Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Povolenie predaja na príležitostnom trhu

V meste Piešťany sa konajú tieto príležitostné trhy.:

 • v mesiaci august príležitostný trh „HODY“
 • v mesiacoch november-december „VIANOČNÉ TRHY“
 • počas roka príležitostný trh "Farmárske trhy"

 

Osoba vybavujúca žiadosť

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu (tlačivo)
 • Kópia oprávnenia na podnikanie (napr. živnostenský list, výpis z obchodného registra) ak je žiadateľom fyzická a právnická osoba oprávnená na podnikanie; žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie alebo si obec môže overiť existenciu oprávnenia na podnikanie elektronickým spôsobom v príslušnej evidencii podnikateľov, ak na tento účel obec sprístupní elektronickú službu verejnej správy
 • Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe)
 • Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo priložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
 • Súhlas správcu trhového miesta

do 30 dní

bez správneho poplatku

fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu (tlačivo)
 • Doklad o tom, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku
 • Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe)
 • Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny
 • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
 • Súhlas správcu trhového miesta

do 30 dní

bez správneho poplatku

Fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu (tlačivo) Čestné v
 • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
 • Čestné vyhlásenie o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
 • Súhlas správcu trhového miesta
do 30 dní bez správneho poplatku
 
 

Súvisiace predpisy

 

 

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Ševečková Miriamreferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
miriam.seveckova@piestany.sk
Šnajdarová Renátareferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
renata.snajdarova@piestany.sk