Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poplatky pre Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečistenia, sú povinní oznamovať každoročne do 15. februára na Mestskom úrade v Piešťanoch za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Povinnosť oznamovať údaje sa nevzťahuje na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia na spaľovanie zemného plynu s príkonom zdroja do 50 kW (VZN o ochrane ovzdušia č. 3/2000 v znení neskorších noviel).

Oznámenie údajov potrebných pre určenie MZZO (tlačivo)