Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Povolenie predaja na trhoviskách

Na území mesta Piešťany sú zriadené dve trhoviská, na ul. A.Hlinku trhovisko KOCKA a na Nálepkovej ul. Trhovisko CENTRUM.

Predaj na uvedených trhoviskách sa riadi príslušnými trhovými poriadkami.

Na trhovisku CENTRUM je možné predávať najmä ovocie, zeleninu, kvety, trvanlivé mäsové výrobky, včelí med a propolis, čerstvé huby, balené cukrárske výrobky a ďalšie výrobky uvedené v trhovom poriadku.

Na trhovisku CENTRUM nie je možné predávať spotrebné výrobky, okrem tradičných ľudovo-remeselných výrobkov.

Na trhovisku KOCKA je možné predávať tie isté výrobky ako na trhovisku CENTRUM.

Na trhovisku KOCKA sa spotrebné výrobky, okrem elektrotechnických výrobkov,  predávať môžu.

 

Osoba vybavujúca žiadosť Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,
 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku  tlačivo - podnikateľ
 • Kópia oprávnenia na podnikanie (napr. živnostenský list, výpis z obchodného registra) ak je žiadateľom fyzická a právnická osoba oprávnená na podnikanie; žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie alebo si obec môže overiť existenciu oprávnenia na podnikanie elektronickým spôsobom v príslušnej evidencii podnikateľov, ak na tento účel obec sprístupní elektronickú službu verejnej správy
 • Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe)
 • Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny
 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku tlačivo - nepodnikateľ
 • Doklad o tom, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo je nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.
 • Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe)
do 30 dní bez správneho poplatku

fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovisku tlačivo - nepodnikateľ
 • Čestné vyhlásenie o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom  množstve
do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a  poskytovanie služieb na trhovisku tlačivo - nepodnikateľ
 • Čestné vyhlásenie o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou

 

do 30 dní bez správneho poplatku

 

Súvisiace predpisy