Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, sadzbu poplatku pri množstvovom zbere, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku a poplatkové úľavy vymedzuje VZN č. 17/2019 o miestnom poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady. 

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku (Mesto Piešťany) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.
 

Potrebné doklady

 

Vybavuje

Odbor ekonomiky a podnikania - referát daní a poplatkov, Klientske centrum

 

Kontakt

tel.: 033/77 65 487,77 65 307,
e-mail: lubica.ondreickova@piestany.sk

 

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Poplatok

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK