Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Čerpanie fondov EÚ (programové obdobie 2004-2006)

Názov projektu Stav Požadovaná suma z fondov EÚ
Pešia zóna II. etapa (projektová dokumentácia) zrealizovaný 80 340 €
Socha piešťanských parkov 2005 zrealizovaný 49 142 €
Piešťanské informačné centrum zrealizovaný 67 516 €
OLKS 2006 zrealizovaný 43 472 €
Town Twinning 2004 (cezhraničná spolupráca SR-Taliansko) zrealizovaný 8 017 €

Čerpanie fondov EÚ (programové obdobie 2007-2013)

Názov projektu stav Celková výška výdavkov Schávlená suma z fondov EÚ Riadiaci orgán
ZŠ Brezová zrealizovaný 1 667 693 € 1 507 074 € MVaRRSR
ZŠ Holubyho zrealizovaný 1 018 784 € 950 153 € MVaRRSR
CMZ Teplická ul. zrealizovaný 2 275 731 € 1 546 428 € MVaRRSR
Mestská knižnica zrealizovaný 755 673 € 410 297 € MVaRRSR
         
Thermae Europae zrealizovaný 60 000 € 60 000 € Brusel
Spomienky v nás - holokaust zrealizovaný 21 000 € 21 000 € Brusel
Aktívne starnutie seniorov zrealizovaný 746 793 € 709 454 € MŠVaVSR
Partneri bez hraníc zrealizovaný 35 293 € 29 999 € MPaRVSR
CVČ Ahoj zrealizovaný 66 015 € 10 000 € MKSR
Reko strechy Kolonádového mosta zrealizovaný 34 629 € 25 000 € MKSR

Pozn. Pri každom projekte v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ je potrebná finančná spoluúčasť mesta vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov.

EÚ refunduje 85 % celkových oprávnených výdavkov projektu, ŠR refunduje 10% výdavkov.

Niektoré projekty sa nerealizovali, pretože neboli schválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rámci finančnej alokácie.

Referát stratégie pravidelne sleduje výzvy na jednotlivých webových stránkach OP ministerstiev.

 

Čerpanie fondov z iných zdrojov

Názov projektu Bol podaný v roku Výška dotácie Zdroj financií
Bytová výstavba Bodona II. etapa 2002 365 963 € Št. fond rozvoja bývania
Bodona II. etapa - infraštruktúra 2003 72 694 € Min. výstavby SR
Reko. strechy ZŠ Mojmírova 2003 190 865 € Min. financií SR
Reko kotolne ZŠ Mojmírova 2003 33 193 € Min. financií SR
Monitorovací systém MsP 2003 18 953 € Okresný úrad
Inžin. siete, sídl. Heinola 2003 30 770 € Min. výstavby SR
Piešťany a okolie – turist. mapa 2004 2 571 € SASR
Vitajte v regióne Piešť. - turist. spriev. 2004 4 917 € SASR
Terénna práca s disfunkčnou rodinou 2004 630 € Min. soc. veci SR
Pomoc klientom DOMUMu 2004 1 659 € Min. soc. veci SR
Kolonádový most v Piešťanoch 2004 3 316 € Min. kultúry SR
Kláštor Johanitov 2004 16 597 € Min. kultúry SR
Reko. Pamätník rumun. vojakov 2005 6 638 € Min. vnútra SR
Reko. stropu Vila Juliana 2005 13 277 € Min. financií SR
Reko. kotolne Zar. opatrov. služby 2005 13 277 € Min. financií SR
Reko. kamerového systému 2005 9 948 € Trnavský samos. kraj
Socha piešťanských parkov 2005 2005 15 269 € Min. kultúry SR
50. Piešťanský festival 2005 3 319 € Min. kultúry SR
Kláštor Johanitov 2005 4 979 € Min. kultúry SR
Kláštor Johanitov 2006 3 319 € Min. kultúry SR
51. Piešťanský festival 2006 16 597 € Min. kultúry SR
Jazzové Piešťany 2007 8 299 € Min. kultúry SR
Reštaurovanie torza svätynie - Kláštor Johanitov 2007 6 639 € Min. kultúry SR
Obnova terasy ZUŠ 2008 13 278 € Min. kultúry SR
Piešťany v zrkadle histor. pohľadníc 2008 664 € Trnavský samos. kraj
Piešťanský streetbal 2008 996 € Trnavský samos. kraj
MFF Cinematik (3. ročník) 2008 664 € Trnavský samos. kraj
Detské dopravné ihrisko (BMX dráha) 2009 30 000 € Trnavský samos. kraj
54. Piešťanský festival 2009 10 000 € Min. kultúry SR
55. Piešťanský festival 2010 9 000 € Min. kultúry SR
Vrbovská cesta 2010 414 426 € Minist. hospodárstva SR
56. Piešťanský festival 2011 10 000 € Min. kultúry SR
Mosty - Bridges 2011 1 100 € Min. kultúry SR
Mesto Piešťany 2011 0 € Min. kultúry SR
Európa pre občanov 2011 321 799 €  
57. Piešťanský festival 2012 10 000 € Min. kultúry SR
Rodinný futbal 2012 2 500 €  
58. Piešťanský festival 2013 10 000 € Min. kultúry SR
Rekonštrukcia ZŠ Mojmírova - výmena okien 2013 80 000 €  
Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry 2013 18 488,97 € Min. kultúry SR
Skvalitnenie poskytovania soc.služieb seniorom 2013 200 € Trnavský samos. kraj
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 2013 249 793,76 € Minist. hospodárstva SR
Partnermi bez hraníc - lávka 2013 28 418 € Trnavský samos. kraj
Vydanie publikácie "Starý kláštor" 2013 500 € Trnavský samos. kraj
Kultúrne leto v Piešťanoch 2013 300 € Trnavský samos. kraj