Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zriadenie prevádzkarne a stanovenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Podnikateľ ohlasuje zriadenie každej prevádzkarne obchodu a služieb na území mesta Piešťany Živnostenskému úradu v Piešťanoch najneskôr v deň jej zriadenia.

Každá prevádzkareň na území mesta musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkárne alebo iné rozlišujúce označenie.

Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne musí byť uvedené
  1. obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
  2. meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
  3. prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
  4. kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.

 

Prevádzkový čas prevádzkarne je podnikateľ povinný stanoviť v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany č. 10/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení VZN č. 22/2008 a VZN č. 10/2013 (ďalej iba VZN).

Zriadenie prevádzkarne a prevádzkový čas môže podnikateľ Mestu Piešťany nahlasiť formou oznámenia o zriadení prevádzkarne. Fotokópiu oznámenia potvrdeného pečiatkou podateľne Mestského úradu v Piešťanoch podnikateľ v prípade potreby odovzdáva Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Trnave.

Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň.

 

 

Osoba vybavujúca žiadosť Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov

Oznámenie o zriadení prevádzkarne (tlačivo)

na počkanie bez správneho poplatku

 

 

 

 

Súvisiace predpisy

 

 

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Ševečková Miriamreferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
miriam.seveckova@piestany.sk
Šnajdarová Renátareferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
renata.snajdarova@piestany.sk