Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky

 

  • zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami
  • poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni, vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok
  • prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební
  • umiestnenie automatov obsluhovaných zákazníkom mimo prevádzkarne

 

Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky podľa osobitných predpisov Mesto Piešťany vydáva na základe písomnej žiadosti.

Osoba vybavujúca žiadosť Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
  • žiadosť o stanovisko mesta k začatiu podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky (tlačivo)
  • Kópia oprávnenia na podnikanie (napr. živnostenský list, výpis z obchodného registra) ak je žiadateľom fyzická a právnická osoba oprávnená na podnikanie; žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie alebo si obec môže overiť existenciu oprávnenia na podnikanie elektronickým spôsobom v príslušnej evidencii podnikateľov, ak na tento účel obec sprístupní elektronickú službu verejnej správy
  • Kópia nájomnej zmluvy alebo súhlas vlastníka – prenajaté priestory
do 30 dní bez správneho poplatku

 

Renáta Šnajdarová


Služby pre oblasť hazardných hier - referent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby

Odbor ekonomiky a podnikania - referent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby

Referát podnikania - referent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby

Mestský úrad Piešťany - referent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby