Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Povolenie predaja na príležitostnom trhu

V meste Piešťany sa konajú tieto príležitostné trhy.:

 • v mesiaci august príležitostný trh „HODY“
 • v mesiacoch november-december „VIANOČNÉ TRHY“
 • počas roka príležitostný trh "Farmárske trhy"

 

Osoba vybavujúca žiadosť

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu (tlačivo)
 • Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe)
 • Súhlas správcu trhového miesta
 • Fotokópia dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie údaje; vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o login–e a hesle,

ALEBO

fotokópia identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach,

ALEBO

pokladničný doklad obsahujúci QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad vyhotovený pri úhrade faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD),

ALEBO

doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, ktorý nesmie obsahovať QR kód, na ktorých sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a kód ORP pridelený daňovým úradom,

ALEBO

priložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovenia osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný  na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu

do 30 dní

bez správneho poplatku

fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu (tlačivo)
 • Doklad o tom, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku
 • Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe)
 • Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny
 • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
 • Súhlas správcu trhového miesta

do 30 dní

bez správneho poplatku

Fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu (tlačivo
 • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
 • Čestné vyhlásenie o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
 • Súhlas správcu trhového miesta
do 30 dní bez správneho poplatku
 
 

Súvisiace predpisy

 

 

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Ševečková Miriamreferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
miriam.seveckova@piestany.sk
Šnajdarová Renátareferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
renata.snajdarova@piestany.sk