Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prideľovanie nádob na vývoz komunálneho odpadu

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v meste Piešťany je povinný nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta. Ďalej je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste.

Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí mestu miestny poplatok.

Zberné nádoby sú vo vlastníctve organizácie poverenej zberom, ktorá má s mestom uzatvorenú zmluvu na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Platiteľom poplatku sú nádoby zverené do užívania.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o pridelenie zbernej nádoby na komunálny odpad – Fyzické osoby (tlačivo)
  • Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny odpad – Fyzické osoby (tlačivo)
  • Žiadosť o zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodňovanie komunálnych odpadov Právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia (tlačivo)
  • Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny odpad – Právnické osoby, podnikatelia (tlačivo)

 

Vybavuje

Prijímanie žiadostí

Klientské centrum – kontakt :

033 / 77 65 309

e-mail: alena.celkova@piestany.sk 

 

Vybavenie podania

Odbor životného prostredia
Tel.: 033 / 77 65 422
e-mail: lucia.schultzova@piestany.sk

Doba vybavenia

na počkanie zaevidovanie, doba realizácie 30 dní (dodanie nádoby, zmena intervalu vývozu)

Poplatok

bez poplatku

Súvisiace predpisy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o odpadoch
  • Zákon o odpadoch a súvisiace predpisy