Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán (ÚPN) sídelného útvaru – mesta Piešťany (k.ú. Piešťany a k.ú. Kocurice) bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany uznesením č. 110/1998 dňa 15.6.1998.

ÚPN mesta Piešťany obsahuje textovú a grafickú časť. V rámci textovej časti sú v jednotlivých celkoch (týkajúcich sa problematiky riešeného územia, regionálnych a nadregionálnych vzťahov, demografie, bývania, hospodárskej základne sídla, komerčnej a ostatnej sociálnej infraštruktúry, poľnohospodárstva, kúpeľníctva, cestovného ruchu a rekreácie, priestorových a kompozičných hľadísk, funkčného využitia plôch mesta, životného prostredia, dopravy, technickej infraštruktúry, verejnoprospešných stavieb, asanácií, urbanistickej ekonómie a návrhu zásad funkčnej a priestorovej regulácie) určené závery, resp. návrhy pre rozvoj sídla.

Kompletná textová a grafická časť je k nahliadnutiu na MsÚ v Piešťanoch – Referáte územnej správy.

Zmeny a doplnky ÚPN mesta Piešťany č. 09/2010 (Rrozšírenie plôch zariadení športu a rekreácie Vážsky ostrov) - prerokovanie ÚPD: Ver.vyhl.prerok, UPN, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

Územný plán centrálnej mestskej zóny Piešťany

Územný plán centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ) Piešťany bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany uznesením č. 299/2001 dňa 19.12.2001.

Riešené územie CMZ je vymedzené v prílohe č.1 VZN o záväznej časti ÚPN CMZ č. 15/2001 v znení neskorších noviel.

Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, a verejnoprospešné stavby sú uvedené na regulačných listoch blokov B1 až B41 - podľa prílohy č.2 VZN, ktoré sú súčasťou nariadenia.

V rámci riešeného územia ÚPN CMZ nie sú určené stavby, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

ÚPN CMZ Piešťany obsahuje textovú a grafickú časť. V rámci textovej časti sú v jednotlivých blokoch určené závery, resp. návrhy pre funkčné a priestorové usporiadanie územia a podmienky jeho zastavateľnosti s vymedzením plôch pre verejnoprospešné stavby.

Kompletná textová a grafická časť je k nahliadnutiu na MsÚ v Piešťanoch – Referáte územnej správy. Komplexný návrh, Regulácia, Regulačné listy