Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 
Všeobecné informácie          Termíny prázdnin        Odkazy na niektoré dôležité linky

 

Mesto Piešťany sa stalo zo zákona školským úradom v roku 2004.
Činnosti obce v oblasti školstva a činnosti vo veciach odborných činností a poradenstva výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečujú 2 zamestnanci Oddelenia sociálnych a školských služieb. Výkon samosprávnych činností v rámci oddelenia zabezpečuje tretí zamestnanec.

 

Všeobecné informácie

 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je Mesto Piešťany (materské školy, základné školy, školské jedálne a školské kluby, centrum voľného času, základná umelecká škola),
 • pripravuje podklady vo veci zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení,
 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka a rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • vydáva organizačné pokyny a metodické usmernenia pre riaditeľov
 • určuje školské obvody základných škôl,
 • vytvára podmienky pre plnenie školskej dochádzky v základných školách a podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
 • zabezpečuje agendu vzdelávacích poukazov,
 • spracúva štatistiku o výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti,
 • spolupracuje s mestskou školskou radou, radami škôl, Štátnou školskou inšpekciou, Okresným úradom Trnava - odborom školstva,
 • zabezpečuje poskytovanie finančných dotácií z rozpočtu mesta pre školy všetkých typov,
 • sprostredkováva kontakty medzi základnými školami, strednými školami a zahraničnými partnerskými mestami,
 • organizuje súťaže, akcie pre školy,
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,
 • prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy/školského zariadenia koncepciu rozvoja školy/školského zariadenia, správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole/školskom zariadení,
 • vedie evidenciu prešetrovaných sťažností alebo petícií a prijatých opatrení v územnej pôsobnosti v oblasti škôl a školských zariadení, vypracúva podklady na rozhodnutia v uvedenej oblasti
 • zabezpečuje prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a spracúva podklady pre poskytovanie informácií štátnym orgánom,
 • zabezpečuje a vypracúva podklady pre rozhodnutia v rámci výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého žiaka a zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku v spolupráci s riaditeľmi škôl, zákonnými zástupcami žiaka a pod.

 

Prázdniny v školskom roku 2016/2017

 • jesenné prázdniny: 30. október (pondelok) až 31. október 2017 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017 (štvrtok).
 • vianočné prázdniny: 23. december 2017 (sobota) - 5. január 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2018 (pondelok).
 • polročné prázdniny: 2. február 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. februára 2018  (pondelok).
 • jarné prázdniny:
 • Trnavský kraj: 5. marec (pondelok) až 9. marec 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne  12.marca 2018 (pondelok).
 • veľkonočné prázdniny: 29. marec (štvrtok) - 3. apríl 2018 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 4. apríla 2018 (streda).
 • letné prázdniny: 2. júl (pondelok) - 31. august 2018 (štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 3. septembra 2018 (pondelok)

 

Odkazy na niektoré dôležité linky:

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Podobová Jolana, PhDr.referent oddelenia sociálnych a školských služieb7765464
jolana.podobova@piestany.sk