Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Daň z nehnuteľností

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN č. 12/2014 o dani z nehnuteľností v znení VZN č. 6/2018. Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

Potrebné doklady

Vybavuje

Oddelenie finančných služieb - úsek daní a poplatkov, Klientske centrum

Kontakt

tel.: 033/77 65 485, 77 65 486, 77 65 488, 77 65 307
e-mail: darina.fancovicova@piestany.skhenrieta.jurisova@piestany.sk, marcela.snajdarova@piestany.sk, adriana.slikova@piestany.sk

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Daň

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK