Oslobodenie od poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oslobodenie od poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Oslobodenie od poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Správca poplatku (Mesto Piešťany) odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže mestu, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta.

Potrebné doklady

Takýmito podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne  a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Piešťany v danom zdaňovacom období a to:

Ak je potvrdenie v cudzom jazyku je potrebné doložiť preklad (nemusí byť  úradný). Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením

Vybavuje

Odbor ekonomiky a podnikania - referátdaní a poplatkov, Klientske centrum

Kontakt

tel.: 033/77 65 487, 77 65 307
e-mail:  lubica.ondreickova@piestany.sk

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súvisiace predpisy

VZN č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady a v znení VZN č. 9/2015.

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK