Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Verejná vyhláška

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín, Vodárenská ulica č. 173/45 09.07.2020 25.07.2020
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Rodinný dom 08.07.2020 24.07.2020
Stavebné povolenie na stavbu Zmena dokončenej stavby bytového domu – stavebná úprava nosnej steny v byte č. 39, 7.poschodie 08.07.2020 24.07.2020
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania - mena dokončenej stavby - nadstavba a prístavba rodinného domu, s.č. 368/37 03.07.2020 19.07.2020
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Zmena dokončenej stavby rodinného domu č.3262/21 prístavbou a stavebnou úpravou“, na Ulici Skalná, na pozemkoch p. č. 8602/1, 8602/2, 8603 v k.ú. Piešťany 03.07.2020 19.07.2020
Stavebné povolenie - Zmena dokončenej stavby bytového domu – - stavebná úprava nosnej steny v byte č. 18 03.07.2020 19.07.2020
Oznámenie o začatí stavebného konania - Novostavba rodinného domu, na pozemku parc.č. 1809, 1810 v k.ú. Piešťany, Čkalovova ul. 01.07.2020 17.07.2020
Oznam o predaji mimo dražby II 01.07.2020 27.07.2020
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavieb „Rodinný dom a pridružené stavby“ súp. č. 1152, p.č. 5904/2, kú. Piešťany, Štúrova ul 30.06.2020 16.07.2020
Rozhodnutie o dodatočnom povolení - Stavebné úpravy bytu č. 57 29.06.2020 15.07.2020
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany, ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany č. 2/2015 zo dňa 27.03.2015 29.06.2020 15.07.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 26.06.2020 12.07.2020
Oznámenie o začatí stavebného konania - Skladovo – výrobný objekt 24.06.2020 10.07.2020
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Zmeny a doplnky UP CMZ PN č. 5 24.06.2020 10.07.2020
Oznámenie o správe o hodnotení navrhovanej činnosti „Geotermálny zdroj Piešťany –vrt GTP – 1“ 27.05.2020
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Výstavba termálneho parku a hotela Piešťany” 13.01.2020 31.12.2020
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Novostavba termálneho bazénu a hotela THERME PARK Piešťany” 17.08.2018
Zmena stavby pred dokončením - Rozšírenie  výrobných  priestorov  STAKOTRA  MANUFACTURING, s.r.o. Piešťany 30.07.2018

Pozvánka na zasadnutie

Ponukové konanie

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Pohovor na voľnú pracovnú pozíciu

Výberové konanie

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK