťany

- názov a sídlo prijímateľa : Mesto Piešťany, Námestie SNP č.3, 921 45 Piešťany

- názov a stručný opis projektu : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Piešťany"

- projekt sa bude realizovať v rámci Operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 Energetika, opatrenie2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce

- cieľom projektu je: rekonštrukcia a modernizácia jestvujúceho verejného osvetlenia, výmena svetelných zdrojov za energeticky menej náročné za účelom úspory elektrickej energie

- dátum začatia realizácie projektu: 09/2014

- dátum ukončenia realizácie projektu: 04/2015

- odkaz na internetové stránky programu: www.siea.gov., http://www.mhsr.sk, www.nsrr.sk

- výška poskytnutého príspevku: 139 659,50 EUR

- fotodokumentácia súčasného stavu: ulica A. Hlinku, Poštová ul., Royova ul., ul. Staničná

 

ASS

Aktívne starnutie seniorov v meste Piešťany

poskytuje možnosť vzdelávať seniorov - občanov Piešťan nad 50 rokov v 8 vzdelávacích aktivitách:

  1. Základy finančnej a právnej orientácie
  2. Orientácia v systéme verejnej správy
  3. Počítačový kurz pre začiatočníkov a pokročilých
  4. Aktívny rozvoj osobnosti seniorov
  5. Kurz anglického jazyka
  6. Vitalita a zdravý životný štýl
  7. Muzikoterapia a spoločenské tance
  8. Kurz vyšívania, paličkovania a háčkovania a kurz Záhradkárstva pre seniorov

Schválená dotácia z OP Vzdelávanie : 119 462,02 EUR z toho:

ESF: 96 465,58 EUR

ŠR: 17 023,34 EUR

5 % spolufinancovanie Mestom Piešťany vo výške 5 973,10 EUR

Predpokladané ukončenie projektu: február 2015

 

Part1Part2Part3Part4Part5

 

Projekt Partnermi bez hraníc z Fondu mikroprojektov Program cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013

Z projektu postavená Lávka ponad potok Dubová zrealizovaná v roku 2013 v spolupráci s partnerským mestom Luhačovice.

FINANCOVANIE MIKROPROJEKTU PARTNERI BEZ HRANÍC

 

Schválené

Skutočnosť

Celkové výdaje mikroprojektu v EUR

35 293,63 EUR

28 418,85 EUR

Celkové spôsobilé výdaje mikroprojektu v EUR

33 121,63 EUR

28 418,85 EUR

Príjmy mikroprojektu v EUR

0 EUR

0 EUR

Výška podpory z ERDF v EUR

29 999,58 EUR

24 156,0225 EUR

Výska podpory zo štátneho rozpočltu SR v EUR

3 529,36 EUR

2 841,885 EUR

 

 

Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Projekt Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, ktorej je Mesto Piešťany členom:

Projekt Aktívny občan v modernej európskej samospráve financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

The project Aktívny občan v modernej európskej samospráve was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

 

logoProjekt: Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany

Rekonštrukcia zahŕňa obnovu verejného osvetlenia

Začiatok realizácie 07/2015

Koniec realizácie všetkých aktivít projektu: 03/2016

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 95%, 5% spolufinancuje Mesto Piešťany.

Výška poskytnutej dotácie : 174 391,66 Eur

Projekt bol financovaný z operačného programu Konkurenciaschopnosť a hospodársky rast

os