Samospráva

Samospráva

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
Spôsob zriadenia samosprávy

Mesto Piešťany bolo zriadené Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Mesto Piešťany je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združujúci občanov s trvalým pobytom na jeho území a subjekty sídliace, alebo vykonávajúce svoju činnosť na jeho území. Mesto je právnickou osobou, ktorá hospodári s vlastným majetkom. Mestu možno ukladať povinnosti a zasahovať do jeho opatrení len zákonom a na základe medzinárodných zmlúv.

Slávnostná inštalácia Piešťan na mesto sa uskutočnila 21. októbra 1945. Zbor Poverníkov SNR sa na svojom zasadnutí dňa 16. augusta 1945 uzniesol podľa § 21, odst. 1, zák. čís. 171/1943 priznať obci Piešťany charakter mesta s povolením užívať titul mesta. Uznesenie bolo Miestnemu národnému výboru Piešťany dané na vedomie prípisom Prezídia Poverníctva Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné dňa 29. augusta 1945. (Zdroj: Kronika mesta Piešťany 1933-1949)
Právomoci a kompetencie mesta Piešťany

Právomoci a kompetencie Mesta Piešťany sú dané:

Organizačná štruktúra mesta Piešťany

Orgánmi mesta Piešťany sú mestské zastupiteľstvo a primátor.

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany je 17- členný zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov mesta zvolených v priamych voľbách občanmi mesta. Funkčné obdobie MsZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva - § 11, 12 zákona o obecnej samospráve.

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány (podľa potreby alebo ich postavenie vyplýva z osobitného predpisu):

Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na 4 roky.

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK