Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

Začatie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ ohlási na Mestskom úrade v Piešťanoch, Referáte životného prostredia, kde sa mu vystaví osvedčenie o zápise do evidencie.

Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (tlačivo1, 2, 3, 4)
  • Doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva / nájomná zmluva)
  • Doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (uvedené na žiadosti)

Vybavuje

Prijímanie žiadostí

Klientské centrum – kontakt : 033/77 65 308, tamara.svetlakova@piestany.sk

Vybavenie podania

Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta
Tel.: 033/77 65 422
e-mail: miroslava.martinkovicova@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní

Poplatok

  • Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50
  • Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,66 €
  • Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ
  • K žiadosti priložiť kolok (nelepiť) v hodnote 3 

Súvisiace predpisy

  • Zákon o súkromnom podnikaní občanov