Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Povolenie ambulantného predaja

Ambulantný predaj na území mesta Piešťany sa povoľuje na zriadených trhových miestach.
Ambulantný predaj mimo trhovísk a povolených trhových miest je zakázaný.

Na základe povolenia vydaného Mestom Piešťany sa ambulantne môžu predávať:

 • knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
 • spotrebné výrobky v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 178/1998 Z.z. v znení nesk. predpisov
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny
 • ovocie a zelenina 
 • spracované ovocie a zelenia (napr. šťavy, džemy, sirupy, nakladaná zelenina)
 • kvetiny, dreviny a priesady
 • žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií
 • sladkovodné trhové ryby
 • balené kúpeľné oblátky
 • pukance
 • cukrová vata
 • cukrovinky
 • balené mrazené krémy a balená zmrzlina
 •  

 

Osoba vybavujúca žiadosť Potrebné doklady Doba vybavenia Poplatok
fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
 • Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj (tlačivo)
 • Súhlas správcu trhového miesta (vlastník pozemku alebo nebytového priestoru)
 • Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe)
 • Fotokópia dokumentu, ktorým daňový úrad podnikateľovi zaslal pridelený kód VRP a prihlasovacie údaje; vo fotokópii potvrdenia podnikateľ neuvádza (vymaže) údaje o login–e a hesle,
ALEBO
fotokópia identifikačného balíčka zverejneného v e kasa zóne podnikateľa, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a daňovým úradom pridelený kód ORP, ktorá je používaná  na stálom predajnom (trhovom) mieste alebo na viacerých predajných (trhových) miestach,
ALEBO
pokladničný doklad obsahujúci QR kód (pokladničný doklad, pokladničný doklad vyhotovený pri úhrade faktúry alebo jej časti, OFF LINE DOKLAD),
ALEBO
doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, ktorý nesmie obsahovať QR kód, na ktorých sú uvedené identifikačné údaje podnikateľa a kód ORP pridelený daňovým úradom,
ALEBO
priložiť čestné vyhlásenie s uvedením ustanovenia osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu

 

 • Vizualizácia a situačný nákres umiestnenia predajného stánku na danom mieste
do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny
 • Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj (tlačivo)
 • Doklad o tom, že žiadateľ je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť alebo nájomcom takého pozemku alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku
 • Súhlas správcu trhového miesta (vlastník pozemku alebo nebytového priestoru)
 • Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napr. rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe)
 • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
 • Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny
 • Vizualizácia a situačný nákres umiestnenia predajného stánku na danom mieste
do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
 • Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj (tlačivo)
 • Súhlas správcu trhového miesta (vlastník pozemku alebo nebytového priestoru)
 • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
 • Čestné vyhlásenie o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom  množstve
do 30 dní bez správneho poplatku
fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
 • Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj (tlačivo)
 • Súhlas správcu trhového miesta (vlastník pozemku alebo nebytového priestoru)
 • Čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že žiadateľ nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu
 • Čestné vyhlásenie o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
do 30 dní bez správneho poplatku

 

Povoľovanie ambulantného predaja na verejných priestranstvách sa riadi aj ustanoveniami platného VZN mesta Piešťany o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Piešťany.

Súvisiace predpisy

 

 

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Ševečková Miriamreferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
miriam.seveckova@piestany.sk
Šnajdarová Renátareferent pre podnikateľskú činnosť, obchod a služby7765490
renata.snajdarova@piestany.sk