Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výrub dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia, majetku občanov a vyrúbanie ovocných drevín

Výrub dreviny z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku je potrebné oznámiť na Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 13, 921 01 Piešťany najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

Oznámiť skutočnosť výrubu stromu je povinný ten kto:

a) obnovuje produkčne ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu

b) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku

Vysvetlenie:

obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.

bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.