Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Povolenie ambulantného predaja

Ambulantný predaj na území mesta Piešťany sa povoľuje na zriadených trhových miestach.
Ambulantný predaj mimo trhovísk a povolených trhových miest je zakázaný.

Na základe povolenia vydaného Mestom Piešťany sa ambulantne môžu predávať:

 • knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
 • spotrebné výrobky v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z. v znení nesk. predpisov
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny
 • ovocie a zelenina 
 • spracované ovocie a zelenia (napr. šťavy, džemy, sirupy, nakladaná zelenina)
 • kvetiny, dreviny a priesady
 • žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
 • sladkovodné trhové ryby
 • balené kúpeľné oblátky
 • pukance
 • cukrová vata
 • cukrovinky
 • balené mrazené krémy a balená zmrzlina
 •  

 

Osoba vybavujúca žiadosť Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
 • Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj (tlačivo)
 • Kópia oprávnenia na podnikanie (napr. živnostenský list, výpis z obchodného registra) ak je žiadateľom fyzická a právnická osoba oprávnená na podnikanie; žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie alebo si obec môže overiť existenciu oprávnenia na podnikanie elektronickým spôsobom v príslušnej evidencii podnikateľov, ak na tento účel obec sprístupní elektronickú službu verejnej správy
 • Súhlas správcu trhového miesta (vlastník pozemku alebo nebytového priestoru)
 • Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe)
 • Fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo priložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
 • Vizualizácia a situačný nákres umiestnenia predajného stánku na danom mieste
do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny
 • Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj (tlačivo)
 • Doklad o tom, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku
 • Súhlas správcu trhového miesta (vlastník pozemku alebo nebytového priestoru)
 • Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe)
 • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
 • Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny
 • Vizualizácia a situačný nákres umiestnenia predajného stánku na danom mieste
do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
 • Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj (tlačivo)
 • Súhlas správcu trhového miesta (vlastník pozemku alebo nebytového priestoru)
 • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
 • Čestné vyhlásenie o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom  množstve
do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
 • Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj (tlačivo)
 • Súhlas správcu trhového miesta (vlastník pozemku alebo nebytového priestoru)
 • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
 • Čestné vyhlásenie o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
do 30 dní bez správneho poplatku

 

Povoľovanie ambulantného predaja na verejných priestranstvách sa riadi aj ustanoveniami platného VZN mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany.

Súvisiace predpisy

 

 

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Ševečková Miriamreferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
miriam.seveckova@piestany.sk
Šnajdarová Renátareferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
renata.snajdarova@piestany.sk