Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia (tlačivo1, tlačivo2, tlačivo3)
  • List vlastníctva
  • Doklad o uhradení správneho poplatku
  • Kópia z katastrálnej mapy
  • Zoznam známych účastníkov územného konania
  • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta
  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku
  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x
  • Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Vybavuje

MsÚ v Piešťanoch, Námestie SNP č.3 – Odbor výstavby a dopravy – Referát stavebného poriadku a ŠFRB

Kontakt

Mgr.art. Lucia Bolješiková                   033/7765489   lucia.boljesikova@piestany.sk

Ing. Beáta Fialová                                 033/7765475   beata.fialova@piestany.sk

Miroslav Macejka                                 033/7765489   miroslav.macejka@piestany.sk

 

Doba vybavenia

30 - 60 dní

Poplatok

Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ