Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Povolenie predaja na trhoviskách

Na území mesta Piešťany sú zriadené dve trhoviská, na ul. A.Hlinku trhovisko KOCKA a na Nálepkovej ul. Trhovisko CENTRUM.

Predaj na uvedených trhoviskách sa riadi príslušnými trhovými poriadkami.

Na trhovisku CENTRUM je možné predávať najmä ovocie, zeleninu, kvety, trvanlivé mäsové výrobky, včelí med a propolis, čerstvé huby, balené cukrárske výrobky a ďalšie výrobky uvedené v trhovom poriadku.

Na trhovisku CENTRUM nie je možné predávať spotrebné výrobky, okrem tradičných ľudovo-remeselných výrobkov.

Na trhovisku KOCKA je možné predávať tie isté výrobky ako na trhovisku CENTRUM.

Na trhovisku KOCKA sa spotrebné výrobky, okrem elektrotechnických výrobkov,  predávať môžu.

 

Osoba vybavujúca žiadosť Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
  • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku  tlačivo - podnikateľ
  • Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe)
  • Fotokópia dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie údaje; vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o login–e a hesle,

     ALEBO

fotokópia identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná na stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach,

ALEBO

pokladničný doklad obsahujúci QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad vyhotovený pri úhrade faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD),

ALEBO

doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, ktorý nesmie obsahovať QR kód, na ktorých sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a kód ORP pridelený daňovým úradom,

ALEBO

priložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovenia osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný  na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.

do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny
  • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku tlačivo - nepodnikateľ
  • Doklad o tom, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.
  • Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe)
do 30 dní bez správneho poplatku

fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

  • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku tlačivo - nepodnikateľ
  • Čestné vyhlásenie o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom  množstve
do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
  • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a  poskytovanie služieb na trhovisku tlačivo - nepodnikateľ
  • Čestné vyhlásenie o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

 

do 30 dní bez správneho poplatku

 

Súvisiace predpisy

 

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Ševečková Miriamreferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
miriam.seveckova@piestany.sk
Šnajdarová Renátareferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
renata.snajdarova@piestany.sk