Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Čerpanie fondov EÚ (programové obdobie 2004-2006)

Názov projektu Stav Požadovaná suma z fondov EÚ
Pešia zóna II. etapa (projektová dokumentácia) Zrealizovaný 80 340 €
Socha piešťanských parkov 2005 Zrealizovaný 49 142 €
Piešťanské informačné centrum Zrealizovaný 67 516 €
OLKS 2006 Zrealizovaný 43 472 €
Town Twinning 2004 (cezhraničná spolupráca SR-Taliansko) Zrealizovaný   8 017 €

Čerpanie fondov EÚ (programové obdobie 2007-2013)

Názov projektu Stav Celková výška výdavkov Schválená suma z fondov EÚ Riadiaci orgán
ZŠ Brezová Zrealizovaný 1 667 693 € 1 507 074 € MVaRR SR
ZŠ Holubyho Zrealizovaný 1 018 784 €    950 153 € MVaRR SR
CMZ Teplická ul. Zrealizovaný 2 275 731 € 1 546 428 € MVaRR SR
Mestská knižnica Zrealizovaný    755 673 €    410 297 € MVaRR SR
         
Thermae Europae Zrealizovaný      60 000 €      60 000 € Brusel
Spomienky v nás - holokaust Zrealizovaný      21 000 €      21 000 € Brusel
Aktívne starnutie seniorov Zrealizovaný    746 793 €    709 454 € MŠVaV SR
Partneri bez hraníc Zrealizovaný      35 293 €      29 999 € MPaRV SR
CVČ Ahoj Zrealizovaný      66 015 €      10 000 € MK SR
Reko strechy Kolonádového mosta Zrealizovaný      34 629 €      25 000 €

MK SR

Čerpanie fondov EÚ (programové obdobie 2014-2020)

Názov projektu Stav Požadovaná suma z fondov EÚ Rok Zdroj financií
Obnova verejného osvetlenia v meste Piešťany Zrealizovaný    190 000 € 2015 MH SR - SEIA
Sanácia odpadu v meste Piešťany 2015 Neschválený    110 000 € 2015 Environmentálny fond
Prestavba ZŠ na MŠ Holubyho Zrealizovaný      55 000 € 2016 MŠVVaŠ SR
Modernizácia a oprava budovy CVČ Ahoj Zrealizovaný      10 000 € 2016 MF SR
Havarijný stav ZŠ Holubyho Zrealizovaný      36 863 € 2016 MŠVVaŠ SR
Vybudovanie mestskej plavárne Neschválený    843 000 € 2016 MPaRV SR - Cezhraničná spolupráca SR - Maďarsko
Rekonštrukcia telocivčne E.F.Scherera Zrealizovaný      58 420 €  2016 MŠVVaŠ SR
Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany V realizácii 1 557 483 € 2016 MŽP SR - OP Kvalita ŽP
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany V realizácii 1 707 856 € 2016 MŽP SR - OP Kvalita ŽP
Sanácia odpadu v meste Piešťany 2016 Neschválený      15 050 € 2016 Environmentálny fond
Nákup zametacieho vozidla Neschválený    228 207 € 2016 Environmentálny fond
Cvičné kuchyne pre školy Neschválený      58 914 € 2016 MPaRV SR - Cezhraničná spolupráca SR - ČR
Mosty spolupráce cez rieku Váh a Olšavu Neschválený 1 032 670 € 2016 MPaRV SR - Cezhraničná spolupráca SR - ČR
Výmena okien telocvicne ZŠ Mojmírova Zrealizovaný     33 134 € 2017 MŠVVaŠ SR
Kolonádový most cez rieku Váh v Piešťanoch - promenáda kultúr Neschválený          1 834 247 € 2017 MK SR
Park mestský 11817/1, Sad Andreja Kmeťa, Piešťany Neschválený     32 500 € 2017 MK SR
Zateplenie ZŠ Mojmírova Neschválený  190 000 € 2017 Environmentálny fond
Rekonštrukcia CVČ Ahoj - vonkajšie úpravy Neschválený   19 995 € 2017 MK SR
Sanácia odpadu v meste Piešťany 2017 Neschválený   11 150 € 2017 Environmentálny fond
Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany V realizácii 607 561 € 2017 MPaRV SR - IROP
Vybudovanie detského ihriska Detvianska Neschválený     9 450 € 2017 Úrad vlády SR
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Považská v meste Piešťany Schválený 697 367 € 2017 MŽP SR - OP Kvalita ŽP
Oprava plochej strechy - zateplenie, hydroizolácia Mojmírova Neschválený    33 104 € 2017 MŠVVaŠ SR
Odstránenie havarijného stavu ZŠ Brezová Neschválený    80 000 € 2017 MŠVVaŠ SR
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Ružová v meste Piešťany Schválený 423 968 € 2017 MŽP SR - OP Kvalita ŽP
Rekonštrukcia fasády ZUŠ na Teplickej Neschválený   13 150 € 2017 MF SR
Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany - I. etapa Späťvzatie 959 618 € 2017 MPaRV SR - IROP
Výmena okien v časti budovy MsÚ Piešťany Neschválený   13 500 € 2017 MF SR
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej Škole Holubyho v meste Piešťany V procese hodnotenia 174 886 € 2017 MPaRV SR - IROP
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej Škole Mojmírova v meste Piešťany V procese hodnotenia 118 831 € 2017 MPaRV SR - IROP
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej Škole M. R. Štefánika v meste Piešťany V procese hodnotenia 171 650 € 2017 MPaRV SR - IROP
Sadové úpravy Prednádražie v Piešťanoch V realizácii    88 238 € 2017 MPaRV SR - IROP
Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany - I. etapa V procese hodnotenia 611 087 € 2017 MPaRV SR - IROP
Rekonštrukcia telocviční v meste Piešťany (ZŠ Holubyho, ZŠ Mojmírova) Schválený čiastočne 149 825 € 2017

MŠVVaŠ SR

Rekonštrukcia NNKP - Most kolonádový a socha Späťvzatie 1 834 248 € 2017 MK SR
Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v meste Piešťany V procese hodnotenia   318 640 € 2017 MPaRV SR - IROP
Rekonštrukcia NNKP - Most kolonádový a socha V procese hodnotenia 1 834 248 € 2018 MK SR
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ na Mojmírovej ul. Piešťany V procese hodnotenia    200 000 € 2018 Environmentálny fond
Mosty spolupráce cez rieku Váh a Olšavu V procese hodnotenia 1 008 254 € 2018 MPaRV SR - Cezhraničná spolupráca Interreg V-A SR - ČR

 

 

Pozn. Pri každom projekte v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ je potrebná finančná spoluúčasť mesta vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov.

EÚ refunduje 85 % celkových oprávnených výdavkov projektu, ŠR refunduje 10% výdavkov.

Niektoré projekty sa nerealizovali, pretože neboli schválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rámci finančnej alokácie.

Referát stratégie pravidelne sleduje výzvy na jednotlivých webových stránkach OP ministerstiev.

 

Čerpanie fondov z iných zdrojov

Názov projektu Podaný v roku Výška dotácie Zdroj financií
Bytová výstavba Bodona II. etapa 2002  365 963 € Št. fond rozvoja bývania
Bodona II. etapa - infraštruktúra 2003    72 694 € Min. výstavby SR
Reko. strechy ZŠ Mojmírova 2003  190 865 € Min. financií SR
Reko kotolne ZŠ Mojmírova 2003    33 193 € Min. financií SR
Monitorovací systém MsP 2003    18 953 € Okresný úrad
Inžin. siete, sídl. Heinola 2003    30 770 € Min. výstavby SR
Piešťany a okolie – turist. mapa 2004      2 571 € SASR
Vitajte v regióne Piešť. - turist. spriev. 2004      4 917 € SASR
Terénna práca s disfunkčnou rodinou 2004         630 € Min. soc. veci SR
Pomoc klientom DOMUMu 2004     1 659 € Min. soc. veci SR
Kolonádový most v Piešťanoch 2004     3 316 € Min. kultúry SR
Kláštor Johanitov 2004   16 597 € Min. kultúry SR
Reko. Pamätník rumun. vojakov 2005     6 638 € Min. vnútra SR
Reko. stropu Vila Juliana 2005   13 277 € Min. financií SR
Reko. kotolne Zar. opatrov. služby 2005   13 277 € Min. financií SR
Reko. kamerového systému 2005     9 948 € Trnavský samos. kraj
Socha piešťanských parkov 2005 2005   15 269 € Min. kultúry SR
50. Piešťanský festival 2005     3 319 € Min. kultúry SR
Kláštor Johanitov 2005     4 979 € Min. kultúry SR
Kláštor Johanitov 2006     3 319 € Min. kultúry SR
51. Piešťanský festival 2006   16 597 € Min. kultúry SR
Jazzové Piešťany 2007     8 299 € Min. kultúry SR
Reštaurovanie torza svätynie - Kláštor Johanitov 2007     6 639 € Min. kultúry SR
Obnova terasy ZUŠ 2008   13 278 € Min. kultúry SR
Piešťany v zrkadle histor. pohľadníc 2008         664 € Trnavský samos. kraj
Piešťanský streetbal 2008         996 € Trnavský samos. kraj
MFF Cinematik (3. ročník) 2008         664 € Trnavský samos. kraj
Detské dopravné ihrisko (BMX dráha) 2009    30 000 € Trnavský samos. kraj
54. Piešťanský festival 2009    10 000 € Min. kultúry SR
55. Piešťanský festival 2010      9 000 € Min. kultúry SR
Vrbovská cesta 2010 414 426 € Minist. hospodárstva SR
56. Piešťanský festival 2011   10 000 € Min. kultúry SR
Mosty - Bridges 2011     1 100 € Min. kultúry SR
Mesto Piešťany 2011             0 € Min. kultúry SR
Európa pre občanov 2011 321 799 €  
57. Piešťanský festival 2012   10 000 € Min. kultúry SR
Rodinný futbal 2012     2 500 €  
58. Piešťanský festival 2013   10 000 € Min. kultúry SR
Rekonštrukcia ZŠ Mojmírova - výmena okien 2013   80 000 €  
Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry 2013   18 488 € Min. kultúry SR
Skvalitnenie poskytovania soc.služieb seniorom 2013         200 € Trnavský samos. kraj
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2013 249 793 € Minist. hospodárstva SR
Partnermi bez hraníc - lávka 2013   28 418 € Trnavský samos. kraj
Vydanie publikácie "Starý kláštor" 2013        500 € Trnavský samos. kraj

Kultúrne leto v Piešťanoch

2013        300 €

Trnavský samos. kraj

Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste Piešťany 2018  17 803 € Min. vnútra SR
Výstavba multifunkčného ihriska v Piešťanoch 2018  40 000 € Úrad vlády SR