Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Poskytovanie územno-technických informácií

Územnotechnické informácie pre prípravu investičných zámerov mesta – vyjadrenie MsÚ s prípadnými prílohami, vo väzbe na spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Piešťany alebo spracované územnoplánovacie podklady, sú poskytované na požiadanie vo forme písomnej odpovede alebo ústnej konzultácie

Potrebné doklady

  • Ústna alebo písomná špecifikácia požiadavky na poskytnutie územno-technickej informácie.

Vybavuje

MsÚ v Piešťanoch, Námestie SNP č.3 – Odbor výstavby a dopravy – Referát stavebného poriadku a ŠFRB

Kontakt:

Ing.arch. Konečná
Tel.: 77 65 473
e-mail: petra.konecna@piestany.sk

Doba vybavenia

do 30 dní, ústne informácie v rámci stránkových dní na počkanie

Poplatok

bez poplatku